Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om godskørsel

(Tilladelsesordning for varebiler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1639 af 26. december 2013, § 11 i lov nr. 742 af 1. juni 2015, § 1 i lov nr. 746 af 1. juni 2015 og § 45 i lov nr. 1538 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Den, der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret motorkøretøj eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 3.500 kg, skal have tilladelse hertil. Fællesskabstilladelse udstedt i medfør af artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (forordning nr. 1072/2009) giver ret til at udføre nationale transporter. Tilladelse udstedes med gyldighed på indtil 10 år.

Stk. 2. Den, der er etableret på dansk område og udfører godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg, og som fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods, skal have tilladelse hertil. Tilladelsen er national og udstedes med gyldighed på indtil 10 år.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

2. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

3. I § 1, stk. 4, 3. pkt., der bliver stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »skal«: », for så vidt angår kørsel i et motorkøretøj eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 3.500 kg,«.

4. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren udarbejder hvert år en redegørelse til Folketinget om tilladelsesordningen, jf. § 1, stk. 2.«

5. § 3, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Tilladelser i henhold til § 1, stk. 1 og 2, kan meddeles en her i landet hjemmehørende virksomhed, der

1) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover og

3) kan sandsynliggøre, at den vil kunne udøve virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 2. For at der kan udstedes tilladelse til en her i landet hjemmehørende virksomhed, der har tilladelser i henhold til § 1, stk. 1, skal virksomheden ud over kravene i stk. 1 opfylde de krav, der følger af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26 EF (forordning nr. 1071/2009).

Stk. 3. Tilladelser i henhold til § 1, stk. 2, kan meddeles en her i landet hjemmehørende virksomhed, der ud over at leve op til kravene i stk. 1 har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

6. I § 3, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 1- 3«.

7. I § 3, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-4«.

8. § 4 affattes således:

»§ 4. En virksomhed, der har tilladelse i henhold til § 1, stk. 1 eller 2, skal have en godkendt transportleder, der

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs

3) ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover,

4) ikke er dømt for strafbare forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udføre vognmandsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

5) kan sandsynliggøre, at vedkommende vil kunne udøve virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Stk. 2. En transportleder i en virksomhed, der har tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, skal ud over kravene i stk. 1 opfylde de krav, der følger af artikel 4 i forordning nr. 1072/2009.

Stk. 3. En transportleder i en virksomhed, der har tilladelse i henhold til § 1, stk. 2, skal ud over kravene i stk. 1

1) faktisk og vedvarende lede virksomhedens transportarbejde,

2) være bosiddende i et EU-/EØS-land og

3) have de nødvendige faglige kvalifikationer.

Stk. 4. Drives en virksomhed, der har tilladelse i henhold til § 1, stk. 2, som en personligt ejet virksomhed, skal transportlederen være virksomhedsejeren.«

9. § 5 affattes således:

»§ 5. Ansøgning om udstedelse af tilladelse efter § 1, stk. 1 og 2, skal indgives til transport-, bygnings- og boligministeren ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeren stiller til rådighed.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af ansøgninger efter § 1, stk. 1 og 2, herunder om, hvilke økonomiske eller faglige krav der skal være opfyldt, og den digitale løsning, jf. stk. 1.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om frister for ansøgninger i forbindelse med behandling af ansøgninger efter § 1, stk. 2.«

10. I § 6, stk. 1, ændres »denne lov« til: »§ 1, stk. 1,«.

11. I § 6 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om en tilladelsesindehavers afgivelse af oplysninger om anvendte motorkøretøjer.

Stk. 6. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om vederlag for en transportleder i en virksomhed med tilladelse efter § 1, stk. 1 eller 2.«

12. I § 6 a, stk. 1, indsættes efter »§ 1, stk. 1«: »eller 2«.

13. I § 6 a, stk. 1, nr. 2, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

14. I § 6 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Godskørsel for fremmed regning, der udføres med en tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 2, må endvidere udføres af en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der efter stk. 4 er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

15. I § 6 a indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 3, som nyt stykke:

»Stk. 4. Det kan i tilslutning til en tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. § 1, stk. 2, godkendes, at indehaveren erhvervsmæssigt udlejer chauffører til udførelse af godskørsel for fremmed regning i varebiler, der er omfattet af tilladelseskravet i § 1, stk. 2.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 5-8.

