Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling

I medfør af § 22, stk. 1 og 4, og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, nr. 2, 4 og 10, i bekendtgørelse nr. 1575 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling er at kvalificere den uddannede til at varetage formidlingsopgaver i oplevelseserhverv inden for natur- og kulturformidling, tilrettelægge og markedsføre formidlingsprogrammer og -koncepter samt til at planlægge, udvikle og implementere nye tiltag inden for oplevelsesøkonomi. Uddannelsen har et lokalt, nationalt og internationalt sigte og retter sig mod offentlige og private virksomheder og andre organisationer, der beskæftiger sig med oplevelsesformidling, herunder turisme.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 180 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i natur- og kulturformidling. Den engelske titel er Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Natural and Cultural Heritage Management.

§ 3. Uddannelsen består af følgende:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Naturforståelse og -oplevelse.

2) Kulturforståelse og -oplevelse.

3) Kommunikation og formidling.

4) Turisme- og oplevelseserhverv.

5) Innovation, teknologi og iværksætteri.

6) Projektledelse og økonomi.

7) Videnskabsteori og metode.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 917 af 18. august 2011 om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Studerende, der er begyndt på uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling før den 1. september 2018, kan, såfremt den enkelte institutions forhold tillader det, afslutte uddannelsen efter de tidligere gældende regler.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 6. juni 2018

Hans Müller Pedersen

/ Marie Helene Louw Carlsen


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i natur- og kulturformidling skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede professionsbachelor i natur- og kulturformidling skal:

1) have grundlæggende viden om dansk natur og kultur,

2) have viden om og forståelse for kommunikation og formidling i et natur- og kulturperspektiv såvel nationalt som internationalt,

3) have viden om samt kunne reflektere over turisme- og oplevelseserhvervets anvendte teori, metode og praksis i relation til natur- og kulturformidling.

Færdigheder

Den uddannede professionsbachelor i natur- og kulturformidling kan:

1) anvende relevante teorier og metoder med henblik på at udvikle, tilrettelægge og gennemføre natur- og kulturformidlingsaktiviteter i offentlig og privat kontekst,

2) udvælge og anvende kreative udviklingsværktøjer og teknologier med henblik på koncept- og produktudvikling i turisme- og oplevelseserhverv,

3) lede og styre projekter, der har til formål at udvikle og markedsføre oplevelser inden for natur- og kulturformidling,

4) udvælge, begrunde og vurdere oplevelsers kvalitet og bæredygtighed,

5) formidle natur- og kulturprojekter og –produkter til brugere og samarbejdspartnere.

Kompetencer

Den uddannede professionsbachelor i natur- og kulturformidling kan:

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver indenfor natur- og kulturformidling,

2) selvstændigt indgå i og udvikle fagligt samarbejde og herunder inddrage nye og andres faglige perspektiver i forhold til formidling af natur og kultur,

3) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetencer indenfor professionsområdet.