Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31986L0278
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Anvendelse af affald, som er optaget på bilag 1
Kapitel 4 Anvendelse af affald, som ikke er optaget på bilag 1
Kapitel 5 Generelle krav til affald, der skal anvendes til jordbrugsformål
Kapitel 6 Prøveudtagning og analyser
Kapitel 7 Generelle krav til affaldsproducenten
Kapitel 8 Opbevaring
Kapitel 9 Brugers anvendelse af affald
Kapitel 10 Særlige bestemmelser om tungmetaller i jord
Kapitel 11 Tilsyn og håndhævdelse
Kapitel 12 Dispensation og klage
Kapitel 13 Straf
Kapitel 14. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes efter reglerne i denne bekendtgørelse uden forudgående tilladelse
Bilag 2 Grænseværdier, jf. §§ 7 og 9
Bilag 3 Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald
Bilag 4 Grænseværdier og prøveudtagnings- og analysemetode for indhold i jord, jf. § 26
Bilag 5 Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder, jf. § 11
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 6-8 og 11, § 7 a, stk. 1, 2 og 4, § 13, stk. 1 og 2, § 16, § 19, stk. 5, § 44, stk. 1, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 80, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1444 af 12. december 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om, i hvilket omfang affald, jf. § 2, kan anvendes til jordbrugsformål uden skadelige virkninger på miljøet, mennesker, planter og dyr.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse, hvis de strider mod bestemmelser om forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme, zoonoser eller planteskadegørere i anden lovgivning.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk behandlet affald, processpildevand og spildevandsslam, i det omfang affaldet påtænkes anvendt til jordbrugsformål.

§ 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke:

1) Komposteret og ukomposteret have- og parkaffald, der uden forudgående tilladelse kan anvendes til jordbrugsformål.

2) Animalske biprodukter og afledte produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter), bortset fra animalske biprodukter og afledte produkter, der er bestemt til anvendelse i biogas- og komposteringsanlæg.

3) Døde dyr, der er døde på en anden måde end ved slagtning, herunder dyr, der er aflivet med henblik på at udrydde epizootiske sygdomme, og som bortskaffes i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter).

4) Marker, hvor der i forsøgsmæssigt øjemed anvendes affald til udspredning med henblik på vurdering af skadelige virkninger på jorden og afgrøder.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Affald, som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affaldsproducent: Den, der frembringer, forarbejder, forhandler eller importerer affald, som skal afhændes til jordbrugsformål.

3) Behandlingsanlæg: Et anlæg, der behandler affald, f.eks. ved kompostering, tørring, afgasning og lignende.

4) Biologisk behandling: Anaerob eller aerob omsætning af organisk materiale ved henholdsvis afgasning i biogasanlæg eller ved kompostering.

5) Biopulp: Oparbejdet organisk affald fra et forbehandlingsanlæg.

6) Bruger: Den, der har brugsret over det areal, hvorpå affaldet anvendes.

7) Fast affald: Affald, der bevarer sin form ved placering i en stak eller bunke. Det vil sige, at bunken eller stakken ikke flyder ud.

8) Flydende affald: Affald, der er pumpbart og flyder ud, hvis det placeres i en stak eller bunke.

9) Forbehandlingsanlæg: Et anlæg, der blandt andet forbehandler og oparbejder organisk dagrenovation og organisk dagsrenovationslignende affald, herunder ved at fjerne eventuel emballage og oparbejde affaldet til en biopulp.

10) Fysiske urenheder: Den totale mængde uønskede materialer i biopulpen, som f.eks metal, glas, gummi, plast mv.

11) Husdyrgødning: Husdyrgødning, som defineret i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

12) Husdyrgødningsbaseret biogasanlæg: Biogasanlæg, der er baseret på husdyrgødning eller vegetabilsk biomasse.

13) Jordbrug: Plante- eller træproduktion i landbrug, skovbrug og gartneri, havebrug samt park- eller kirkegårdsdrift o. lign.

14) Jordbrugsformål: Anvendelse af affald til gødskning eller jordforbedring i jordbrug.

15) Organisk dagrenovation og organisk dagrenovationslignende affald: Vegetabilsk og animalsk køkken- og madaffald fra husholdninger, restauranter, cateringsfirmaer, storkøkkener og detailforretninger samt lignende affald fra fødevarevirksomheder og detailforretninger.

