Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0061
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder1)

I medfør af § 73, stk. 7, § 74, stk. 4, og § 76, stk. 5, i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., og § 67 i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, fastsættes:

Ansøgning om gravetilladelse

§ 1. Der skal foreligge en gravetilladelse inden, der graves i offentlige veje, jf. lov om offentlige veje § 73, stk. 1, eller i private fællesveje i by eller bymæssigt område, jf. § 67, stk. 1, i lov om private fællesveje.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på uopsættelige arbejder (reparationsarbejder) på vej, vejudstyr og ledninger i og over vejarealet. Arbejdet skal anmeldes til vejmyndigheden snarest muligt herefter, dog senest 1 arbejdsdag efter arbejdets begyndelse. Vejmyndigheden kan i forbindelse med anmeldelsen af reparationsarbejderne fastsætte vilkår som nævnt i § 76 i lov om offentlige veje og § 67, stk. 2, i lov om private fællesveje.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på mindre, korterevarende gravearbejder, når vejmyndigheden har truffet beslutning om, at disse skal være omfattet af en efteranmeldelsesordning, jf. §§ 6-7.

§ 2. Ansøgning om gravetilladelse, jf. § 1, stk. 1, skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

1) Om gravearbejdet er forsøgt koordineret med andre gravearbejder, jf. lov om offentlige veje § 74, stk. 1. Koordinering af gravearbejdet med de ledningsejere, hvis ledninger er registreret i Ledningsejerregistret, skal ske ved brug af de funktioner, der stilles til rådighed i Ledningsejerregistret, jf. lov om registrering af ledningsejere.

2) Med hvem der er forsøgt koordineret.

3) Om der er muligheder for koordinering af gravearbejder, evt. med mulighed for samgravning.

§ 3. Vejmyndigheden skal offentliggøre alle planlagte gravearbejder på sit vejnet, herunder arbejder hvortil der er givet gravetilladelse. Dette gælder også vejmyndighedens egne gravearbejder.

§ 4. Vejmyndigheden kan lade en tilladelse efter § 73, stk. 1, i lov om offentlige veje være betinget af vilkår om samgravning, jf. lov om offentlige veje § 76, stk. 2, nr. 5. I så fald skal det af tilladelsen fremgå, hvordan udgifterne til gravearbejdet fordeles mellem samgravende parter. Medmindre andet er aftalt, fastsætter vejmyndigheden skønsmæssigt andelene af de samlede graveudgifter i forhold til de respektive gravearbejders omfang.

§ 5. Vejmyndigheden kan lade en tilladelse efter § 73, stk. 1, i lov om offentlige veje være betinget af vilkår om bod ved forsinkelse, jf. lov om offentlige veje § 76, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2. Vejmyndigheden skal fastlægge boden på baggrund af vejens betydning for trafikafviklingen, og boden skal stå i et sagligt og rimeligt forhold til den gene, forsinkelsen af gravearbejdet påfører trafikken eller andre planlagte arbejder inden for vejens areal. Der kan også tages hensyn til gener for vejens naboer. Der betales bod pr. påbegyndt uge, hvor gravearbejdet er forsinket.

Stk. 3. Beregningsgrundlaget for boden skal fremgå af tilladelsen.

Stk. 4. Vilkår om bod kan ikke håndhæves i tilfælde, hvor forsinkelsen af gravearbejdet skyldes force majeure.

Efteranmeldelse af mindre, korterevarende gravearbejder

§ 6. Vejmyndigheden kan bestemme, om den ønsker at indføre en efteranmeldelsesordning, jf. § 7.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor vejmyndigheden indfører efteranmeldelsesordningen, skal det fremgå af vejmyndighedens hjemmeside.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan bestemme, at efteranmeldelsesordningen skal gælde for hele eller bestemte dele af vejnettet, hvor den højst tilladte hastighed er 50 km/t.

Stk. 4. Vejmyndigheden skal på vejmyndighedens hjemmeside offentliggøre, hvilke veje der er omfattet af § 7.

Stk. 5. Anmoder vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, der ved en fordeling efter § 49 i lov om private fællesveje er eller vil kunne blive pålagt at afholde mindst 2/3 af de samlede udgifter til vejens vedligeholdelse, om det, skal vejmyndigheden fjerne de omhandlede private fællesveje eller private fællesstier fra listen over det vejnet, der er omfattet af efteranmeldelsesordningen.

§ 7. I de tilfælde, hvor vejmyndigheden har indført efteranmeldelsesordningen, jf. § 6, kan en graveaktør udføre mindre og korterevarende gravearbejder, jf. stk. 2, uden en forudgående tilladelse, dog efter der er indhentet ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret, på offentlige veje, offentlige stier, private fællesveje og private fællesstier i byer og bymæssige områder, jf. privatvejslovens § 3, hvor den højst tilladte hastighed er 50 km/t.

Stk. 2. Ved mindre, korterevarende gravearbejder forstås enkeltstående arbejder på vej, vejudstyr og ledninger i og over vejareal, der er afsluttet senest 48 timer efter arbejdets påbegyndelse. Udgravningen må ikke være længere end 10 meter og bredere end 2 meter samt have et randareal på 1 meter for hver ende og 1 meter langs den ene side af udgravningen. Udgravningen må ikke være dybere end 1 meter. Vejen skal til enhver tid kunne passeres i én kørselsretning.

Stk. 3. Arbejder udført efter stk. 1, skal efteranmeldes til vejmyndigheden snarest muligt dog senest 1 arbejdsdag efter gravearbejdet er påbegyndt.

Stk. 4. Der skal altid søges om gravetilladelse, jf. § 1, ved projekter med jordfortrængning, underboring og indvendig foring.

§ 8. Ved efteranmeldelse af arbejder på veje og stier, jf. § 7, har graveaktøren pligt til at retablere vejarealet, herunder arbejdsareal, og erstatte enhver form for skade ved gravearbejdets udførelse efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 2. Ledningsejere, der får udført arbejder omfattet af §§ 6-7, bærer den økonomiske risiko for, at arbejdet ikke er i konflikt med ikke-udnyttede tilladelser til at råde over vejarealet eller etablere adgange til vejen.

Koordinering af gravearbejder

§ 9. Følgende arbejder kan undtages fra forpligtelsen til at koordinere med vejmyndigheden eller andre graveaktører, inden der ansøges om gravetilladelse:

1) Vejmyndighedens arbejder inden for det offentlige vejareal og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje, når disse arbejder er maksimalt 15 cm dybe. Bestemmelsen i § 76, stk. 4, i lov om offentlige veje finder i så fald ikke anvendelse.

2) Etablering af en udgravning, der ikke er længere end 10 meter og bredere end 2 meter samt har et randareal på 1 meter for hver ende og 1 meter langs den ene side af udgravningen, dog ikke gravearbejder omfattet af § 7, stk. 4.

Erstatning

§ 10. Erstatningsspørgsmål ved manglende koordinering af gravearbejder, og i forbindelse med udførelse af gravearbejder efter reglerne om efteranmeldelse af gravearbejder, behandles efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 2. Erstatningsspørgsmål afgøres af domstolene.

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1650 af 16. december 2015 om gravearbejder i offentlige vejarealer og private fællesveje i byer og bymæssige områder, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1266 af 13. oktober 2016, ophæves.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 18. juni 2018

Ole Birk Olesen

/ Lars Damkjær Jespersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation, EU-Tidende 2014, nr. L 155, side 1.