Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller

§ 1

I bekendtgørelse nr. 73 af 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1179 af 27. september 2015, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »§ 68, stk. 1, nr. 1« til: »§ 68, nr. 1«, og »lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015« til: »lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018«.

2. I § 10, stk. 3, ændres »Energinet.dk« til: »ens.dk«.

3. I § 13, stk. 2, ændres »Energinet.dk« til: »Energinet«.

4. § 13, stk. 3 affattes således:

»Stk. 3. Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller offentliggør en gang årligt rapportering om sekretariatets virksomhed på www.vindmoellegodkendelse.dk.«

5. § 16 affattes således:

»§ 16. Klage over afgørelser truffet af en certificerende virksomhed i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser kan indbringes for Energistyrelsen.

Stk. 2. Klage over afgørelser truffet af Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser kan indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 3. Energistyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 4. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 og 2 nævnte afgørelser er meddelt.«

6. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 27. juni 2018

Lars Christian Lilleholt

/ Janni Torp Kjærgaard


Bilag 1

»Bilag 2

Certificering og godkendelse af servicevirksomheder, godkendelse af ejere til at vedligeholde og servicere egen vindmølle samt udførelse af vedligeholdelse og service

 
Certificering og godkendelse af virksomheder, der udfører vedligeholdelse og service på vindmøller samt godkendelse af ejere til at vedligeholde og servicere egen vindmølle skal gennemføres på baggrund af de i pkt. 1 eller 2 fastsatte krav og procedurer.
 
Pkt. 3 fastsætter krav og procedurer for godkendelse af ejeren af en vindmølle til at vedligeholde og servicere egen vindmølle.
 
Pkt. 4 fastsætter krav til serviceeftersyn for vindmøller, der har været opstillet i længere tid end designlevetiden.
 
Endelig fastsætter pkt. 5 krav til og procedure for indberetning af service hos Energistyrelsen.
 
1. Akkrediterede virksomheders certificering af servicevirksomheder
 
Certificering af en servicevirksomhed skal som minimum dokumentere, at virksomheden har tilstrækkelige erfaringer og ekspertise inden for vedligeholdelse og service af vindmøller og har implementeret et kvalitetsstyringssystem i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 eller tilsvarende.
 
Det skal af certifikatet fremgå, at denne bekendtgørelses krav til vedligeholdelse og service er omfattet af certificeringen. Endvidere skal de vindmølletyper og vindmøllestørrelser, virksomheden kan udføre vedligeholdelse og service på, være specificeret i et bilag til certifikatet.
 
Det skal ved certificeringen sikres, at virksomheden råder over:
 
1)
Servicemanualer til de pågældende mølletyper samt opdateringer, der er af betydning for møllens drift. For eksisterende vindmøller, hvor der ikke eksisterer specifikationer og servicemanualer udarbejdet af producenten, kan vedligeholdelse og service udføres på basis af en servicemanual udarbejdet af servicevirksomheden på baggrund af den hidtidige gennemførte service for den pågældende vindmølletype.
2)
Nødvendige værktøjer.
3)
Kvalificeret personale i relation til opgavens art i henhold til opdaterede servicemanualer.
 
1.1. Den certificerende virksomheds gennemførelse af audit
 
Den certificerende virksomhed skal ved hver audit sikre, at betingelserne for certificering i henhold til den anvendte kvalitetssikringsstandard er overholdt.
 
Endvidere skal den certificerende virksomhed ved hver audit sikre, at
 
1)
virksomheden har opdaterede servicemanualer for alle de mølletyper, som virksomheden udfører service på,
2)
der foreligger servicerapporter for hvert service i overensstemmelse med den indgåede serviceaftale mellem vindmølleejeren og servicevirksomheden,
3)
vedligeholdelse og service er gennemført af kvalificeret personale i overensstemmelse med de opdaterede manualer og specificerede intervaller for vedligeholdelse og service,
4)
der i fornødent omfang foreligger udfyldt tjekliste med dokumentation for vindmøllens driftsforhold i henhold til manualerne for vedligeholdelse og service og
5)
eventuelle reparationer, ændringer og udskiftninger af komponenter er sket i overensstemmelse med gældende servicemanualer
 
Endelig skal den certificerende virksomhed
 
6)
fremsende dokumentation for gennemført audit til Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller, som skal omfatte en liste over de vindmølletyper, der udføres service på, med numre på tilførende servicemanualer, dateret og underskrevet af den certificerende virksomhed og
7)
gennemføre stikprøvevis kontrol af, om vedligeholdelse og service af møllen er gennemført som beskrevet i servicerapporterne.
 
2. Godkendelse af servicevirksomheder, jf. § 11, stk. 4
 
En godkendelse efter bekendtgørelsens § 11, stk. 4, gives til servicevirksomheder, der kan dokumentere ekspertise vedrørende vedligeholdelse og service af vindmøller, herunder at de råder over personale med dokumenteret erfaring.
 
