Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Målgrupper
Kapitel 1 Målgrupper
Afsnit II Tilmelding, henvisning m.v.
Kapitel 2 Tilmelding, cv og afmelding
Kapitel 3 Bistand til at finde arbejde og arbejdskraft
Afsnit III Individuelt kontaktforløb m.v.
Kapitel 4 Individuelt kontaktforløb m.v.
Afsnit IV Tilbud
Kapitel 5 Rådighed m.v.
Kapitel 6 »Min Plan«, en helhedsorienteret plan, integrationskontrakt m.v.
Kapitel 7 Mentor
Kapitel 8 Vejledning og opkvalificering
Kapitel 9 Virksomhedspraktik og nytteindsats
Kapitel 10 Ansættelse med løntilskud
Kapitel 11 Indsats og tilbud mv. til personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Kapitel 12 Indsats og tilbud mv. til personer, der modtager kontantydelse efter lov om kontantydelse
Afsnit V Tillægsydelser, befordringsgodtgørelse, erstatning, jobrotation m.v.
Kapitel 13 Tilskud til udgifter til hjælpemidler og partnerskabsaftaler
Kapitel 14 Befordringsgodtgørelse m.v.
Kapitel 15 Erstatning
Kapitel 16 Jobrotation
Kapitel 17 Opkvalificering ved ansættelse
Afsnit VI Ret og pligt til tilbud
Kapitel 18 Tidspunkt for første ret og pligt tilbud m.v.
Afsnit VII Øvrige bestemmelser
Kapitel 19 Underretning af arbejdsløshedskasser og indberetning til det fælles datagrundlag
Kapitel 20 Arbejdsløshedskassernes underretninger til jobcenteret og det fælles datagrundlag
Kapitel 21 Opgørelse af mangel på arbejdskraft m.v.
Kapitel 22 Opgørelser af tidsperioder
Kapitel 23 Fælles bestemmelser om digital kommunikation
Kapitel 24 Klageadgang
Kapitel 25 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

I medfør af § 4, § 4 a, stk. 1 og 3, § 8, § 10 a, § 10 b, § 10 c, stk. 1, § 11, stk. 5, § 16 a, stk. 7, § 21, § 21 b, stk. 9, § 25, stk. 1, § 26, stk. 1, § 31, § 31 a, stk. 6, § 31 f, § 32, stk. 5, § 33 a, stk. 6, § 41, § 50, § 55, stk. 7, § 68, § 75 y, § 75 z, stk. 11, § 77, stk. 5, § 81 a, stk. 4, § 82, stk. 5, § 83, stk. 3, § 84, stk. 2, § 85, stk. 3, § 91, § 98 a, stk. 6, § 98 b, stk. 6, § 99, stk. 3, § 100, stk. 4, § 104, stk. 2, § 106, § 108, § 110, stk. 2, § 111 og § 113 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som ændret ved lov nr. 173 af 20. februar 2017 og lov nr. 707 af 8. juni 2018, § 13 c og § 13 f, stk. 17, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, og § 52, nr. 1, i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen og efter forhandling med undervisningsministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Afsnit I

Målgrupper

Kapitel 1

Målgrupper

§ 1. Målgrupper for den aktive beskæftigelsesindsats er:

1) ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er jobparate, jf. § 2, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,

3) personer, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og som er aktivitetsparate, jf. § 2, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller som er omfattet af nr. 12 eller 13,

4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,

5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,

6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,

9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats,

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven,

11) personer, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 14,

12) personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv social politik, som er uddannelsesparate, jf. § 2, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,

13) personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv social politik, og som er aktivitetsparate, jf. § 2, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og

14) personer, der som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik.

§ 2. En person er jobparat efter § 1, nr. 2, hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Stk. 2. En person er aktivitetsparat efter § 1, nr. 3, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Stk. 3. En person er uddannelsesparat efter § 1, nr. 12, hvis personen vurderes - med den rette støtte og aktive indsats - at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Vurderes personen ikke at have nogen barrierer, og dermed ikke at have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på almindelige vilkår, er personen åbenlyst uddannelsesparat.

Stk. 4. En person er aktivitetsparat efter § 1, nr. 13, hvis personen vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår.

Stk. 5. Sker der væsentlige ændringer i personens forhold, eller fremkommer der nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen efter stk. 1-4, foretages der en ny vurdering.

§ 3. En person, der modtager integrationsydelse, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, er jobparat, hvis personen vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Stk. 2. En person, der modtager integrationsydelse, og som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, er aktivitetsparat, hvis personen ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder.

Stk. 3. Sker der væsentlige ændringer i personens forhold, eller fremkommer der nye oplysninger, der kan have betydning for vurderingen efter stk. 1 og 2, foretages der en ny vurdering.

Afsnit II

Tilmelding, henvisning m.v.

Kapitel 2

Tilmelding, cv og afmelding

Tilmelding, generelt

§ 4. Jobcenteret kan benyttes af alle arbejdssøgende med henblik på bistand til at finde arbejde.

Stk. 2. Arbejdssøgende kan tilmeldes som arbejdssøgende. Tilmeldingen er tilgængelig i alle landets jobcentre med henblik på bistand til at finde arbejde, jf. dog § 7, stk. 2 og 5, samt § 11, stk. 2.

Stk. 3. Arbejdssøgende kan blive tilmeldt som

1) dagpengemodtagere,

2) kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af § 1, nr. 2 eller 3,

3) kontanthjælps- eller integrationsydelsesansøgere, som er omfattet af § 1, nr. 2 eller 3,

4) integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,

5) integrationsydelsesansøgere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven,

6) uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af § 1, nr. 12 eller 13,

7) uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesansøgere, som er omfattet af § 1, nr. 12 eller 13,

8) uden ydelse, eller

9) dimittender.

Stk. 4. Den arbejdssøgende anses for tilmeldt, når tilmeldingen er foretaget i det fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

§ 5. Den arbejdssøgende skal personligt via Jobnet mindst hver 7. dag bekræfte sin aktive jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, jf. dog stk. 2. Den konkrete frist, der fastsættes under hensyn til helligdage, vil fremgå af Jobnet.

Stk. 2. For en person, der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som er omfattet af § 1, nr. 12, gælder stk. 1 alene, hvis personen er vurderet åbenlyst uddannelsesparat. For personer, som er omfattet af § 1, nr. 13, gælder stk. 1 ikke.

Tilmelding som dagpengemodtager

§ 6. Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettiget til dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag, skal på den første ledighedsdag tilmelde sig som arbejdssøgende som dagpengemodtager.

Stk. 2. Hvis jobcenteret er lukket på den første ledighedsdag, og den ledige ikke har mulighed for at tilmelde sig digitalt, skal den ledige tilmelde sig den første dag, jobcenteret har åbent.

§ 7. Tilmeldingen som arbejdssøgende kan ske digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde på jobcenteret, jf. dog stk. 2-5, og § 8.

Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Ved personligt fremmøde kan tilmeldingen foretages på ethvert jobcenter i landet.

Stk. 4. Den ledige kan af jobcenteret få tilladelse til at tilmelde sig som arbejdssøgende telefonisk hos jobcenteret den første ledighedsdag, når

1) den ledige er forhindret i at tilmelde sig som arbejdssøgende, fordi den ledige arbejder på deltid eller søger et bestemt arbejde i jobcenterets åbningstid,

2) den ledige deltager i en uddannelse, der gennemføres i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser, og den ledige i henhold til denne lov skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller

3) den ledige i øvrigt af særlige grunde er forhindret i at møde personligt frem.

Stk. 5. For ledige, der indgår i en arbejdsfordeling efter reglerne i bekendtgørelse om supplerende dagpenge, kan tilmeldingen ske ved, at arbejdsgiveren anmelder over for jobcenteret, hvilke ansatte i virksomheden der er omfattet af arbejdsfordelingen. Tilmeldingen foretages af jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

§ 8. Den ledige kan i stedet for tilmelding hos jobcentreret vælge at tilmelde sig ved personligt fremmøde hos sin arbejdsløshedskasse, hvis arbejdsløshedskassen tilbyder denne service til sine medlemmer.

§ 9. Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmelding.

§ 10. Den ledige er fritaget for pligten til tilmelding ved

1) ledighed som følge af en virksomheds lukning mellem jul og nytår, når der er tale om midlertidigt arbejdsophør med angivelse af genoptagelse af arbejdet på førstkommende hverdag efter julelukningen, eller

2) ledighed på en søgnehelligdag, såfremt den ledige genoptager arbejdet umiddelbart efter søgnehelligdagen.

Tilmelding som modtager eller ansøger af kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp

§ 11. Personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og som efter jobcenterets vurdering er henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, skal tilmelde sig som arbejdssøgende, og kommunen skal sørge for, at det sker. For jobparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere skal det ske ved første henvendelse til kommunen om hjælp, og for åbenlyst uddannelsesparate skal det ske senest efter 1 uge fra første henvendelse til kommunen om hjælp.

Stk. 2. Den ledige skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret i opholdskommunen, hvilket normalt er der, hvor den ledige har bopæl (folkeregisteradresse), jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 3. Personer, der har ansøgt om kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan tilmelde sig digitalt via selvbetjening på Jobnet eller ved personligt fremmøde i jobcenteret. Ved digital tilmelding modtager den ledige en elektronisk kvittering som dokumentation for tilmeldingen. Ved tilmelding på Jobnet skal personen henvende sig personligt i jobcenteret på den første åbningsdag efter tilmeldingen med henblik på at få foretaget en indledende vurdering efter § 2.

Stk. 4. Personer, der allerede modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp som aktivitetsparate, og som ønsker at blive tilmeldt som arbejdssøgende, skal henvende sig i jobcenteret.

Stk. 5. En person, som er jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat, jf. § 1, nr. 2 og 12, og som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet, kan dog tilmelde sig via selvbetjening på Jobnet inden for 7 dage efter afmeldingen, hvis personen stadig er registreret som jobparat henholdsvis åbenlyst uddannelsesparat.

§ 12. Ydelsescenteret i kommunen skal give jobcenteret meddelelse om, hvorvidt en ansøger af kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp bevilges den ansøgte hjælp. Fristen for afgivelse af denne meddelelse er 15 hverdage efter første henvendelse med anmodning til kommunen om hjælp.

Cv-oplysninger og øvrige beskæftigelsesrelevante oplysninger for tilmeldte

§ 13. Arbejdssøgende, som ønsker at stå tilmeldt, skal give jobcenteret fyldestgørende og korrekte oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand med at finde arbejde.

Stk. 2. Oplysninger, der lægges i cv’et, skal følge anvisningen på Jobnet.

§ 14. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er tilmeldt som arbejdssøgende, skal gøre cv’et tilgængeligt for søgning i Jobnet og løbende ajourføre beskæftigelsesrelevante oplysninger i Jobnet. En person skal efter anmodning tillige gøre oplysningerne og sit cv-nummer tilgængeligt for sin arbejdsløshedskasse.

§ 15. Senest to uger efter tilmelding af en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, afholdes en personlig samtale med personen, hvor det sikres, at personens oplysninger i Jobnet er fyldestgørende.

Stk. 2. Samtalen efter stk. 1 kan afholdes telefonisk, hvis personen alene skal ajourføre sit cv.

