Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledende retningslinjer for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område

Translatører mv.
   
1.
Statsautoriserede translatører og andre tolke med en tilsvarende videregående sproglig uddannelse honoreres efter følgende satser:
     
 
a)
Tolkning honoreres med 588,90 kr. pr. påbegyndt time.
     
 
b)
Forgæves fremmøde, f.eks. hvor et retsmøde aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning, honoreres som 1 times tolkning.
     
 
c)
Skriftlig oversættelse honoreres således:
       
   
Linjetakst, almindelig tekst
23,85 kr.
   
Linjetakst, svær tekst
25,55 kr.
       
   
En linje beregnes som 60 anslag inklusive mellemrum. Brudte linjer sammenlægges, så de udgør 60 anslag. En eventuel overskydende linje beregnes som en hel linje. Der kan i forbindelse med beregning af linjeantal anvendes elektronisk optælling. Ved elektronisk optælling skal en linje ligeledes beregnes som 60 anslag.
     
   
Der ydes som minimum betaling svarende til 25 linjer.
     

Statsprøvede tolke
   
2.
Statsprøvede tolke, der har gennemgået den 2-årige deltidsuddannelse under Åben Uddannelse på Handelshøjskolen i København eller på Handelshøjskolen i Århus, honoreres efter følgende satser:
     
 
a)
Tolkning honoreres med 392,60 kr. pr. påbegyndt time.
     
 
b)
Forgæves fremmøde, f.eks. hvor et retsmøde aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning, honoreres som 1 times tolkning.
     
 
c)
Skriftlig oversættelse honoreres som angivet i pkt. 1 c), men med følgende beløb:
       
   
Linjetakst, almindelig tekst
17,55 kr.
   
Linjetakst, svær tekst
18,75 kr.
       
 
I særlige tilfælde, f.eks. hvor tolkens kvalifikationer ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag svarer til niveauet for tolke med en videregående sproglig uddannelse, kan tolken honoreres i overensstemmelse med de vejledende takster for tolkning og oversættelse under pkt. 1 for sit arbejde i forbindelse med den konkrete sag. Afgørelse herom træffes af den myndighed, der benytter tolken i den konkrete sag.
   

Øvrige tolke
   
3.
Øvrige tolke, herunder tolke der har gennemgået grunduddannelsen som social og medicinsk tolk på Handelshøjskolen, honoreres efter følgende satser
     
 
a)
Tolkning honoreres med 336,50 kr. pr. påbegyndt time.
     
 
b)
Forgæves fremmøde, f.eks. hvor et retsmøde aflyses senere end 24 timer før den planlagte tolkning, honoreres som 1 times tolkning.
     
 
c)
Skriftlig oversættelse honoreres som angivet i pkt. 1 c), men med følgende beløb:
       
   
Linjetakst, almindelig tekst
14,70 kr.
   
Linjetakst, svær tekst
15,80 kr.
       
 
I særlige tilfælde, f.eks. hvor tolkens kvalifikationer ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag svarer til niveauet for tolke med en videregående sproglig uddannelse eller statsprøvede tolke, kan tolken honoreres i overensstemmelse med de vejledende takster for tolkning og oversættelse under pkt. 1 eller 2 for sit arbejde i forbindelse med den konkrete sag. Afgørelse herom træffes af den myndighed, der benytter tolken i den konkrete sag.
   

Transport
   
4.1
Der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport fra det sted, hvor tolken opholder sig forud for tolkningen, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår. Vederlaget beregnes på grundlag af den korteste transportvej.
   
4.2
Vederlaget for transporttid udgør halvdelen af de ovenfor under a) nævnte timetakster for vedkommende tolk, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted. Translatører og tolke, der honoreres efter pkt. 1, vederlægges således med 294,45 kr. i timen. Statsprøvede tolke, der honoreres efter pkt. 2, vederlægges med 196,30 kr. i timen. Øvrige tolke, der honoreres efter pkt. 3, vederlægges med 168,25 kr. i timen.
   
4.3
I de tilfælde, hvor der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport, beregnes vederlaget ud fra tolkens samlede transporttid. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time.
   
4.4
Under samme betingelser som under pkt. 4.1. godtgøres dokumenterede udgifter til den konkrete befordring med offentlige transportmidler. Ved benyttelse af egen bil godtgøres udgiften med den højeste af de til enhver tid af SKAT fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Pr. 1. januar 2018 er satsen 3,54 kr. pr. km. Godtgørelsen beregnes på grundlag af den korteste transportvej. Der ydes ikke godtgørelse for parkeringsudgifter.
   

Særligt tillæg vedrørende arbejdstid
   
5.1
For tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt på lørdage og søn- og helligdage fordobles de i pkt. 1, 2 og 3 nævnte takster.
   
5.2
Er tolkningen påbegyndt før kl. 8.00, beregnes der forhøjet takst frem til udløbet af den første time, hvor klokken passerer 8.00. Er tolkningen påbegyndt før kl. 17.00, beregnes der forhøjet takst efter udløbet af den første time, hvor klokken passerer 17.00.
   

Særlige vederlag
   
6.
De vejledende retningslinjer udelukker ikke, at der på særlige områder fastsættes særskilte takster for visse ydelser. Ydelse af særskilte takster forudsætter, at det har været aftalt forud for opgavens løsning.
   

Moms
   
7.
Hvis tolken er momsregistreret, skal honorar, vederlag for befordringstid og befordringsgodtgørelse for transport i egen bil tillægges 25 % moms.
   

Ikrafttræden
   
8.
De vejledende retningslinjer træder i kraft den 1. juli 2018.

Rigspolitiet, den 19. juni 2018

Christian Schougaard