Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Økonomi- og indenrigsministeren nedsætter statens tilskud, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til de kommuner, der har indtægter fra opkrævet betaling for parkering, med et beløb, som svarer til 70 pct. af kommunens indtægter fra opkrævet betaling for parkering.

§ 2. For de kommuner, der har overtaget parkeringskontrollen og modtager indtægter fra opkrævning af parkeringsafgifter, jf. § 122 a i færdselsloven, nedsættes statens tilskud til den pågældende kommune med et beløb, som svarer til 20 pct. af kommunens indtægter fra parkeringsafgifter.

§ 3. Indtægter fra opkrævet betaling for parkering forstås som bruttodriftsindtægter, som følge af at brugere af motorkøretøjer betaler for at holde på en parkeringsplads på offentlig vej, herunder fra parkeringsbilletter, beboerlicenser og erhvervslicenser.

Stk. 2. Indtægter fra parkeringsafgifter forstås som bruttodriftsindtægter, som følge af at brugere af motorkøretøjer opkræves en afgift for ulovlig parkering, herunder ved manglende køb af parkeringsbillet.

§ 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter ansøgning reducere nedsættelsen af statstilskuddet til en kommune efter § 1 for kommunens omkostninger til afskrivning og forrentning af anlægskapital vedrørende parkeringsanlæg, som er taget i brug inden den 2. maj 2018 eller tages i brug i perioden 2018-2020, hvis kommunen før den 2. maj 2018 har indgået bindende kontrakt om opførelse af parkeringsanlægget.

§ 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af indtægter fra opkrævet betaling for parkering og parkeringsafgifter samt omkostninger til afskrivning og forrentning af anlægskapital vedrørende parkeringsanlæg.

§ 6. Kommunen skal indberette regnskabsoplysninger om kommunens indtægter fra opkrævet betaling for parkering og parkeringsafgifter til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den første hverdag i maj i året efter regnskabsåret.

Stk. 2. Kommunens indberetning af oplysninger i henhold til stk. 1 skal være revideret af kommunens revisor og forsynet med revisorens erklæring.

§ 7. På grundlag af kommunens indberetning nedsættes statens tilskud til kommunen efter § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner i året efter regnskabsåret.

Stk. 2. Nedsættelsen i statens tilskud til kommunen meddeles til kommunen senest den 1. juli i året efter regnskabsåret og afregnes i perioden oktober-december i året efter regnskabsåret.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 9. Lov nr. 592 af 14. juni 2011 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter ophæves, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for fastsættelse og afregning af nedsættelser af statstilskuddet ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter til og med regnskabsåret 2018. For fastsættelse og afregning af disse nedsættelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 10. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1675 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. § 15 a affattes således:

»§ 15 a. Tilskud efter § 14 til kommunen reduceres med et beløb i henhold til §§ 1 og 2 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering.«

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen