Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998R0850
 
32005R2187
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 For fiskearter fastsættes følgende mindstemål, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde)
Bilag 2 For krebsdyrarter fastsættes følgende mindstemål
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand1)

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 30, stk. 1, nr. 2, § 109, stk. 1, 2. pkt., og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen gælder ved fiskeri på dansk fiskeriterritorium og ved fiskeri med dansk indregistreret fiskerfartøj uden for dette område.

§ 2. Fisk og krebsdyr samt dele heraf, der ikke opfylder de i denne bekendtgørelse nævnte mindstemål, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand, jf. dog bestemmelsen i artikel 15 i forordning nr. 1380/2013 om landingsforpligtelsen for erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Kunstigt opdrættede fisk og krebsdyr, der opfiskes i akvakulturanlæg, er undtaget fra mindstemålsbestemmelserne.

Stk. 3. Bestemmelserne i bekendtgørelsen gælder ikke fisk og krebsdyr, der fanges til godkendt udsætning, omplantning eller i forbindelse med godkendte videnskabelige undersøgelser.

§ 3. For de i bilag 1 anførte fiskearter gælder de i bilaget anførte mindstemål, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde).

Stk. 2. Både ved fiskeri og landing af fisk med dansk indregistreret fiskerfartøj jf. § 1, samt ved landing i dansk havn i øvrigt, skal fisken sorteres i overensstemmelse med EU's handelsnormer.

§ 4. For de i bilag 2 anførte krebsdyrarter gælder de i bilaget anførte mindstemål.

Stk. 2. Størrelsen af hummer og jomfruhummer angives ved totallængden målt fra spidsen af pandetornen til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten.

Stk. 3. Længden på jomfruhummerhaler måles fra forkanten af første haleled til bagkanten af svømmeviftens midterstykke, bortset fra hårkanten. Når halen måles, skal den ligge fladt, og leddene må ikke strækkes.

Straffebestemmelser

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2, stk. 1, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1360 af 30. november 2015 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand ophæves.

Udenrigsministeriet, den 15. juni 2018

Eva Kjer Hansen

/ Bjørn Wirlander


Bilag 1

For fiskearter fastsættes følgende mindstemål, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde)

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)
Skagerrak/Kattegat:
27 cm
Nordsøen:
30 cm

Mørksej (Pollachius virens)
Skagerrak/Kattegat:
30 cm
Nordsøen:
35 cm

Kulmule (Merluccius merluccius)
Skagerrak/Kattegat:
30 cm
Nordsøen:
27 cm

Skrubbe (Platichthys flesus)
Østersøen og Bælterne
 
 
underområde 22-25:
23 cm
 
underområde 26-28:
21 cm
 
underområde 29-32, Syd for 59° 30’ N:
18 cm

Torsk (Gadus morhua)
Skagerrak/Kattegat:
30 cm
Nordsøen:
35 cm
Østersøen og Bælterne:
35 cm

Rødspætte (Pleuronectes platessa)
Skagerrak/Kattegat:
27 cm
Nordsøen:
27 cm
Østersøen og Bælterne:
25 cm

Søtunge (Solea solea)
Skagerrak/Kattegat:
24 cm
Nordsøen:
24 cm

Pighvar (Psetta maxima)
Østersøen og Bælterne
30 cm

Slethvar (Scophthalmus rhombus)
Østersøen og Bælterne
30 cm

Laks (Salmo salar)
60 cm
Havørred (Salmo trutta)
40 cm
Helt: Ringkøbing Fjord (Coregonus lavaretus)
34 cm
Helt: Øvrige farvande (Coregonus lavaretus)
36 cm
Gedde (Esox lucius)
60 cm
Aborre (Perca fluviatilis)
20 cm

Havbars (Dicentrarchus labrax)
Nordsøen:
42 cm
Skagerrak/Kattegat:
42 cm

Sild (Clupea harengus)
Nordsøen:
20 cm
Skagerrak/Kattegat:
18 cm

Hvilling (Merlangius merlangius)
Nordsøen:
27 cm
Skagerrak/Kattegat:
23 cm

Lubbe (Pollachius pollachius)
Nordsøen:
30 cm

Makrel (Scomber scomber)
Nordsøen:
30 cm
Skagerrak/Kattegat:
20 cm

Gulål (Anguilla anguilla)
Limfjorden:
40 cm
Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde:
38 cm
Roskilde Fjord og Isefjorden:
38 cm
Øvrige farvande:
40 cm


Bilag 2

For krebsdyrarter fastsættes følgende mindstemål

Jomfruhummer (Nephrops norvegicus),
Skagerrak/Kattegat:
 
 
fuld længde
10,5 cm
 
rygskjoldslængde
3,2 cm
Nordsøen:
 
 
fuld længde
8,5 cm
 
rygskjoldslængde
2,5 cm
Østersøen og Bælterne:
 
 
fuld længde
10,5 cm
 
rygskjoldslængde
3,2 cm

Jomfruhummerhaler (Nephrops norvegicus)
Skagerrak/Kattegat:
5,9 cm
Nordsøen:
4,6 cm
Østersøen og Bælterne:
5,9 cm

Hummer (Homarus gammarus)
Limfjorden
 
rygskjoldslængde:
8,7 cm
Skagerrak/Kattegat
 
samlet længde:
22 cm
 
rygskjoldslængde:
7,8 cm
Nordsøen
 
rygskjoldslængde:
8,7 cm
Østersøen og Bælterne
 
samlet længde:
21 cm

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets Forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer, EU-tidende 1998, nr. L 125, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/812 af 20. maj 2015, og Rådets Forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger, om ændring af forordning (EF) nr. 1434/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 88/98, EU-tidende 2005, nr. L 349, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/1139 af 6. juli 2016. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.