Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag
Bilag 2 Zonerelationer, der udløser kompensation
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

I medfør af akt nr. 101 af 24. maj 2018 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for pendlerprodukterne Rejsekort Pendlerkort og Rejsekort Pendler Kombi med gyldighed inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område (Movia), jf. § 1, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015.

Definition

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved ”pendler” en passager i den offentlige servicetrafik, som køber et gyldigt pendlerprodukt (voksen eller barn) med gyldighed til rejser med offentlig servicetrafik, jf. § 1.

Kompensation

§ 3. Kompensation udbetales til alle berettigede pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område med et pendlerprodukt, jf. § 1, med første gyldighedsdato 1. august 2018 eller senere og med gyldighed på de strækninger, hvor der pr. 15. januar 2017 var prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 pct. som følge af Takst Sjælland-reformen, jf. bilag 2.

Stk. 2. Kompensationen beregnes som 100 pct. af den stigning på pendlerprodukter, der ligger ud over 5 pct.

Stk. 3. Kompensationen udbetales direkte til den enkelte berettigede pendler uden forudgående ansøgning på dennes NemKonto eller anden bankkonto, som er tilknyttet rejsekortet.

Administration og udbetaling

§ 4. Trafikvirksomhederne inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område (Movia, DSB og Metroselskabet I/S), samt Rejsekort A/S og DOT forestår administration af kompensation i henhold til administrationsgrundlaget i bilag 1 og efter administrationsaftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Jf. administrationsgrundlaget (bilag 1) udbetales kompensation på vegne af trafikvirksomhederne bag Takst Sjælland-reformen og på strækninger nævnt i bilag 2.

Stk. 3. Trafikvirksomhederne inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område, samt Rejsekort A/S og DOT fremsender månedligt opgørelse over udbetalt kompensation efter § 3, stk. 2 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt fremsender årligt en revisorerklæring til styrelsen, der bekræfter de månedlige opgørelser.

Stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler månedligt et beløb i perioden 1. august 2018 – 31. juli 2021 svarende til den faktiske samlede udgift til kompensation, dog maksimalt svarende til den årlige bevilling, jf. afsnittet om økonomiske rammer i bilag 1.

Stk. 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan inden for den afsatte bevilling på finanslovens § 28.53.01 afholde udgifter på op til 4.0 mio kr til kompensation af trafikselskabernes og togoperatørernes udgifter til administration mv. i relation til kompensationsordningen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler månedligt et beløb i ordningens levetid svarende til den faktiske samlede udgift til administration mv., dog maksimalt svarende til den afsatte bevilling.

Stk. 6. Såfremt de samlede årlige udgifter til kompensation for prisstigninger på pendlerkort overstiger den årlige bevilling, ophører udbetalingen af kompensation med omgående virkning i det indeværende år.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 4. juni 2018

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag for kompensation til pendlere, der rejser inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

1. Grundlag for kompensationen

Kompensationen gives til pendlere, der rejser på strækninger inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område (Movia), hvor der er prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 procent som følge af Takst Sjælland-reformen.

Som led i "Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik" af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, er der afsat en pulje på 60 mio. kr. (2017 niveau) til kompensation til pendlere, som i medfør af takstreformen Takst Sjælland fik takststigninger på mere end 5 pct. pr. 15. januar 2017.

Puljen udmøntes i årene 2018 – 2021 med 22,7 mio. kr. i 2018, 15,2 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 7,6 mio. kr. i 2021 (2018 pl).

2. Udmøntning

Kompensationen udbetales til alle pendlere (voksen og barn) inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område med et pendlerkort (Rejsekort Pendlerkort eller Rejsekort Pendler Kombi) med første gyldighedsdato 1. august 2018 eller senere med gyldighed på de strækninger, hvor der pr. 15. januar 2017 var prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 pct. som følge af Takst Sjælland-reformen.

De strækninger, som udløser kompensation, defineres som strækninger, hvor:

• Prisen pr. dag for et ordinært pendlerkort (voksen og barn) pr. 15. januar 2017 steg med mere end 5 pct.,

• Samt hvor prisen pr. dag for et pendlerkort er mere end 5 pct. højere end prisen pr. dag i 2016 (efter takstændringen i januar 2016) for 40 rejser pr. måned på rejsekort med rabatoptjening.

Takstændringer, der har fundet sted før 15. januar 2017, samt efterfølgende takstændringer efter 15. januar 2017 medtages ikke i beregningen af hvilke strækninger, der udløser kompensation.

