Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område

 

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2005 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 896 af 5. november 2003, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 423 af 9. juni 2004.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, som senest ændret ved lov nr. 471 af 9. juni 2004.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lov nr. 1164 af 19. december 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 319 af 5. maj 2004.

5) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 29. juni 2004.

6) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 10. september 2004.

7) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004.

8) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de otte nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2005, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 124 af 12. november 2003 om regulering pr. 1. januar 2004 af satser på det sociale område (ændret ved vejledning nr. 150 af 22. december 2003) og vejledning nr. 80 af 17. september 2004 om regulering af satser i lejelovgivningen for 2005. Satserne i sidstnævnte vejledning er indarbejdet uændret i denne vejledning.

 

Socialministeriet, den 8. november 2004

P.M.V.
Thomas Børner

/Aksel MeyerBilag 1

Indholdsfortegnelse

 

Lov om individuel boligstøtte

TABEL

1:

 

Individuel boligstøtte  –  boligydelse

TABEL

2:

 

Individuel boligstøtte  –  boligsikring

TABEL

3.

 

Individuel boligstøtte  –  diverse satser

 

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

4:

 

Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

Lov om social pension – førtidspension

TABEL

5:

 

Førtidspension

TABEL

6:

 

Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

TABEL

7:

 

Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003

TABEL

8:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg

TABEL

9:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg

TABEL

10:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP

TABEL

11:

 

Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

Lov om social pension – folkepension

TABEL

12:

 

Folkepension

TABEL

13:

 

Folkepension  –  varmetillæg

TABEL

14:

 

Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

15:

 

Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

TABEL

16:

 

Folkepension  –  opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent

 

Lov om social service

TABEL

17:

 

Social service  –  børn og unge, døgnophold

TABEL

18:

 

Social service  –  personlig og praktisk hjælp

TABEL

19:

 

Social service  –  voksne, botilbud

TABEL

20:

 

Social service  –  hjælpemidler og biler

TABEL

21:

 

Social service  –  grundtakster

 

Lov om leje

TABEL

22:

 

Privat leje

 

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene

TABEL

23:

 

Boligreguleringsloven

 

Lov om leje af almene boliger

TABEL

24:

 

Almen leje

 


 

Sats-tabeller

 

 

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)

16.600

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

  

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

619.600

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.239.400

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

  

 

- varme

63,25

 

- varmt vand

20,00

 

- elforbrug

47,75

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

  

 

- vandafgift

10,50

 

- vandafledningsafgift

15,25

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

  

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

47,75

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

23,75

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

24,25

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

66.000

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

9.500

9.

Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1)

5.000

10.

Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1)

117.700

11.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1)

31.000

12.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk.2)

12.400

13.

Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)

34.848

14.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

21.900

15.

Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

11.616

16.

Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.556

17.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1.)

19.800

18.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

864

 

 

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

 

kr. årlig

1.

Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)

16.400

2.

Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)

  

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

614.200

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

1.228.600

3.

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)

  

 

- varme

62,75

 

- varmt vand

19,75

 

- elforbrug

47,25

4.

Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)

  

 

- vandafgift

10,50

 

- vandafledningsafgift

15,25

5.

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):

  

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

47,25

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

23,50

6.

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)

24,00

7.

Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14)

65.400

8.

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)

9.400

9.

Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1)

116.700

10.

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1)

30.700

11.

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)

19.700

12.

Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)

34.536

13.

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24d, stk. 2)

21.700

14.

Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)

11.520

15.

Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)

2.532

16.

Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1.)

19.700

17.

Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)

852

 

 

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

 

 

kr. årlig

pct.

1.

Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)

  

  

 

- lejligheder

175.619

-

 

- enkeltværelser

119.876

-

 

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn

31.000

-

2.

Kompensationsordning1)

136.300

-

3.

Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 19932)

179.200


-

4.

Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)

10.000

-

5.

Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)4)

  

  

 

- Modtagere af folkepension eller førtidspension

-

2,0

 

- Andre

-

3,0

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

4) Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som ændret ved bkg. nr. 1182 af 17. december 2002. Satserne er kundgjort i bkg. nr. 967 af 22. september 2004.

 

 

TABEL 4: Aktiv socialpolitik  –  efterlevelseshjælp

 

kr.

Ydelser (lov § 85 a) 1)

1.

Engangsbeløb v. årsindtægt under kr. 183.684

11.480

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 183.684 – 195.163

10.332

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 195.164 – 206.643

9.184

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 206.644 – 218.123

8.036

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 218.124 – 229.603

6.887

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 229.604 – 241.083

5.741

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 241.084 – 252.563

4.593

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 252.564 – 264.043

3.445

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 264.044 – 275.523

2.296

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 275.524 – 287.001

1.149

Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over

114.801

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med

30%

1) Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 

 

TABEL 5: Førtidspension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

170.076

14.173

2.

Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)

144.552

12.046

 

 

TABEL 6: Førtidspension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)


144.552


-

2.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


188.300


-

3.

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)


284.600


-

4.

Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

57.800

-

5.

Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)

91.800

-

Nedsættelse

6.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 32 c, stk. 1)

-

30

7.

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension (lov § 32 c, stk. 1)


-


15

Bortfaldsgrænser

8.

Indtægt – bortfald af førtidspension, enlig

624.800

-

9.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist


1.055.500


-

10.

Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist


573.500


-

11.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige (1/40 af førtidspensionen)

4.248

-

12.

Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre (1/40 af førtidspensionen)

3.612

-

 

 

TABEL 7: Førtidspension  –  bidrag til ATP og SAP 1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)

-

74

2.

Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)

-

149

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)

1.560

130

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)

3.120

260

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

 

 

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003  –  pension, invaliditetsydelse, tillæg1)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)

56.892

4.741

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

57.336

4.773

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)

26.736

2.228

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 7)

23.580

1.965

5.

Invaliditetsbeløb, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 7)

27.672

2.321

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

22.620

1.885

7.

Invaliditetsydelse, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 8)

27.852

2.321

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

27.636

2.303

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 9)

38.196

3.183

10.

Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)

14.472

1.206

11.

Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 11)

28.908

2.409

12.

Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)

57.696

4.808

13.

Husligt bistandstillæg (lov § 60)

10.224

852

14.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)

31.404

2.617

15.

Ægteskabstillæg2)

7.536

628

16.

Tillæg pr. 0,1 over 34,6 pct. kommuneskat, enlige (lov § 62)

59

-

17.

Tillæg pr. 0,1 over 34,6 pct. kommuneskat, andre (lov § 62)

34

-

18.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5)3)

169.884

-

19.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5)3)

113.256

-

20.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5)3)

10.824

-

21.

Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)

55.700

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

3) Jf. § 15 og § 16, stk. 2, i bkg. nr. 1184 af 19. december 2003.

 

 

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003  –  varmetillæg1)

 

Gift/samlevende2)
årlig

Enlig2)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)

5.550 kr.

3.700 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 3)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.551-9.800 kr.

3.701-9.800 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

9.801-12.900 kr.

9.801-12.900 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

12.901-15.900 kr.

12.901-15.900 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

4.800 kr.

4.800 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)4)

262,50 øre

262,50 øre

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 26, stk. 2, i lov nr. 1164 af 19. december 2003.

3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1184 af 19. december 2003.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 464 af 9. juni 2004.

 

 

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003  –  bidrag til ATP og SAP 1)2)

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)

-

74

2.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)

-

149

3.

Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)

1.560

130

4.

Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)

3.120

260

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

 

 

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser1)

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)

241.700

-

2.

Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)

163.900

-

3.

Fradrag gift/samlevende med ikke-pensionist, fradraget udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 48, stk. 1, nr. 4)


166.900


-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)

53.300

-

5.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)


107.100


-

6.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)


15.400


-

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)


30.500


-

Nedsættelse

8.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)


-


60

9.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever2) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)


-


15

10.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)


-


30

11.

Personlig tillægspct., gift/samlevende2), nedsættelse for hver 751 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)


-


1

12.

Personlig tillægspct., enlig2), nedsættelse for hver 372 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser 3)

13.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, enlig

336.500

-

14.

Indtægt – bortfald af grundbeløb, gift

258.700

-

15.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2), tilkendt før 1.3.99

142.400

-

16.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2)

244.200

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med pensionist


285.300


-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med ikke-pensionist


196.200


-

19.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

221.300

-

20.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig2)

53.300

-

21.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende2)

107.100

-

22.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.428

-

1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.

2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. § 26, stk. 2, i lov nr. 1164 af 19. december 2003.

3) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

 

 

TABEL 12: Folkepension

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)

56.892

4.741

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

57.276

4.773

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)

26.736

2.228

4.

Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)

5.200

-

5.

Tillæg pr. 0,1 over 34,6 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)

59

-

6.

Tillæg pr. 0,1 over 34,6 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)

34

-

7.

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7)

55.700

-

 

 

TABEL 13: Folkepension  –  varmetillæg

 

Gift/samlevende1)
årlig

Enlig1)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)2)

5.550 kr.

3.700 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2)2)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

5.551-9.800 kr.

3.701-9.800 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

9.801-12.900 kr.

9.801-12.900 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

12.901-15.900 kr.

12.901-15.900 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to

4.800 kr.

4.800 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 14, stk. 3)3)

262,50 øre

262,50 øre

1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk. 2.

2) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 866 af 23. oktober 2002, som senest ændret ved bkg. nr. 6 af 7. januar 2004.

3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. Nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. Nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 464 af 9. juni 2004.

 

 

TABEL 14: Folkepension  –  tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

1.008

84

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

2.196

183

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år

1.008

84

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

2.196

183

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

3.096

258

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

4.464

372

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

3.096

258

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år

4.464

372

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)

9.

Opsættelse 1/2 år

2.844

237

10.

Opsættelse 1 år

5.688

474

11.

Opsættelse 1 1/2 år

8.532

711

12.

Opsættelse 2 år

11.376

948

13.

Opsættelse 2 1/2 år

14.220

1.185

14.

Opsættelse 3 år

17.064

1.422

Diverse tillæg

15.

Invaliditetstillæg (lov § 71)

6.132

511

16.

Husligt bistandstillæg (lov § 72)

10.224

852

17.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b)

31.404

2.617

18.

Ægteskabstillæg2)

7.536

628

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

 

TABEL 15: Folkepension  –  fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser

 

kr. årlig

pct.

Fradragsbeløb

1.

Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)

241.700

-

2.

Fradrag gift/samlevende med ikke-pensionist, fradraget udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 49, stk. 1, nr. 4):


166.900


-

3.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)

53.300

-

4.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)


107.100


-

5.

Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)1)

10.200

-

6.

Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)

20.100

 

7.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)


15.400


-

8.

Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)

30.500

-

Nedsættelse

9.

Grundbeløb, nedsættelse i pct. Af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 1)


-


30

10.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever1) har ret til social pension, nedsættelse i pct. Af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


15

11.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. Af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)


-


30

12.

Den supplerende pensionsydelse, ægtefælle/samlever har ret til den supplerende pensionsydelse, nedsættelse i pct. Af indtægtsgrundlaget (lov § 72 d, stk. 4)

-

50

13.

Den supplerende pensionsydelse, andre, nedsættelse i pct. Af indtægtsgrundlaget (lov § 72 d, stk. 4)

-

100

14.

Personlig tillægspct., gift/samlevende1), nedsættelse for hver 766 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

15.

Personlig tillægspct., enlig1), nedsættelse for hver 379 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)


-


1

Bortfaldsgrænser

16.

Indtægt – bortfald af grundbeløb

431.300

-

17.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99

142.400

-

18.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig

244.200

-

19.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med pensionist


285.300


-

20.

Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende med ikke-pensionist


196.200


-

21.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig

15.200

-

22.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, gift/samlevende med folkepensionist

30.100

-

23.

Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre

25.100

-

24.

Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg

221.300

-

25.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig

53.300

-

26.

Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende

107.100

-

27.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)

1.428

-

28.

Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist

200

-

Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk.2.

 

 

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)

År/Må.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

65

203

203

202

201

200

200

199

198

197

197

196

195

66

194

194

193

192

191

191

190

189

189

188

187

186

67

186

185

184

184

183

182

181

181

180

179

179

178

68

177

177

176

175

175

174

173

173

172

171

171

170

69

169

169

168

167

167

166

165

165

164

163

163

162

70

161

161

160

159

159

158

158

157

156

156

155

154

71

154

153

153

152

151

151

150

149

149

148

147

147

72

146

146

145

144

144

143

142

142

141

141

140

139

73

139

138

138

137

136

136

135

135

134

133

133

132

74

132

131

131

130

129

129

128

128

127

127

126

125

75

125

124

124

123

123

122

121

121

120

120

119

119

76

118

118

117

116

116

115

115

114

114

113

113

112

77

112

111

111

110

109

109

108

108

107

107

106

106

78

105

105

104

104

103

103

102

102

101

101

100

100

79

99

99

98

98

97

97

96

96

95

95

94

94

80

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2002/2003 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten for 2005. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.

 

 

TABEL 17: Social service  –  børn og unge1), døgnophold

 

 

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

1.

Under 10 år, pr. barn

-

135

2.

Over 10 år, pr. barn

-

142

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder

-

126

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52) 2)

4.

Indtægtsgrænse

102.700

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag)

20.360

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag)

40.720

-

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.

2) Jf. bkg. nr. 1093 af 8. december 2000.

 

 

TABEL 18: Social service  –  personlig og praktisk hjælp

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

kr. time.

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 65, stk. 3, § 82) 1) 2)

1.

Fradragsbeløb, enlige

115.100

-

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar

172.700

-

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

32.472

-

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar

10.824

-

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag

-

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag

-

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401

-

-

1,00

8.

Maksimal betaling

-

-

102,00

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 103 a)

9.

Løn

-

16.556

-

Pasning af døende (lov § 105)

10.

Plejevederlag, maksimum

-

-

133,62

1) Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1183 af 17. december 2002.

2) Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 60 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.

