Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Etablering af Nemrefusion
Kapitel 2 Forpligtelser for kommunen og Udbetaling Danmark
Kapitel 3 Forpligtelser for arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen
Kapitel 4 Forpligtelser for Selskabet
Kapitel 5 Finansiering af Nemrefusion
Kapitel 6 Tilsyn, regnskab og revision m.v.
Kapitel 7 Misligholdelse
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion)

Herved bekendtgøres lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af og tilskud m.v. (Nemrefusion), jf. lovbekendtgørelse nr. 440 af 1. maj 2013 med de ændringer, der følger af § 10 i lov nr. 503 af 23. maj 2018.

Kapitel 1

Etablering af Nemrefusion

§ 1. Et af KL (Kommunernes Landsforening) 100 pct. ejet aktieselskab (Selskabet) etablerer, driver, vedligeholder og videreudvikler den digitale indberetningsløsning Nemrefusion.

Stk. 2. Formålet med Nemrefusion er

1) at give arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen administrative lettelser ved afgivelse af oplysninger til kommunen og til Udbetaling Danmark,

2) at overføre oplysningerne fra arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen til kommunen og til Udbetaling Danmark,

3) at give kommunen og Udbetaling Danmark administrative lettelser ved modtagelse og behandling af sager og

4) at give kommunen oplysning om atypisk sygefravær, som skal indgå i kommunens sagsbehandling, via behandling i systemet for Validering af Atypisk Sygefravær.

§ 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om Nemrefusions udformning og krav til Selskabet og dets varetagelse af Nemrefusion.

Kapitel 2

Forpligtelser for kommunen og Udbetaling Danmark

§ 3. Kommunen har pligt til at modtage indberetninger og dokumentation via Nemrefusion til brug for kommunens sagsbehandling.

Stk. 2. Udbetaling Danmark har pligt til at modtage indberetninger og dokumentation via Nemrefusion til brug for Udbetaling Danmarks sagsbehandling.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om kommunens pligt til at modtage data, til at levere oplysninger om resultatet af kommunens behandling af indberetningerne tilbage til Nemrefusion og til systemet for Validering af Atypisk Sygefravær samt til at foretage stikprøvekontrol af indberetningerne.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om Udbetaling Danmarks pligt til at modtage data, til at levere oplysninger om resultatet af Udbetaling Danmarks behandling af indberetningerne tilbage til Nemrefusion og til at foretage stikprøvekontrol af indberetningerne.

§ 4. Den enkelte kommune er dataansvarlig efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven for de data i Nemrefusion, som skal anvendes i kommunens sagsbehandling.

Stk. 2. Udbetaling Danmark er dataansvarlig efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven for de data i Nemrefusion, som skal anvendes i Udbetaling Danmarks behandling af en sag om dagpenge efter barselsloven.

Kapitel 3

Forpligtelser for arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen

§ 5. Arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsløshedskassen skal, i det omfang det fremgår af anden lovgivning, anvende Nemrefusion ved afgivelse af oplysninger, ansøgninger m.v. til kommunen eller Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL og Udbetaling Danmark nærmere regler om arbejdsgiverens, den selvstændigt erhvervsdrivendes og arbejdsløshedskassens anvendelse af Nemrefusion, herunder de tekniske krav.

Kapitel 4

Forpligtelser for Selskabet

§ 6. Selskabet skal foranledige, at de af Selskabets opgaver vedrørende Nemrefusion, der vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud. Beskæftigelsesministeren skal godkende udbudsmaterialet.

Stk. 2. Opgaver, der er uegnede til udbud, kan udføres af Selskabet.

§ 7. Selskabet skal stille Nemrefusion vederlagsfrit til rådighed for arbejdsgiveren, den selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsløshedskassen og andre, der skal anvende løsningen.

Stk. 2. Selskabet kan opkræve et gebyr for test forud for tilslutning til Nemrefusion. Gebyret må ikke overstige Selskabets udgifter til testen. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om gebyropkrævningen.

Stk. 3. Selskabet skal sikre, at kommunen har fri og uhindret adgang til at modtage de data, som kommunen har ret til.

Stk. 4. Selskabet skal efter anmodning vederlagsfrit levere udtræk af oplysninger fra Nemrefusion til Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet. Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug for udarbejdelse af statistik tilsvarende efter anmodning vederlagsfrit få udtræk af oplysninger fra Nemrefusion, som er indberettet af Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder.

§ 8. Kommunerne er dataansvarlig for de opgaver, der løses i Selskabet.

Stk. 2. Kommunerne overlader opgaverne, jf. §§ 6 og 7, til behandling hos Selskabet, som er databehandler for kommunerne.

Stk. 3. Selskabet handler alene efter dokumenteret instruks fra kommunerne. Selskabet skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven. Selskabet skal på kommunernes anmodning give kommunerne tilstrækkelige oplysninger til, at kommunerne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Kapitel 5

Finansiering af Nemrefusion

§ 9. Udgifterne til Nemrefusions etablering, drift, vedligehold og videreudvikling afholdes af kommunerne og Udbetaling Danmark i form af bidrag, der beregnes af og indbetales til Selskabet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL nærmere regler om finansieringen af Nemrefusion, herunder om kommunernes og Udbetaling Danmarks bidrag til Selskabet.

§ 10. Selskabet må alene benytte bidragene efter § 9 til de nødvendige omkostninger til etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Nemrefusion.

Stk. 2. Selskabet må ikke udbetale udbytte eller foretage anden udlodning af overskud baseret på Nemrefusion.

Kapitel 6

Tilsyn, regnskab og revision m.v.

§ 11. Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og de regler, der er udstedt i medfør af loven, herunder fører tilsyn med Selskabets økonomi, drift og opgaveløsning i forbindelse med Nemrefusion.

Stk. 2. Selskabet skal være opbygget på en sådan måde, at aktiviteterne vedrørende Nemrefusion er tydeligt adskilt fra Selskabets øvrige aktiviteter.

§ 12. Selskabet skal give beskæftigelsesministeren adgang til alle oplysninger, data og dokumenter vedrørende Nemrefusion.

Stk. 2. Selskabet skal for aktiviteter vedrørende Nemrefusion føre regnskaber og lade disse revidere på samme måde, som hvis de pågældende aktiviteter blev udført af særskilte aktieselskaber. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for Selskabets regnskabsføring.

Stk. 3. Efter at Nemrefusion er blevet sat i drift, skal Selskabet udarbejde en årlig redegørelse for arbejdet med kvalitetssikring af Nemrefusion, herunder resultater af systemmæssige kontrolrutiner i det forløbne år. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med KL regler om indholdet af redegørelsen.

Stk. 4. Rigsrevisor kan kræve Selskabets regnskaber vedrørende Nemrefusion forelagt til gennemgang.

§ 13. Hvis Selskabet overtræder bestemmelserne i denne lov eller regler udstedt i medfør af loven, kan beskæftigelsesministeren give bestyrelsen eller direktøren pålæg om at bringe forholdet i overensstemmelse med lovens regler. Hvis ikke Selskabet inden for en fastsat frist herfor efterkommer pålægget, kan beskæftigelsesministeren som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Kapitel 7

Misligholdelse

§ 14. Hvis Selskabet groft eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, kan beskæftigelsesministeren overtage etableringen, driften, vedligeholdelsen og videreudviklingen af Nemrefusion eller lægge etableringen, driften, vedligeholdelsen og videreudviklingen af Nemrefusion ud til en anden offentlig myndighed eller et privat selskab.

Stk. 2. Hvis beskæftigelsesministeren udnytter sin ret efter stk. 1, betaler kommunerne og Udbetaling Danmark i stedet bidrag til Beskæftigelsesministeriet, som heraf betaler Selskabets eventuelle ikkedækkede etableringsudgifter og driftsunderskud, jf. kapitel 5.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 15. Beskæftigelsesministeren kan overlade sine beføjelser i henhold til denne lov til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§ 16. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at visse breve inden for Nemrefusion kan sendes uden underskrift, således at et brev uden underskrift m.v. i retlig henseende sidestilles med et brev med personlig underskrift.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende1), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 3 om kommunens forpligtelser.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 5 om arbejdsgiverens, den selvstændigt erhvervsdrivendes og arbejdsløshedskassens forpligtelser. Beskæftigelsesministeren fastsætter samtidig tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 18.

