Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle regler
Kapitel 2 Skiltning i erhvervsområder
Kapitel 3 Anden varig skiltning
Kapitel 4 Midlertidig skiltning
Kapitel 5 Lejlighedsskiltning til kortvarige enkeltstående arrangementer
Kapitel 6 Reklamer på idrætsanlæg m.v.
Kapitel 7 Tilsynsmyndighed, underretning og klage
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Farver, der kan anvendes som bundfarve på sponsorreklamer, jf. § 19
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land

I medfør af § 21, stk. 6, § 67, stk. 2, § 73, stk. 3, § 78, stk. 6 og 7, og § 87, stk. 9, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017, som ændret ved lov nr. 466 af 14. maj 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Generelle regler

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for skiltning som nævnt i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 2-11.

Stk. 2. De enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen begrænser ikke mulighederne for opsætning af skiltning efter de øvrige bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler herfor, jf. dog bekendtgørelsens § 7, stk. 1.

§ 2. Skiltning må ikke belyses eller være retroreflekterende, bevægelig eller oplyst, f.eks. som digitale skærme.

Stk. 2. Der må ikke anbringes produkter, genstande, flag eller lignende i reklame- eller propagandaøjemed i tilknytning til skiltningen, jf. dog § 11.

Kapitel 2

Skiltning i erhvervsområder

Skiltning i lokalplanlagte erhvervsområder

§ 3. I områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, må der opsættes skilte som nævnt i §§ 4 og 5, uanset at området endnu ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land.

§ 4. I lokalplanlagte erhvervsområder må virksomheder opsætte skilte, der oplyser om de enkelte virksomheders beliggenhed. Der må opsættes et skilt ved hver adgangsvej til området og ved adgangsvejen til den enkelte virksomhed.

Stk. 2. Et skilt må alene oplyse om den enkelte virksomheds navn, logo, adresse og art eller produktion og skal opfylde følgende:

1) Skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk.

2) Skiltet må ikke overstige 2 m2. Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge.

3) Skiltet skal holdes i afdæmpede farver. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden normalt benytter.

§ 5. I lokalplanlagte erhvervsområder, hvor der er erhvervsgrunde til salg, må der opsættes et skilt på den enkelte grund på maksimalt 8 m2 med oplysning om salg af den pågældende grund eller andre erhvervsgrunde i området.

Stk. 2. På erhvervsgrunde, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, må der opsættes et skilt på maksimalt 8 m2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed.

§ 6. Skilte som nævnt i §§ 4 og 5 må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej.

Skiltning i kommuneplanlagte erhvervsområder

§ 7. I områder, der i en kommuneplan er udlagt som erhvervsområde, må der opsættes i alt op til tre skilte om salg af erhvervsgrunde og erhvervsudvikling i området, uanset at området endnu ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. Der må ikke på en ejendom tillige opsættes et skilt i overensstemmelse med § 5, stk. 1, uanset om betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 2. Skilte som nævnt i stk. 1 skal opsættes så tæt som muligt på eksisterende bymæssig bebyggelse, mindst 1,5 m fra kørebanekant eller cykelsti og skal opfylde følgende:

1) Skilte skal være rektangulære eller kvadratiske.

2) Skilte må ikke overstige 8 m2.

3) Skilte skal holdes i afdæmpede farver.

§ 8. Skilte som nævnt i § 7 må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej.

Kapitel 3

Anden varig skiltning

Mindre skilte i 30 meter zonen omkring byer med højst 3.000 indbyggere

§ 9. En næringsdrivende eller virksomhed, der er beliggende i en by med højst 3.000 indbyggere, må opsætte et mindre skilt ved hver indfaldsvej til byen og højst 30 meter fra grænsen for den bymæssige bebyggelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 4.

Stk. 2. Et skilt må alene oplyse om virksomhedens navn, logo, adresse, art eller produktion samt retning og afstand til virksomheden og skal opfylde følgende:

1) Skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk.

2) Skiltet må ikke overstige 1 m2, og skiltets overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn.

3) Skiltet skal placeres mindst 1,5 m fra kørebanekant eller cykelsti.

4) Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve og tekst. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden normalt benytter.

Stk. 3. Hvor den bymæssige bebyggelse afsluttes med f.eks. hæk eller hegn knyttet til den bymæssige bebyggelse, udmåles 30 meter grænsen fra ydersiden af hækken eller hegnet mod det åbne land. Hvor den bymæssige bebyggelse ikke afgrænses af hæk eller hegn, beregnes afstanden fra den yderste bebyggelse i den bymæssige bebyggelse mod det åbne land.

Stk. 4. Mindre samlinger af mere eller mindre spredt bebyggelse i det åbne land betragtes ikke som bymæssig bebyggelse som nævnt i stk. 1.

Mindre oplysningsskilte

§ 10. En næringsdrivende eller en virksomhed må opsætte et mindre oplysningskilt vedrørende næringsdrift eller virksomhed ved indkørslen til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. Hvis ejendommen har vejadgang fra en lukket, privat fællesvej, anses udmundingen af den private fællesvej i anden vej også som indkørsel til egen ejendom.

Stk. 2. Et mindre oplysningsskilt må udelukkende oplyse om den næringsdrivendes, henholdsvis virksomhedens navn, logo, adresse og art eller produktion og skal opfylde følgende:

1) Skiltet skal være rektangulært eller kvadratisk.

2) Skiltet må ikke overstige 0,50 m2, og skiltets overkant må ikke overstige 1 m over terræn.

3) Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve og tekst. Dog kan logo holdes i de farver, som virksomheden normalt benytter.

Kapitel 4

Midlertidig skiltning

Mindre skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt, grøntsager, blomster, juletræer og pyntegrønt fra marken

§ 11. Der må i sæsonen opsættes et mindre skilt om sæsonbetinget salg af frisk frugt og grøntsager, blomster, juletræer og pyntegrønt ved en salgsvogn, -bod eller lignende på den ejendom, hvor produkterne er dyrket.

Stk. 2. Der må endvidere opsættes et mindre skilt ved indkørslen til ejendommen fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej.

Stk. 3. Mindre skilte som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke overstige 1 m2, og skiltets overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn. Dog må skiltets overkant ikke overstige 1 m over terræn, hvis det placeres som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Der må ikke anbringes produkter, genstande eller lignende i tilknytning til skilte ud over de i stk. 1 nævnte.

Valgplakater m.v.

§ 12. Valgplakater, bannere og lignende, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale, regionale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, må opsættes i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen indtil 8 dage efter valgdagen, ved folketingsvalg dog tidligst fra den dag statsministeren udskriver valget.

Kapitel 5

Lejlighedsskiltning til kortvarige enkeltstående arrangementer

§ 13. Ved lejlighedsskiltning forstås i dette kapitel skilte, bannere og lignende, der opsættes i det åbne land med henblik på at reklamere for enkeltstående arrangementer af højst 1 uges varighed.

Stk. 2. Lejlighedsskiltning må tidligst opsættes 14 dage før arrangementet afholdes og skal være nedtaget senest 1 uge efter arrangementets afslutning, jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 3, medmindre andet fremgår af de følgende bestemmelser.

Stk. 3. For arrangementer, der gentages løbende, f.eks. ugentlige eller månedlige loppemarkeder, kan der maksimalt opsættes lejlighedsskiltning samlet set i 8 uger, således at skiltningen ikke får permanent præg.

§ 14. I forbindelse med lokale arrangementer, herunder loppemarkeder, sportsarrangementer og byfester, der afholdes i en by eller det åbne land, må der opsættes lejlighedsskiltning ved hver indfaldsvej til en by højst 30 meter fra grænsen for den bymæssige bebyggelse og inden for en radius af 5 km fra stedet, hvor arrangementet afholdes, jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 9.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte 30 meter grænse gælder også for lejlighedsskiltning ved byer med over 3.000 indbyggere og beregnes som nævnt i § 9, stk. 3.

Stk. 3. Ved lejlighedsskiltning som nævnt i stk. 1 må der opsættes et skilt eller et banner eller lignende ved hver indfaldsvej til byen, som skal opfylde følgende:

1) Skiltningen må udelukkende oplyse om arrangementets art, varighed og placering.

2) Skiltningen må ikke overstige 2 m2, og skiltningens overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn, jf. dog stk. 4.

3) Skiltningen skal placeres mindst 1,5 m fra kørebanekant eller cykelsti.

Stk. 4. Uanset stk. 3, nr. 2, må skiltningen bestå af et banner, der er større end 2 m2, eller hvis overkant er over 1, 5 m over terræn. Et sådant banner må først opsættes dagen før arrangementets start og skal nedtages senest dagen efter arrangementets afslutning.

§ 15. Lejlighedsskiltning til små, enkeltstående arrangementer i det åbne land, f.eks. ”åben gård”- arrangementer, må opsættes på den pågældende ejendom eller ved indkørslen til ejendommen fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej, jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 10. Hvis ejendommen har vejadgang fra en lukket, privat fællesvej, anses udmundingen af den private fællesvej i anden vej også som indkørsel til egen ejendom, jf. 1. pkt.

Stk. 2. Ved lejlighedsskiltning, jf. stk. 1, må der opsættes et skilt eller et banner eller lignende, som skal opfylde følgende:

1) Skiltningen må udelukkende oplyse om arrangementets art, varighed og placering.

2) Skiltning opsat ved indkørslen til ejendommen, må ikke overstige 2 m2, og skiltningens overkant må ikke overstige 1 m over terræn, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 2, kan skiltningen bestå af et banner, der er større end 2 m2, eller hvis overkant er over 1,5 m over terræn. Et sådant banner må først opsættes dagen før arrangementets start.

Stk. 4. Lejlighedsskiltning til de i stk. 1 nævnte arrangementer skal nedtages senest dagen efter arrangementets afslutning.

§ 16. Lejlighedsskiltning vedrørende større arrangementer, der afholdes i det åbne land, herunder dyrskuer, omrejsende cirkus, koncerter eller musikfestivaller, må opsættes ved hver indfaldsvej til en by højst 30 m fra grænsen fra den bymæssige bebyggelse og inden for en radius af 30 km fra stedet, hvor arrangementet afholdes, jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 11, litra b.

Stk. 2. Ved lejlighedsskiltning som nævnt i stk. 1 må der opsættes et skilt eller et banner eller lignende ved hver indfaldsvej til byen, som skal opfylde følgende:

1) Skiltningen må udelukkende oplyse om arrangementets art, varighed og placering.

2) Skiltningen må ikke overstige 2 m2, og skiltningens overkant må ikke overstige 1,5 m over terræn, jf. dog stk. 3.

3) Skiltningen skal placeres mindst 1,5 m fra kørebanekant eller cykelsti.

Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 2, kan skiltningen bestå af et banner, der er større end 2 m2, eller hvis overkant er over 1,5 m over terræn. Et sådant banner må først opsættes dagen før arrangementets start og skal nedtages senest dagen efter arrangementets afslutning.

Stk. 4. Skiltning som nævnt i stk. 1 inden for den nævnte 30 meter grænse gælder også for lejlighedsskiltning ved byer med over 3.000 indbyggere og beregnes som nævnt i § 9, stk. 3.

§ 17. Lejlighedsskiltning vedrørende arrangementer som nævnt i § 16 må endvidere opsættes på det sted, hvor arrangementet finder sted, eller ved indkørslen til ejendommen fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej, jf. naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2, nr. 11, litra a. Hvis ejendommen har vejadgang fra en lukket, privat fællesvej, anses udmundingen af den private fællesvej i anden vej også som indkørsel til ejendommen, jf. 1. pkt.

Stk. 2. Ved lejlighedsskiltning som nævnt i stk. 1 må der opsættes et skilt eller et banner eller lignende, som skal opfylde følgende:

1) Skiltningen må udelukkende oplyse om arrangementets art, varighed og placering.

2) Skiltningen må ikke overstige 2 m2, og overkanten må ikke overstige til 1,5 m over terræn, ved indkørsler 1 m over terræn, jf. dog stk. 3.

3) Kravene i nr. 1 og 2 gælder ikke for skiltning ved bygninger og scener, der anvendes til arrangementet.

Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 2, må skiltningen bestå af et banner, der er større end 2 m2, eller hvis overkant er over 1,5 m over terræn. Et sådant banner må først opsættes dagen før arrangementets start og skal nedtages senest dagen efter arrangementets afslutning.

Kapitel 6

Reklamer på idrætsanlæg m.v.

§ 18. Kommunalbestyrelsen kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større, faste tilskuertribuner og lignende. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen på afskærmede idrætsanlæg tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er synlige uden for idrætsanlægget.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til midlertidig opsætning af reklamer i forbindelse med idrætsarrangementer.

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der uanset bestemmelsen i § 18 opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner i de i stk. 2-4 nævnte tilfælde.

Stk. 2. Tilladelse kan meddeles til reklamer, der opsættes som en sammenhængende del af tee-stedsinformationstavler, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Reklameskiltet må ikke overstige 900 cm2.

2) Reklameskilt og teestedsinformationstavle skal have samme bundfarve. Bundfarven skal holdes i en af de i bilag 1 nævnte farver eller så tæt herpå, som det er teknisk muligt at fremstille under hensyn til det valgte materiale.

3) Der kan opsættes højst to reklamer pr. hul men kun en pr. teestedsinformationstavle.

4) Logo kan uanset bestemmelsen i nr. 2 holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10% af reklameskiltets areal.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at flag, der markerer huller, påføres sponsorlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikke overstiger 2.100 cm2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte eller sponsorreklametekster på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ og/eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklamen eller reklameskiltet må ikke overstige 150 cm2 og skal udføres i afdæmpede farver. Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18-hullers golfbane, dvs. højst en pr. tre huller.

Kapitel 7

Tilsynsmyndighed, underretning og klage

§ 20. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1.

Stk. 2. For så vidt angår skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsvejene, fører Vejdirektoratet dog tilsyn med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen og af forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 1. Vejdirektoratets tilsyn omfatter ikke reklamer på idrætsanlæg, jf. kapitel 3 i denne bekendtgørelse.

§ 21. Følgende skal underrettes skriftligt om afgørelser om reklamer i det åbne land, herunder om meddelte tilladelser efter denne bekendtgørelse:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Miljøstyrelsen i sager, der ikke anses for at være af underordnet betydning, og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Stk. 3. Underretningen skal indeholde oplysning om, at en tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver den, som har fået en tilladelse efter §§ 18 og 19, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7.

§ 22. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet. For klage gælder i øvrigt reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 855 af 27. juni 2016 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 20. juni 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Isabelle Navarro Vinten


Bilag 1

Farver, der kan anvendes som bundfarve på sponsorreklamer, jf. § 19

1) Caput mortum 6030 - Y90R

2) Rød okker 4550 - Y90R

3) Mørk okker 2040 - Y20R

4) Mørk pariserblå 8010 - R90B

5) Blågrå 5020 - R90B

6) Lys blågrå 4010 - R90B

7) Mellemgrå 4005 - R80B

8) Mørk grå 7000 - N

9) Lys umbra 4005 - G80Y

10) Kromoxidgrøn 6020 - G10Y

11) Grøn jord 7010 - G30Y

12) Vogngrøn 8010 - G10Y

13) Græsgrøn