Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tinglysning
Kapitel 6 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 7 Beregning af tilskud
Kapitel 8 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 9 Udbetaling af tilskud
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Kontrol
Kapitel 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. juni 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for Landbrugsstyrelsens administration af tilskud til projekter vedrørende kvælstofvådområder, fosforvådområder og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

§ 2. Landbrugsstyrelsen kan, efter indstilling fra Miljøstyrelsen, give tilsagn om tilskud til ikke produktive investeringer til følgende projekttyper:

1) Forundersøgelser til vådområder til fjernelse af kvælstof eller fosfor.

2) Gennemførelser af vådområder til fjernelse af kvælstof eller fosfor.

3) Forundersøgelser af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

4) Gennemførelser af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan derudover efter indstilling fra Miljøstyrelsen, efter ansøgning fra ansøger, reservere en økonomisk ramme for ansøgte projekter omfattet af stk. 1, nr. 2 henholdsvis nr. 4. Den reserverede ramme kan anvendes til et eller flere af følgende virkemidler:

1) Køb af projektjord i henhold til jordfordelingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 4. januar 2017 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m.

2) Jordfordeling i henhold til jordfordelingsloven.

3) Tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder henholdsvis fastholdelse af kulstofrige lavbundsjorder i medfør af bekendtgørelse nr. 1850 af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder.

Stk. 3. Skov, der er etableret forud for indgivelse af ansøgning om tilsagn om tilskud, jf. § 2, stk. 1, kan indgå i projektområdet og kan opretholdes, men kan ikke omfattes af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 1850 af 15. december 2015 om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan gives til kommuner og Naturstyrelsen. Tilsagn om tilskud til forundersøgelse og gennemførelse af vådområder til fjernelse af fosfor, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun gives til kommuner.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster ud, så priserne kan sammenlignes.

2) Gennemførelsesprojekt: Projekt om gennemførelse af et vådområde, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, eller om gennemførelse af et naturprojekt på kulstofrige lavbundsjorder, jf. § 2, stk. 1, nr. 4.

3) Forundersøgelse: Forundersøgelsen kan omfatte en ejendomsmæssig og teknisk forundersøgelse. Undersøgelserne gennemføres forud for gennemførelse af vådområder og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder og muliggør en vurdering af, om et projekt kan gennemføres, og om projektet opfylder kriterierne for vådområde- og lavbundsprojekter jf. kriteriebekendtgørelsen.

4) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

5) Kriteriebekendtgørelsen: Bekendtgørelse om kriterier for vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

6) Kulstofrige lavbundsjorder: Jorder med mindst 12 pct. organisk kulstof.

7) Lavbundsprojekt: Et projekt om forundersøgelse eller gennemførelse af et naturprojekt på kulstofrige lavbundsjorder, jf. § 2, stk. 1, nr. 3 og 4.

8) Programområde: Danmark, jf. Det danske landdistriktsprogram, jf. LDP 2014-2020.

9) Projektområde: Et område, som er indtegnet i IMK i forbindelse med ansøgning om tilsagn om tilskud.

10) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse, sammenholdt med projektbeskrivelsen, og omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

11) Skov: Et landområde på over 0,5 ha bevokset med træer af en højde på over 5 m og med en kronedækningsgrad på mindst 10 pct. eller med træer, der kan nå disse tærskler på lokaliteten, og omfatter ikke landområder, der hovedsagelig anvendes til landbrugsmæssige eller bymæssige formål. For konkret kortlagte lysåbne habitatnaturtyper i skov gælder dog en kronedækningsgrad på mindst 50 pct.

12) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

13) Vådområdeprojekt: Projekt om forundersøgelse eller gennemførelse af et kvælstof- eller fosforvådområde, jf. 2, stk. 1, nr. 1 og 2.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, projektoverdragelser og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Hvis ansøger ønsker at reservere en økonomisk ramme i henhold til § 2, stk. 2, skal ansøgning om reservation af økonomisk ramme indgives sammen med ansøgning om tilsagn om tilskud til et gennemførelsesprojekt.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn til et vådområdeprojekt jf. § 2, stk. 1, nr. 1 og 2 skal være modtaget i perioderne fra den 5. januar til den 13. marts 2018 eller fra den 15. juni til den 4. september 2018. Ansøgning om tilsagn til et lavbundsprojekt jf. § 2, stk. 1, nr. 3 og 4 skal være modtaget i perioderne fra den 2. marts til den 17. april 2018 eller fra den 3. august til den 18. september 2018.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvori de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Indtegning af projektområdet i IMK.

3) Ved ansøgning om forundersøgelse: To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.

4) Ved ansøgning om gennemførelse: To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., hvis tilbuddene er opnået på det tidspunkt, hvor ansøger søger om tilsagn om tilskud, jf. dog § 9, stk. 1, nr. 3.

5) Ved ansøgning om gennemførelse: Eventuelle forundersøgelsesrapporter og/eller anden dokumentation for vurdering af projektets opfyldelse af kriterierne for tilskud, jf. kriteriebekendtgørelsen.

Stk. 5. Landbrugsstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering dispensere fra stk. 4, nr. 3 og 4, hvis der alene findes én leverandør. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 6. Der kan kun søges om en projekttype pr. ansøgning.

Stk. 7. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 4, ikke er afgivet,

2) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

3) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 4, nr. 10,

4) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

5) udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. §§ 12 eller 13,

6) det ansøgte projekt eller investering ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen, jf. § 2, i kriteriebekendtgørelsen,

7) de bevillingsmæssige rammer er opbrugt,

8) Miljøstyrelsen ikke har indstillet projektet til tilsagn, jf. § 8, eller

9) de anslåede udgifter til jordkøb, jordfordeling og tilsagn om tilskud til fastholdelse ikke er tilstrækkelige til at gennemføre projektet på baggrund af Landbrugsstyrelsens vurdering.

Afgørelse på baggrund af prioritering og indstilling

§ 8. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilsagn om tilskud på grundlag af prioritering og indstilling fra Miljøstyrelsen, der vurderer, om ansøgningerne opfylder kriterierne, jf. kriteriebekendtgørelsen.

Stk. 2. For projekter, der omfattes af tilsagn om tilskud til gennemførelse af vådområder, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, eller omfattes af tilsagn om tilskud til gennemførelse af naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, reserverer Landbrugsstyrelsen økonomiske rammer, jf. § 2, stk. 2, hvis der er ansøgt herom.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.

2) At tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

3) At tilsagnshaver ved gennemførelsesprojekter, inden arbejdet for den pågældende aktivitet påbegyndes, indsender to direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., hvis tilbuddene ikke er indsendt sammen med ansøgning om tilsagn om tilskud.

4) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om slutudbetaling indsendes.

5) At tilsagnshaver ved gennemførelsesprojekter sikrer, at der tinglyses servitut, jf. § 11, på samtlige ejendomme med arealer inden for det endelige projektområde inden datoen for slutudbetaling.

6) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

7) At tilsagnshaver sikrer, at den, Landbrugsstyrelsen bemyndiger hertil, har adgang til at foretage målinger i projektet.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan dispensere fra tidsfristerne i stk. 1, nr. 5.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet.

2) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skiltning jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014.

3) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn for projekter om forundersøgelser henholdsvis 4 år fra datoen for tilsagn for projekter om gennemførelse, jf. dog § 15.

4) At sende udbetalingsanmodning rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 17, stk. 2 og 3.

5) At holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

6) At holde dokumentation for, at lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudsloven, eller begge disse love, er overholdt, tilgængelig i mindst 5,5 år fra datoen for slutudbetaling af tilskud, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af disse regler.

7) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

8) At sørge for, at projektet ikke ophører eller flyttes uden for programområdet i fem år efter datoen for slutudbetaling, og at projektet ikke udsættes for flytning uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling.

