Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Organisationsaftale for Jordbrugskontrollører i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugskontrollører i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen

Generelle bemærkninger

1. Miljø- og Fødevareministeriet og Serviceforbundet har den 7. maj 2018 indgået organisationsaftale for Jordbrugskontrollører i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

2. Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst det samlede overenskomstgrundlag.

3. Jordbrugskontrollører skal løbende kompetenceudvikles, således at de har de nødvendige kompetencer med henblik på varetagelsen af opgaverne, jf. den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og CFU om kompetenceudvikling.

4. Jordbrugskontrollører er omfattet af nyt lønsystem. Der henvises til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne om nye lønsystemer. Bestemmelser om kvalifikations- og funktionstillæg, lønregulering og pension samt forhandlinger og indgåelse af aftaler m.v. fremgår af rammeaftalen.

Cirkulærets ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2018. Samtidig ophæves cirkulære om organisationsaftale for Plantekontrollører i NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen af 24. oktober 2013 om organisationsaftale for Jordbrugskontrollører og prøvetagere i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 15. juni 2018

P.M.V.
E.B.
Dorte Bajda Appel


Organisationsaftale for Jordbrugskontrollører i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S- fællesoverenskomsten).

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter Jordbrugskontrollører ansat i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet består af en basisløn, jf. § 3, der kan suppleres med en tillægsdel og med resultatbaserede lønordninger i henhold til Fællesoverenskomstens bestemmelser.

§ 3. Basisløn

Basislønnen for Jordbrugskontrollører udgør kr. 279.826 årligt i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Pr. 1. oktober 2018 stiger basislønnen til kr. 280.765 årligt i grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

Stk. 2. Ved deltidsansættelse ydes lønnen forholdsmæssigt.

§ 4. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 2. De ansatte er omfattet af rammeaftalen om distancearbejde.

§ 5. Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling i Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen følger den til enhver tid gældende Aftale mellem Finansministeriet og CFU om kompetenceudvikling.

§ 6. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2018 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2021.

Samtidig ophæves organisationsaftale af 24. oktober 2013 for Plantekontrollører i NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

København, den 9. maj 2018

Serviceforbundet
Miljø- og Fødevareministeriet
 
P. M.V.
 
E. B.
Torben Vangsgaard
Dorte Bajda Appel