Kompensationen beregnes som 100 pct. af den stigning på pendlerprodukter, der ligger ud over 5 pct. Kompensationsbeløbet pris- og lønreguleres ikke.

Kompensationsordningen træder i kraft 1. august 2018 og ophører 31. juli 2021.

3. Økonomiske rammer

Den beløbsmæssige ramme for kompensationen er 15,2 mio. kr. i årene 2018, 2019 og 2020 samt 7,6 mio. kr. i 2021 (2018 pl). Rammen for 2018 tillægges uforbrugte midler i 2017 på 7,5 mio. kr.

Såfremt den årlige bevilling opbruges i løbet af budgetåret, ophører udbetalingen af kompensation uden varsel og optages igen ved starten af et nyt budgetår med bevilling.

4. Procedure

Kompensation udbetales til den enkelte pendler, når det samlede kompensationsbeløb overstiger 500 kr., dog minimum hver 6. måned.

Kompensationen beregnes i forhold til forskellen på dagsprisen i 2016 (efter takstændringen i januar 2016) hhv. 2017 (efter takstændringen i januar 2017) for pendlerkort, jf. bilag 2.

Kompensationen beregnes, når en gyldighedsperioden er udløbet, og det skal sikres, at der i tilfælde af refunderede pendlerkort kun udbetales kompensation for pendlerkort, hvor der som minimum er betalt for svarende til 30 dage.

Kompensationen beregnes automatisk og løbende hos Rejsekort A/S. Berørte pendlere modtager således kompensationen uden forudgående tilmelding. Det er dog et krav, at berørte pendlere har en NemKonto for at kompensationen kan udbetales.

DSB forestår udbetalingen på vegne af trafikvirksomhederne bag Takst Sjælland-reformen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler månedligt til DSB et beløb svarende til den udbetalte kompensation, dog maksimalt svarende til den afsatte bevilling.

De nærmere forhold vedrørende ansvarsfordeling, afrapportering, dokumentation, udbetaling, markedsføring mv. fastlægges i administrationsaftale mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og trafikvirksomhederne inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område, Rejsekort A/S og DOT.


Bilag 2

Zonerelationer, der udløser kompensation

Liste over zonerelationer, der udløser kompensation

Listen udtrykker de zonerelationer, som er registreret pr. 1/5 2018 med prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 pct. som følge af Takst Sjælland-reformen. Enkelte andre zonerelationer, som ligeledes er berettiget til kompensation vil kunne forefindes, og vil i givet fald blive kompenseret jf. bekendtgørelsens § 3.

Movia H:

Fra zone
Til zone
Pris 31.12.2016, kr. pr. 30 dage
Pris pr. 15.1.2017, kr. pr. 30 dage
Stigning, kr. pr. 30 dage
Pct. stigning
Kompen-sation pr. 30 dage, kr.
Kompen-sation pr. dag, kr.
1
5
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
6
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
10
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
1
11
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
12
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
16
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
17
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
22
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
23
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
24
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
1
25
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
1
26
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
36
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
37
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
1
38
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
39
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
46
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
49
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
1
56
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
1
57
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
1
68
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
1
69
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
1
78
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
1
79
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
5
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
6
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
10
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
2
11
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
12
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
16
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
17
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
22
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
23
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
24
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
2
25
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
2
26
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
36
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
37
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
2
38
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
39
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
46
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
49
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
2
56
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
2
57
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
2
68
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
2
69
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
2
78
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
2
79
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
5
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
6
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
7
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
10
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
3
11
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
12
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
14
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
15
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
16
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
17
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
18
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
19
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
20
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
21
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
22
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
23
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
24
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
3
25
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
3
26
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
27
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
28
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
29
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
35
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
36
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
37
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
3
38
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
39
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
45
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
46
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
47
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
48
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
3
49
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
3
56
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
3
57
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
3
68
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
3
69
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
3
78
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
79
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
3
94
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
5
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
6
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
7
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
9
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
10
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
4
11
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
12
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
13
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
14
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
15
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
16
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
17
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
18
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
19
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
20
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
21
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
22
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
23
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
24
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
4
25
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
4
26
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
27
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
28
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
29
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
34
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
35
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
36
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
37
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
4
38
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
39
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
45
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
46
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
47
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
48
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
49
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
4
56
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
4
68
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
4
69
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
4
78
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
79
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
4
90
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
91
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
92
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
93
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
94
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
4
95
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
96
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
97
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
98
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
4
99
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
7
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
8
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
20
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
5
21
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
5
22
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
5
23
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
5
24
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
5
25
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
5
26
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
5
27
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
5
28
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
5
29
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
5
31
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
32
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
33
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
42
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
43
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
44
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
46
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
47
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
5
48
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
5
52
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
53
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
54
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
55
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
63
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
64
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
65
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
66
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
67
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
74
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
75
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
76
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
77
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
78
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
84
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
85
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
86
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
5
87
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
5
88
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
5
89
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
5
95
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
5
96
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
5
97
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
5
98
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
5
99
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
6
20
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
21
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
22
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
6
23
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
6
24
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
6
25
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
6
26
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
27
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
29
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
30
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
32
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
33
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
43
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
44
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
48
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
54
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
55
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
56
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
6
57
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
6
65
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
66
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
67
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
77
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
87
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
88
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
89
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
97
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
6
98
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
6
99
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
7
21
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
7
22
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
7
23
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
7
24
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
7
25
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
7
26
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
7
56
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
7
57
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
8
10
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
8
11
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
8
12
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
8
15
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
8
17
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
8
36
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
8
37
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
8
38
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
8
39
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
8
49
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
9
20
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
9
21
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
9
22
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
9
23
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
9
24
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
9
25
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
9
26
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
9
27
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
9
48
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
9
56
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
9
57
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
9
95
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
9
99
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
10
20
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
10
21
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
10
22
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
10
23
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
10
24
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
10
25
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
10
26
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
10
27
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
10
28
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
10
29
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
10
30
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
10
31
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
10
32
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
33
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
43
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
44
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
47
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
10
48
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
10
50
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
10
54
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
55
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
65
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
66
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
67
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
76
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
77
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
87
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
88
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
89
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
95
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
10
96
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
97
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
98
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
10
99
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
11
20
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
11
21
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
11
22
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
11
23
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
11
24
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
11
25
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
11
26
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
11
27
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
11
28
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
11
29
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
11
31
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
32
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
33
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
42
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
43
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
44
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
47
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
48
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
11
50
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
53
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
54
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
55
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
63
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
65
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
66
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
67
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
73
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
75
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
76
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
11
77
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
86
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
87
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
88
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
89
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
95
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
96
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
97
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
98
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
11
99
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
12
20
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
12
21
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
12
22
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
12
23
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
12
24
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
12
25
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
12
26
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
12
27
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
12
28
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
12
29
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
12
31
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
32
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
33
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
42
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
43
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
44
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
47
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
48
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
12
54
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
55
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
56
1.385
2.520
1135
81,95%
1065,75
35,52
12
65
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
66
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
67
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
74
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
75
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
76
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
77
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
12
86
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
87
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
12
88
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
12
89
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
12
95
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
12
96
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
12
97
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
12
98
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
12
99
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
13
20
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
13
21
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
13
22
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
13
23
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
13
24
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
13
25
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
13
26
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
13
27
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
13
28
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
13
29
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
13
47
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
13
48
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
13
56
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
13
57
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
13
95
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
13
99
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
14
20
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
14
21
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
22
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
14
23
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
14
24
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
14
25
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
14
26
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
14
27
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
28
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
29
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
31
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
14
47
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
48
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
56
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
14
75
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
77
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
86
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
87
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
14
88
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
14
89
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
14
95
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
96
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
97
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
14
98
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
14
99
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
15
20
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
15
21
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
15
22
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
15
23
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
15
24
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
15
25
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
15
26
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
15
27
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
15
28
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
15
29
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
15
44
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
47
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
48
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
15
56
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
15
75
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
87
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
88
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
89
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
95
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
96
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
97
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
98
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
15
99
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
16
20
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
16
21
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
16
22
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
16
23
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
16
24
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
16
25
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
16
26
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
16
27
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
16
28
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
16
29
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
16
32
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
33
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
43
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
44
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
47
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
48
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
54
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
16
55
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
56
1.385
2.520
1135
81,95%
1065,75
35,52
16
65
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
66
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
16
67
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
16
76
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
77
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
16
87
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
16
88
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
89
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
16
96
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
97
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
16
98
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
16
99
1.385
1.600
215
15,52%
145,75
4,85
17
20
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
17
21
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
17
22
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
17
23
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
17
24
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
17
25
1.385
2.280
895
64,62%
825,75
27,52
17
26
1.385
2.050
665
48,01%
595,75
19,85
17
27
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
17
28
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
17
29
1.385
1.800
415
29,96%
345,75
11,52
17
32
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
17
33
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
17
43
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
17
44
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
17
48
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
17
54
1.385
1.490
105
7,58%
35,75
1,19
17