9) At sørge for, at projektet ikke udsættes for en væsentlig ændring, der berører dens art, mål eller gennemførelsesvilkår i 5 år efter datoen for slutudbetalingen.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan, efter indstilling fra Miljøstyrelsen, fastsætte yderligere forpligtelser i tilsagnet, herunder at servitutter for projektområdet skal indeholde nærmere anførte bestemmelser, herunder bestemmelser om afvandingsforholdene og vedligeholdelse af anlæg.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan fastsætte yderligere forpligtelser i tilsagnet, herunder at forundersøgelser skal belyse forholdet til tidligere gennemførte projekter i tilknytning til projektområdet, at data fra tidligere undersøgelser i tilknytning til projektområdet skal genbruges så vidt muligt, og at servitutter for projektområdet skal indeholde nærmere anførte bestemmelser.

Kapitel 5

Tinglysning

§ 11. Der skal tinglyses en servitut om vådområdeprojekter henholdsvis om lavbundsprojekter på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet, jf. § 9, stk. 1, nr. 5. I servitutterne skal Landbrugsstyrelsen være anført som påtaleberettiget.

Stk. 2. Servitutten skal indeholde bestemmelser om følgende:

1) For vådområdeprojekter gælder, at arealerne permanent skal henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturarealer.

2) For lavbundsprojekter gælder, at arealerne permanent skal henligge som lavbundsområde med ændret afvanding.

3) Arealerne må ikke omlægges.

4) Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.

5) Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler.

6) Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler.

7) Arealerne må ikke anvendes til gennemførelse af skov eller energi-, lav- eller stævningsskov.

8) Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning, slæt, rørskær, høst af biomasse eller lignende.

9) Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Tilskudsfodring af kalve under 6 måneder i kalveskjul og halm til strøelse er dog tilladt. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder.

10) Aktiviteter, bortset fra afgræsning, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinjer, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. Afstanden regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinjer fra årets normale højeste vandstandslinje.

11) Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

12) Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg.

13) Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 865 af 27. juni 2016 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

14) Den, Landbrugsstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til arealer i projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på vandmiljøet, naturen og klimaet, herunder til at tage jord- og vandprøver.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2, nr. 5, 6, 9, og 10, 1. punktum.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede udgifter

§ 12. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til følgende:

1) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 4.

2) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

3) Undersøgelser.

4) Information og møder.

5) Konsulenter, dog højest á en timepris på 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

Stk. 2. Til projekter vedrørende gennemførelse, kan de tilskudsberettigede projektudgifter, foruden de i stk. 1 nævnte, omfatte udgifter til følgende:

1) Køb af varer og tjenesteydelser, herunder entreprenørydelser.

2) Anlægsarbejde.

3) Tinglysning af servitut om et vådområdeprojekt henholdsvis om et lavbundsprojekt, jf. § 9, stk. 1, nr. 5.

Stk. 3. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relaterede til at gennemføre projektet.

Stk. 4. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 5. Landbrugsstyrelsen kan godkende andre projektudgifter end de i stk. 1 og 2 anførte som tilskudsberettigede, forudsat Landbrugsstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud, jf. § 6, stk. 4, nr. 3 og 4.

§ 13. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed.

3) Udgifter til køb af brugt udstyr og materiel.

4) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel.

5) Udgifter til reparation af udstyr.

6) Udgifter til moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning nr. 1303/2013.

7) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning nr. 1303/2013.

8) Advokat- og revisionsomkostninger.

9) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013.

10) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektområdet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

11) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden ansøgning om tilsagn om tilskud er indsendt til Landbrugsstyrelsen.

12) Udgifter til simple genanskaffelser.

13) Almindelige driftsomkostninger.

14) Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet.

15) Udgifter til forskning og teknologisk udvikling.

16) Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

17) Udgifter til aktiviteter vedrørende anlægsarbejder på arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter.

18) Udgifter til rekreative formål, herunder stier og udkigstårne.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 14. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 8

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 15. Ændring af et projekt og ændring af de reserverede økonomiske rammer, jf. § 2, stk. 2, kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. I forbindelse med en ansøgning om projektændring vedrørende forhold omfattet af kriteriebekendtgørelsen anmoder Landbrugsstyrelsen Miljøstyrelsen om en indstilling for behandling af ansøgningen. Godkendelse af ændring af et projekt skal meddeles af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Projektperioden kan ikke udløbe, mens der gennemføres en jordfordeling, medmindre det er efter aftale med Landbrugsstyrelsen, at projektperioden skal udløbe.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt, jf. dog næste punktum. Tilsagnsbeløbet til gennemførelse af kvælstofvådområder kan forhøjes i exceptionelle tilfælde i forbindelse med ændring af projektet.

Stk. 5. Reservationen af de økonomiske rammer til virkemidlerne køb af projektjord, jordfordeling eller tilsagn om tilskud til fastholdelse kan ændres ved en omfordeling mellem virkemidlerne.

Stk. 6. Ubrugte midler inden for tilsagn om tilskud til gennemførelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 2 henholdsvis nr. 4, kan søges flyttet til de økonomiske rammer, som er reserveret til virkemidlerne til jordkøb, jordfordeling og tilsagn om tilskud til fastholdelse.

Stk. 7. Ansøgning om ændring af et projekt kan kun godkendes, hvis ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form fortsat overholder kriterierne i kriteriebekendtgørelsen.

§ 16. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 9

Udbetaling af tilskud

§ 17. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal vedlægges følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Alle udgiftsbilag.

3) Dokumentation for betaling af udgifterne.

4) Dokumentation for eventuelle afholdte udbud.

5) Teknisk forundersøgelse og ejendomsmæssig forundersøgelse, hvis der er givet tilsagn om tilskud hertil.

6) En udtalelse fra Miljøstyrelsen om, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, for så vidt angår forhold, der er omfattet af kriteriebekendtgørelsen.

7) For gennemførelsesprojekter:

a) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

b) En slutrapport.

Stk. 2. Tilsagnet udbetales kun i én samlet slutudbetaling. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Inden udbetaling kan ske, er det en betingelse, at Landbrugsstyrelsen har godkendt slutrapporten for gennemførelsesprojekter.

Stk. 4. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. Udgifterne skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 2.

§ 18. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 19. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovbekendtgørelsens § 8 eller § 9, stk. 2,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 20, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 9 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 20. Ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, der er nævnt i § 10, jf. dog §§ 21-27, kan Landbrugsstyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis nedsættelse af tilskud og tilbagebetaling af tilskud. Hvis tilskuddet nedsættes helt, træffer Landbrugsstyrelsen samtidig afgørelse om, at tilsagnet bortfalder.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet fortsat efter Landbrugsstyrelsens vurdering lever op til ordningens formål. Hvis projektet ikke fortsat, efter Landbrugsstyrelsens vurdering, lever op til ordningens formål, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om, at tilsagnet bortfalder.

§ 21. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes for sent, jf. § 10, stk. 1, nr. 3:

1) 0-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 pct. nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 pct. nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 pct. nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn.

§ 22. Landbrugsstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 17, stk. 2, til og med den 20. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

§ 23. Ved forsinkelse efter både § 21, nr. 4, og § 22, stk. 1 eller 2, sanktioneres kun efter § 21, stk. 4.

§ 24. Landbrugsstyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, der skulle have været i udbud, hvis reglerne i udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge-og anlægssektoren ikke er overholdt.

§ 25. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af skiltning, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, og som beskrevet i bilag III i forordning nr. 808/2014. Beløbet, der nedsættes med, udgør 1. pct., dog maksimalt 50.000 kr., af det tilskudsberettigede beløb.

§ 26. Landbrugsstyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis § 10, stk. 1, nr. 7, ikke er overholdt.

§ 27. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis projektet ikke opretholdes, jf. § 10, stk. 1, nr. 8. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0-35 måneder kræves 80 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder kræves 20 pct. af tilskuddet tilbagebetalt.

Kapitel 11

Kontrol

§ 28. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Kapitel 12

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. juni 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2017 om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2017 finder fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke færdigbehandlet den 27. juni 2018.

Stk. 4. § 29, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2017 om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter finder dog fortsat anvendelse.

Landbrugsstyrelsen, den 22. juni 2018

Jette Petersen

/ Annie Makropoulos

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.