16. I § 6 a, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

17. To steder i § 6 a, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 5«.

18. I § 6 a, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2« til: »stk. 3 og 4«, og efter »§ 1, stk. 1« indsættes: »eller 2«.

19. I § 6 a, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 2« til: »stk. 3 og 4«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 6«.

20. I § 8, stk. 4, ændres »§ 1, stk. 2, nr. 1« til: »§ 1, stk. 3, nr. 1«.

21. § 10 affattes således:

»§ 10. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om gebyr for udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser efter § 1, herunder regler om gebyr til dækning af omkostninger forbundet med tilsyn.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til chauffører, godkendelse af uddannelsessteder, udlevering af afmærkningsskilte og udstedelse af beviser for anmeldelse i henhold til § 11.«

22. § 11, stk. 1, affattes således:

»Et motorkøretøj eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, og en varebil, hvis tilladte totalvægt overstiger 2.000 kg, skal, såfremt motorkøretøjet, vogntoget eller varebilen anvendes til firmakørsel, anmeldes til SKAT, medmindre brugeren har tilladelse i henhold til § 1, stk. 1 eller 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.«

23. I § 12, stk. 1, nr. 1, litra a, ændres »§ 6 a, stk. 3« til: »§ 6 a, stk. 5«.

24. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 2, kan tilbagekaldes, hvis indehaveren

1) må antages ikke længere at opfylde betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 3, som følge af at vedkommende i forbindelse med udførelse af erhvervet groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i

a) denne lovs § 6, stk. 3, og § 6 a, stk. 5,

b) øvrige bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,

c) færdselslovgivningen om hastighed, kørsel uden kørekort, køretøjers indretning, udstyr og tilbehør, anbringelse af gods, transport af farligt gods og køretøjers største tilladte totalvægt,

d) lovgivningen om euforiserende stoffer eller narkotikahandel,

e) miljølovgivningen om beskyttelse af jord og grund- og overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling eller bortskaffelse af affald,

f) skatte- og afgiftslovgivningen,

g) lovgivningen om beskyttelse af dyr under transport eller

h) lovgivningen om menneskesmugling eller menneskehandel eller

2) har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

25. I § 12, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 2, kan tilsvarende tilbagekaldes, hvis en fører eller en anden, der optræder i indehaverens interesse, i forbindelse med udførelse af hvervet gentagne gange groft har overtrådt bestemmelser omfattet af stk. 2, nr. 1, og det som følge heraf må antages, at indehaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 3.«

26. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »nr. 1 og 2,«: »eller stk. 2, nr. 1 og 2,«.

27. § 12, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1 eller 2, eller en godkendelse som transportleder af en virksomhed kan i tilfælde, som ikke er omfattet af stk. 1-3, tilbagekaldes, hvis betingelserne for udstedelse af en tilladelse eller en godkendelse ikke længere er til stede.«

28. I § 12, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »§ 1, stk. 2, nr. 1« til: »§ 1, stk. 3, nr. 1«.

29. § 12, stk. 6, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. En tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 3, nr. 1, tilbagekaldes, hvis virksomhedens tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, tilbagekaldes efter stk. 1-5 eller artikel 13 i forordning nr. 1071/2009 eller nægtes fornyet, på grund af at virksomheden eller transportlederen ikke længere opfylder betingelserne i § 3 henholdsvis § 4.«

30. I § 12 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om frister for godkendelse af en ny transportleder i forbindelse med fratrædelse af en godkendt transportleder for virksomheder med tilladelse efter § 1, stk. 2, og for midlertidig fortsættelse af en virksomhed med tilladelse efter § 1, stk. 2, efter dødsfald, under konkurs eller rekonstruktion med henblik på afhændelse, afvikling el. lign.«

