Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1452 af 8. december 2017 og bekendtgørelse nr. 1750 af 26. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 30, stk. 1 og 3,« til: »§ 30, stk. 1 og 4,«.

2. I overskriften til § 5 ændres »Skydevåben« til: »Skydevåben mv.«.

3. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 2-5« til »jf. dog stk. 2-6«.

4. I § 5, stk. 1, nr. 4, udgår »bagladede« og »når salutkanonens kammerdybde ikke overstiger 50 mm,«.

5. I § 5, stk. 1, nr. 7, ændres »eller« til: »,«.

6. I § 5, stk. 1, nr. 8, ændres »projektiler.« til: »projektiler,«.

7. I § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nye numre:

»9) patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen eller

10) eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande).«

8. I § 5, stk. 2, ændres »stk. 3 og 5,« til: »stk. 3 og 6,«.

9. I § 5, stk. 4, ændres »stk. 5,« til: »stk. 6,«.

10. I § 5 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Andre tilladelser efter våbenlovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, og § 6, stk. 1, meddeles af Rigspolitiet.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

11. I § 5, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »nr. 1-7« »samt 9-10«.

12. I § 30, stk. 2, udgår », jf. § 5, stk. 4 og 6.«.

13. I § 30 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Uanset stk. 1 meddeler Rigspolitiet tilladelse til indførsel af eksplosivstoffer samt skydevåben mv. efter § 5, stk. 5.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

14. I § 31, stk. 1, ændres »justitsministeren« til »Rigspolitiet«.

15. § 31, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

16. I § 34, stk. 1, ændres »justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,« til: »Rigspolitiet«.

17. I § 35, stk. 4, i § 36, stk. 3, to steder i § 38, stk. 2, og i § 39, stk. 1, ændres »Justitsministeriet« til: »Rigspolitiet«.

18. I § 36, stk. 1, og i § 37, stk. 1, ændres »Justitsministeren« til: »Rigspolitiet«.

19. I § 59, stk. 1, ændres »§ 30, stk. 3,« til: »§ 30, stk. 4,«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2018. Medmindre justitsministeren bestemmer andet, færdigbehandles sager, der er modtaget i Justitsministeriets departement før den 15. juni 2018, og hvori der skal træffes afgørelse i medfør af ovennævnte bestemmelser, i Justitsministeriet, således at ministeren træffer afgørelse.

Justitsministeriet, den 12. juni 2018

Søren Pape Poulsen

/ Jessika Heltberg Auken