Godkendelsen kan gives på grundlag af en fremsendt ansøgning til Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for Vindmøller.
 
Ansøgningen skal som minimum være bilagt:
 
1)
Liste over vindmølletyper, der ønskes godkendelse til at servicere.
2)
Liste over anvendte manualer for vedligeholdelse og service af de enkelte mølletyper og nødvendige opdateringer med nummer/navn på manualerne.
3)
Dokumentation af erfaringer vedrørende vedligeholdelse og service af de pågældende vindmølletyper.
4)
Oversigt over personalets uddannelser og kvalifikationer.
5)
Dokumentation for et implementeret kvalitetsstyringssystem for vedligehold og service på de aktuelle mølletyper med rotorareal på over 200 m2.
 
Godkendelsessekretariatet kan til brug for sagsbehandlingen anmode om supplerende materiale.
 
3. Godkendelse under særlige omstændigheder til at udføre service og vedligeholdelse
 
En godkendelse efter bekendtgørelsens § 9, stk. 3, gives til ejere af vindmøller med et rotorareal på 200 m2 og derunder, hvor ejeren kan dokumentere relevant uddannelse og tilstrækkelig kendskab til vedligeholdelse og service af den pågældende vindmølle.
 
Endvidere kan en godkendelse gives til ejere af særlige ældre vindmøller med rotorareal over 200 m2, som ejeren selv har serviceret siden opstillingen.
 
Ligeledes kan en virksomhed, som ikke opfylder betingelserne efter § 11, stk. 4, eller en person godkendes efter § 9, stk. 3, til at udføre og vedligeholdelse af en bestemt vindmølle med et rotorareal på 200 m2 og derunder, hvor virksomheden eller personen kan dokumentere relevant uddannelse og tilstrækkelig kendskab til vedligeholdelse og service af den pågældende vindmølle.
 
Godkendelsen kan gives på grundlag af en fremsendt ansøgning til Energistyrelsens Godkendelsessekretariatet for Vindmøller.
 
Ansøgningen skal som minimum være vedlagt:
 
1)
Ejerens navn og adresse og telefon og e-mailadresse om muligt.
2)
Konkrete oplysninger om den mølle, der skal serviceres. Type (fabrikat, størrelse, m.v.), placering (sted), opstillingstidspunkt.
3)
GSRN-nummer.
4)
Uddybet begrundelse for selv at ville foretage service.
5)
Dokumentation for uddannelse og kendskab til den pågældende vindmølle.
6)
Beskrivelse af omfang og indhold af den regelmæssige vedligeholdelse (tjeklister), herunder oplysninger om de nødvendige servicemanualer.
 
Godkendelsessekretariatet kan til brug for sagsbehandlingen anmode om supplerende materiale.
 
Godkendelsen bortfalder, hvis møllen nedtages eller afhændes.
 
4. Serviceeftersyn af vindmøller, som har været opstillet længere end designlevetiden
 
Serviceeftersyn på vindmøller, der har været opstillet længere end designlevetiden, skal ud over det serviceeftersyn, som gennemføres i henhold servicemanualen som minimum omfatte en inspektion og vurdering af vindmøllens strukturelle dele i forhold til den videre drift.
 
Det udvidede eftersyn uddybes i vejledningen til bekendtgørelsen med eksempler på omfanget af serviceeftersynet, da serviceeftersyn på vindmøller ældre end designlevetiden afhænger af den enkelte vindmølles tilstand og konstruktion.
 
5. Indberetning af service
 
I henhold til § 10, stk. 3, er ejeren af en vindmølle med rotorareal over 40m2 ansvarlig for, at den gennemførte service samt dato for næste service indberettes til stamdataregisteret for vindmøller hos Energistyrelsen.
 
Indberetningen af den regelmæssige vedligeholdelse og service omfatter følgende for hver vindmølle:
 
1)
Datoen for det gennemførte servicebesøg.
2)
Navn på den virksomhed eller person, der er certificeret eller godkendt til at udføre service og vedligeholdelse på vindmøllen.
3)
Dato for det næste regelmæssige servicebesøg.
 
Dato for næste servicebesøg skal være i henhold til servicemanualens krav, men kan maksimalt ligge 2 år efter dato for gennemført service.
 
Certificerede og godkendte servicevirksomheder skal have adgang til at registrere via ens.dk’s Selvbetjeningssystem. Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning samt en skabelon til indberetningen, som Energistyrelsen sender til den certificerede eller godkendte virksomhed.
 
Vindmølleejere, der er godkendt til at udføre service og vedligeholdelse af egen vindmølle eller personer, der er godkendt til at udføre service og vedligeholdelse af en bestemt vindmølle modtager en blanket fra Energistyrelsen til brug for indberetning af gennemført service. «