Stk. 3. Arbejdsløshedskasserne afholder samtalen efter stk. 1 med egne medlemmer, som er omfattet af § 1, nr. 1. Efter afholdelse af samtalen overgår ansvaret, for at sikre at den ledige ajourfører cv’et, til jobcenteret.

Afmelding, generelt

§ 16. Ønsker en arbejdssøgende ikke længere at stå tilmeldt som arbejdssøgende, eller påbegynder en arbejdssøgende, bortset fra tilmeldte uden ydelse, fuld beskæftigelse af mindst 14 dages varighed, skal vedkommende afmelde sig.

Stk. 2. Når en arbejdssøgende, bortset fra personer ansat med løntilskud, giver jobcenteret meddelelse om sygdom, bliver personen automatisk afmeldt. Personer, der har sygemeldt sig via Jobnet, modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for afmeldingen.

§ 17. Hvis en person, der er tilmeldt som arbejdssøgende, ikke bekræfter jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, jf. § 5, vil personen få en skriftlig påmindelse fra jobcenteret om at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage regnet fra udløbet af den første 7 dages frist. Det samme gælder, hvis personen for anden gang inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet. Hvis personen ikke bekræfter sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for den nye frist, vil pågældende blive afmeldt umiddelbart efter fristens udløb.

Stk. 2. Hvis personen 3 gange inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, afmeldes pågældende uden påmindelse og frist.

Stk. 3. Hvis personen er omfattet af et midlertidigt forhold, der kan have betydning for muligheden for at blive henvist til et arbejde eller blive indkaldt til jobsamtaler m.v., den dag, bekræftelsen ved tjek af jobforslag på Jobnet senest skulle finde sted, skal bekræftelsen ved tjek af jobforslag på Jobnet foretages senest 7 dage efter forholdets ophør. De i 1. punktum omtalte forhold er: Sygdom, ferie, 14 dages barsel (fædreorlov), fritagelse for rådighed efter § 48, borgerligt ombud og midlertidigt arbejde under 14 dage.

Stk. 4. Beregning af fristen efter stk. 1 og 3 påbegyndes dagen efter

1) tilmeldingen som arbejdssøgende,

2) seneste bekræftelse ved tjek af jobforslag på Jobnet,

3) personen skulle have bekræftet jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, eller

4) slutdatoen for det midlertidige forholds ophør.

Stk. 5. Perioder, hvor personen ikke er tilmeldt som arbejdssøgende, afbryder ikke optællingen af de 12 måneder. Skift mellem tilmeldekategorier, jf. § 3, stk. 3, afbryder optællingen.

Stk. 6. Hvis fristen for at bekræfte jobsøgning ved tjek af jobforslag på Jobnet i henhold til § 5 eller stk. 1, falder i perioderne fra og med juleaftensdag til og med nytårsdag eller fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag, udskydes fristen med 7 dage.

§ 18. En person, der ikke booker en samtale inden udløb af fristen for booking, jf. § 40, stk. 1, afmeldes. Afmelding sker med virkning fra og med dagen efter fristen for booking.

§ 19. Jobcenteret afmelder en arbejdssøgende, bortset fra personer tilmeldt uden ydelse, når

1) jobcenteret har fået oplyst, at personen har fået ordinær fuldtidsbeskæftigelse, for deltidsforsikrede dog deltidsbeskæftigelse på mindst 30 timer om ugen, såfremt beskæftigelsesperioden er af mindst 14 dages varighed, medmindre personen ønsker at stå tilmeldt uden ydelse,

2) jobcenteret ikke kan få pågældendes adresse oplyst, og en henvendelse til arbejdsløshedskassen henholdsvis kommunen ikke har løst problemet,

3) personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for søgning i Jobnet eller ikke i øvrigt vil give jobcenteret beskæftigelsesrelevante oplysninger,

4) jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der ikke er givet i henhold til »Min Plan«, en helhedsorienteret plan eller et uddannelsespålæg, eller

5) jobcenteret har fået oplyst, at personen påbegynder ordinær uddannelse, der er givet i henhold til et uddannelsespålæg.

Stk. 2. Forinden afmelding efter stk. 1, nr. 4, skal jobcenteret underrette personen om, at vedkommende vil blive afmeldt.

§ 20. Ved afmelding underretter jobcenteret personen om afmeldingen og om muligheden for eventuel gentilmelding, herunder som tilmeldt uden ydelse, jf. § 25. Dette gælder dog ikke afmelding efter § 22.

Afmelding og registrering af fritagelse for rådighed for dagpengemodtagere

§ 21. Jobcenteret registrerer personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato

1) ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til § 48 ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller

2) ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet i tilfælde, hvor personen ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde i henhold til bekendtgørelse om rådighed.

Stk. 2. Jobcenteret afmelder personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, som dagpengemodtager, når jobcenteret har fået oplyst, at personen ikke længere er dagpengeberettiget efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Jobcenteret tilmelder i stedet personen som tilmeldt uden ydelse.

Stk. 3. Jobcenteret kan afmelde personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, i tilfælde, hvor der opstår tvivl om personens tilhørsforhold til en arbejdsløshedskasse, og hvor personen ikke reagerer på jobcenterets henvendelse herom.

§ 22. Arbejdsløshedskassen skal afmelde en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

1) når vedkommende har anmodet arbejdsløshedskassen herom,

2) hvis personen overgår til efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3) hvis personen ikke vil gøre sit cv tilgængeligt for arbejdsløshedskassen, eller

4) hvis personen ikke har booket en rådighedssamtale inden for fristen, jf. bekendtgørelse om rådighed.

Afmelding og registrering af fritagelse for rådighed for ansøgere og modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp

§ 23. Jobcenteret registrerer personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, og som vurderes henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, som fritaget for rådighed fra henvist arbejde med start- og slutdato ved iværksættelse af tilbud, når personen i henhold til § 48 ikke skal stå til rådighed for henvist arbejde, eller når personen er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter § 13, stk. 7, nr. 2, 4 og 6-8, i lov om aktiv socialpolitik. Registreringen foretages i henhold til kapitel 8 i bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet.

§ 24. Jobcenteret afmelder personer, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, og som vurderes henholdsvis jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, når personen ikke længere skal være tilmeldt som arbejdssøgende som følge af, at personen,

1) ikke længere ansøger om eller modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp eller ikke længere vurderes henholdsvis jobparat eller åbenlyst uddannelsesparat, eller

2) er fritaget for rådighedsforpligtelsen efter § 13, stk. 7, nr. 2, 4 og 6-8, i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 23.

Gentilmelding

§ 25. Ønsker en arbejdssøgende, som er blevet afmeldt, på ny at stå tilmeldt, skal vedkommende tilmelde sig efter reglerne i §§ 4-12, jf. dog stk. 2 og 3. Er afmeldingen sket på grund af jobcenterets fejl, skal jobcenteret tilmelde personen på ny.

Stk. 2. Personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer omfattet af § 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, og som er blevet afmeldt på grund af sygdom, skal raskmelde sig via selvbetjening på Jobnet. Når en person raskmelder sig, bliver personen automatisk gentilmeldt via Jobnet. Personen modtager en elektronisk kvittering som dokumentation for gentilmeldingen.

Stk. 3. Personer, som er afmeldt på grund af manglende booking af en samtale, jf. § 18, eller hvor fristen er overskredet i en periode, hvor personen er afmeldt af andre årsager, skal, for at en gentilmelding får virkning, ved gentilmeldingen booke en samtale til afholdelse inden for 10 dage regnet fra gentilmeldingen, jf. dog § 17, stk. 6. Det gælder dog ikke, hvis der fra tidspunktet for afmelding er gået 3 måneder eller mere.

Stk. 4. En person, som er tilmeldt af jobcenteret eller arbejdsløshedskassen, og som ikke har fået en frist ved gentilmeldingen, jf. stk. 1, skal booke en samtale første gang efter gentilmeldingen, hvor vedkommende er på Jobnet.

Registrering af jobsøgning i joblog

§ 26. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, 2 og 7, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal løbende dokumentere alle deres jobsøgningsaktiviteter i deres joblog på »Min side« på Jobnet.

Stk. 2. Ved jobsøgningsaktiviteter forstås en jobsøgning rettet mod et specifikt job eller jobsøgning generelt, herunder deltagelse i jobmesse m.v.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af stk. 1, skal registrere følgende oplysninger om deres jobsøgningsaktiviteter rettet mod et specifikt job i jobloggen:

1) Stillingsbetegnelse eller arbejdsområde.

2) Virksomhedens navn.

3) Postnummer og by.

4) Om den søgte stilling er fuldtid eller deltid, og ved deltid antal timer pr. uge.

5) Ansøgningsform, f.eks. e-mail, brev, telefonisk eller personligt fremmøde.

6) Dato for aktiviteten.

7) Er den ansøgte stilling slået op, eller er ansøgningen uopfordret.

Stk. 4. En person, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan til enhver tid vælge at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning i stedet for joblog på »Min side« på Jobnet, hvis arbejdsløshedskasse udstiller en joblog i deres egen selvbetjeningsløsning, og denne er integreret med joblog på Jobnet.

Kapitel 3

Bistand til at finde arbejde og arbejdskraft

Henvisning af arbejdssøgende til arbejdsgiver

§ 27. Ved henvisning af arbejdssøgende til en arbejdsgiver, der har brug for arbejdskraft til et konkret job, skal der ske henvisning af en eller flere arbejdssøgende efter aftale med arbejdsgiveren.

Stk. 2. Der skal ved udvælgelsen af egnede arbejdssøgende være overensstemmelse mellem den arbejdssøgendes kvalifikationer og jobprofilen.

§ 28. Henvisningen til arbejdsgiveren skal være skriftlig. I særlige situationer, f.eks. inden for områder, hvor det er sædvane at henvise med kort varsel, kan henvisningen ske telefonisk. Den arbejdssøgende skal gøres bekendt med, at samtalen er en henvisning.

§ 29. Henvisning skal ske med mindst en dags varsel, så den arbejdssøgende tidligst skal overtage arbejdet ved arbejdstids begyndelse dagen efter henvisningen. Der kan dog ske henvisning til et arbejde, der skal påbegyndes tidligere, hvis den arbejdssøgende på forhånd er orienteret herom.

§ 30. For en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, skal henvisning til arbejde være i overensstemmelse med

1) § 8 om rimeligt arbejde og arbejdstid m.v. i bekendtgørelse om rådighed,

2) § 9 om transporttid i bekendtgørelse om rådighed, og

3) oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, uden for institutionens åbningstid, som personen har oplyst om forud for henvisningen, jf. § 46, stk. 2.

Underretning af jobcenteret

§ 31. Når en arbejdsgiver har fået henvist en arbejdssøgende, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis den arbejdssøgende ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen.

Pålæg om at søge konkrete job

§ 32. Jobcenteret kan pålægge personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende. § 28 finder tilsvarende anvendelse.

Særlige aktiviteter

§ 33. Jobcenteret kan iværksætte særlige aktiviteter, der medvirker til at finde arbejde og arbejdskraft. Særlige aktiviteter er aktiviteter, der er rettet mod de arbejdssøgende, herunder enkeltpersoner eller grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats.

Stk. 2. Aktiviteterne kan bestå af informationsaktiviteter, der retter sig mod særlige uddannelses- eller arbejdsområder, arbejdssøgende med særlige kvalifikationer eller behov, befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning og lignende.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til at møde til særlige aktiviteter på eller arrangeret af jobcenteret, hvis jobcenteret indkalder vedkommende skriftligt og personligt.

Stk. 4. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for muligheden for støtte til befordringsgodtgørelse efter stk. 2, i forbindelse med jobsøgning.

Afsnit III

Individuelt kontaktforløb m.v.

Kapitel 4

Individuelt kontaktforløb m.v.

Målgrupper og jobsamtaler

§ 34. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-4 og 11-14, tilrettelægges og gennemføres der et individuelt kontaktforløb.

Stk. 2. Følgende persongrupper er undtaget fra det individuelle kontaktforløb i stk. 1:

1) Personer, der har nået folkepensionsalderen, og som modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension.

2) Personer, som modtager integrationsydelse, og er omfattet af § 1, nr. 3 eller 13, eller som modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få førtidspension.

3) Unge under 18 år, som ikke har forældre, der har pligt til at forsørge dem, og som derfor modtager integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

4) Personer, der har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang, der under fravær, efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-7, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

5) Personer omfattet af § 1, nr. 4, som har en ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, eller som skal på barsel inden for 4 uger.

6) Ledige, der deltager i jobrettet uddannelse på fuld tid som fuldtids- eller deltidsforsikret, jf. bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.

7) Personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

§ 35. Den individuelle jobsamtale skal som minimum altid indeholde følgende:

1) For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, skal der følges op på deres jobsøgning, og den videre jobsøgning skal fastlægges.

2) Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, kan pålægges at søge relevante konkrete job, der f.eks. er indlagt i Jobnet.

3) For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, skal det påses, at deres cv på Jobnet er fyldestgørende.

4) Muligheden og behovet for tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal drøftes.

5) For personer omfattet af § 1, nr. 1-4, 11 og 14, aftales det fortsatte kontaktforløb samt andre aktiviteter, som personen eller jobcenteret forventes at gennemføre inden næste jobsamtale.

Stk. 2. Kommunen skal for en person, der er omfattet af § 1, nr. 2, 3 og 7, og som er helt eller delvist sygemeldt, løbende vurdere, om der er behov for en særlig indsats i form af sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet. Vurderingen og den særlige indsats, der iværksættes, samt opfølgningen herpå, sker som led i det individuelle kontaktforløb, jf. § 16, stk. 2 og § 73 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for syge kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder, der udelukker tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For denne persongruppe skal indholdet i samtalen opfylde kravene i stk. 2.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 2, 3, 12 og 13, og som kan blive omfattet af kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f i lov om aktiv social politik, skal orienteres om de ydelsesmæssige konsekvenser, hvis de ikke lever op til kravet, og om mulighederne for at søge ordinære og ustøttede job, herunder job, der ikke kræver særlige kvalifikationer eller forudsætninger i øvrigt.

§ 36. For personer omfattet af § 1, nr. 12 og 13, skal den individuelle samtale som minimum altid indeholde følgende:

1) Der følges op på det aktuelle trin i uddannelsespålægget efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder tilbud efter kapitel 9 b–12 i samme lov, der er igangsat og gennemført som led i dette trin.

2) Muligheden og behovet for yderligere tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats drøftes med henblik på at understøtte det relevante trin i uddannelsespålægget og sikre fremdrift i forhold til uddannelsesmålet.

3) Det videre forløb aftales, herunder frist for det relevante trin i uddannelsespålægget, det videre kontaktforløb samt ansvar for tilmelding til tilbud, test og andre aktiviteter.

4) For personer omfattet af § 1, nr. 12, og som er åbenlyst uddannelsesparate, skal det påses, at deres cv på Jobnet er fyldestgørende, der skal følges op på deres jobsøgning, og den videre jobsøgning skal fastlægges.

Stk. 2. Kommunen skal løbende vurdere, om en person, der er omfattet af § 1, nr. 12 eller 13 og som er helt eller delvist sygemeldt, har behov for en særlig indsats i form af sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre uddannelsesfremmende foranstaltninger for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at blive i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Vurderingen og den særlige indsats, der iværksættes, samt opfølgningen herpå sker som led i det individuelle kontaktforløb, jf. § 16, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for syge uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, der er i dokumenteret længerevarende behandling på minimum 3 måneder, der udelukker tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For denne persongruppe skal indholdet i samtalen opfylde kravene i stk. 2.

§ 37. For personer, som er omfattet af et kontaktforløb efter reglerne om det individuelle kontaktforløb i kapitel 7 eller § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som tillige er omfattet af repatrieringsloven, vejleder jobcentrene under alle samtalerne om mulighederne for repatriering efter repatrieringsloven.

Samtaler hvor både jobcenter og arbejdsløshedskassen deltager

§ 38. I samtaler efter § 16 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor både jobcenteret og arbejdsløshedskassen deltager, skal arbejdsløshedskassen deltage ved personligt fremmøde, medmindre den person, som skal deltage, ikke har pligt til at deltage ved personligt fremmøde, jf. § 16 a, stk. 5 og § 21 f, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Ønsker en person ikke, at arbejdsløshedskassen deltager i en samtale efter § 16 a i lov om en aktiv beskæftigelses indsats, skal personen meddele dette til jobcenteret eller arbejdsløshedskassen i så god tid som muligt.

Særligt vedrørende de første samtaler for uddannelseshjælps- og integrationsydelsesansøgere og ‑modtagere

§ 39. Vurderingen af, om en person er åbenlyst uddannelsesparat efter § 2, stk. 3, 2. pkt., finder sted ved den første samtale efter § 20 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. I helt særlige tilfælde kan jobcenteret ved den første samtale vurdere, at en person har så svære sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer, at personen er aktivitetsparat efter § 2, stk. 4.

Stk. 3. En person, der ikke ved den første samtale vurderes åbenlyst uddannelsesparat eller aktivitetsparat, er uddannelsesparat efter § 2, stk. 3, 1. pkt. de første tre kalendermåneder fra første henvendelse til kommunen om hjælp. Ved udløbet af de første tre kalendermåneder visiteres personen endeligt som uddannelses- eller aktivitetsparat.

Digital booking af samtale

§ 40. Personer omfattet af § 1, nr. 1, har inden for en frist pligt til digitalt via Jobnet selv at booke jobsamtaler, jf. § 16 a, stk. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fristen for at booke samtalen er en uge før, samtalen senest skal holdes. Fristen for at booke en samtale skal være minimum 8 dage efter det tidspunkt, hvor fristen er gjort tilgængelig på Jobnet, jf. dog stk. 2. Ved fastsættelse af fristen skal jobcenteret tage hensyn til forhold som beskrevet i § 17, stk. 6. Pligten til selv at booke gælder uanset, om samtalen skal holdes ved personligt fremmøde eller på anden vis.

Stk. 2. For personer, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist arbejde, jf. henholdsvis § 48, stk. 2, i denne bekendtgørelse og § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal jobcenteret på anden vis end via Jobnet skriftligt meddele personen, at vedkommende har fået en frist for booking af jobsamtale, som er gjort tilgængelig på Jobnet, og at personen skal booke en jobsamtale inden udløb af denne frist.

Stk. 3. Personen har mulighed for at ombooke en samtale inden for den af jobcenteret fastsatte frist i det omfang, der er ledige tider. Jobcentret kan af hensyn til planlægningen af samtaler beslutte, at ombooking af en samtale senest skal ske i rimelig tid forud for, at samtalen skal holdes.

Stk. 4. Jobcenteret kan i særlige tilfælde fratage en person retten til selv at booke samtaler, hvis personens adfærd i forhold til selv at booke samtaler er uhensigtsmæssig, eller hvis jobcenteret vurderer, at retten til selv at booke samtaler vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.

Stk. 5. Jobcenteret kan efter anmodning fritage en person fra pligten til selv at booke samtaler, hvis jobcentret vurderer, at det er uforholdsmæssigt svært eller umuligt for personen selv at booke samtaler, fordi

1) personen har meget ringe it-kundskaber,

2) personen har betydelige sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, eller

3) personen har betydelig fysisk, kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

Stk. 6. En person kan fritages for pligten til at booke samtaler, hvis afholdelsen af samtalen er betinget af særlige lokaliteter eller deltagelse af en tolk, medmindre personen ikke ønsker at blive fritaget.

Stk. 7. Jobcenteret indkalder en person til samtale, der ikke selv skal booke samtaler, jf. stk. 4-6.

Stk. 8. Når en person selv har booket en samtale, jf. stk. 1, sidestilles personens booking med en indkaldelse til samtale fra jobcenteret.

§ 41. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 2, og personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har mulighed for digitalt via Jobnet selv at booke samtaler, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Når en person selv har booket en samtale, sidestilles personens booking med en indkaldelse fra jobcenteret. Bestemmelsen i § 40, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Jobcenteret kan i øvrigt give personer omfattet af § 1, nr. 1 og 2, samt nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, mulighed for selv at booke samtaler og øvrige jobsøgningsaktiviteter, som ikke er omfattet af kontaktforløbet i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i det omfang jobcenteret finder det hensigtsmæssigt.

Digital indkaldelse til samtale

§ 42. For personer omfattet af § 1, nr. 1, som ikke selv skal booke samtaler, personer omfattet af § 1, nr. 2, og personer omfattet af § 1, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, kan jobcenteret gøre indkaldelse til samtale efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilgængelig digitalt via Jobnet, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Jobcenteret skal skriftligt og personligt meddele de omfattede personer, at fremtidige indkaldelser til samtaler vil ske via Jobnet. Herefter anses indkaldelse via Jobnet som en skriftlig indkaldelse, og den anses for at være kommet frem, når den er gjort tilgængelig på Jobnet. En person har herefter pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for indkaldelsen digitalt på Jobnet.

Stk. 3. Når jobcenteret har indkaldt en person til en samtale digitalt via Jobnet, jf. stk. 1, kan samtalen tidligst afholdes 8 dage efter, at den digitale indkaldelse er gjort tilgængelig for personen på Jobnet. Samtaler, der skal holdes tidligere, skal jobcenteret indkalde til per brev.

Stk. 4. Indkaldelse til samtale, jf. stk. 1, kan ikke gøres tilgængelig på Jobnet for en person, der er fritaget fra at være aktivt jobsøgende og fra at stå til rådighed for henvist arbejde efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 48, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

Intensiveret indsats for dagpengemodtagere sidst i dagpengeperioden - personlig jobformidler

§ 43. Jobcenteret skal tilbyde en intensiveret indsats til en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, jf. § 16 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Jobcenteret kan som led i den intensiverede indsats tilbyde personen en personlig jobformidler, som hjælper personen i alle led af jobsøgningen.

Stk. 3. Jobformidleren kan i samarbejde med personen aktivt opsøge relevante virksomheder med henblik på at finde konkret beskæftigelse, som personen kan varetage, herunder vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob. Jobformidleren kan endvidere hjælpe personen med kompetenceafklaring, at brede sin jobsøgning ud, at søge uopfordret, etablere netværk, jobsamtale træning mv.

Læse-, skrive- og regnetest

§ 44. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, som er fyldt 25 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal jobcenteret tilbyde, at de bliver læse- og skrive- og regnetestet, hvis de efterspørger et læse-, skrive-, regne eller ordblindekursus. Jobcenteret skal aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages.

Stk. 2. Testen efter stk. 1 skal være den obligatoriske test, som Undervisningsministeriet udarbejder, jf. bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning. Testen skal afklare, om personen har behov for læse-, skrive-, regne- og ordblindekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde.

§ 45. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 2 og 3, og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal jobcenteret tilbyde, at de bliver læse-, skrive- og regnetestet. Jobcenteret skal aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages.

Stk. 2. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, som er under 25 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter 1 måneds sammenlagt ledighed. Personer omfattet af § 1, nr. 12 og 13, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

Stk. 3. Testen efter stk. 1 og 2 skal være den obligatoriske test, som Undervisningsministeriet udarbejder, jf. bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning. Testen skal afklare, om personen har behov for læse-, skrive-, regne- og ordblindekursus for at forbedre sine muligheder for at tage en ordinær uddannelse eller arbejde.

Oplysningspligt ved sygdom og ferie m.v.

§ 46. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke står til rådighed for henvist arbejde på grund af arbejde, sygdom, deltagelse i kurser eller af anden grund.

Stk. 2. Personer, der omfattet af § 1, nr. 1, har pligt til straks at give jobcenteret besked, hvis de ikke har pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, uden for institutionens åbningstid.

Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3 og 11-14, som har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse efter ferieloven, har ret til at afholde ferien, når jobcenteret modtager meddelelse herom senest 14 dage før, ferien skal afholdes, og der ikke allerede i ferieperioden er fastsat møder, henvist til arbejde eller afgivet tilbud m.v., som den ledige har pligt til at deltage i. Er der mindre end 14 dage til ferien, kan jobcenteret godkende ferieafholdelsen, såfremt afholdelsen ikke modvirker beskæftigelsesindsatsen for den ledige. Der kan afholdes optjent ferie på enkelte dage, når jobcenteret modtager meddelelse herom, og der de pågældende dage ikke er fastsat møder, afgivet tilbud m.v. eller henvist til arbejde, som den ledige har pligt til at deltage i.

Stk. 4. Personer, der deltager i tilbud om ansættelse med løntilskud, skal i stedet give meddelelse om sygdom og ferie til arbejdsgiveren.

Stk. 5. Personer, der er visiteret til et fleksjob, og som modtager ledighedsydelse, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller kontanthjælp, har pligt til straks at give jobcenteret besked om sygdom, hvis sygdommen forhindrer personen i at påbegynde et fleksjob eller deltage i tilbud.

Stk. 6. Jobcenteret skal registrere personens meddelelse om sygdom, raskmelding og ferie efter kapitel 8 i bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet.

Oplysningspligt ved deltagelse i jobrettet uddannelse

§ 47. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, og som deltager i jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal give jobcenteret besked om deltagelsen i uddannelsen. Oplysningen bør gives så tidligt som muligt og senest den dag, hvor uddannelsen starter.

Afsnit IV

Tilbud

Kapitel 5

Rådighed m.v.

§ 48. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, samt integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og som deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationsloven, skal være aktivt arbejdssøgende samt stå til rådighed for henvist arbejde. Det gælder dog ikke unge under 25 år omfattet af § 1, nr. 1, som efter lovens § 85, stk. 2, har fået tilbud om en uddannelse, hvor tilbuddet ophører, når den unge har haft 26 ugers sammenlagt ledighed.

Stk. 2. Jobcenteret kan efter ansøgning i særlige tilfælde fravige stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når personen har en klar aftale om et konkret, ordinært job, hvor gennemførelse af en forudgående uddannelse, et tilbud om virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud er en afgørende forudsætning for ansættelsen.

Stk. 3. Har jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 2, skal dette meddeles skriftligt til personen.

Arbejdstid, transporttid m.v.

§ 49. Tilbud til personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, skal være i overensstemmelse med

1) § 8, stk. 1, 2. pkt., om deltidsforsikredes arbejdstid i bekendtgørelse om rådighed, når personen er deltidsforsikret,

2) § 9 om transporttid i bekendtgørelse om rådighed, og

3) oplysninger om manglende pasningsmulighed for børn eller andre familiemedlemmer af husstanden, der kræver pleje, uden for institutionens åbningstid, som personen har oplyst om forud for afgivelsen af tilbud, jf. § 46, stk. 2.

Varighed

§ 50. Tilbud til personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan ikke række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til dagpenge eller ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det er en betingelse for afgivelse af tilbuddet, at kravet om ledighed er opfyldt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, og at personen er tilmeldt som arbejdssøgende, er dagpengeberettiget og står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. dog § 47.

Bortfald af pligt til tilbud

§ 51. Hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, har ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der fast udgør 20 timer ugentligt eller mere, bortfalder pligten til tilbud.

Stk. 2. Hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager af varierende omfang, bortfalder pligten til tilbud, når den ordinære beskæftigelse gennemsnitligt udgør mindst 20 timer ugentligt. Gennemsnittet beregnes over en måned.

Stk. 3. Personen skal oplyse jobcenteret om omfanget af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

§ 52. For en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, bortfalder pligten til at fortsætte i et tilbud, hvis personen skal overtage et arbejde, som jobcenteret eller a-kassen har henvist til.

Kapitel 6

»Min Plan«, en helhedsorienteret plan, integrationskontrakt m.v.

§ 53. Jobcenteret udarbejder en »Min Plan« sammen med personen. »Min Plan« skal være drøftet med personen ved en samtale.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen påbegynder sammen med en person omfattet af § 1, nr. 1, »Min Plan«, jf. § 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 10 i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v.

Stk. 3. »Min Plan« efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om

1) personens beskæftigelses- eller uddannelsesmål, jf. dog stk. 4, planer for tilbud, eventuelle test og andre aktiviteter,

2) eventuelt aftalte tilbud, test og andre aktiviteter,

3) ansvar for tilmelding til tilbud, test og andre aktiviteter, såfremt personen selv skal tilmelde sig,

4) tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud, test og andre aktiviteter og

5) ansvar og tidspunkt for opfølgning.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, skal udarbejdelsen af »Min Plan« ske i overensstemmelse med § 49.

Stk. 5. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, nr. 12 og 13, og som får uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal »Min Plan« udover det i stk. 3 nævnte, indeholde oplysninger om frist for uddannelsespålæggets trin. Uddannelsesmål skal fremgå fra trin 2, jf. § 21 b, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6. Stk. 1, 3, 4 og 5 finder også anvendelse ved revision af »Min Plan«, jf. dog stk. 9.

Stk. 7. Når der er udarbejdet eller revideret en »Min Plan«, gør jobcenteret planen og tilbud samt eventuelle test og andre aktiviteter heri tilgængelige for personen digitalt via Jobnet.

Stk. 8. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, 2 og nr. 12, og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, har pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for tilbud, eventuelle test og andre aktiviteter i »Min Plan« digitalt på Jobnet.

Stk. 9. Når »Min Plan« er udarbejdet eller revideret for personer, der er omfattet af § 1, nr. 3 -14, bortset fra personer omfattet af nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, skal planen udleveres eller sendes til personen via brev og sendes endvidere som digital meddelelse på Jobnet.dk, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 10 a, stk. 2. Personen kan kvittere for plan og tilbud ved at kvittere på Jobnet.dk, underskrive og returnere en kopi til jobcenteret, eller sende besked med digital post om, at personen har modtaget og læst plan og tilbud.

Stk. 10. Tilbud kan tidligst igangsættes med en startdato, der er senere end 8 dage efter, at tilbuddet er gjort tilgængeligt på Jobnet. Tilbud, der er givet i forbindelse med en samtale eller ved, at personen er gjort opmærksom på tilbuddets startdato på anden vis, f.eks. ved brev eller telefon, kan dog igangsættes på et tidligere tidspunkt. »Min Plan« skal samtidigt revideres og gøres tilgængelig på Jobnet.

Stk. 11. For personer, der har ret og pligt til tilbud efter afsnit VI i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan jobcenteret, under hensyn til personens mulighed for at kunne påbegynde tilbuddet rettidigt, sende en revideret »Min Plan« til personen uden forudgående samtale. Jobcenteret skal forinden have forsøgt telefonisk at orientere personen om tilbuddet og om fremsendelsen af »Min Plan«.

§ 54. For personer, der får udarbejdet en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i stedet for »Min Plan«, finder § 53 ikke anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer omfattet af § 1, nr. 1, udarbejder personens arbejdsløshedskasse fortsat et udkast til »Min Plan«.

§ 55. I »Min Plan« vises »Krav til jobsøgning« for personer omfattet af § 1, nr. 1, som er fastlagt af personens arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 2. For personer, der har en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i stedet for »Min Plan«, er det fortsat muligt at se »Krav til jobsøgning« på Jobnet.

Flytning til anden kommune

§ 56. Hvis en person, der har en »Min Plan«, flytter til en anden opholdskommune, skal jobcenteret i den nye opholdskommune sammen med personen vurdere, om planen skal revideres, jf. dog § 58. Hvis en person har en helhedsorienteret plan jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal jobcenteret i den nye opholdskommune sammen med personen vurdere, om planens beskæftigelsesrettede indsats skal revideres, jf. dog § 58.

Stk. 2. Hvis personen har en aftale med et jobcenter om et konkret tilbud, bevarer personen så vidt muligt retten til tilbuddet, selv om personen flytter til en anden opholdskommune.

Stk. 3. Hvis personen gennemfører et konkret tilbud, der er aftalt med jobcenteret i fraflytningskommunen, skal udgifterne hertil afholdes af jobcenteret i den nye opholdskommune.

§ 57. Hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 4, flytter til en anden opholdskommune, bevarer personen retten til et aftalt tilbud efter »Min Plan«, eller en helhedsorienteret plan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30 b, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan skal revideres, hvis dette er begrundet i personens situation, eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, som gør en revision hensigtsmæssig.

Integrationskontrakt efter integrationsloven

§ 58. Den beskæftigelsesrettede indsats for personer, der har fået eller skal have en integrationskontrakt efter integrationsloven, skal fremgå ved en henvisning i kontrakten til det aftalte om kontaktforløbet, »Min Plan« eller en helhedsorienteret plan, medmindre det skrives ind i integrationskontrakten.

Kapitel 7

Mentor

§ 59. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives tilbud om mentorstøtte.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbud om mentorstøtte, at den medarbejder i virksomheden som fungerer som mentor, ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor.

Stk. 3. Som grundlag for udbetaling af støtte skal arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen redegøre for det faktiske timeforbrug, der er anvendt på mentorfunktionen, samt fremlægge dokumentation for eventuel køb af uddannelse for medarbejderen.

Kapitel 8

Vejledning og opkvalificering

Uddannelser

§ 60. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-5 og 11-14, kan efter § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats få tilbud om vejledning og opkvalificering, der består af uddannelser, der udbydes generelt, og som er omfattet af en af følgende love:

1) Lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og de med hjemmel i denne lov udfærdigede bekendtgørelser. Det er en betingelse, at uddannelserne umiddelbart er rettet mod arbejdsmarkedet.

2) Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

3) Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

4) Lov om universiteter.

Stk. 2. Kravet i stk. 1, nr. 1, om at uddannelsen umiddelbart skal være rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet, gælder ikke for uddannelser omfattet af følgende love:

1) Lov om de gymnasiale uddannelser.

2) Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (Eux) m.v.

3) Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til HF-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (Avu-loven).

4) Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven).

5) Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (FVU).

6) Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v (ÅU-loven).

Jobsøgningskurser

§ 61. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, kan kun få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af et jobsøgningskursus, hvis de ikke har gennemført et sådant tilbud inden for de seneste to kalenderår. Der vil dog altid kunne tilbydes et jobsøgningskursus, hvis en person selv anmoder herom, og jobcenteret skønner, at et sådant tilbud bedst muligt vil kunne hjælpe personen i beskæftigelse.

Stk. 2. Ved jobsøgningskursus forstås et standardkursus eller lignende, hvor hovedparten af indholdet består af aktiviteter i form af f.eks. selvstændig jobsøgning, generel undervisning i udarbejdelse af ansøgninger, cv og ansættelsessamtaler og i anvendelse af elektroniske jobdatabaser.

Stk. 3. Perioden på 2 år efter stk. 1 regnes fra den dato, hvor personen senest er påbegyndt et jobsøgningskursus.

Pulje til uddannelsesløft

§ 62. Hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, får tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvori indgår, at personen skal deltage i praktikuddannelse, skal det være muligt at gennemføre denne som skolepraktik.

Udlandet

§ 63. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet,

1) hvis uddannelsen er oprettet ved lov eller i henhold til lov i det pågældende land eller er anerkendt af det pågældende lands nationale uddannelsesmyndigheder, eller

2) hvis uddannelsen er led i en uddannelse her i landet.

Stk. 2. I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelse i udlandet, kan jobcenteret betale for studieafgift, såfremt uddannelsen er et led i en uddannelse her i landet.

§ 64. En person, der er omfattet af § 1, nr. 5, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge.

Danskundervisning

§ 65. Personer, som på grund af manglende danskkundskaber kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse, kan få tilbud om danskundervisning. Danskundervisning kan indgå som en integreret del af et tilbud efter dette kapitel.

Stk. 2. Jobcenteret skal ved afgivelse af tilbud om danskundervisning tage udgangspunkt i, om tilbuddet vil kunne forbedre personens mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse eller eventuelt deltage i øvrige tilbud efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Til personer med dansk som andetsprog skal jobcenterets tilbud om uddannelse efter stk. 1 gives i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Uddannelsesaktivitet og indberetningspligt

§ 66. Uddannelsesstedet kontrollerer løbende, om en person, der har fået et tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m.

Stk. 2. Uddannelsesstedet skal straks give meddelelse til jobcenteret, hvis

1) personen ikke deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., eller

2) begyndelses- eller sluttidspunktet for uddannelsen afviger fra, hvad der er blevet aftalt, jf. dog § 63, stk. 1.

Stk. 3. Foregår uddannelsen ved flere uddannelsessteder, aftaler disse indbyrdes, hvilket uddannelsessted der varetager opgaverne over for jobcenteret i henhold til stk. 1 og 2.

§ 67. Ved videregående uddannelser, hvor personen ikke har mødepligt, er det alene personen selv, der er forpligtet til straks at meddele jobcenteret og arbejdsløshedskassen, hvis der sker afvigelser i forhold til det oprindeligt oplyste med hensyn til uddannelsens påbegyndelse og endelige afslutning. Personen skal desuden selv straks underrette jobcenteret og arbejdsløshedskassen, såfremt den pågældende ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m.

Stk. 2. Jobcenteret og arbejdsløshedskassen kan indhente en erklæring fra personen, hvor denne på tro og love erklærer at deltage aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m.

Stk. 3. Ved deltagelse i uddannelse i udlandet finder stk. 1 og 2 anvendelse.

§ 68 Under korte afbrydelser i undervisningen i forbindelse med ordinære ferieperioder eller under andre korte afbrydelser, der skyldes uddannelsesstedets forhold, anses uddannelsen ikke for afbrudt.

Stk. 2. Korte afbrydelser af deltagelse i undervisningen, som skyldes personens forhold, og som kan betegnes som lovligt forfald, medfører heller ikke, at uddannelsen anses for afbrudt.

Stk. 3. I tilfælde af længerevarende sygdom eller barsel skal personen selv straks sørge for underretning af både uddannelsesstedet, jobcenteret og arbejdsløshedskassen.

§ 69. Bliver enten jobcenteret eller arbejdsløshedskassen bekendt med omstændigheder, der giver anledning til formodning om, at en person ikke længere aktivt deltager i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., uden at der dog foreligger underretning fra uddannelsesstedet i henhold til § 66, stk. 2, kan jobcenteret eller arbejdsløshedskassen indhente nærmere oplysninger hos uddannelsesstedet om, hvorvidt den pågældende deltager aktivt i uddannelsen, jf. dog § 67, stk. 1.

§ 70. Hvis jobcenteret bliver bekendt med, at en person ikke længere deltager aktivt i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter m.m., træffer jobcenteret afgørelse om, hvorvidt tilbuddet om vejledning og opkvalificering skal tilbagekaldes.

Kapitel 9

Virksomhedspraktik og nytteindsats

Omfang og underretning m.v.

§ 71. Jobcenteret og virksomheden aftaler formålet med, indholdet i samt varigheden og omfanget af opholdet i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats. Hvis der som led i det individuelle kontaktforløb er kontakt med personen under opholdet, skal jobcenteret inddrage virksomheden heri.

Stk. 2. Deltagelse i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats, skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, og som er deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede.

Stk. 3. Tilbud om virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Personer uden ansættelsesforhold, som er omfattet af § 1, nr. 5, og som er enig i at modtage tilbud i den virksomhed, hvor de senest har været ansat, kan uanset bestemmelsen i stk. 3 tilbydes virksomhedspraktik i denne virksomhed.

§ 72. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person i praktik, herunder i nytteindsats, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke har fået opholdet, eller hvis opholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen.

Udlandet

§ 73. En person, der er omfattet af § 1, nr. 5, og som har ret til sygedagpenge under ophold i udlandet, jf. sygedagpengelovens § 3, kan få tilbud om virksomhedspraktik i udlandet med henblik på arbejdsfastholdelse og afklaring af arbejdsevnen som led i retten til fortsat at modtage sygedagpenge.

Forholdet til virksomhedens ansatte, høring

§ 74. Ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant. Ved etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten, og hvis der ikke er en sådan i virksomheden, en medarbejderrepræsentant, uanset varigheden af forløbet.

Stk. 2. Det skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud om etableringen, at tillidsrepræsentanten, henholdsvis en medarbejderrepræsentant, jf. stk. 1, er blevet hørt om ansøgningen.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren, tillidsrepræsentanten henholdsvis en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud

§ 75. Antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats må maksimalt udgøre

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0-50 ansatte, dog altid 1 person, og

2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 2. Forud for etableringen af virksomhedspraktik skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt. Er der tale om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, skal tilkendegivelsen foreligge fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten, og hvis der ikke er en sådan i virksomheden, en medarbejderrepræsentant.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for personer, der er omfattet af § 1, nr. 5, når virksomhedspraktikken skal foregå på en virksomhed, hvor personen er ansat.

Stk. 4. For personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats, kan kommunen ansøge det regionale arbejdsmarkedsråd om dispensation fra betingelsen i stk. 1, jf. § 12 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Dette gælder dog ikke for opgaver, der omfatter visiterede ydelser efter lov om social service.

Stk. 5. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor virksomhedspraktikken skal etableres. Er der tale om virksomhedspraktik i form af nytteindsats, skal tilkendegivelsen foreligge fra arbejdsgiveren og tillidsrepræsentanten, og hvis der ikke er en sådan i virksomheden, en medarbejderrepræsentant.

Stk. 6. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 7. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af virksomhedspraktikken, herunder nytteindsatsen.

Stk. 8. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 6 udvides fra 3 til 4 måneder.

Særligt for nytteindsats

§ 76. Virksomhedspraktik i form af nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Indholdet af opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere.

Stk. 2. Ved offentlige arbejdsgivere forstås

1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,

2) statsinstitutioner og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

§ 77. Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler kan udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere, som kan dokumentere ikke selv at være i stand til at udføre det pågældende arbejde på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om servicearbejde for den enkelte borger er konkurrenceforvridende, skal indgå, at arbejdet ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde for borgeren.

Stk. 3. En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter servicelovens § 83, kan ikke samtidig udføres som nytteindsats uden for reglerne om hjælp i servicelovens § 83.

§ 78. For offentlige arbejdsgivere, som udøver erhvervsvirksomhed på markedsvilkår, indgår forsørgelsesydelser til personer i nytteindsats som støtte, der ydes efter de minimis-reglerne, jf. Europa-Kommissionens forordning nr. 1407/2013 om anvendelse af traktatens artikel 107 og 108 på de minimis-støtte.

Kapitel 10

Ansættelse med løntilskud

Offentlige arbejdsgivere

§ 79. Ved ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forstås ved offentlige arbejdsgivere

1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,

2) statsinstitutioner og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan jobcenteret efter indhentet udtalelse fra det regionale arbejdsmarkedsråd i helt særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1, nr. 3.

Særlige krav

§ 80. Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

Stk. 2. Ansættelse med løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kombination med uddannelse

§ 81. Uddannelse kan efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte indgå i et tilbud om ansættelse med løntilskud. Under uddannelsen udbetaler arbejdsgiveren løn som i den øvrige del af ansættelsen. Arbejdsgiveren betaler for eventuelt køb af uddannelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, 2, 12 og 13, kan jobcenteret betale for køb af uddannelsen m.v., hvis uddannelsesforløbet er aftalt i personens »Min Plan« eller helhedsorienterede plan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30 b, som led i tilbuddet om ansættelse med løntilskud.

Stk. 3. Efter aftale mellem arbejdsgiveren og jobcenteret kan personen under ansættelsen med løntilskud få tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Under deltagelse i vejledning og opkvalificering har personen orlov uden løn fra løntilskudspladsen.

Løn- og arbejdsvilkår

§ 82. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Betaling af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet.

§ 83. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, 5 og 11-14, udgør lønnen 126,32 kr. (2018-niveau) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling.

Stk. 2. Timelønnen beregnes på baggrund af den maksimale dagpengesats pr. måned divideret med 160,33 timer tillagt arbejdsmarkedsbidrag og reguleres en gang om året pr. 1. januar. Den regulerede timeløn udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun

1) omkostningsdækkende ydelser,

2) arbejdstidsbestemte tillæg og

3) arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen.

Stk. 4. Ved ansættelse af en person, der er omfattet af § 1, nr.1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 5. Ved ansættelse af en person, der er omfattet af § 1, nr. 2, 3 og 11-14, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter §§ 22-25, 34, 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik. Ved fastsættelse af den samlede løn omregnes den særlige støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6. Lønnen beregnes på baggrund af foregående måneds hjælp. Hvis personen ikke har modtaget hjælp den foregående måned, skal lønnen beregnes på baggrund af den forventede hjælp for den kommende måned.

Stk. 6. Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler arbejdsgiveren til denne eget- og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn.

§ 84. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til personens individuelle dagpenge, uddannelses- eller kontanthjælp eller integrationsydelse, samt under hensyn til timelønnen, jf. § 83, stk. 1. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Den samlede løn beregnes ud fra det oprundede timetal. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, og som er deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden for hele ansættelsesperioden. Ved ansættelser hen over årsskiftet reguleres timelønnen i overensstemmelse med beregningen i § 83, stk. 2.

Stk. 2. Eventuelt over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den i § 83, stk. 1, fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst.

Stk. 3. Den ugentlige arbejdstid nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager i mere end 5 timer ugentligt. For hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer ugentligt nedsættes den ugentlige arbejdstid i tilbuddet med én time.

Stk. 4. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse.

Stk. 5. Arbejdsvilkårene skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

Stk. 6. Til brug for den offentlige arbejdsgivers fastsættelse af arbejdstiden, jf. stk. 1, kan jobcenteret underrette arbejdsgiveren om personens individuelle dagpengesats, jf. § 83, stk. 4, for personer omfattet af § 1, nr. 1, henholdsvis om personens hidtidige individuelle hjælp efter §§ 22-25, 34, 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 83, stk. 5, for personer omfattet af § 1, nr. 2, 3 og 11-14.

Opfølgning ved sygdom

§ 85. Når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, 5 og 11-14, og som er ansat med løntilskud, er fraværende på grund af sygdom, skal den ansatte på den første sygedag give meddelelse til arbejdsgiveren herom.

Stk. 2. Arbejdsgiveren vurderer, om sygemeldingen giver anledning til at give jobcenteret meddelelse om fraværet. Ved vurderingen indgår årsagen til og omfanget og hyppigheden af den ansattes eventuelle tidligere sygemeldinger.

Underretning af jobcenteret

§ 86. Når en arbejdsgiver har fået henvist en person til ansættelse med løntilskud, har arbejdsgiveren pligt til straks at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen, herunder hvis personen ikke er blevet ansat, eller hvis arbejdsforholdet afbrydes umiddelbart efter overtagelsen.

Ansættelse med løntilskud i udlandet

§ 87. Til en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, kan tilbud om ansættelse med løntilskud gives i udlandet, når

1) ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark,

2) ansættelsen er frivillig for personen,

3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, jf. dog § 83, stk. 1, og

4) den ansatte er sikret hjemrejse.

Merbeskæftigelse m.v.

§ 88. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, 5 og 11-14, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver.

Stk. 2. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder, og at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder, jf. dog § 91, stk. 2. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 3. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske.

Stk. 4. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 5. I virksomheder, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, kan personen ikke ansættes med løntilskud.

Stk. 6. Hvis en virksomhed kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte efter stk. 2 som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte.

§ 89. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, 6 og 8, skal enten udgøre en nettoudvidelse, jf. § 88, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af

1) frivillig afgang,

2) afgang på grund af alder,

3) frivillig reduktion af arbejdstiden, eller

4) afskedigelse på grund af forseelse.

§ 90. På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. På private ansættelsesområder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift ved uenighed af faglig karakter. Det regionale arbejdsmarkedsråd underrettes af parterne om udfaldet af den fagretlige behandling.

Stk. 3. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale arbejdsmarkedsråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Opgørelsen foretages på grundlag af reglerne i bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Stk. 4. I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, påses betingelsen om merbeskæftigelse af jobcenteret.

§ 91. På offentlige ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.

Stk. 3. Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for ansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Det regionale arbejdsmarkedsråd underrettes af parterne om voldgiftsrettens afgørelse.

§ 92. På private ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå

1) om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst,

2) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og

3) om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Hvis der ikke er enighed, og den private virksomhed ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, skal de ansattes synspunkter endvidere fremgå.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

2) at de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

§ 93. På offentlige ansættelsesområder skal det af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person med løntilskud fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

2) at de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Forholdet mellem antal ansatte med og uden tilskud

§ 94. Antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats, efter lovens kapitel 11 må maksimalt udgøre

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0 - 50 ansatte, dog altid 1 person, og

2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Stk. 2. Forud for etableringen skal der foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt dette er opfyldt.

Stk. 3. Ved ansættelse i offentlige virksomheder af personer omfattet af § 1, nr. 6, kan begrænsningen i stk. 1 fraviges, når virksomheden kan godtgøre, at ansættelsen kan medvirke til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Stk. 4. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (P-nummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske.

Stk. 5. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stk. 6. Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før ansættelsen af personen med løntilskud.

Stk. 7. I virksomheder, hvor antallet af ansatte er skiftende på grund af sæsonsvingninger, kan opgørelsen i stk. 5 udvides fra 3 til 4 måneder.

Ændringer i løntilskuddet

§ 95. Såfremt der under ansættelsen sker ændringer i en persons evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte, kan løntilskuddet justeres under forudsætning af, at der i aftalen med arbejdsgiveren er taget forbehold herfor.

Udelukkelse af visse virksomheder

§ 96. Løntilskudsordningen må ikke

1) udgøre støtte til eksportrelaterede aktiviteter, navnlig tilskud der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed,

2) være betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede,

3) udgøre støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU-Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet,

4) udgøre støtte til kriseramte virksomheder, eller

5) udgøre støtte til virksomheder, som modtager støtte, der er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til EU’s rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Støtteintensitet m.v.

§ 97. Bruttostøtteintensiteten for støtte til private arbejdsgivere i tilknytning til ansættelse af personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-6, 8, og 11-14, beregnet som en procentdel af lønomkostningerne, kan over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 50 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, 5, 12 og 13, og 75 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, 6, 8, 11 og 14.

Stk. 2. Støtteloftet efter stk. 1 omfatter udover løntilskuddet al støtte i tilknytning til ansættelsen, uanset om denne finansieres udelukkende af offentlige midler eller finansieres delvist af EU.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan støtte i tilknytning til ansættelse af personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, 6 og 8, kumuleres med anden støtte, som vedrører samme støtteberettigede omkostninger, udover støtteloftet i stk. 1, forudsat at kumuleringen ikke medfører en støtteintensitet, der overstiger 100 pct. af de relevante omkostninger i de perioder, hvor de pågældende arbejdstagere er beskæftigede.

§ 98. Udbetaling af løntilskud til en enkelt virksomhed eller et enkelt foretagende skal anmeldes til EU-Kommissionen, hvis støttebeløbet overstiger 5 mio. EUR årligt.

Udbetaling af løntilskud

§ 99. Løntilskuddet i forbindelse med ansættelse efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren kan modtage som refusion fra det offentlige som følge af, at arbejdsgiveren fortsat udbetaler løn. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.

Stk. 2. Løntilskuddet beregnes som tilskudssatsen pr. time ganget med det antal timer, for hvilke der er udbetalt løn til personen.

Stk. 3. Løntilskudsperiodens længde fastsættes ved aftale mellem jobcenteret og den enkelte arbejdsgiver.

§ 100. Løntilskud kan udbetales for overarbejde, hvis overarbejde er naturligt og sædvanligt i den pågældende branche, og arbejdsgiveren kan dokumentere, at arbejdspladsens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde, jf. dog § 84, stk. 2.

§ 101. Arbejdsgiveren skal underrette jobcenteret om ophør i ansættelse med løntilskud før løntilskudsperiodens udløb.

Stk. 2. En arbejdsgiver skal på begæring afgive de nødvendige oplysninger til jobcenteret til brug for administrationen af ordningen.

Udbetaling og udbetalingsgrundlag

§ 102. Ved ansættelse med løntilskud udbetaler jobcenteret løntilskuddet bagud for én måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Jobcenteret kan efter aftale med arbejdsgiveren udbetale løntilskuddet bagud for 3 måneder ad gangen.

Stk. 2. Arbejdsgivere anmoder om udbetaling af løntilskud via NemRefusion.

§ 103. Er anmodningen om udbetaling af løntilskud jobcenteret i hænde senest den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den måned, hvor anmodningen er modtaget. Modtager jobcenteret anmodningen efter den 15. i den efterfølgende måned, udbetaler jobcenteret løntilskuddet til arbejdsgiveren inden udgangen af den efterfølgende måned, hvor anmodningen er modtaget.

§ 104. Arbejdsgiveren skriver under på, at de afgivne oplysninger er rigtige.

Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

§ 105. En modtager af løntilskud i forbindelse med ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har pligt til at underrette jobcenteret om forhold, der har betydning for retten til løntilskuddet.

Stk. 2. Jobcenteret kan bestemme, at løntilskud enten ikke skal udbetales eller tilbagebetales, hvis

1) arbejdsgiveren har afgivet urigtig erklæring om forhold, der har betydning for at opnå ret til at ansætte ledige med løntilskud eller for at bevare retten hertil,

2) arbejdsgiveren forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1, eller

3) arbejdsgiveren har modtaget for meget i støtte i henhold til EU-kommissionens forordning nr. 651 af 17. juni 2014 om bruttostøtteintensitet, jf. § 97.

Kapitel 11

Indsats og tilbud mv. til personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 106. Reglerne i dette kapitel gælder for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Personerne tilmeldes som modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 3. Reglerne i kapitel 2 og 3, § 46, kapitel 5, 6, 15, 19, 20, 21, 23 og 24 finder i det omfang, de gælder for personer omfattet af § 1, nr. 1, tilsvarende anvendelse for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

§ 107. Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er i forbindelse med tilbud om uddannelse efter §§ 75 p og 75 q i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, omfattet af bestemmelserne i §§ 61, 63 og 66-70 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 1.

§ 108. Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er omfattet af bestemmelserne om nytteindsats i kapitel 9 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 2. Antallet af timer i nytteindsats skal udgøre 20 timer ugentligt.

§ 109. Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er omfattet af bestemmelserne om virksomhedspraktik i kapitel 9 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer, der på baggrund af en afgørelse fra arbejdsløshedskassen i medfør af § 11 i bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i op til 30 timer om ugen, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger 30 timer om ugen.

§ 110. Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er omfattet af bestemmelserne om ansættelse med løntilskud i kapitel 10 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 1, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kan uanset § 80, stk. 2, få tilbud om ansættelse med løntilskud i den virksomhed, hvor personen umiddelbart før dagpengeperiodens udløb eller udløbet af perioden med særlig uddannelsesydelse har været ansat med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ansættelse med løntilskud hos samme arbejdsgiver kan højst vare i sammenlagt 6 måneder, dog højst i sammenlagt 4 måneder hos en offentlig arbejdsgiver.

Stk. 3. § 81, stk. 2 og 3, om jobcenterets betaling af uddannelsesforløb og om mulighed for tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder ikke anvendelse i forbindelse med tilbud om ansættelse med løntilskud for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 4. For personer, der på baggrund af en afgørelse fra arbejdsløshedskassen i medfør af § 11 i bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i op til 30 timer om ugen, kan den ugentlige arbejdstid ikke have et omfang, der overstiger 30 timer om ugen.

Stk. 5. Til brug for den offentlige arbejdsgivers fastsættelse af arbejdstiden underretter jobcenteret arbejdsgiveren om personens midlertidige arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 111. Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er omfattet af bestemmelserne om befordringsgodtgørelse i kapitel 14 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 1.

§ 112. Ved opgørelsen af kravet om, at tilbud og jobrotation skal være på mindst 13 sammenhængende uger efter § 75 v, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan der være perioder uden tilbud og jobrotation i op til 5 uger, hvis personen vil holde ferie, som personen har meddelt til jobcenteret i overensstemmelse med regler i § 46, stk. 3, eller hvis virksomheden, hvor personen er i tilbud eller i jobrotation, holder ferielukket. Perioder uden tilbud eller jobrotation medregnes ikke i mindstekravet på 13 uger.

§ 113. Ved opgørelsen af sammenlagt ledighed efter § 75 v i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats medregnes perioder, hvor personen har modtaget midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1 medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud. I opgørelsen medregnes dog ikke uger, hvor pligten til tilbud bortfalder efter § 75 l i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

§ 114. Ved opgørelsen af perioder efter § 75 o i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget forsørgelsesydelser, jf. lovens § 75 o, har været i tilbud om ansættelse med løntilskud eller har været tilmeldt jobcenteret og har været omfattet af § 2, nr. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kapitel 12

Indsats og tilbud mv. til personer, der modtager kontantydelse efter lov om kontantydelse

§ 115. Reglerne i dette kapitel gælder for personer, der modtager kontantydelse efter lov om kontantydelse.

Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 og 3, § 46, kapitel 5, 6, 15, 21, 23 og 24 finder i det omfang, de gælder for personer omfattet af § 1, nr. 2, tilsvarende anvendelse for personer, der modtager kontantydelse.

§ 116. Personer, der modtager kontantydelse, er omfattet af bestemmelserne om virksomhedspraktik og nytteindsats i kapitel 9 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 2.

§ 117. Personer, der modtager kontantydelse, er omfattet af bestemmelserne om ansættelse med løntilskud i kapitel 10 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 2.

Stk. 2. Personer, der modtager kontantydelse, kan uanset § 80, stk. 2, få tilbud om ansættelse med løntilskud i den virksomhed, hvor personen umiddelbart før dagpengeperiodens udløb eller udløbet af perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse har været ansat med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ansættelse med løntilskud hos samme arbejdsgiver kan højst vare i sammenlagt 6 måneder, dog højst i sammenlagt 4 måneder hos en offentlig arbejdsgiver.

Stk. 3. § 81 om jobcenterets betaling af uddannelsesforløb og om mulighed for tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder ikke anvendelse i forbindelse med tilbud om ansættelse med løntilskud for personer, der modtager kontantydelse.

Stk. 4. Til brug for den offentlige arbejdsgivers fastsættelse af arbejdstiden underretter jobcenteret arbejdsgiveren om personens kontantydelse efter lov om kontantydelse.

§ 118. Personer, der modtager kontantydelse, er omfattet af bestemmelserne om jobrotation i kapitel 16 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 2.

§ 119. Personer, der modtager kontantydelse, er omfattet af bestemmelserne om befordringsgodtgørelse i kapitel 14 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 1, nr. 2.

§ 120. Ved opgørelsen af kravet om, at tilbud og jobrotation skal være på mindst 13 sammenhængende uger efter § 75 z, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan der være perioder uden tilbud og jobrotation i op til 5 uger, hvis personen vil holde ferie, som personen har meddelt til jobcenteret i overensstemmelse med reglerne i § 46, stk. 3, eller hvis virksomheden, hvor personen er i tilbud eller i jobrotation, holder ferielukket. Perioder uden tilbud eller jobrotation medregnes ikke i mindstekravet på 13 uger.

Afsnit V

Tillægsydelser, befordringsgodtgørelse, erstatning, jobrotation m.v.

Kapitel 13

Tilskud til udgifter til hjælpemidler og partnerskabsaftaler

Hjælpemidler (Undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger)

§ 121. Tilskud til hjælpemidler ydes på baggrund af dokumenterede udgifter. Jobcenteret kan dog beregne tilskud til undervisningsmateriale på grundlag af de gennemsnitlige udgifter ved uddannelsen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til hjælpemidler, at udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutionen forudsættes at afholde, og at hjælpemidlerne ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen henholdsvis uddannelsesinstitutionen.

Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler

§ 122. Som grundlag for udbetaling af tilskud skal virksomheden dokumentere de faktiske udgifter til uddannelse og til administration.

Kapitel 14

Befordringsgodtgørelse m.v.

§ 123. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.

§ 124. Hvis en person, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, er indkvarteret uden for bopælen, regnes indkvarteringsstedet for bopæl, og personen har ret til daglig befordringsgodtgørelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 119. Det er en betingelse, at indkvartering sker på det sted, hvor tilbuddet gennemføres eller i umiddelbar nærhed heraf.

Stk. 2. Personer, der under tilbud om vejledning og opkvalificering er indkvarterede, har ret til befordringsgodtgørelse til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted

1) ved tilbuddets start og afslutning,

2) ved søgnehelligdage og

3) hver weekend.

Stk. 3. Befordringsgodtgørelse i udlandet kan alene ydes i forbindelse med deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering. Befordringsgodtgørelse kan ydes til daglig transport mellem bopæl i Danmark og det sted, hvor tilbuddet gennemføres.

Stk. 4. Befordringsgodtgørelse efter stk. 2 og 3 udbetales efter bestemmelserne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats og § 119.

§ 125. Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, jf. dog stk. 2. Arbejdsløshedskassen kan ikke udbetale befordringsgodtgørelse for perioder, hvor personen er udelukket fra ret til dagpenge. Arbejdsløshedskassen tilrettelægger udbetalingen af befordringsgodtgørelsen og skal i forbindelse med opfølgningen under tilbud vurdere, om personens grundlag for at modtage godtgørelse fortsat er til stede.

Stk. 2. Jobcenteret træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til personer, der er omfattet af § 1, nr. 2-5 og 11-14. Det samme gør sig gældende for personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7 og 11-14, som efter § 82, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har ret til den faktiske udgift til befordring på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jobcenteret tilrettelægger udbetalingen af befordringsgodtgørelsen og skal i forbindelse med opfølgningen under tilbud vurdere, om personens grundlag for at modtage godtgørelse fortsat er til stede.

Stk. 3. Udbetaling af befordringsgodtgørelsen sker bagudrettet på baggrund af personens ansøgning. Ved udbetaling afrundes det samlede tilskud til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Ansøgningen kan indgives løbende og skal indgives senest 4 måneder efter tilbuddets ophør.

Kapitel 15

Erstatning

Arbejdsskader ved deltagelse i tilbud

§ 126. For personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7 og 9-14, yder kommunen erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, efter lovens kapitel 11.

Stk. 2. Sager om erstatning m.m. efter stk. 1 behandles efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med de ændringer, der følger af §§ 126, 128 og 129.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis personen efter andre regler er berettiget til erstatning m.m. efter lov om arbejdsskadesikring.

Skade forvoldt på andre personer eller andres ejendele

§ 127. For personer omfattet af § 1, nr. 1-5, 7 og 9-14, yder kommunen erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, efter lovens kapitel 11.

Stk. 2. Ved skade forvoldt på andre personer vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter reglerne i lov om erstatningsansvar.

Stk. 3. Ved skade forvoldt på andres ejendele vurderes erstatningsansvaret efter dansk rets almindelige regler. Hvis personen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, ydes erstatning efter §§ 37 og 38 i lov om forsikringsaftaler.

Stk. 4. Der ydes ikke erstatning efter stk. 1, hvis skaden er opstået ved tyveri eller anden kriminel adfærd.

Administration m.v.

§ 128. En arbejdsskade skal anmeldes, hvis

1) skadelidte anmoder om det, eller

2) skaden antages at kunne begrunde krav på ydelser efter lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Anmeldelsen skal foretages af den skole, uddannelsessted, praktiksted, virksomhed m.m., hvor skaden er indtruffet.

§ 129. Skader efter §§ 126 og 127 anmeldes til den kommune, der har givet tilbuddet om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, herunder nytteindsats. Ved arbejdsskader skal kommunen oplyse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, om personen har modtaget tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik, herunder nytteindsats.

Stk. 2. Har personen pådraget sig en arbejdsskade i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, sender kommunen anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse, om skaden er omfattet af arbejdsskadedefinitionen i lov om arbejdsskadesikring, og om den skadelidte har krav på erstatning m.m.

Stk. 3. Ved skader forvoldt af personer i tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, træffer kommunen afgørelse om udbetaling af erstatning efter § 127.

Tilbagebetaling

§ 130. Hvis en modtager af erstatning m.m. efter §§ 127 og 128 har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der har betydning for erstatningen m.m., kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt.

Kapitel 16

Jobrotation

Jobrotationsydelse til private og offentlige arbejdsgivere

§ 131. Jobrotationsydelse udbetales af jobcenteret til private og offentlige arbejdsgivere, når beskæftigede midlertidigt deltager i uddannelse og der ansættes en person som vikar for den beskæftigede, jf. § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobrotationsydelsen er et tilskud til arbejdsgiverens samlede løn- og uddannelsesudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren.

Stk. 2. Virksomheden afgrænses som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister.

Stk. 3. Ved uddannelse efter stk. 1, forstås efteruddannelse, som den beskæftigede midlertidigt deltager i efter aftale med arbejdsgiveren.

Stk. 4. Der kan ikke gives jobrotationsydelse for den del af et uddannelsesforløb, der består af praktik, herunder praktikforløb hos arbejdsgiveren.

Stk. 5. Det er en betingelse for jobcenterets bevilling af jobrotationsydelse, at den beskæftigede har været i ordinær ansættelse hos arbejdsgiveren umiddelbart i minimum 3 måneder forud for uddannelsens begyndelse.

§ 132. Den beskæftigede skal modtage sædvanlig løn under uddannelsen. Herved forstås den løn, som den beskæftigede modtog i sit job hos samme arbejdsgiver før påbegyndelse af uddannelsesforløbet.

Ansættelse af vikar i jobrotationsperioden

§ 133. Arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer, som den beskæftigede deltager i uddannelse. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion, som den beskæftigede, der deltager i uddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i uddannelse.

Stk. 2. Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat i ordinær beskæftigelse.

Refusion

§ 134. Kommunernes anmodning om refusion af udgifterne til jobrotation efter § 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal beregnes på baggrund af den igangsatte aktivitet på refusionstidspunktet.

Kapitel 17

Opkvalificering ved ansættelse

§ 135. I forbindelse med ansættelse af en person uden løntilskud kan der ydes tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.

Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til opkvalificering, at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

Stk. 3. Tilskud til udgifter ved opkvalificering bevilges på baggrund af arbejdsgiverens ansøgning herom til jobcenteret og udbetales på baggrund af dokumenterede udgifter.

Afsnit VI

Ret og pligt til tilbud

Kapitel 18

Tidspunkt for første ret og pligt tilbud m.v.

§ 136. Tilbud anses for rettidigt, hvis det påbegyndes i den kalenderuge, hvor ret og pligt til tilbud indtræder efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Ved beregning af timetal for tilbud medregnes forberedelsestid kun i det omfang, forberedelse er sædvanligt i forbindelse med ordinær uddannelse.

Afsnit VII

Øvrige bestemmelser

Kapitel 19

Underretning af arbejdsløshedskasser og indberetning til det fælles datagrundlag

Underretning angående cv-oplysninger og øvrige beskæftigelsesrelevante oplysninger

§ 137. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, såfremt en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

1) ikke vil give beskæftigelsesrelevante oplysninger m.v. efter § 13, stk. 1,

2) ikke vil gøre sit cv i Jobnet tilgængeligt for søgning, jf. § 14,

3) ikke løbende ajourfører beskæftigelsesrelevante oplysninger i Jobnet, jf. § 14 eller

4) ikke lader cv’et følge anvisningerne på Jobnet, jf. § 13, stk. 2.

Underretning ved udeblivelse fra aktiviteter

§ 138. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, såfremt en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, udebliver fra jobsamtaler og særlige aktiviteter eller ikke kontakter jobcenteret, når jobcenteret har indkaldt vedkommende personligt og skriftligt.

Underretning ved henvisning m.v.

§ 139. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1,

1) ikke har kontaktet eller ikke er mødt hos arbejdsgiveren,

2) har afvist det henviste arbejde,

3) er henvist til arbejde,

4) ansættes som vikar i forbindelse med jobrotation, jf. kapitel 18 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) omfattes af et systematisk henvisningsforløb, jf. kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

6) uden fyldestgørende grund undlader at efterkomme et uddannelsespålæg efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg, eller

7) hvis en arbejdsgiver har givet jobcenteret besked om sygefravær ved ansættelse i løntilskud.

§ 140. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse om, når en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, er blevet pålagt at søge konkrete job, hvor arbejdsgiveren ikke har aftalt med jobcenteret, at der sker henvisning af arbejdssøgende.

Underretning ved »Min Plan« og tilbud

§ 141. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ikke vil medvirke til at få udarbejdet eller revideret »Min Plan«, eller hvis personen udebliver fra, afslår eller ophører i et tilbud.

§ 142. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, når det er aftalt, at en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, påbegynder et tilbud.

Stk. 2. Når jobcenteret i henhold til § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats over for en person har fastsat, at et tilbud er rådighedsafprøvende, underretter jobcenteret pågældendes arbejdsløshedskasse herom, herunder om begrundelsen for tilbuddet.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen underrettes om tilbuddets aftalte start- og slutdato og om eventuelle efterfølgende ændringer heri.

§ 143. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, hvis en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, udebliver en eller flere dage fra et tilbud efter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som pågældende er begyndt på.

Stk. 2. Når jobcenteret modtager underretning fra et tilbudssted, skal jobcenteret straks underrette personens arbejdsløshedskasse efter stk. 1. Modtager jobcenteret underretning fra et tilbudssted som en samlet opgørelse for en periode på op til en måned, skal jobcenteret underrette pågældendes arbejdsløshedskasse på dette tidspunkt.

§ 144. Når jobcenteret modtager underretning fra et uddannelsessted, jf. § 66, stk. 2, skal jobcenteret straks underrette personens arbejdsløshedskasse med henblik på, at arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om at standse udbetalingen af dagpenge, herunder eventuelle tilskud til deltagerbetaling og befordringsgodtgørelse.

Underretning ved tvivl om rådighed i øvrigt

§ 145. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, jf. § 38, stk. 2, i bekendtgørelse om rådighed, såfremt der i øvrigt er tvivl om rådigheden for en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, eller hvis vurderingen af personens beskæftigelsespotentiale svarer til matchkategori 2 eller 3, jf. bekendtgørelse om matchvurdering.

Underretning ved afgørelser i klagesager

§ 146. Jobcenteret underretter pågældendes arbejdsløshedskasse, når jobcenteret eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i en klagesag har truffet afgørelse om, at en person, der er omfattet af § 1, nr. 1, ikke havde pligt til at overtage et henvist arbejde eller til at påbegynde et tilbud fra jobcenteret.

Indberetning ved ophør af ydelse

§ 147. Jobcenteret indberetter til det fælles datagrundlag, når en person ikke længere modtager kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Kapitel 20

Arbejdsløshedskassernes underretninger til jobcenteret og det fælles datagrundlag

Arbejdsløshedskassernes indberetningspligt m.v.

§ 148. Arbejdsløshedskasserne skal til jobcenteret og det fælles datagrundlag indberette

1) når en person er påbegyndt en dagpengeperiode efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2) når en persons ret til dagpenge er ophørt, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

3) når arbejdsløshedskassen får underretning fra et uddannelsessted om, at en person i jobrettet uddannelse ikke længere er studieaktiv.

Stk. 2. Arbejdsløshedskasserne skal på anmodning fra jobcenteret eller Beskæftigelsesministeriet generelt oplyse om et ledigt medlems ledighedsforløb og dagpengeret.

Kapitel 21

Opgørelse af mangel på arbejdskraft m.v.

§ 149. Når der i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelsen skal ske en vurdering af, om der er eller kan forventes mangel på arbejdskraft inden for et område, eller om der er behov for arbejdskraft, skal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings oversigt over jobmuligheder på det regionale arbejdsmarked benyttes. Det vil sige, der skal være tale om områder med gode eller rigtig gode jobmuligheder.

Kapitel 22

Opgørelser af tidsperioder

Opgørelse af perioden ved jobsamtaler og samtaler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 150. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, medregnes i opgørelsen af perioden med sammenlagt ledighed efter bestemmelserne om afholdelse af jobsamtaler i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, de timer, hvor personen har modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lovens kapitel 12.

Stk. 2. For fultidsforsikrede omregnes perioder med sammenlagt ledighed, som i kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er angivet i uger og måneder, jf. stk. 1, til timer ved at gange med henholdsvis 37 timer og 160,33 timer. For deltidsforsikrede omregnes uger og måneder til timer ved at gange med henholdsvis 30 timer og 130 timer.

Stk. 3. Hvis personen erhverver ret til en ny dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medregnes timer efter stk. 1 forud herfor ikke i opgørelsen af sammenlagt ledighed.

§ 151. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 2, 3, 12 og 13, medregnes i opgørelsen af perioden på sammenlagt 1 uge, 1, 2 og 3 måneder efter bestemmelserne om afholdelse af jobsamtaler eller samtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats perioder, hvor personen i en sammenhængende periode har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, dog bortset fra integrationsydelse til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller har deltaget i tilbud efter lovens kapitel 12.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, medregnes i opgørelsen af perioden på sammenlagt 1 og 3 måneder efter bestemmelserne om afholdelse af jobsamtaler i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats perioder, hvor personen i en sammenhængende periode har modtaget revalideringsydelse eller integrationsydelse, jf. § 47, stk. 4, i lov om aktiv social politik eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. I opgørelsen efter stk. 1 og 2 medregnes som hele uger de uger, hvor personen helt eller delvist har modtaget revalideringsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, dog bortset fra integrationsydelse til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, eller har deltaget i tilbud.

Stk. 4. En periode efter stk. 1 og 2 er sammenhængende, medmindre den afbrydes af en periode på en kalendermåned uden revalideringsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Opgørelse af tidsperioder ved jobrettet uddannelse, tilbud, opkvalificering ved ansættelse og jobrotation

§ 152. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1, medregnes perioder, hvor personen har modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud, ved opgørelsen af sammenlagt ledighed efter følgende bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

1) § 26 a, stk. 2, vedrørende jobrettet uddannelse.

2) § 34 vedrørende opkvalificering og vejledning.

3) § 51, stk. 2, vedrørende ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere.

4) §§ 85, 87 og 88 vedrørende ret og pligt tilbud.

5) § 98 b, stk. 1, nr. 1, om ansættelse som vikar i jobrotation.

6) § 99 vedrørende opkvalificering ved ansættelse.

Stk. 2. I opgørelsen efter stk. 1 medregnes timer, hvor personen har modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller været i tilbud om ansættelse med løntilskud. I opgørelsen efter stk. 1, nr. 4, medregnes dog ikke perioder, hvor pligten til tilbud bortfalder efter § 51 eller efter reglerne om mindre intensiv indsats i § 21 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. For fultidsforsikrede omregnes perioder med sammenlagt ledighed, som i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er angivet i uger og måneder, jf. stk. 1, nr. 1-6, til timer ved at gange med henholdsvis 37 timer og 160,33 timer. For deltidsforsikrede omregnes uger og måneder til timer ved at gange med henholdsvis 30 timer og 130 timer.

§ 153. For personer, der er omfattet af § 1, nr. 2, 3, 12 og 13, finder § 151, stk. 1, 3 og 4, anvendelse ved opgørelse af sammenhængende perioder med kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter §§ 92-96 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedrørende ret og pligt tilbud.

Kapitel 23

Fælles bestemmelser om digital kommunikation

§ 154. »Min Plan« og tilbud heri, som gøres tilgængelige digitalt, jf. § 53, stk. 7, er uden personlig underskrift. Navnet på den medarbejder i jobcenteret, der har udarbejdet eller revideret »Min Plan«, skal dog fremgå af »Min Plan«.

Stk. 2. »Min Plan« uden personlig underskrift, jf. stk. 1, sidestilles med »Min Plan« med personlig underskrift.

§ 155. Afgørelser, meddelelser og andre dokumenter, der udelukkende er sendt eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Jobnet eller jobcenteret som afsender.

§ 156. Arbejdsgivere skal via den digitale selvbetjeningsløsning VITAS indgive ansøgninger om følgende:

1) Oprettelse af ansættelse med løntilskud, jf. kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2) Etablering af virksomhedspraktik, jf. kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser (voksenlærlingepladser), jf. §§ 98 c-98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Hvis en arbejdsgiver ikke kan få et CVR-nummer, skal jobcentret tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Jobcentret kan bistå arbejdsgiveren med udarbejdelsen af ansøgningen i VITAS.

Stk. 3. Jobcentret har pligt til at behandle arbejdsgiveres ansøgninger efter stk. 1 og 2, og meddeler via VITAS arbejdsgiveren resultatet af sin behandling af ansøgninger, der er indgivet via VITAS.

§ 157. Når arbejdsgivere selv logger på VITAS, anvendes NemID erhverv.

Stk. 2. Medarbejderrepræsentanten kan i forbindelse med høringen logge på VITAS med NemID erhverv eller personlig NemID. Medarbejderrepræsentanter ansat hos en kommunal arbejdsgiver kan herudover i forbindelse med høringen logge på VITAS via kommunens eget netværk.

Stk. 3. Når kommunen i forbindelse med medbetjening bistår arbejdsgiveren med at udarbejde ansøgninger, jf. § 156, kan arbejdsgiveren og medarbejderrepræsentanten underskrive ansøgningen digitalt på anden måde end ved at logge på med NemId erhverv eller personlig NemId, eller via kommunens netværk, hvis man er kommunal arbejdsgiver. Hvis kommunen samtidig er logget på VITAS og dokumentet præsenteres for arbejdsgiver, er det herunder muligt for arbejdsgiver at underskrive med elektronisk pen.

Stk. 4. Når arbejdsgiveren selv er logget på VITAS, kan medarbejderrepræsentanten underskrive ansøgningen digitalt på anden måde end ved at logge på med NemId erhverv eller personlig NemId, herunder med elektronisk pen.

Kapitel 24

Klageadgang

§ 158. Klage over jobcenterets afgørelser efter denne bekendtgørelse følger klagereglerne i kapitel 24 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klage over jobcenterets afgørelser efter § 129, stk. 3, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelser efter § 129, stk. 2, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

Kapitel 25

Ikrafttræden

§ 159. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1297 af 9. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. juni 2018

Jens Erik Zebis

/ Christian Solgaard