Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb

I medfør af § 4, stk. 3, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, som ændret ved lov nr. 142 af 28. februar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Der er følgende særlige gymnasiale fag til brug for eux-forløb:

1) Biologi B.

2) Engelsk B.

3) Informatik B.

4) Teknikfag B byggeri og energi.

5) Teknikfag B udvikling og produktion.

6) Teknikfag B digitalt design og udvikling.

7) Teknikfag B proces, levnedsmiddel og sundhed.

8) Teknologi B.

9) Virksomhedsøkonomi B.

Stk. 2. Undervisningstiden i timer a 60 minutter er 210 for engelsk B, 225 for virksomhedsøkonomi B og 200 for de øvrige fag. For erhvervsområdeprojektet efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, er undervisningstiden 20 timer a 60 minutter.

§ 2. Et fag efter § 1, stk. 1, skal eller kan indgå i eux-forløb, hvis det fremgår af reglerne for den pågældende erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Det fremgår af reglerne for den enkelte erhvervsuddannelse, om og i hvilket omfang den i § 1, stk. 2, anførte undervisningstid afkortes efter § 3, stk. 4, i loven, når faget m.v. indgår i det pågældende eux-forløb.

§ 3. Institutionen tilrettelægger undervisningen i fagene og erhvervsområdet i henholdsvis merkantile og tekniske eux-forløb i overensstemmelse med de læreplaner med blandt andet mål og indhold for fagene m.v., som er fastsat og offentliggjort samtidigt med bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk med virkning fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 172 af 23. februar 2015 om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

2) Bekendtgørelse nr. 421 af 1. maj 2018 om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for eux-forløb.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 25. juni 2018

Martin Larsen
Konstitueret direktør

/ Michaela Hjorth Bønnelykke