16) Privat havebrug: Ikke-erhvervsmæssig plante- og træproduktion, som kun er til brug for en enkelt eller få husstande.

17) Rekreative arealer: Parker, anlæg, sportspladser og lignende, hvor det er almindeligt at tage ophold.

18) Slam:

a) Spildevandsslam fra rensningsanlæg, der behandler husholdningsspildevand eller byspildevand, eller fra andre rensningsanlæg, der behandler spildevand med tilsvarende sammensætning.

b) Spildevandsslam fra andre rensningsanlæg end de under litra a) nævnte.

c) Slam fra dambrug.

d) Slam fra forarbejdning af animalske råvarer.

Kapitel 3

Anvendelse af affald, som er optaget på bilag 1

§ 5. Affald, som er optaget på bilag 1, kan uden forudgående tilladelse efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse anvendes til jordbrugsformål i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5-10 i denne bekendtgørelse og reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Ved anvendelse af affald, som er optaget på bilag 1, i skove, skal der søges tilladelse efter lovens § 19. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte vilkår om, at kapitel 5-10 i denne bekendtgørelse gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene i kapitel 5-10 eller fastsætte yderligere vilkår.

Stk. 3. Ved afhændelse til eller anvendelse i privat havebrug gælder § 13, stk. 3, 2. pkt., § 14, stk. 2 og 3, § 15 og kapitel 9 og 10 ikke.

Kapitel 4

Anvendelse af affald, som ikke er optaget på bilag 1

§ 6. Anvendelse af affald, som ikke er optaget på bilag 1, til jordbrugsformål kræver tilladelse efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2. Ved meddelelse af tilladelse efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse til anvendelse af affald, der ikke er optaget på listen i bilag 1, til jordbrugsformål, skal kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår om, at reglerne i kapitel 5-10 gælder. Kommunalbestyrelsen kan skærpe vilkårene i forhold til, hvad der gælder efter kapitlerne 5-10 eller fastsætte yderligere vilkår og herunder bestemme, at anvendelse ikke må ske på nærmere angivne arealer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen, inden afgørelse træffes.

Kapitel 5

Generelle krav til affald, der skal anvendes til jordbrugsformål

§ 7. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal overholde grænseværdierne i bilag 2 og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer.

Stk. 2. Affald med forhøjet indhold af miljøfremmede stoffer kan uanset stk. 1 afhændes til miljøgodkendte komposteringsanlæg med henblik på omsætning af miljøfremmede stoffer. Komposteringsanlægget skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at der sker omsætning af de miljøfremmede stoffer.

Stk. 3. Affaldet skal være prøvetaget og analyseret efter kapitel 6.

§ 8. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål, og afgasset biomasse fra husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal forud for anvendelse til jordbrugsformål overholde de hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald i bilag 3.

§ 9. Ved sammenblanding af flere affaldsproducenters affald, herunder spildevandsslam fra forskellige anlæg, samt ved sammenblanding af affald med produkter, skal de enkelte affaldstyper inden sammenblanding prøvetages med henblik på analyse af, om grænseværdierne i bilag 2 overholdes.

Stk. 2. Affald fra husholdninger, der behandles samlet, anses for at stamme fra én affaldsproducent. Den ansvarlige myndighed for indsamlingsordningen anses i dette tilfælde for affaldsproducent.

Kapitel 6

Prøveudtagning og analyser

§ 10. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal være analyseret ved repræsentative prøver og overholde de gældende grænseværdier, der er angivet i bilag 2. Undtaget herfra er animalske biprodukter, der ikke er blandede med andre typer affald, og som tilføres direkte til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller biogasanlæg i øvrigt.

Stk. 2 Affald, der gennemgår forbehandling, skal være analyseret ved repræsentative prøver og overholde de gældende grænseværdier, der er angivet i bilag 2. Straks en analyse viser en overskridelse af de gældende grænseværdier, skal tilførslen af det forbehandlede affald til biogasanlægget stoppes.

Stk. 3. Affaldsproducenten og forbehandlingsanlægget skal foranledige, at prøverne udtages og analyseres af laboratorier eller virksomheder, der er akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's - European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune kan beslutte, at prøver kan udtages eller analyseres af affaldsproducenten efter forskrift af laboratoriet eller virksomheden.