31. I § 12 a indsættes efter »§ 12, stk. 1, nr. 1,«: »og § 12, stk. 2, nr. 1,«.

32. I § 13, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 12, stk. 1, nr. 2,«: »§ 12, stk. 2, nr. 1, litra a, § 12, stk. 2, nr. 2,«, og efter »jf. stk. 1, nr. 1, litra a,«: »stk. 2, nr. 1, litra a,«, og efter »og stk. 1, nr. 2,«: »stk. 2, nr. 2,«, og »§ 12, stk. 3« ændres til: »§ 12, stk. 4«, »§ 12, stk. 4« til: »§ 12, stk. 5«, og »§ 12, stk. 5« til: »§ 12, stk. 6«.

33. I § 13, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »§ 12, stk. 1, nr. 1, litra b-i,«: »§ 12, stk. 2, nr. 1, litra b-h,«, og efter »jf. stk. 1, nr. 1, litra b-i,«: »og stk. 2, nr. 1, litra b-h,«, og »§ 12, stk. 2« ændres til: »§ 12, stk. 3«, og »§ 12, stk. 3« til: »§ 12, stk. 4«.

34. I § 13, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 4,«: »stk. 1,«.

35. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 12, stk. 1, nr. 2,«: »§ 12, stk. 2, nr. 2,«, efter »jf. stk. 1, nr. 2,«: »og stk. 2, nr. 1,«, og efter »§ 4,«: »stk. 1,«, og »§ 12, stk. 3« ændres til: »§ 12, stk. 4«.

36. I § 13, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »§ 12, stk. 2,«: »nr. 1, § 12, stk. 3,«, efter »jf. stk. 1, nr. 1,«: »og stk. 2, nr. 1,«, og efter »jf. § 4,«: »stk. 1,«, og »§ 12, stk. 3« ændres til: »§ 12, stk. 4«, »§ 12, stk. 4« til: »§ 12, stk. 5«, og »§ 12, stk. 5« til: »§ 12, stk. 6«.

37. I § 15 indsættes efter »tilladelse«: »udstedt i medfør af § 1, stk. 1«.

38. § 16 d affattes således:

»§ 16 d. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om krav til uddannelse og uddannelsesbevis for føreren af motorkøretøjer, der er omfattet af denne lov, og om tilsyn med godkendte uddannelsessteder.«

39. I § 17, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 1, stk. 1 og 2,« til: »§ 1, stk. 1-3,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 3-5, § 6, stk. 5 og 6, og §§ 10 og 16 d i lov om godskørsel som ændret og affattet ved denne lovs § 1, nr. 5-9, 11, 21 og 38, træder dog i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 3. Ved ansøgning om tilladelse i henhold til § 1, stk. 2, i lov om godskørsel som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, indgivet af en virksomhed, som ved lovens ikrafttræden udførte godskørsel for fremmed regning i varebiler, kan der ses bort fra kravet i § 3, stk. 1, nr. 2, eller § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om godskørsel som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5 og 8, hvis virksomheden eller transportlederen har indgået en afdragsaftale med SKAT om indfrielse af restancen inden for en rimelig periode.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om en overgangsordning for personer, der på tidspunktet for tilladelseskravets ikrafttræden kan dokumentere mindst 2 års erfaring som vognmand i virksomheder, der er omfattet af tilladelseskravet efter § 1, stk. 2, i lov om godskørsel som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, og nærmere regler om en overgangsordning for personer, der inden for de seneste 10 år fra tilladelseskravets ikrafttræden i en periode på mindst 2 år har været beskæftiget som varebilschauffør.

Stk. 5. Redegørelsen, jf. § 2, stk. 4, i lov om godskørsel, jf. denne lovs § 1, nr. 4, afgives første gang i folketingsåret 2020-21.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen