Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 31-18 om hjemmehjælp - hovedrengøring - omfattende oprydning

Principafgørelsen fastslår

Efter serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Hjælpen skal medvirke til, at borgeren med funktionsnedsættelse kan fungere i sin aktuelle bolig. Det primære mål med indsatsen er at gøre borgeren i stand til at klare sig selv. Hvis det ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre borgeren i stand til at klare så mange opgaver selv som muligt.

Praktiske opgaver i hjemmet er de tilbagevendende huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med opretholdelsen af hjemmet, fx oprydning, tøjvask, indkøb og rengøring.

Den praktiske hjælp kan omfatte hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring, som kun skal ske få gange om året. Det kan være opgaver som fx vask af skabe, paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse, afrimning af fryser mv.

Kommunernes kvalitetsstandard må derfor ikke udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem.

Praktiske opgaver, der ikke er nødvendige eller forudsætter en særlig viden, ekspertise eller uddannelse, som ligger ud over, hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper, falder uden for bestemmelsen om praktisk hjælp. Det kan fx være mindre reparationsarbejder, rengøring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt på grund af funktionsnedsættelsen, og oprydning er sikkerheds- og sundhedsskadeligt.

I sag nr. 1 hjemviste Ankestyrelsen kommunens afgørelse om afslag på omfattende oprydning og rengøring af hjemmet. Ankestyrelsen vurderede, at hovedrengøring er omfattet af bestemmelsen om praktisk hjælp, og at borgeren derfor kunne få hjælp til de opgaver, der lå i tæt tilknytning til de nødvendige huslige og praktiske opgaver. Borgeren kunne omvendt ikke få bevilget hjælp til de opgaver, der ligger ud over, hvad der er hensigten med hjemmehjælpsbestemmelsen. Det er fx afslibning af gulve, reparationsarbejder mv.

I sag nr. 2 hjemviste Ankestyrelsen kommunens afgørelse, da Ankestyrelsen vurderede at borgeren som udgangspunkt godt kan få bevilget hjælp til hovedrengøring. Kommunen skulle, som følge af afgørelsen foretage en konkret afvejning af, om de opgaver, som borgeren ønskede hjælp til som en del af hovedrengøringen, var nødvendige og i tæt tilknytning til de huslige opgaver i hjemmet.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at afklare, hvad der forstås ved huslige pligter, der normalt udføres i forbindelse med hjemmets bevarelse, om der kan bevilliges hjælp efter servicelovens § 83, om hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, til omfattende rengøring (hovedrengøring), når borgeren har et behov for det.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service (serviceloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018.

§ § 83, stk. 1, nr. 2, om nødvendig praktisk hjælp i hjemmet

Praksis

Gældende:

82-12: om Ankestyrelsens mulighed for at prøve kommunens kvalitetsstandard. Her fastslog Ankestyrelsen at det ikke var i strid med loven at kommunen havde et serviceniveau der gjorde at borgerne som udgangspunkt kun kunne få rengøring hver fjerde uge.

20-15: Om kommunens mulighed for at anvende kvalitetsstandarder, men at der altid skal foretages en individuel og konkret vurdering hver gang.

54-15: Om muligheden for at fordele rengøringen over flere uger, hvilket som udgangspunkt ikke er i strid med lovgivningen.

75-16: Om muligheden for at få bevilget praktisk hjælp ud af hjemmet, hvis det ligger i tæt tilknytning til nødvendige huslige og praktiske opgaver.

De konkrete sager

Sag nr. 1, j.nr. 2016-2121-65912:

Resultatet er:

Du har ikke ret til hjælp til rengøring efter katteafføring og -urin.

Du har ikke ret til hjælp til reparation af mørnet dørkarme, reparation af cisterne mm.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse for så vidt angår de anførte opgaver, da vi er kommet til det samme resultat.

Resultatet er endvidere:

Kommunen skal behandle din sag igen for så vidt angår hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring.

Det betyder, at vi hjemviser denne del af sagen til ny behandling, og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af de ansøgte opgaver i henhold til de betingelser, der skal være opfyldt for at modtage hjælp efter hjemmehjælpsbestemmelsen.

Begrundelse for afgørelsen i forhold til efter katteafføring og -urin, reparation af mørnet dørkarme, reparation af cisterne mv.

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke har ret til rengøring efter katteafføring og -urin, reparation af mørnet dørkarme, reparation af cisterne mv., som ligger ud over, hvad der kan bevilges som praktisk hjælp.

Hvad er afgørende for resultatet

Husdyr

Vi lægger til grund, at du ikke har husdyr, som følge af din funktionsnedsættelse. Vi finder derfor, at rengøring efter husdyr ikke er nødvendigt. Det betyder, at hvis du ikke selv kan varetage rengøringen efter dine dyr, skal du rekvirere den på anden vis, da du ikke kan bruge din bevilgede hjemmehjælp til den del af rengøringen selvom du ikke selv kan varetage rengøringen.

Andre opgaver

Opgaver til fx reparation af mørnet dørkarme og reparation af cisterne er opgaver, som kun en person med særlig faglig viden og uddannelse kan varetage og vurderes samtidig ikke at være praktisk hjælp i henhold til servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp. Denne opgave er ikke noget en hjemmehjælper er uddannet til. Yderligere er der tale om opgaver, som andre borgere også skal rekvirere hjælp til ved fagligt uddannet personale.

Vi finder derfor, at du ikke er berettiget til ovenstående hjælp, da det ligger udover hvad der kan indeholdes i bestemmelsen om hjemmehjælp.

Begrundelse for afgørelsen i forhold til omfattende oprydning og hovedrengøring

Sådan vurderer vi sagen

Vi vurderer, at du som udgangspunkt har ret til hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring af din bolig.

Vi vurderer dog samtidig, at sagen mangler oplysninger om, hvilke specifikke opgaver, det drejer sig om, og hvorfor kommunen finder, at de opgaver, du søger om hjælp til, ligger udover, hvad der kan indeholdes i servicelovens bestemmelse om personlig pleje og praktisk hjælp.

Vi finder, at de manglende oplysninger udgør en så væsentlig del af beslutningsgrundlaget, at vi ikke kan træffe afgørelse i sagen.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen har vurderet, at du ikke selv kan varetage opgaven.

Det fremgår af sagens akter, at dit hjem er uhygiejnisk, fyldt med affald, dynger med genstande, brugt service og vasketøj. Stuen er beskidt og rodet, din seng er snavset og fyldt med beskidt sengetøj. Der er affald i stue og værelser. I køkkenet er der affald på gulv og bord og opvask for længere tid. Køkkenet er beskidt og ubrugeligt på grund af rod og snavs. Badeværelset er snavset. Gulvene er meget beskidte og belagt med et massivt lag snavs, der ikke vil kunne fjernes ved almindelig rengøring.

Vi lægger i den sammenhæng vægt på, at ovenstående opgaver, som fjernelse af almindelig husaffald, oprydning, opvask, tøjvask, støvsugning, gulvvask og lign. har karakter af huslige pligter, der normalt skal udføres i forbindelse med bevarelsen af hjemmet og som er tilbagevendende. Vi henviser til vores praksis i principafgørelse 75-16.

Kommunen skal være opmærksom på, at der ikke alene kan lægges vægt på omfanget af opgaverne.

Der er ikke grundlag for – hverken efter ordlyden eller forarbejderne til bestemmelsen om praktisk hjælp - at fortolke bestemmelsen indskrænkende. Mere omfattende rengøring, altså det som svarer til almindelig hovedrengøring, og mindre hyppige opgaver, som udføres fx 2-3 gange årligt, er omfattet af bestemmelsen om praktisk hjælp. Det er vigtigt, at der er tale om opgaver, som ligger i tæt tilknytning til de huslige og praktiske opgaver, som er en naturlig del af at bevare hjemmet, og som kan varetages af husstanden uden særlig viden eller sagkyndig hjælp.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal se på hver enkelt opgave, der skal udføres og vurdere om det er en opgave, der kan indeholdes i bestemmelsen om praktisk hjælp i serviceloven. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om en opgave er en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem.

Kommunen skal begrunde, hvorfor opgaven ligger uden for de hensyn, der gør sig gældende i hjemmehjælpsbestemmelsen, hvis der gives afslag på den ansøgte ydelse.

Praktiske opgaver, der ikke er nødvendige eller kræver særlig viden, ekspertise eller uddannelse, som ligger ud over, hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper, falder uden for bestemmelsen om praktisk hjælp. De opgaver kan fx være mindre reparationsarbejder, rengøring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt på grund af funktionsnedsættelsen, og oprydning som kan være sikkerheds- eller sundhedsskadeligt.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 2017-2121-61790:

Resultatet er:

Kommunen skal behandle din sag igen.

Det betyder, at vi hjemviser X Kommunes afgørelse til ny behandling og at kommunen skal afgøre sagen på ny. Du skal være opmærksom på, at kommunens nye behandling af sagen godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal som følge af afgørelsen foretage en konkret afvejning af, om de opgaver, som du ønsker hjælp til, som en del af en hovedrengøring, er nødvendige og i tæt tilknytning til de huslige opgaver i hjemmet.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at der kan bevilges hjælp til hovedrengøring efter servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp.

Vi vurderer, at der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at vi kan vurdere, om de opgaver, som du søger om hjælp til, opfylder betingelserne for hjælp efter servicelovens bestemmelse om praktisk hjælp.

Hvad er afgørende for resultatet

Hverken selve bestemmelsen om praktisk hjælp og personlig pleje eller forarbejderne til bestemmelsen lægger op til en indskrænkende fortolkning af begrebet ”praktisk hjælp”. Opgaver, der varetages 1-2 gange om året, er dermed omfattet af begrebet ”praktisk hjælp”.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen om praktisk hjælp og personlig pleje, at det skal være opgaver, der ligger i tæt tilknytning til nødvendige huslige opgaver. Huslige opgaver er alle de opgaver, der skal udføres i forbindelse med bevarelsen af hjemmet.

Du modtager rengøring 1 gang om ugen og efter behov, men det er ikke til opgaver, der kan karakteriseres som hovedrengøringsopgaver, og som kun skal udføres 1-2 gange årligt. Det er kun til den daglige vedligeholdelse af hjemmet og akut opståede problemer som skal håndteres her og nu.

Hvad skal kommunen gøre

Kommunen skal se på hver enkelt opgave, der skal udføres og vurdere om det er en opgave, der kan indeholdes i bestemmelsen om praktisk hjælp i serviceloven. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om en opgave er en nødvendig praktisk opgave, som er en naturlig del af at have et hjem.

Kommunen skal begrunde, hvorfor opgaven ligger uden for de hensyn, der gør sig gældende i hjemmehjælpsbestemmelsen, hvis der gives afslag på den ansøgte ydelse.

Praktiske opgaver, der ikke er nødvendige eller kræver særlig viden, ekspertise eller uddannelse, som ligger ud over, hvad der kan forventes at kunne udføres af en hjemmehjælper, falder uden for bestemmelsen om praktisk hjælp. De opgaver kan fx være mindre reparationsarbejder, rengøring eller oprydning efter husdyr, medmindre husdyret er nødvendigt på grund af funktionsnedsættelsen, og oprydning som kan være sikkerheds- eller sundhedsskadeligt.

Kommunen skal herefter træffe en ny afgørelse. Hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din ansøgning, skal kommunen i afgørelsen angive de hovedhensyn og de faktiske oplysninger, der er indgået i kommunens vurdering.

Du kan klage over den nye afgørelse efter de almindelige regler. Det betyder, at du kan klage til kommunen inden fire uger efter, du har modtaget den nye afgørelse fra kommunen.

Bemærkninger til kommunen

Vi bemærker, at fleksibel hjemmehjælp efter servicelovens § 94a, kan benyttes til selvvalgte opgaver, som borgeren ønsker varetaget, men som ikke er en del af den eksisterende bevilling.

Kommunen skal dog være opmærksom på, at en ansøgning om hovedrengøring skal bevilges, hvis borgeren opfylder betingelserne i bestemmelsen og har behov for hjælpen. Her kan kommunen ikke henvise til, at borgeren skal benytte sig af den fleksible hjemmehjælp.

Vi forudsætter, at den bevilling, der eksisterer, er udtryk for borgerens reelle behov for hjælp til den pågældende ydelse og derfor er kommunen nødt til at være opmærksom på, om borgeren har et større behov for hjælp, end det der allerede er bevilget løbende, hvis den fleksible hjemmehjælp benyttes meget ofte.

Vi bemærker samtidig, at kommunen i henhold til denne afgørelse skal tilrette deres kvalitetsstandard/serviceniveau, så det er i overensstemmelse med reglerne om hjemmehjælp, herunder omfattende oprydning og hovedrengøring.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.