Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet

I medfør af § 14, stk. 2, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, og § 3, stk. 3, og § 26, stk. 2, i lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017, fastsættes:

§ 1. Afgørelser truffet af Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden kan ikke påklages til Skatteministeriets departement, jf. dog stk. 2. Afgørelser truffet af Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Følgende afgørelser truffet af Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden kan påklages til Skatteministeriets departement:

1) Afgørelser i disciplinærsager.

2) Afgørelser om uansøgt afsked.

§ 2. Følgende afgørelser truffet af Skatteankestyrelsen kan påklages til Skatteministeriets departement:

1) Afgørelser i disciplinærsager.

2) Afgørelser om uansøgt afsked.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Skatteankestyrelsen i sager om aktindsigt, sammenstilling af oplysninger og indsigt i databeskrivelser er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 3. Klage til Skatteministeriets departement, jf. § 1, stk. 2, og § 2, stk. 1, skal være modtaget i Skatteministeriets departement senest 3 måneder fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over.

§ 4. Skatteforvaltningens direktører for Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Vurderingsstyrelsen bemyndiges til på eget område i Skatteforvaltningen at udnævne og afskedige tjenestemænd i lønramme 1-35, bortset fra uansøgte afskedigelser.

Stk. 2. Direktøren for Skatteankestyrelsen bemyndiges til at udnævne og afskedige tjenestemænd i lønramme 1-35 i Skatteankestyrelsen, bortset fra uansøgte afskedigelser.

Stk. 3. Direktøren for Spillemyndigheden bemyndiges til at udnævne og afskedige tjenestemænd i lønramme 1-35 i Spillemyndigheden, bortset fra uansøgte afskedigelser.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1514 af 13. december 2013 om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet ophæves.

Skatteministeriet, den 27. juni 2018

Karsten Lauritzen

/ Christina Faurby Birck