Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Personalegrupper
Den fulde tekst

Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

1. Generelle bemærkninger

Som led i overenskomstforliget med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) pr. 1. april 2018 er der aftalt en forhøjelse af forsikringssummen ved død og en forhøjelse af forsikringssummen ved kritisk sygdom. Derudover er det aftalt, at kravet om, at timelønnede skal have mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse for at være omfattet af gruppelivsordningen, bortfalder med virkning fra den 1. april 2018.

Forsikringssummen ved død forhøjes fra 370.000 kr. til 425.000 kr.

Forsikringssummen ved kritisk sygdom forhøjes fra 100.000 kr. til 150.000 kr.

Børnesummen ved død er uændret og udgør 30.000 kr.

Forsikringssummen for børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom, er uændret og udgør 50.000 kr.

Ovennævnte ændringer sker med virkning for forsikringsbegivenheder, der indtræffer 1. april 2018 eller senere.

Der sker ingen ændring af forsikringspræmien, da ændringerne vedrørende forsikringssummerne ved død og kritisk sygdom finansieres af bonusmidler.

For timelønnede indføres med virkning fra 1. april 2018 en månedlig præmie på 91,21 kr. Timelønnede uanset beskæftigelsesgrad omfattes med virkning fra den 1. april 2018 af en særkilt gruppelivsordning – nummer 98642 – som indeholder tilsvarende dækninger som gruppelivsordning nummer 85034.

Den enkelte forsikrede kan se sin forsikringsdækning i FG på www.pensionsinfo.dk.

Ved død sker udbetaling af forsikringssummen til den forsikredes nærmeste pårørende. En samlever anses som nærmeste pårørende, når visse betingelser er opfyldt. Det er herudover muligt for den forsikrede at indsætte andre end ”nærmeste pårørende” som begunstiget.

Regler for nærmeste pårørende samt begunstigelseserklæring kan findes på

FG’ s hjemmeside på adressen www.fg.dk.

2. Ansættelsesmyndighedens opgaver

Ansættelsesmyndigheden skal for de ansatte, som er nævnt under pkt. 3:

a) Sørge for, at de månedlige præmier indbetales til FG.

b) Sørge for, at FG får oplysning om navn og CPR-nr. på dem, der er forsikrede.

c) Sørge for at tilbyde tjenestemænd, der afskediges med rådighedsløn fortsat medlemskab af gruppelivsordningen.

d) Anmelde dødsfald til FG vedlagt dokumentation for seneste lønudbetaling.

e) Orientere de ansatte om, at anmeldelse af kritisk sygdom sker til ansættelsesmyndigheden, der udskriver en anmeldelsesblanket med oplysning om ansættelsesdato og eventuel fratrædelsesdato. Blanketten sendes til den ansatte, der udfylder resten af blanketten med oplysninger om den kritiske sygdom og videresender blanketten til FG.

f) Orientere de ansatte om, at hvis forsikringssummen ikke skal tilfalde de nærmeste pårørende, har den ansatte ret til at indsætte andre som særlig begunstigede.

g) Sørge for at rette henvendelse til FG om præmiefritagelse, når en ansat fratræder på grund af 2/3 erhvervsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde.

h) Orientere de ansatte om, at den til enhver tid gældende forsikringsoversigt fra FG for gruppelivsordning nummer 85034 (månedslønnede) og nummer 98642 (timelønnede) ligger på FG’s hjemmeside.

Ved samtlige henvendelser til FG skal ansættelsesmyndigheden angive gruppelivsordningens nummer: 85034 for månedslønnede og 98642 for timelønnede.

Forsikringsoversigt og relevante skemaer til underretning af FG kan hentes på adressen www.fg.dk eller rekvireres ved henvendelse til Forende Gruppeliv, Krumtappen 4, 1. sal, Postboks 442, 2500 Valby, tlf. nr. 39167800, e-mail fg@fg.dk.

Af ferieloven fremgår, at feriegodtgørelse skal beregnes af den skattepligtige løn, det vil sige inkl. præmien til gruppeliv.

3. Personkreds

Følgende grupper af ansatte, der er fyldt 18 år er omfattet af gruppelivsordningen:

a) Tjenestemænd i staten og folkekirken.

b) Statens tjenestemænd i Grønland.

c) Tjenestemandslignende ansatte i staten og statstilskudsberettigede institutioner med tjenestemandspensionsrettigheder, herunder tjenestemandslignende ansatte civilarbejdere i forsvaret samt visse håndværkere i DSB.

d) Overenskomstansatte med adgang til pension efter civilarbejderloven.

e) Ansatte omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO 10 – Centralorganisationen af 2010 og Lærernes Centralorganisation).

f) Ansatte omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område) (OAO-S) der ikke er omfattet af en pensionsordning (typisk ansatte, der på grund af karenskrav eller lav alder ikke har kunnet optages i en pensionsordning) eller ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring.

g) Øvrige ansatte inden for CFU’s forhandlingsområde der ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring, eller for hvem det konkret er aftalt, at de er omfattet af såvel gruppelivsforsikringen i pensionsordningen som denne ordning.

De personalegrupper, for hvem der skal betales en gruppelivspræmie uanset, at der indbetales bidrag til en pensionsordning, er anført i bilag 1.

Uanset om den pågældende personalekategori er nævnt i bilag 1, skal der betales gruppelivspræmie for ansatte inden for CFU’s forhandlingsområde, der ikke er omfattet af en pensionsordning med gruppelivsforsikring.

Gruppelivsordningen bortfalder ved det fyldte 70. år.

4. Præmiebetaling

Ansættelsesmyndigheden indbetaler samtidig med lønanvisningen for den pågældende måned en præmie på 108,35 kr. til FG for hvert månedslønnet medlem.

Ansættelsesmyndigheden indbetaler samtidig med lønanvisningen for den pågældende måned en præmie på 91,21 kr. til FG for hvert timelønnet medlem.

Præmierne henhører under skattekode 5 - Livsforsikring uden fradragsret.

5. Forsikringsydelsen

Forsikringsydelsen består ved død af en forsikringssum samt børnesum for eventuelle børn under 21 år, jf. forsikringsbetingelsernes § 3.

Forsikringssummen udbetales ved gruppemedlemmets død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år.

Summen udbetales til pågældendes nærmeste pårørende, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem den forsikrede og FG.

Forsikringssummen udgør 425.000 kr.

Børnesummen udgør 30.000 kr. pr. barn.

Forsikringssummen for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem hos dennes ægtefælle eller samlever, udbetales til ægtefællen/samleveren. For myndige fællesbørn udbetales forsikringssummen til det pågældende barn.

Der findes i øvrigt i forsikringsbetingelserne nærmere information om, hvilke børn, der er omfattet af reglen, og til hvem forsikringssummen udbetales i særlige tilfælde.

Forsikringsbetingelser og forsikringsoversigt kan ses på FG's hjemmeside på adressen: www.fg.dk.

6. Dækning ved visse kritiske sygdomme

Til et medlem af gruppelivsordningen, der pådrager sig en kritisk sygdom, som angivet i FG’s forsikringsbetingelser, udbetales en forsikringssum.

Forsikringssummen udgør kr. 150.000 kr.

Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at diagnosen er stillet i forsikringstiden.

Efter udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom, vil en dækning af de øvrige diagnoser med visse begrænsninger kunne opnås efter 6 måneder.

Hvis forsikrede dør inden 3 måneder efter, at diagnosen er stillet, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i dødsfaldssummen.

De sygdomme, som udløser en forsikringssum, samt de betingelser, der gælder for visse kritiske sygdomme, fremgår af bilag 2 til de af FG til enhver tid fastsatte forsikringsbetingelser, som kan ses på Internettet på adressen www.fg.dk.

7. Dækning ved visse kritiske sygdomme for børn

Hvis gruppemedlemmets børn før det fyldte 18. år pådrager sig en kritisk sygdom, som angivet i FG’s forsikringsbetingelser, udbetales en forsikringssum.

Forsikringssummen udgør 50.000 kr.

Forsikringssummen til børn under 18 år, der pådrager sig en kritisk sygdom, udbetales til gruppemedlemmet. Er barnets forældre begge gruppemedlemmer, udbetales forsikringssummen på 50.000 kr. til hvert af gruppemedlemmerne.

8. Gruppelivsdækning

Gruppelivsdækningen er virksom fra ansættelsen.

Under fravær på grund af tjenestefrihed gælder dækningen efter gruppelivs-ordningen uden præmieindbetaling de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden. Endvidere gælder dækningen af gruppelivsordningen uden præmieindbetaling ved fravær på grund af tjenestefrihed til militærtjeneste. I begge tilfælde har det dog kun gyldighed, hvis pågældende ikke i perioden omfattes af anden gruppelivsordning etableret af Finansministeriet eller regionerne/kommunerne.

Under fravær på grund af arbejdsstandsninger i forbindelse med fornyelse af overenskomster og aftaler gælder dækningen uden præmiebetaling i den løbende måned fra arbejdsstandsningens start og de efterfølgende 3 måneder. Omkostninger hertil dækkes af bonusmidler.

Gruppelivsdækningen gælder uden præmieindbetaling i de situationer og i hele den periode, hvor ansatte er fraværende i henhold til § 42 i lov om social service (pasning af alvorligt handicappede børn under 18 år) eller er på barsels-, forældre- eller adoptionsorlov uden løn.

Gruppelivsdækningen og indbetaling til gruppeliv ophører ved udgangen af den måned, hvori pågældende fratræder sin ansættelse, eller senest ved udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år, eller hvor et gruppemedlem f.eks. på grund af udstået karenstid omfattes af en pensionsordning med gruppelivsordning.

For timelønnede er det en betingelse for dækning i den pågældende måned, at der for den pågældende måned anvises løn og dermed indbetaling af gruppelivspræmie.

Gruppelivsdækningen og indbetaling til gruppeliv ophører ved overgang til rådighedsløn medmindre den pågældende har valgt at fortsætte som medlem af gruppelivsordningen.

Ved fratræden på grund af 2/3 erhvervsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, kan der ydes præmiefri dækning i indtil 3 år, dog kun så længe erhvervsudygtigheden varer og ikke ud over det 70. år.

9. Frivillig fortsættelsesforsikring

Ved fratræden af stillingen inden forsikringens ophør uden indtræden i en anden gruppelivsforsikring vil der være mulighed for fortsættelsesforsikring. Henvendelse herom rettes til FG senest 6 måneder efter fratrædelsen.

10. Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2018 og har virkning for forsikringsbegivenheder, der indtræffer fra og med denne dato.

Samtidig ophæves Personalestyrelsens cirkulære af 1. november 2011 om gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. (Perst. nr.: 056-11).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 15. juni 2018

Frank Nielsen


Bilag 1

Personalegrupper

-

Personalegrupper, for hvem der skal indbetales til gruppelivsordning nr. 85034, uanset der indbetales bidrag til en pensionsordning, jf. punkt 3 litra f og litra g.

 
Personalegruppe
PKAT nr.
1.
Konsulenter i Arbejdstilsynet, der er overgået til StK's (nu OAO's) forhandlingsområde
40
2.
Maskinmestre i land (MF), der ikke har gruppelivsordning tilknyttet pensionsordningen
54
3.
Værkstedsassistenter og værkstedsledere, der som en personlig ordning har bevaret en pensionsordning, der ikke har gruppelivsordning tilknyttet pensionsordningen
178
4.
Tilsynsfunktionærer ansat før 1. juli 1981, der ikke har gruppelivsordning tilknyttet pensionsordningen
180
5.
Værkstedsfunktionærer og tekniske ledere ansat før 1. oktober 1997, der ikke har gruppelivsordning tilknyttet pensionsordningen
224
6.
Inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen med forsikringsmæssig pensionsordning i PFA
226
7.
Korrespondenter (ERHF) med forsikringsmæssig pensionsordning i PFA
540
8.
Stampersonel HKKF
166/168
9.
Stampersonel CS
271/276
10.
Kadetter HOD
267
11.
Officerer HOD på individuelle kontrakter
275
12.
Tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken under OAO-S og CO10 med forsikringsmæssig pensionsordning i PFA
 
13.
Tjenestemandslignende ansatte AC-organister i Folkekirken
 

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 006-18