Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer

(Strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 11. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 70 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Ved udmåling af bødestraf for overtrædelse af bestemmelser nævnt i stk. 1 eller overtrædelse af regler fastsat efter stk. 3 skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen er fremkaldt nærliggende fare for spredning, herunder indslæbning, af de alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme hos klovbærende dyr, som er fastsat i medfør af § 25.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

2. I § 72, stk. 3, 3. pkt., ændres »§ 70, stk. 5« til: »§ 70, stk. 6«.

§ 2

I lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, som ændret ved lov nr. 465 af 14. maj 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 60 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Ved udmåling af bødestraf for overtrædelse af bestemmelser nævnt i stk. 1 eller overtrædelse af regler fastsat efter stk. 3 skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen er fremkaldt nærliggende fare for spredning, herunder indslæbning, af de alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme hos klovbærende dyr, som er fastsat i medfør af § 25 i lov om hold af dyr.«

§ 3

I lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 11. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved udmåling af bødestraf for overtrædelse af bestemmelser nævnt i stk. 1 eller overtrædelse af regler fastsat efter stk. 2 skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen er fremkaldt nærliggende fare for spredning, herunder indslæbning, af de alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme hos klovbærende dyr, som er fastsat i medfør af § 25 i lov om hold af dyr.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jakob Ellemann-Jensen