Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet

I medfør af § 50, stk. 1 og 2, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016, fastsættes:

§ 1. Til finansiering af udgifterne ved kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 29 og §§ 34-35 b, undersøgelser vedrørende revisionsvirksomheder og revisorer jf. lovens §§ 37-42, samt driften af Revisornævnet opkræver Erhvervsstyrelsen årligt et gebyr fra alle revisorer, der pr. 1. januar det pågældende år er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed.

Stk. 2. En revisor, der er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftale, som EU har indgået med Schweiz, og som er optaget i registeret over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer, med henblik på midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. revisorlovens § 11, stk. 1, betaler et gebyr til finansiering af driften af Revisornævnet. Betalingen dækker den periode, for hvilken anmeldelsen er gældende.

Gebyrsatser for 2018

§ 2. For kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder udgør gebyret efter § 1, stk. 1, 1.090 kr. pr. revisor, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder omfattet af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 3. For øvrige revisionsvirksomheder udgør gebyret efter § 1, stk. 1, 1.720 kr. pr. revisor.

Stk. 2. For undersøgelser udgør gebyret efter § 1, stk. 1, 870 kr. pr. revisor.

Stk. 3. For Revisornævnet udgør gebyret efter § 1, stk. 1 og 2, 1.530 kr. pr. revisor.

Ikrafttræden

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 732 af 8. juni 2017 om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser samt Revisornævnet ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 7. juni 2018

Henning Steensig

/ Marianne Ploug