Stk. 5. Laboratoriet eller virksomheden sender analyseresultaterne til tilsynsmyndigheden, inden den første levering af affaldet finder sted. Efter første levering skal hvert analyseresultat sendes til tilsynsmyndigheden, så snart det foreligger.

§ 11. Prøveudtagning samt analysehyppighed, -parametre og -metoder skal overholde forskrifterne i bilag 5, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune kan beslutte, at prøveudtagnings- og analysehyppigheden skal øges eller nedsættes. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at prøverne skal analyseres for flere eller færre parametre, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke prøveudtagnings- og analysehyppigheden for kvælstof og fosfor.

Stk. 4. Uanset stk. 1, skal slam fra offentlige spildevandsanlæg og kildesorteret organisk affald fra husholdninger, institutioner og private virksomheder, der ikke gennemgår forbehandling, prøvetages og analyseres i henhold til bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål. Endvidere finder stk. 2 og stk. 3 ikke anvendelse for disse produkter.

Kapitel 7

Generelle krav til affaldsproducenten

§ 12. Affaldsproducentens pligter efter §§ 13-15 påhviler den affaldsproducent, der afhænder affaldet til bruger eller til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg.

§ 13. Affaldsproducenten skal udarbejde en deklaration, som skal angive følgende:

1) Affald med beskrivelse af oprindelse og produktionssted samt henvisning til de betegnelser, der er anvendt i bilag 1.

2) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er fremkommet ved blanding af flere forskellige affaldstyper.

3) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er blandet med gødning, jordforbedringsmiddel eller andre produkter.

4) Behandling, resultater af eventuelle analyser samt eventuelle restriktioner for anvendelsen. De betegnelser, der er angivet i bilag 3, skal anvendes.

5) Analyseresultater, jf. § 10, herunder angivelse af prøveudtagnings- og analysetidspunkt.

6) Oplysning om opbevaringsmuligheder.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen i en afgørelse har fastsat vilkår efter § 6 eller § 83 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., skal disse vilkår fremgå af deklarationen.

Stk. 3. Kopi af deklarationen fremsendes til kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune, jf. dog § 14, stk. 6. Fremsendelse skal ske senest 8 dage før første levering til bruger, husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg og derefter hver gang, der foreligger nye analyser eller ændret affaldssammensætning.

§ 14. Enhver affaldsproducent, der indgår aftale om leverance af affald, er ansvarlig for, at deklarationen følger affaldet og svarer til dette, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Levering af affald må kun ske efter skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og brugeren eller ledelsen af det husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg.

Stk. 3. Ved indgåelse af aftale om levering af affald til bruger skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen, deklaration samt kort med angivelse af hvor og hvornår affaldet forventes udspredt (kort med markbloknummer) til kommunalbestyrelsen i brugers kommune senest 8 dage før første levering.

Stk. 4. Ved aftale om levering af affald til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen og deklaration til tilsynsmyndigheden for det husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg senest 8 dage før første levering.

Stk. 5. Sker der en ændring i de indsendte oplysninger om forventet udspredning, jf. stk. 3, skal brugeren indsende nye oplysninger om udspredning til kommunalbestyrelsen i brugers kommune.

Stk. 6. Stk. 1, stk. 3, og § 13, stk. 3, finder ikke anvendelse for husdyrgødningsbaserede biogasanlæg ved anlæggets levering af affald til en bruger.

§ 15. Hvert år inden 1. marts skal affaldsproducenten indberette til kommunalbestyrelsen, hvor store mængder af hver affaldsart, der er afhændet til anvendelse til jordbrugsformål i det foregående kalenderår, fordelt på anvendelse i landbrug, skovbrug, biogas- eller behandlingsanlæg, gartneri, parkdrift og privat havebrug. Indberetningen skal ske med henvisning til deklarationen, jf. § 13, for hver affaldsart.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest 1. juli indberette de i stk. 1 omhandlede oplysninger til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan efter forhandling med kommunalbestyrelserne fastsætte regler om indberetningens form.

Kapitel 8

Opbevaring

§ 16. Opbevaring af affald på brugers virksomhed kan ske uden forudgående tilladelse efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse, hvis det sker på et opbevaringsanlæg, der er placeret, indrettet og drevet i overensstemmelse med bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., og hvis der ikke opbevares en større mængde affald, end bruger selv kan anvende i indeværende og kommende vækstsæson.

Stk. 2. Affald, der ikke afgiver væske, kan opbevares i markstakke på brugers virksomhed uden forudgående tilladelse efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse. Markstakkene skal være overdækket, så vand ikke kan trænge ind i stakken, og placeringen skal følge reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Stk. 3. Spildevandsslam må ikke opbevares i markstakke.

§ 17. Opbevaring af affald, der tilføres husdyrgødningsbaserede biogasanlæg, skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. De øvrige regler i denne bekendtgørelse, herunder de generelle krav og reglerne om prøveudtagning og analyser efter kapitel 5 og 6, gælder fortsat.

§ 18. Opbevaring af affald på brugers virksomhed, der tilføres beholdere med husdyrgødning, skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning ensilage m.v. De øvrige regler i denne bekendtgørelse, herunder de generelle krav og reglerne om prøveudtagning og analyser i kapitel 5 og 6, gælder fortsat.

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal råde over opbevaringsfaciliteter for slam fra offentlige spildevandsanlæg i kommunen svarende til 9 måneders produktion.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december hvert år sende en redegørelse til Miljøstyrelsen om, hvor og på hvilken måde slam fra offentlige spildevandsanlæg skal opbevares det kommende år.

Kapitel 9

Brugers anvendelse af affald

§ 20. Anvendelse af affald må ikke give anledning til forurening af grundvandet.

§ 21. Ved anvendelse af affald i en blanding, der består af minimum 75 pct. husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse regnet på tørstofbasis, finder reglerne i §§ 22-24 ikke anvendelse. Anvendelsen skal i så fald ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

§ 22. Flydende affald må højst udbringes i mængder på 3.000 m3 pr. ha pr. planperiode. I perioden fra 1. februar til 1. april må der kun udbringes 1.000 m3 pr. ha.

§ 23. Anvendelse af affald skal ske i overensstemmelse med deklarationen, jf. § 13, og kort med angivelse af udspredningsareal, jf. § 14, stk. 3.

§ 24. De hygiejniske restriktioner for anvendelsen skal overholdes, jf. bilag 3.

§ 25. Der må ikke med affald tilføres jorden mere end 7 tons tørstof pr. ha pr. år, beregnet som et gennemsnit over 10 år. I parker og skove, hvor der ikke dyrkes fortærbare afgrøder, må der tilføres 15 tons tørstof pr. ha pr. år, beregnet som et gennemsnit over 10 år.

Kapitel 10

Særlige bestemmelser om tungmetaller i jord

§ 26. Arealer, som tilføres affald, må ikke indeholde mere tungmetal end angivet i bilag 4.

Stk. 2. På arealer, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at der er risiko for, at de i bilag 4 nævnte grænseværdier for indhold i jord er overskredet, skal kommunalbestyrelsen lade udtage og analysere jordprøver til dokumentation for, hvorvidt grænseværdierne er overholdt.

Stk. 3. Jordprøverne skal udtages og analyseres af laboratorier eller virksomheder, der er akkrediteret af DANAK eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Udgifterne til disse prøver afholdes af affaldsproducenten.

Stk. 4. Prøveudtagning og analyse skal ske i overensstemmelse med bilag 4.

Kapitel 11

Tilsyn og håndhævdelse

§ 27. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen fører uanset stk. 1, tilsyn med kvaliteten af slam fra offentlige spildevandsanlæg og

kildesorteret organisk affald fra husholdninger, institutioner og private virksomheder.

§ 28. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan nedlægge forbud mod anvendelse af affald til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen konkret medfører forurening eller risiko herfor, eller de generelle krav i §§ 7-9 ikke er overholdt.

Kapitel 12

Dispensation og klage

§ 29. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra reglerne efter konkret ansøgning.

§ 30. Følgende afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed:

1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 10, 11 og 28.

2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 6, når afgørelsen vedrører mindre end 10.000 tons affald pr. år.

3) Miljøstyrelsens afgørelser efter § 29.

Kapitel 13

Straf

§ 31. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

1) anvender affald i strid med § 5, stk. 1,

2) overtræder vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen i henhold til § 6, stk. 2,

3) anvender affald, som ikke overholder grænseværdierne i bilag 2 eller indeholder væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer, jf. § 7, stk. 1,

4) undlader at udtage eller analysere prøver i henhold til § 10, stk. 1-4,

5) overtræder forskrifterne for prøveudtagning, analysehyppighed, -parametre eller metoder i bilag 5, jf. § 11, stk. 1,

6) overtræder vilkår fastsat af kommunalbestyrelsen i henhold til § 11, stk. 2,

7) undlader at udarbejde deklaration eller giver urigtige oplysninger i deklarationen i henhold til § 13, stk. 1 og 2,

8) undlader at fremsende deklarationen til kommunalbestyrelsen i henhold til § 13, stk. 3,

9) undlader at lade deklarationen følge affaldet i henhold til § 14, stk. 1,

10) undlader at indgå skriftlig aftale i henhold til § 14, stk. 2,

11) undlader at sende kopi af leveringsaftalen, deklaration eller kort med angivelse af hvor og hvornår affaldet forventes udspredt til kommunalbestyrelsen i brugers kommune senest 8 dage før første levering i henhold til § 14, stk. 3, samt stk. 5,

12) undlader at sende kopi af leveringsaftalen eller deklaration til tilsynsmyndigheden for det husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg senest 8 dage før første levering i henhold til § 14, stk. 4,

13) undlader at foretage indberetning til kommunalbestyrelsen i henhold til § 15, stk. 1,

14) opbevarer affald i strid med §§ 16-18,

15) anvender affald så det giver anledning til forurening af grundvandet i henhold til § 20,

16) overtræder mængdebegrænsningen af udbringning af flydende affald i henhold til § 22,

17) anvender affald i strid med § 23,

18) overtræder de hygiejniske restriktioner i bilag 3 i henhold til § 24,

19) overtræder mængdebegrænsningerne af tilførsel af affald til jorden i henhold til § 25,

20) tilfører affald, som indeholder mere tungmetal end angivet i bilag 4 i henhold til § 26, til arealer eller

21) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 28.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller hvis der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 14.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 om anvendelse af affald til jordbrugsformål ophæves.

§ 33. Verserende sager om revision af tilladelser meddelt i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 27. juni 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Kristian Hovgaard Juul-Larsen


Bilag 1

Liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes efter reglerne i denne bekendtgørelse uden forudgående tilladelse

A. Slam, spildevand og uforurenede produktrester

Slam og spildevand fra forarbejdning af vegetabilske råvarer.

Uforurenede produktrester fra forarbejdning af vegetabilske råvarer.

Slam og spildevand fra mejerier.

B. Slam fra dambrug

Slam fra ferskvandsdambrug.

Slam og spildevand fra recirkulerede anlæg til opdræt af fisk.

Slam fra indpumpningsdambrug.

C. Slam fra forarbejdning af animalske råvarer

Slam og flotationsfedt fra rensningsanlæg på slagterier, opskæringsvirksomheder, fiskeindustri og andre levnedsmiddelvirksomheder.

D. Organisk dagrenovation og organisk dagrenovationslignende affald, jf. § 4, nr. 15

E. Spildevandsslam

Slam fra offentlige spildevandsanlæg.

Slam fra private rensningsanlæg til behandling af husspildevand.

F. Animalske biprodukter

Animalske biprodukter, der er omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, men som er bestemt til anvendelse i biogas- og komposteringsanlæg, bortset fra animalske biprodukter, der indgår i organisk dagrenovation og organisk dagrenovationslignende affald under punkt D.

G. Inaktiveret biomasse fra gæringsproduktion samt overskudsslam fra tilhørende industrirensningsanlæg.


Bilag 2

Grænseværdier, jf. §§ 7 og 9

A. Grænseværdier for tungmetaller

Tabel 1

 
mg pr. kg tørstof
mg pr. kg totalfosfor
Cadmium
0,8
100
Kviksølv
0,8
200
Bly1)
120
10.000
Nikkel
30
2.500

1) Blyværdien er 60 mg pr. kg tørstof eller 5.000 mg pr. kg totalfosfor for privat havebrug. For anvendelse i privat havebrug gælder endvidere arsenværdien 25 mg pr. kg tørstof.

Tabel 2

 
mg pr. kg tørstof
Chrom
100
Zink
4.000
Kobber
1.000

B. Overholdelse af grænseværdier for tungmetaller

Analyseværdierne skal overholde de tørstofrelaterede eller fosforrelaterede grænseværdier i tabel 1.

Affaldsproducenten kan vælge enten at overholde de tørstofrelaterede eller de fosforrelaterede grænseværdier i tabel 1.

Analyseværdierne skal overholde grænseværdierne i tabel 2. Ud af de seneste 5 prøver skal analyseresultaterne fra mindst 75 pct. ligge under grænseværdierne. Dog må ingen prøve overskride en grænseværdi med mere end 50 pct. Hvis en prøve overskrider en grænseværdi med 0 - 50 pct., skal der umiddelbart foretages fornyet prøveudtagning og analyse.

C. Grænseværdier for miljøfremmede stoffer

Tabel 3

 
mg. pr. kg. tørstof
LAS1)
1.300
Σ PAH2)
3
NPE3)
10
DEHP4)
50
Σ PCB75)
0,26)

1) LAS: Lineære alkylbenzensulfonater.

2) PAH: Polycykliske, aromatiske hydrocarboner. Σ PAH = Σ Acenaphthen, Phenathren, Fluoren, Fluoranthen, Pyren, Benzfluoranthener (b+j+k), Benz(a)pyren, Benz(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren.

3) NPE: Nonylphenol (+ethoxylater). NPE omfatter selve stoffet nonylphenol og nonylphenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper.

4) DEHP: di(2-ethylhexyl)phthalat.

5) PCB7: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 og PCB180. Gælder kun for spildevandsslam omfattet af Bilag 1, punkt E.

6) Prøvetagning og analyse for PCB7 skal kun foretages ved mistanke om forekomst af PCB7.

D. Overholdelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer

Hvert enkelt analyseresultat skal overholde grænseværdierne i tabel 3.

E. Grænseværdier for fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp

Grænseværdien for fysiske urenheder (plast, glas og kompositmaterialer) større end 2 mm er 0,5 vægtprocent/tørstof.

Grænseværdien for indhold af plast større end 2 mm er 0,15 vægtprocent/tørstof og 1 cm2 pr. procent tørstof målt i 1 liter biopulp.

F. Grænseværdi for fysiske urenheder i kompost

Max. indhold i kompost: 0,5% af tørstof

G. Overholdelse af grænseværdier for fysiske urenheder

Hvert enkelt analyseresultat skal overholde grænseværdierne under punkt E og F.


Bilag 3

Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald

Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for forskellige affaldstyper

Hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for forskellige affaldstyper, jf. bilag 1, efter forskellige behandlinger. Behandlingerne er defineret nedenfor.

Behandling
Affald
Ikke behandlet
Stabiliseret
Kontrolleret kompostering
Kontrolleret hygiejnisering
A) Slam m.v. fra vegetabilsk produktion
+
+
+
+
B) Slam m.v. fra dambrug
Må ikke anvendes på rekreative arealer og privat havebrug
+
+
+
C) Slam fra forarbejdning af animalske råvarer (1)
Må ikke anvendes til jordbrugsformål
Må ikke anvendes til jordbrugsformål
Må ikke anvendes til jordbrugsformål
+
D) Organisk dagrenovation og organisk dagrenovationslignende affald
Må ikke anvendes til jordbrugsformål
Må ikke anvendes til jordbrugsformål
(2)
+
E) Spildevandsslam
Må ikke anvendes til jordbrugsformål
Ikke til fortærbare afgrøder eller på rekreative arealer og privat havebrug. Nedbringes inden 6 timer efter tilførsel. (3)
Ikke til fortærbare afgrøder eller på rekreative arealer og privat havebrug. (3)
+
G) Inaktiveret biomasse fra gæringsproduktion samt overskudsslam fra tilhørende industrirenseanlæg
+
+
+
+
F) Animalske biprodukter, bortset fra organisk dagrenovation og organisk dagrenovationslignende affald
Skal følge reglerne, der fremgår af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter).

+ Kan anvendes uden hygiejnisk begrundede restriktioner.