 

 

TABEL 19: Social service  –  voksne, botilbud

 

 

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 83, 95) 1) 2)

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension

9.228

769

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension

18.492

1.541

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 148.800 kr.

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 148.800 kr.

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

32.400

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 136.300 kr.

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 136.300 kr.

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten

3.836

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2) Jf. bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1181 af 17. december 2002, og bkg. nr. 512 af 24. juni 2002, som ændret ved bkg. nr. 1184 af 17. december 2002.

 

 

TABEL 20: Social service  –  hjælpemidler og biler

 

 

kr. årlig

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5 og 7) 1)

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling

-

670

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling

-

360

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud

-

990

4.

Høreapparat, maksimalt tilskud

-

5.420

Prisliste fra John F. Kennedy Instituttet – Statens Øjenklinik
(lov § 97, stk. 7)
1)2)

5.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige

-

735

6.

Natkikkert

-

3.550

7.

Lupbriller

-

3.600

8.

Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer

-

6.450

9.

Brilleglas og stel, almindelige styrker

-

2.900

10.

Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker

-

3.700

11.

Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende

 

-


1.550

12.

Medicinske filterglas med styrke

-

3.850

13.

Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)

-

3.450

14.

Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)

-

6.000

15.

Akryløjenproteser

-

5.050

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3) 4)

16.

Bilstøtte, lån, max

-

139.000

17.

Bilstøtte, indkomstgrundlag

166.000

-

18.

Bilstøtte, automatgear

-

19.400

1) Jf. bkg. nr. 195 af 20. marts 2003.

2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for amtskommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på John F. Kennedy Instituttet - Statens Øjenkliniks hjemmeside www.visaid.dk.)

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1180 af 17. december 2002.

 

 

TABEL 21: Social service  –  grundtakster

 

 

kr. årlig

Grundtaksten efter lovens § 131a, stk. 1

1.

Særlige dag- og klubtilbud efter §§ 16 og 23

318.500

2.

Døgnophold for børn og unge under 18 år efter § 40 b

439.000

3.

Familiebehandling for første barn eller ung efter § 40 b

439.000

4.

Familiebehandling for hver yderligere person efter § 40 b, uanset om denne er barn, ung eller voksen


219.400

5.

Døgnophold for unge over 18 år efter § 40 b

317.300

6.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje m.v. efter § 77

317.300

7.

Amtskommunale tilbud efter § 87, stk. 3, og § 88, stk. 2, 1. pkt., og inklusive udgifter afholdt efter § 89


68.700

8.

Ophold i amtskommunale boformer efter §§ 92 og 93 eller i boliger, der er oprettet af eller efter aftale med amtskommunen efter § 115, stk. 4, jf. § 105, stk. 2, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. dog nr. 11317.300

9.

Boligindretning m.v. efter § 102

112.600

10.

Ophold i plejehjem eller beskyttede boliger efter § 140, stk. 1

317.300

Grundtaksten efter lovens § 131c, stk. 1

11.

Længerevarende døgntilbud til stofmisbrugere

112.600

 

 

TABEL 22: Privat leje

 

kr. årlig

kr. én gang

1.

Afsæt. til indvendig vedligeholdelse, pr m2 (lov § 22, stk. 1)

36

-

2.

Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)


-


124

3.

Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)

 

 

 

- Egenbetaling ved godtgørelse

-

12.394

 

- Maksimum for godtgørelse

-

37.182

 

- Minimum for godtgørelse

-

2.479

4.

Afsæt. til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)

19

-

5.

Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10)1)

279

-

6.

Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder


79


-

7.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)

-

124

1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997.

 

 

TABEL 23: Boligreguleringsloven

 

 

kr. årlig

kr. én gang

pct.

1.

Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)

 

 

 

 

- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:

-

1.799

-

 

- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:

-

205.818

-

2.

Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)

76

-

-

3.

Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)

-

-

1,5

4.

Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)

-

-

1,5

5.

Regulering, udvendig vedligeholdelse, supplement for ældre ejendomme (lov § 18 b, stk. 1)


-


-


1,5

6.

Grænse for forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)


79


-


-

7.

Grænse for udløsning af erstatningsboligforpligtelse, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)


157


-


-

8.

Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)

-

116

-

9.

Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)

-

131

-

 

 

TABEL 24: Almen leje

 

kr. én gang

1.

Godtgørelse for forbedringer (lov § 42)1)

 

 

- Egenbetaling ved godtgørelse

6.367

 

- Maksimum for godtgørelse

44.564

 

- Minimum for godtgørelse

2.545

2.

Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)

116

3.

Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)

116

1)   Jf. § 86, stk. 5, i bgk. nr. 1103 af 13. december 2000, som ændret ved bkg. nr. 1191 af 17. december 2002.