Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om beregning af kirkegårdstakster

Begrænsninger ved takstfastsættelse

1. Kirkegårdstakster følger de statslige regler for beregning af gebyrer og afskrivning af bygninger, anlæg og installationer, jf. § 1 i cirkulære om beregning af kirkegårdstakster. Taksterne må ikke overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet med levering af den pågældende ydelse. Taksterne skal dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger.

De faktiske omkostninger dokumenteres ved at foretage en beregning af omkostningerne ved erhvervelse, fornyelse og forlængelse af brugsretten til gravsteder, gravning samt pleje og vedligeholdelse af gravsteder. Beregningerne sker på grundlag af lokale oplysninger om forbrug og priser. Tvivlsspørgsmål om reglerne for beregning af kirkegårdstaksterne kan forelægges stiftet.

Omkostningsberegning til brug for takstfastsættelse

2. Provstiudvalget har ansvaret for, at der foretages en beregning af taksterne på baggrund af tidsforbrug, timeløn, udgifter til materialer samt afskrivning og forrentning for at sikre, at takstkataloget i kirkegårdens takstblad i GravstedsIndberetningAftaleSystemet (GIAS) overholder statens regler om gebyrer.

Det er det enkelte menighedsråds ansvar, at der sker en korrekt beregning af taksterne. Provstiudvalget kan bistå kirkegården eller menighedsrådet med selve beregningen.

3. Til beregningen af kirkegårdstakster kan Kirkeministeriets takstberegningsskema med tilhørende vejledning anvendes, som kan hentes fra folkekirkens Digitale Arbejdsplads (DAP). Regnearket er en hjælp og ikke en udtømmende vejledning.

Beregningen er opdelt i følgende trin:

1) Beregning af pris for erhvervelse af gravsteder.

2) Omkostningsberegning for pleje og vedligeholdelse og klipning af hæk.

3) Generel timekostprisberegning for kirkegården.

4) Omkostningsberegning for gravning og tilkastning af grave (kister og urner).

5) Omkostningsberegning for pleje og vedligeholdelse af kistegravsteder og urnegravsteder.

6) Omkostningsberegning for plantning af blomster af én variant.

7) Omkostningsberegning for grandækning – kistegrave og urnegrave.

Beregningen kan udvides med flere forskellige varianter af grandækning eller andre lokalt specifikke produkter eller ydelser, som den enkelte kirkegård tilbyder.

Flerårige vedligeholdelsesaftaler

4. Beregningen af takster for flerårige pleje- og vedligeholdelsesaftaler (gravstedslegater) foretages ved en fremskrivning. Fremskrivningen sker ved, at den samlede pleje og vedligeholdelsesudgift i det år, som pleje og vedligeholdelsesaftalen indgås, ganges med det antal år, som pleje og vedligeholdelsesaftalen løber. I beregningen af flerårige pleje og vedligeholdelsesaftaler forudsættes det således, at gevinsten ved renteafkast og forenklet administration opvejes af omkostningerne ved inflation samt risikoen ved at indgå langsigtede forpligtelser.

Beløbet for pleje og vedligeholdelsesaftalen er inklusive moms.

Takstfastsættelse

5. Provstiudvalget fastsætter taksterne i provstiet for erhvervelse og fornyelse af brugsretten til gravsteder, gravning samt pleje og vedligeholdelse af gravsteder. Takstfastsættelsen sker med udgangspunkt i omkostningsberegningerne, jf. punkt 2-3 samt fremskrivningen, jf. punkt 4. Provstiudvalget kan kun fravige dette princip, såfremt særlige lokale forhold gør sig gældende.

Provstiudvalget skal som udgangspunkt lægge kostprisberegningen til grund for fastsættelsen af kirkegårdstaksterne i provstiet. Der kan være særlige forhold, som provstiudvalget skal tage hensyn til, således at taksterne kan afvige fra de faktiske omkostninger.

Takstberegningen skal balancere inden for brugsperioden, som er den periode ydelserne leveres over. Ekstraordinære udgifter skal udjævnes f.eks. ved at anvende de gennemsnitlige udgifter de seneste fire år.

Provstiudvalget har ansvaret for at sikre ensartede takster i ligningsområdet, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Forskelle i takster mellem kirkegårde skal kunne begrundes i særlige forhold. Det kan f.eks. være et højere omkostningsniveau, kirkegårdens størrelse, dens karakter med særlige anlæg eller højt plejeniveau, dens beliggenhed (f.eks. en bykirkegård i forhold til landsbykirkegårde), eller at det er nødvendigt med en længere fredningstid end normalt

Der gælder følgende for takster for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken:

Taksterne for folkekirkemedlemmer skal ikke nødvendigvis dække omkostningerne til erhvervelse og fornyelse af gravsteder samt gravning og tilkastning af grave. Provstiudvalget har mulighed for at yde tilskud via ligningsmidlerne. Omkostninger til pleje og vedligeholdelse af gravsteder skal dækkes af taksterne.

For ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer gælder, at taksterne skal dække samtlige omkostninger, idet ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer ikke betaler kirkeskat.

Det skal nøje fremgå af kirkegårdstaksterne, hvilke takster der gælder for medlemmer af folkekirken, medlemmer af valgmenigheder og ikke-medlemmer.

Taksterne skal fremgå af kirkegårdens takstblad. Det skal nøje fremgå af takstkataloget, hvilke ydelser taksterne omfatter. Provstiudvalget meddeler taksterne til menighedsrådet, som har ansvaret for at føre taksterne ind i takstkataloget i kirkegårdens vedtægt.

Ajourføring af takster

6. Menighedsrådet har ansvaret for at gældende takster er ajourførte og fremgår af kirkegårdens takstblad i GIAS. Provstiudvalget har pligt til at sikre, at taksterne er ajourførte.

Taksterne pristalsreguleres automatisk i GIAS’s ydelseskatalog. Det sker ved, at taksterne i GIAS ydelseskataloget reguleres én gang årligt i september måned af provstiudvalget med Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks. Perioden, der reguleres, er fra juli måned året før til juli måned i indeværende år. Dette indeks offentliggøres af Danmarks Statistik hvert år den 10. august eller første hverdag efter den 10. august. Taksterne ændres proportionalt med ændringen i prisindekset mellem de to perioder, det vil sige, at taksterne skal reguleres med den procentvise udvikling i prisindekset. Der anvendes én decimal i prisreguleringen. Forbrugerprisindekset offentliggøres på http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks.aspx.

7. Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9075 af 12. februar 2013 om beregning af kirkegårdstakster.

Kirkeministeriet, den 22. august 2018

Klaus Kerrn-Jespersen