(1) Slam og flotationsfedt fra rensningsanlæg på slagterier og opskæringsvirksomheder, der er opsamlet, efter at spildevandet har været underkastet en primær rensning ved afløbsriste eller sigte med åbninger eller maskevidde på højst 6 mm i udløbsenden af processen eller tilsvarende systemer, der sikrer, at højst 6 mm store faste partikler i spildevandet passerer, jf. forordningen om animalske biprodukter.

(2) Kun efter hygiejnisering ved 70 C i 60 minutter og ved afgasning i biogasanlæg.

(3) På arealer, hvor der tilføres spildevandsslam, må der indtil 1 år efter tilførsel kun dyrkes korn- eller frøafgrøder til modenhed samt græs eller lignende til industriel fremstilling af tørfoder. Endvidere må der ikke dyrkes fortærbare afgrøder. Der må f.eks. ikke dyrkes kartofler, græs og majs til ensilage samt foder eller sukkerroer.

Ved udbringning i skov skal skoven holdes lukket for offentligheden i mindst 6 måneder efter tilførsel. Afspærring skal gennemføres med skiltning, der forbyder plukning af bær, svampe og lignende.

Opbevarings-, transport-, sprednings- og nedfældningsudstyr skal rengøres forsvarligt umiddelbart efter brugen.

Definitioner til bilag 3

1. Ikke behandlet:

Uden behandling efter en af nedenstående behandlingsformer.

2. Stabilisering:

Stabiliseret affald skal ved levering have gennemgået en af behandlingsformerne, der er nævnt nedenfor under litra a-e.

Endvidere må stabiliseret affald ikke afgive lugt i væsentlig grad.

a) Anaerob stabilisering ved udrådning i opvarmet rådnetank eller behandling i biogasreaktor.

b) Aerob stabilisering ved slambeluftning, enten i specielt indrettet slamluftningstank eller i langtidsbeluftet, aktiveret slamanlæg.

c) Kompostering, hvor temperaturen ikke kontrolleres.

d) Kemisk stabilisering ved tilsætning af kalk.

e) Slam, som har mineraliseret i slammineraliseringsanlæg i mindst 6 måneder fra sidste tilførsel.

3. Kontrolleret kompostering:

Kompostering med daglig temperaturmåling, således at alt affald underkastes en temperatur på minimum 55 grader C i minimum 2 uger. Behandlingen skal dokumenteres i form af registrerede temperaturmålinger.

4. Kontrolleret hygiejnisering:

Kontrolleret hygiejniseret affald skal ved levering have gennemgået en af behandlingsformerne, der er nævnt nedenfor under punkt 8, litra a og b.

Endvidere skal kontrolleret hygiejniseret affald ved levering opfylde følgende hygiejniske kvalitetskrav:

– Salmonella må ikke påvises

– Indholdet af E.coli skal være mindre end 100 CFU/g våd vægt

– Indholdet af enterokokker skal efter hygiejniseringsprocessen være mindre end 100 CFU/g våd vægt

Prøveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen.

5. Fortærbare afgrøder:

Afgrøder, der kan fortæres i rå tilstand af dyr eller mennesker. Afgrøder fra frugttræer er dog undtaget herfra.

6. Kompostering:

Findeling med efterfølgende beluftning. Beluftningen kan være aktiv, f.eks. ved omstikning eller passiv ved opretholdelse af en struktur, som tillader luftpassage.

7. Nedbringning:

Nedpløjning, nedharvning, direkte nedfældning eller anden metode, hvor affaldet bringes ned i jorden.

8. Behandlingsformer:

a) Behandling i reaktor, som sikrer en temperatur på minimum 70 grader C i minimum 1 time eller tilsvarende hygiejnisering. Behandlingen skal dokumenteres i form af registreret tid og temperatur.

b) Behandling i biogasreaktor ved termofil udrådningstemperatur samt behandling i separat hygiejniseringstank kombineret med udrådning i termofil eller mesofil reaktortank og med sikrede minimumsholdetider på en af følgende kombinationer:

Temperatur
Holdetid ved udrådning i termofil(1) reaktortank
Holdetid ved behandling i separat hygiejniseringstank(2)
   
før eller efter udrådning i termofil reaktortank(3)
før eller efter udrådning i mesofil reaktortank(4)
Grader C
Timer
Timer
Timer
52,0
10
   
53,5
8
   
55,0
6
5,5
7,5
60,0
 
2,5
3,5
65,0
 
1,0
1,5

(1) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller derover. Mindste garanterede holdetid i reaktortanken (MGRT) er angivet i timer. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn.