§ 18. (Udelades)

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 326 af 11. april 20122) (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.), indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 25

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. oktober 2012, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Lovens § 7, nr. 1, og §§ 13, 14 og 16 træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 4. (Udelades)

§ 26

Stk. 1. Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 1-5, 9, 13 og 24, og som ved lovens ikrafttræden ikke er afgjort eller afsluttet i kommunen, behandles færdige i Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Hvis borgeren har givet samtykke til kommunen efter § 11 a, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på et sagsområde, der efter denne lovs §§ 1-5 og 13 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, kan Udbetaling Danmark behandle sagen uden fornyet samtykke. Hvis borgeren har givet samtykke til det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet efter § 11 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område på et sagsområde, der efter denne lovs §§ 1-5 og 13 overføres til behandling i Udbetaling Danmark, kan Ankestyrelsen behandle sagen uden fornyet samtykke.

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet af kommunen inden lovens ikrafttræden på sagsområder, der efter denne lovs §§ 1-5, 9 og 13 overgår til Udbetaling Danmark, og som påklages efter lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder, kan indbringes for Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 4. Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs §§ 1-5, 9 og 13, og som inden lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder er indbragt for det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet, og som ikke ved lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder er afgjort, behandles færdige i Ankestyrelsen som første og eneste administrative klageinstans.

Stk. 5. Afgørelser efter denne lovs §§ 1-5, 9 og 13, som inden lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder er truffet af det sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnet, kan påklages til Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg efter de hidtil gældende regler. § 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om pligt til at genvurdere sagen finder ikke anvendelse.

Stk. 6. Krav, som kommunen måtte have mod borgeren, eller krav, som borgeren måtte have mod en kommune efter lovens §§ 1-5, 9 og 13 ved lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder, overgår til Udbetaling Danmark. Fordringer, for hvilke kommunen har påbegyndt opkrævning af tilbagebetalingskrav, forbliver dog i kommunen, medmindre fordringen opkræves ved modregning eller fradrages i en ydelse, der efter lovens ikrafttræden for de respektive sagsområder udbetales af Udbetaling Danmark, eller i tilfælde, hvor Udbetaling Danmark træffer en ny afgørelse, som vedrører samme fordring.

Stk. 7. (Udelades)

Stk. 8. (Udelades)

Stk. 9. På sagsområder, hvor myndighedsansvaret overgår til Udbetaling Danmark efter denne lovs § 13, videregiver Københavns Kommune senest den 1. oktober 2012 en elektronisk kopi af alle sager, hvori kommunen i perioden fra den 1. januar 2011 til den 1. marts 2012 har truffet endelig afgørelse. Udbetaling Danmark må alene bruge de pågældende sager i uddannelsesøjemed og kun i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. november 2012.

Stk. 10. (Udelades)


Lov nr. 357 af 9. april 20133) (Digital kommunikation om tilskudsordninger m.v.), indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 5

Loven træder i kraft den 15. april 2013.


Lov nr. 503 af 23. maj 20184) (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 32

Stk. 1. Loven træder i kraft den 25. maj 2018, jf. dog stk. 3.

Stk. 2-3. (Udelades)

§ 33

Stk. 1. Lovens §§ 4-25, og 29 gælder ikke for Færøerne, men lovens §§ 4, 8, 17, og 18, § 20, nr. 1-3, og §§ 22 og 24 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. Lovens §§ 1, 4-25, og 29 gælder ikke for Grønland, men lovens §§ 1, 4, 8, 14, 17, 18, 24, og 25 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3-5. (Udelades)

Beskæftigelsesministeriet, den 20. juni 2018

Troels Lund Poulsen

/ Kirsten Brix Pedersen

Officielle noter

1) Bekendtgjort i Lovtidende den 16. april 2009.

2) Lovændringen vedrører lovens § 1, stk. 2-3, overskriften til kapitel 2, § 3, stk. 2, § 3, stk. 4-6, § 4, § 5, § 9, og § 10, stk. 1.

3) Lovændringen vedrører lovens titel, § 1, stk. 1, § 1, stk. 2, nr. 1-3, § 2, § 3, § 4, stk. 1, § 5, § 9, stk. 1, og § 14, stk. 1, og ændrer overalt i loven »SDPI-løsningen« til »Nemrefusion«.

4) Lovændringen vedrører lovens § 4, § 8, stk. 3, 1. pkt., og § 8, stk. 3, 2. pkt.