Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af fusionsskatteloven

(Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24. august 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 652 af 8. juni 2016, § 1 i lov nr. 1557 af 13. december 2016, § 4 i lov nr. 1375 af 4. december 2017 og § 12 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Fusionerer et her i landet hjemmehørende selskab med et i udlandet hjemmehørende selskab som modtagende selskab, kan som skattemæssig fusionsdato tidligst anvendes den dag, hvor fusionen er vedtaget i alle de fusionerende selskaber. Det kræves ikke, at de fusionerende selskaber har samme skattemæssige fusionsdato. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis det modtagende selskab både før og efter fusionens vedtagelse indgår i en international sambeskatning efter selskabsskattelovens § 31 A og denne internationale sambeskatning frem til fusionens vedtagelse omfatter det her i landet hjemmehørende selskab.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Loven har virkning for selskabsmæssige omstruktureringer, hvor den selskabsmæssige omstrukturering er vedtaget i et eller flere af de deltagende selskaber den 23. marts 2018 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen