Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret bl.a. ved lov nr. 123 af 26. februar 2018 og § 1 i lov nr. 317 af 25. april 2018 og senest ved § 24 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 4, 1. pkt., ændres »50.000 kr.« til: »100.000 kr.«, og »stk. 23« ændres til: »stk. 27«.

2. I § 9, stk. 4, 3. pkt., ændres »2012-niveau« til: »2018-niveau«, og »2013« ændres til: »2019«.

3. § 9, stk. 6 og 7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, betinges af, at

1) den herboende person godtgør at råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 31,

2) boligen på ansøgningstidspunktet ikke ligger i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. stk. 7, 2. pkt., og

3) ansøgeren og den herboende person, i tiden indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, ikke flytter til en bolig, som ligger i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. stk. 7, 2. pkt.

Stk. 7. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om en boligkravsliste for ægtefællesammenføring, herunder kriterierne for optagelse af et boligområde på listen. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter hvert år ved bekendtgørelse, hvilke boligområder der opfylder kriterierne for optagelse på boligkravslisten for ægtefællesammenføring. I 2018 og 2019 kan udlændinge- og integrationsministeren dog to gange årligt udstede en bekendtgørelse i medfør af 2. pkt.

Stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis den herboende person har bestået Prøve i Dansk 3, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau og ægtefællerne eller samleverne opfylder mindst tre af følgende betingelser:

1) Den herboende person har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i mindst 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

2) Den herboende person har været under uddannelse her i landet i mindst 6 år, heraf mindst 1 års sammenhængende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen og 10. klasse, forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

3) Ansøgeren har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau eller en engelskprøve på B1-niveau eller på et tilsvarende eller højere niveau.

4) Ansøgeren har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år ud af de seneste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

5) Ansøgeren har bestået et offentligt anerkendt uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med 1 år af en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse, forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

Stk. 9. Har ansøgeren nået pensionsalderen i sit hjemland, medregnes pensionsårene som arbejdsår ved opgørelsen af betingelsen i stk. 8, nr. 4.

Stk. 10. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis ansøgeren har haft mindst ét lovligt ophold i Danmark i medfør af §§ 1-4 b eller § 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. § 6, eller i medfør af en opholdstilladelse efter §§ 7-9 f, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q.«

Stk. 8-12 bliver herefter stk. 11-15.

4. I § 9, stk. 11, 1. pkt., der bliver stk. 14, 1. pkt., ændres »stk. 19« til: »stk. 23«.

5. I § 9, stk. 12, nr. 1, der bliver stk. 15, nr. 1, ændres »1 år og 6 måneders« til: »6 måneders«.

6. I § 9, stk. 12, nr. 2, der bliver stk. 15, nr. 2, indsættes efter »kapitel 12 eller 13«: »eller §§ 210, 216 og 222-224, § 225, jf. § 216, eller §§ 244-246«.

7. I § 9, stk. 12, nr. 4, der bliver stk. 15, nr. 4, ændres »3 år« til: »4 år«.

8. I § 9, stk. 12, der bliver stk. 15, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, jf. integrationslovens § 19, stk. 1, 3. pkt., eller på anden vis tilkendegivet at acceptere indholdet heraf,«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

9. I § 9, stk. 12, nr. 5, der bliver stk. 15, nr. 6, udgår »og«.

10. I § 9, stk. 12, der bliver stk. 15, ophæves nr. 7, og i stedet indsættes:

»7) har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse og

8) fortsat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles.«

11. I § 9 indsættes efter stk. 12, der bliver stk. 15, som nyt stykke:

»Stk. 16. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, litra e, kan, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, kun gives, hvis den herboende person opfylder to af følgende betingelser:

1) Den herboende person har bestået en medborgerskabsprøve, jf. integrationslovens § 41 b, eller udvist aktivt medborgerskab her i landet gennem mindst 1 års deltagelse i bestyrelser, organisationer m.v.

2) Den herboende person har haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 4 år inden for de seneste 4 år og 6 måneder forud for meddelelsen af opholdstilladelse.

3) Den herboende person har haft en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 280.908,00 kr. de seneste 2 år forud for det tidspunkt, hvor opholdstilladelse vil kunne meddeles. Det angivne beløb er fastsat i 2018-niveau og reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

Stk. 13-30 bliver herefter stk. 17-34.

12. I § 9, stk. 13, der bliver stk. 17, ændres »§ 11, stk. 3« til: »§ 11, stk. 3 og 4«, og »stk. 12, nr. 1-6,« ændres til: »stk. 15, nr. 1-8, og stk. 16«.

13. I § 9, stk. 14, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 18, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 12, nr. 6,« til: »stk. 15, nr. 7 og 8, og stk. 16, nr. 2 og 3,«.

14. I § 9, stk. 15, 3. pkt., der bliver stk. 19, 3. pkt., ændres »stk. 27« til: »stk. 31«.

15. I § 9, stk. 18, der bliver stk. 22, ændres »stk. 28« til: »stk. 32«.

16. I § 9, stk. 20, 3. pkt., der bliver stk. 24, 3. pkt., ændres »stk. 27« til: »stk. 31«.

17. I § 9, stk. 23, 2. pkt., der bliver stk. 27, 2. pkt., ændres »Stk. 22, 2. pkt.,« til: »Stk. 26, 2. pkt.,«.

18. I § 9, stk. 25, der bliver stk. 29, og § 9, stk. 26, 1. pkt., der bliver stk. 30, 1. pkt., ændres »stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.« til: »stk. 19, 1. og 2. pkt., og stk. 24, 1. og 2. pkt.«

19. I § 9, stk. 26, 3. pkt., der bliver stk. 30, 3. pkt., ændres »stk. 15, 1. pkt.« til: »stk. 19, 1. pkt.«

20. I § 9, stk. 27, 3. pkt., der bliver stk. 31, 3. pkt., ændres »stk. 15, 2. pkt., og stk. 20, 2. pkt.,« til: »stk. 19, 2. pkt., og stk. 24, 2. pkt.,«.

21. I § 9, stk. 28, 1. pkt., der bliver stk. 32, 1. pkt., ændres »stk. 18« til: »stk. 22«.

22. I § 9, stk. 29, der bliver stk. 33, ændres »stk. 12, nr. 3,« til: »stk. 15, nr. 3,«.

23. I § 9 indsættes efter stk. 30, der bliver stk. 34, som nyt stykke:

»Stk. 35. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, afgørende taler derimod, betinges af, at udlændingen består en danskprøve på A2-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau, der er etableret af udlændinge- og integrationsministeren. Prøven skal være bestået senest 9 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregisteret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen efter stk. 1, nr. 1. Det påhviler udlændingen at fremlægge dokumentation herfor. Har udlændingen aflagt, men ikke bestået prøven inden 9 måneder, kan omprøve finde sted indtil 3 måneder efter udløbet af fristen på 9 måneder. Ved lovligt forfald suspenderes de nævnte frister efter ansøgning herom med en periode svarende til varigheden af det lovlige forfald.«

Stk. 31-37 bliver herefter til stk. 36-42.

24. I § 9, stk. 31, der bliver stk. 36, ændres »stk. 34« til: »stk. 39«, og to steder ændres »stk. 30« til: »stk. 34«.

25. § 9, stk. 32, der bliver stk. 37, affattes således:

»Stk. 37. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning nedsætte den økonomiske sikkerhed efter stk. 4 med 10.000 kr., jf. dog stk. 39, når en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, inden for den frist, der er nævnt i stk. 35, har bestået danskprøven på A2-niveau eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.«

26. I § 9, stk. 33, der bliver stk. 38, ændres »stk. 34« til: »stk. 39«.

27. I § 9, stk. 34, der bliver stk. 39, ændres »stk. 31-33« til: »stk. 36-38«, og »10.000 kr.« ændres til: »60.000 kr.«

28. I § 9, stk. 35, 1. pkt., der bliver stk. 40, 1. pkt., ændres »stk. 30« til: »stk. 34«, »stk. 32« ændres til: »stk. 35«, og »2.400 kr.« ændres til: »2.658,01 kr.«

29. I § 9, stk. 36, der bliver stk. 41, ændres »stk. 30 og 32« til: »stk. 34 og 35«.

30. I § 9, stk. 37, der bliver stk. 42, ændres »stk. 31-35« til: »stk. 36-40«, »2012-niveau« ændres til: »2018-niveau«, og »2013« ændres til: »2019«.

31. I § 9 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 2-20 og 30,« til: »§ 9, stk. 2-24, 34 og 35,«.

32. I § 9 c, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 9, stk. 22-29 og 31-37,« til: »§ 9, stk. 26-33 og 36-42,«.

33. I § 9 h, stk. 7, ændres »§ 9, stk. 21,« til: »§ 9, stk. 25,«.

34. I § 9 m, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 9,« til: »§ 9, stk. 12,«.

35. I § 9 n, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 9,« til: »§ 9, stk. 12,«.

36. I § 9 q, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 8 og 9,« til: »§ 9, stk. 11 og 12,«.

37. To steder i § 17, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 17,« til: »§ 9, stk. 21,«.

38. I § 19, stk. 1, nr. 4, ændres »stk. 15, 1. og 2. pkt., og stk. 20, 1. og 2. pkt.,« til: »stk. 19, 1. og 2. pkt., og stk. 24, 1. og 2. pkt.,«.

39. I § 19, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., og nr. 7, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 6, stk. 15, 3. pkt., og stk. 20, 3. pkt.,« til: »§ 9, stk. 6, nr. 1, stk. 19, 3. pkt., og stk. 24, 3. pkt.,«.

40. I § 19, stk. 1, nr. 6, 2. pkt., og nr. 7, 2. pkt., ændres »§ 9, stk. 27« til: »§ 9, stk. 31«.

41. I § 19, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nye numre:

»8) Når opholdstilladelsen er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke flytter til en bolig i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. § 9, stk. 6, nr. 3, og udlændingen og den herboende person flytter til en bolig i et sådant område.

9) Når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at udlændingen og den herboende person ikke flytter til en bolig i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, fordi særlige grunde taler derimod, jf. § 9, stk. 6, nr. 3, og disse særlige grunde ikke længere foreligger og udlændingen og den herboende person flytter til en bolig i et boligområde omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring, jf. § 9, stk. 6, nr. 3.«

Nr. 8-14 bliver herefter nr. 10-16.

42. To steder i § 19, stk. 1, nr. 13, der bliver stk. 1, nr. 15, ændres »§ 9, stk. 30« til: »§ 9, stk. 34 og 35«.

43. I § 33, stk. 5, ændres »§ 9, stk. 21,« til: »§ 9, stk. 25,«.

44. I § 40 d ændres »§ 9, stk. 30 og 32,« til: »§ 9, stk. 34 og 35,«.

45. I § 44 a, stk. 5, ændres »§ 9, stk. 23,« til: »§ 9, stk. 27,«.

46. I § 46, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 22, 23 og 31-33,« til: »§ 9, stk. 26, 27 og 36-38,«.

47. I § 46 a, stk. 9, ændres »§ 19, stk. 1, nr. 12, 2. pkt.,« til: »§ 19, stk. 1, nr. 14, 2. pkt.,«.

48. I § 48 f, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 30 og 32,« til: »§ 9, stk. 34 og 35,«.

49. I § 48 g ændres »§ 9, stk. 31-33,« til: »§ 9, stk. 36-38,«.

50. I § 52 b, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 9, stk. 30,« til: »§ 9, stk. 34 og 35«.

51. I § 52 b, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 9, stk. 21,« til: »§ 9, stk. 25,«.

52. § 52 b, stk. 1, nr. 9, ophæves.

Nr. 10-17 bliver herefter nr. 9-16.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Kan der ikke efter den hidtil gældende bestemmelse i udlændingelovens § 9, stk. 7, som ophævet ved denne lovs § 1, nr. 3, meddeles opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, tager Udlændingestyrelsen samtidig stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 eller 9 c som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-32.

Stk. 4. Stadfæster Udlændingenævnet en afgørelse, hvor der efter den hidtil gældende bestemmelse i udlændingelovens § 9, stk. 7, som ophævet ved denne lovs § 1, nr. 3, meddeles afslag på ansøgning om opholdstilladelse på grundlag af ægtefællesammenføring, anmoder nævnet samtidig Udlændingestyrelsen om at tage stilling til, om der kan meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 eller 9 c som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-32.

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 27, 3. pkt., og stk. 36, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret senest ved § 24 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af udlændingelovens § 9, stk. 31, 3. pkt., og stk. 41, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 20 og 29.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg