Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe

I medfør af § 17 og § 23 a i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte yder tilskud til rederier, som tager studerende i praktik, når praktikken sker som led i en godkendt uddannelse ombord på danske handelsskibe, og der foreligger en uddannelsesaftale, jf. § 5, stk. 2, nr. 3.

Stk. 2. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Tilskuddet beregnes pr. dag og udgør 20.000 kr. pr. 3 måneders effektiv fartstid. Tilskud ydes alene i den foreskrevne praktikperiode, der knytter sig til den pågældende uddannelse.

Stk. 3. Den studerende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Den korrekte stillingsbetegnelse skal fremgå af hyrekontrakten. Den overtallige tjeneste skal gennemføres med uddannelsesbog, hvor dette er krævet.

§ 2. Tilskud ydes i forhold til studerende, der gennemfører foreskreven praktik som led i følgende uddannelser:

1) Skibsofficer (professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse, juniorofficer).

2) Maskinmester (professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift).

3) Skibsfører (professionsbacheloruddannelsen i maritim transport og skibsledelse).

4) Sætteskipper og skibsfører (på baggrund af 10. klasse).

5) Skibsmaskinist.

6) Den grundlæggende maritime uddannelse.

7) Skibskok.

§ 3. Praktikpladstilskuddet kan ydes for danske, herunder færøske og grønlandske, og øvrige EU- og EØS-borgere, når den studerendes praktik er led i en af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte godkendt dansk maritim uddannelse.

Rederigodkendelse

§ 4. Der ydes kun tilskud for praktiktid erhvervet i skibe tilhørende de rederier, som er godkendte som praktikplads.

Stk. 2. Rederierne skal sikre sig, at praktikken og uddannelsen bliver gennemført i overensstemmelse med godkendelsen.

§ 5. Det er en forudsætning for godkendelse, at rederiet dokumenterer, at det kan sikre en alsidig uddannelse på handelsskibe i overensstemmelse med de krav, der stilles til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Rederiet skal:

1) Anvende handelsskibe til uddannelsen, der med hensyn til størrelse, fremdrivningseffekt, driftsforhold, udstyr, bemanding samt besætningens erfaring og arbejdsbelastning kan fungere som et effektivt praktiksted til søs.

2) Udpege en officer om bord, der har ansvaret for praktikanternes uddannelse.

3) Indgå en skriftlig uddannelsesaftale med den studerende, som

a) indeholder rederiets forpligtelser med hensyn til indhold og gennemførelse af den foreskrevne praktiktid,

b) garanterer den nødvendige praktik med henblik på at kunne gennemføre uddannelsen, og

c) indeholder dokumentation for løn under praktiktiden.

Stk. 3. En godkendelse kan også omfatte et samarbejde mellem flere rederier.

§ 6. Godkendelse af rederiet til at etablere praktikpladser kan gives af en uddannelsesinstitution, som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har bemyndiget hertil.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal, umiddelbart efter en godkendelse er givet, underrette Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte herom.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal beskrive, hvordan de i § 5 nævnte krav opfyldes.

Stk. 4. Ansøgningen skal som minimum indeholde

1) en fortegnelse over de skibstyper, der anvendes til uddannelsen,

2) kopi af rederiets retningslinjer til skibene for, hvordan uddannelsen skal foregå, og

3) en kopi af den anvendte uddannelsesaftale, f.eks. en standardaftale, der indgås mellem rederiet og den studerende.

§ 7. Rederiet skal underrette den, der har udstedt godkendelsen i henhold til § 6, stk. 1, om væsentlige ændringer i det grundlag, på hvilken en godkendelse er givet.

Stk. 2. Et rederi, som har opnået godkendelse, men som på grund af særlige forhold finder vanskeligheder ved at efterleve bestemmelserne, skal meddele dette til den, der i henhold til § 6, stk. 1, har udstedt godkendelsen, der herefter vil afgøre, på hvilke vilkår en godkendelse kan opretholdes, eller om den skal bortfalde. Uddannelsesinstitutionen skal umiddelbart efter en sådan afgørelse om, at godkendelse er bortfaldet, underrette Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte herom.

Forsøgsordning med danske rederiers skibe under udenlandsk flag

§ 8. Som led i forsøg vil Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kunne yde tilskud til praktik, der afvikles på danske rederiers skibe under udenlandsk flag.

Stk. 2. Rederier, der ønsker af bruge forsøgsordningen, skal oplyse, hvorfor det ikke er muligt at finde de fornødne praktikpladeser på rederiers skibe under dansk flag.

Stk. 3. Effekten af forsøgsordningen evalueres i 2021 med henblik på at beslutte om den skal justeres eller gøres permanet.

Ansøgning om og udbetaling af tilskud

§ 9. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udbetaler tilskuddet halvårligt for den forudgående periode. Ansøgning om tilskud skal indgives til styrelsen senest den 28. februar og den 30. september for det forudgående halvår. Har styrelsen ikke modtaget ansøgningen inden for denne frist, bortfalder retten til praktikpladstilskud.

Stk. 2. Til ansøgning anvendes et elektronisk skema, der findes på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Har en studerende praktik i forskellige rederier, skal hvert rederi ansøge om tilskud.

Stk. 3. For hver studerende skal der indsendes oplysninger om:

1) Den studerendes navn og CPR-nummer.

2) Dato for indgåelse af en uddannelsesaftale samt hvilken uddannelse, der skal gennemføres.

3) Start- og slutdato for hver udmønstring i halvåret, der søges om tilskud til, samt under hvilket flag, der sejles, jf. § 8.

4) Dato for afslutning og ophævelse af uddannelsesaftaler i perioden.

§ 10. Har et rederi modtaget tilskud til nedbringelse af løn-, kost- eller rejseudgifter fra anden offentlig myndighed, reduceres tilskuddet tilsvarende.

Stk. 2. Det er ikke muligt at modtage praktikpladstilskud, hvis den studerende i praktikperioden samtidig oppebærer anden indtægt, f.eks. Statens Uddannelsesstøtte, Statens Voksenuddannelsesstøtte eller dagpenge.

§ 11. Tilskud eller refusion kan bortfalde helt eller delvist, hvis der afgives forkerte oplysninger, eller det undlades at meddele oplysninger af betydning for betalingen af tilskud eller refusion. Udbetalt tilskud kan under tilsvarende omstændigheder kræves tilbage.

Ikrafttræden m.v.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1598 af 15. december 2016 om tilskud til praktikplads i skibe ophæves.

Stk. 3. Rederier, der pr. 30. juni 2018 er godkendt til at modtage praktiktilskud i henhold til tidligere regler, er fortsat godkendt.

Stk. 4. Rederier, som har indgået en uddannelsesaftale vedrørende uddannelser, der er nævnt i § 2, med en studerende inden den 30. juni 2018, kan fortsat modtage tilskud.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 18. juni 2018

Nikolaj Veje

/ Marianne Gjevert Petersen