(2) Den kontrollerede hygiejnisering foregår i separat hygiejniseringstank i forbindelse med en termofil eller en mesofil biogasreaktor. Udrådningen foregår enten før eller efter hygiejniseringen. Mindste garanterede holdetid i hygiejniseringstanken (MGRT) er angivet i timer.

(3) Ved termofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning ved 52 grader C eller derover. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 7 døgn.

(4) Ved mesofil udrådning forstås i denne sammenhæng udrådning i temperaturområdet mellem 20 grader C og 52 grader C. Det forudsættes samtidig, at den hydrauliske opholdstid (HRT) i reaktortanken er mindst 14 døgn.


Bilag 4

Grænseværdier og prøveudtagnings- og analysemetode for indhold i jord, jf. § 26

Grænseværdier, jf. § 26, stk. 1

 
Mg pr. kg tørstof i jord
Cadmium
0,5
Kviksølv
0,5
Bly
40
Nikkel
15
Chrom
30
Zink
100
Kobber
40

Prøveudtagnings- og analysemetode, jf. § 26, stk. 4.

Der skal udtages repræsentative jordprøver. Dette vil normalt omfatte blandingsprøver af 25 enkeltprøver, udtaget på et areal, der er mindre end eller lig med 5 ha, og som dyrkes på ensartet måde.

Prøverne skal udtages til en dybde af 25 cm, medmindre dybden af pløjelaget er mindre end denne værdi, idet dybden for prøveudtagningen dog i så fald ikke må være mindre end 10 cm.

Analyse af tungmetaller foretages efter oplukning, jf. DS 259. Detektionsgrænsen for det enkelte metal må ikke være højere end 10 pct. af den relevante grænseværdi.


Bilag 5

Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder, jf. § 11

A. Prøveudtagning

Prøveudtagning og analyse skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

B. Analyseparametre

Prøverne skal analyseres for følgende parametre:

Cadmium

Kviksølv

Bly

Nikkel

Chrom

Zink

Kobber

Tørstof

Totalfosfor

Totalkvælstof

Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor affaldsproducentens anlæg m.v. er beliggende, kan godkende, at én eller flere parametre kan udelades, efter følgende retningslinjer:

Parametrene chrom, zink, kobber, cadmium, kviksølv, bly og nikkel kan udelades, hvis affaldsproducenten kan dokumentere eller sandsynliggøre, at de ikke eller kun i ringe grad forekommer i affaldet.

C. Analyseparametre for miljøfremmede stoffer

Prøverne skal analyseres for følgende parametre:

LAS(1)

PAH(2)

NPE(3)

DEHP(4)

Parametrene kan udelades efter godkendelse af kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune, hvis affaldsproducenten kan dokumentere eller sandsynliggøre, at de ikke eller kun i ringe grad forekommer i affaldet.

D. Analysehyppighed for fysiske urenheder

Prøveudtagning og analyse skal foretages mindst hver 3. måned.

E. Analysehyppighed for stoffer under punkt B

Prøveudtagning og analyse skal foretages mindst hver 3. måned.

F. Analysehyppighed for miljøfremmede stoffer

Prøveudtagning og analyse skal foretages mindst hver 12. måned.

G. Analysemetoder for tungmetaller

Analyse af tungmetaller skal foretages efter oplukning, jf. DS 259. Detektionsgrænsen for det enkelte metal må ikke være højere end 10 pct. af den relevante grænseværdi.

H. Analysemetoder for miljøfremmede stoffer

Analyse af miljøfremmede stoffer skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

I. Analysemetoder for fysiske urenheder i forbehandlet biopulp

Analyse af fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp skal foretages efter metoder og retningslinjer angivet i Miljøstyrelsens vejledning om prøvetagning for fysiske urenheder. Alle forbehandlingsanlæg er forpligtede til at udarbejde et særligt egenkontrolprogram med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om prøvetagning for fysiske urenheder.

J. Analysemetoder for fysiske urenheder i kompost

Analyse af fysiske urenheder i kompost skal foretages efter DS/CEN/TS 16202.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg, EF-Tidende 1986, nr. L 181, side 6, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del To, EU-Tidende 2009, nr. L 87, side 109. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).