Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag - Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder
Bilag 1 Oversigt over pensionskassekoder, der beregnes engangsbeløb for
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

1. Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Centralorganisationernes Forhandlingsudvalg har indgået vedlagte aftale af 18. juni 2018 om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

I CFU-forliget i 2011 blev det aftalt, at tjenestemænd m.fl., der har optjent 37 års pensionsalder, optjener ret til et engangsbeløb for de kvartaler, hvor de efter den 1. januar 2019 udskyder pensioneringen.

Udtrykket ”tjenestemænd m.fl.” omfatter tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte med statslig tjenestemandspensionsret, som er omfattet af Centralorganisationernes Forhandlingsudvalgs forhandlingsret på fratrædelsestidspunktet, jf. bilag 1.

Ordningen, der finansieres af finanslovens § 36, Pensionsvæsenet, vil blive baseret på en tekstanmærkning, der foreslås optaget på forslaget til finanslov for finansåret 2019 ad § 36.

I bilag 1 er med pensionskassekoder angivet de grupper af tjenestemænd m.fl., der skal have udbetalt engangsbeløb, hvis de opfylder øvrige betingelser herfor.

Tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret uden for Centralorganisationernes Forhandlingsudvalgs forhandlingsret er ikke omfattet af ordningen. Disse tjenestemænd m.fl. har pensionskassekoder, der derfor ikke er medtaget i bilag 1.

Tjenestemænd i den lukkede gruppe i folkeskolen er ikke omfattet af aftalen.

I tvivlstilfælde rettes henvendelse til Moderniseringsstyrelsen.

2. Beregning og udbetaling af engangsbeløb

Engangsbeløbet beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark samtidig med den første måneds udbetaling af tjenestemandspension.

Udbetaling Danmark tager ved beregning af engangsbeløb udgangspunkt i oplysningerne i PENSAB om den pågældendes status på fratrædelsestidspunktet, herunder pensionsalder og skalatrin, der i forbindelse med pensioneringsprocessen er blevet kontrolleret af tjenestemanden og af den pensionsalderansvarlige virksomhed (ansættelsesmyndigheden). Pensionsalderforhøjelser efter tjenestemandspensionslovens § 4, 4 a og 4 b indgår i beregningen af de 37 års pensionsalder.

Engangsbeløbet beregnes som 15 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af. Det gælder uanset, om der for visse tjenestemænd er indbetalt et højere pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36.

Engangsbeløbet beregnes for hvert kvartal som 15 pct. af den pensionsgivende løn med satser på pensioneringstidspunktet. Ved beregningen anvendes de pensionsgivende lønninger i tabel 1.1.2. i Finansministeriets Lønoversigt. Der beregnes af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af engangsbeløbet.

3. Kvartalsvis optjening

Optjening af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste, efter at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder.

Hvis 37 års pensionsalder nås inde i et kvartal, indgår perioden indtil førstkommende nye kvartal, forholdsmæssigt ved beregning af engangsbeløbet, idet perioden opgøres efter principperne for pensionsalderoptjening.

Ved beregningen af engangsbeløbet anvendes de sædvanlige kvartaler: Januar, april, juli og oktober. Hvis tjenestemanden fratræder ”inde i” et kvartal, indgår det pågældende kvartal ikke i beregningen af engangsbeløbet.

Optjeningen er illustreret ved følgende to eksempler:

Eksempel 1
En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder den 1. marts 2019 og fratræder sin stilling den 31. december 2019. Ved beregningen af engangsbeløbet indgår således 3 fulde kvartaler (i alt 9 måneder) samt den ”løse” måned fra det kvartal, hvori tjenestemanden opnåede 37 års pensionsalder, dvs. i alt 10 måneder. Engangsbeløbet beregnes herefter som 10 gange 15 pct. af den pensionsgivende månedsløn på det skalatrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.
Kilde: Moderniseringsstyrelsen

Eksempel 2
En tjenestemand har optjent 37 års pensionsalder den 1. januar 2019 og fratræder sin stilling den 1. maj 2019. Tjenestemanden fratræder således inden udløbet af kvartalet, der løber fra april til og med juni. Dette kvartal indgår derfor ikke ved beregningen af engangsbeløbet. Kvartalet januar-marts indgår ved beregningen af engangsbeløbet. Engangsbeløbet beregnes herefter som 3 gange 15 pct. af den pensionsgivende månedsløn på det skalatrin, som tjenestemandens pension beregnes på grundlag af.
Kilde: Moderniseringsstyrelsen

4. Udbetaling ved død

Hvis tjenestemanden afgår ved døden før pensioneringen, vil engangsbeløbet, beregnet som anført ovenfor, blive udbetalt til boet efter udløbet af efterindtægtsperioden.

5. Pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36

Ansættelsesmyndighederne skal som hidtil fortsætte betaling af de gældende pensionsdækningsbidrag til finanslovens § 36 så længe de pågældende er ansat, og betaling af pensionsdækningsbidrag fortsætter, efter at de pågældende har optjent 37 års pensionsalder.

6. Beregner på www.modst.dk

Moderniseringsstyrelsen offentliggør inden den 1. januar 2019 et værktøj til beregning af engangsbeløb på styrelsens hjemmeside www.modst.dk. Beregneren vil kunne anvendes af til beregning af engangsbeløbets størrelse ved fratræden efter at have optjent 37 års pensionsalder.

7. Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2019.

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 18. juni 2018

Frank Nielsen


Bilag -

Aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

-

§ 1.

Tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, har ret til et engangsbeløb ved pensionering.

Stk. 2. Ved opgørelsen af de 37 års pensionsalder indgår forhøjelse af pensionsalderen efter tjenestemandspensionslovens §§ 4, stk. 2, 4 a og 4 b.

§ 2.

Optjening af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste, efter at tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder.

§ 3.

Engangsbeløbet udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af, med de satser, der gælder på pensioneringstidspunktet.

§ 4.

Ved død udbetales optjent engangsbeløb til boet.

§ 5.

Aftalen har virkning for tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder, jf. § 1, den 1. januar 2019 eller senere.

Stk. 2. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2013.

København, den 18. juni 2018.
 
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
CO10 - Centralorganisationen af 2010
Jesper K. Hansen
Akademikerne
Lars Qvistgaard
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Finansministeriet,
Moderniseringsstyrelsen
Frank Nielsen


Bilag 1

Oversigt over pensionskassekoder, der beregnes engangsbeløb for

-

FL-konto
Pensionskassekode
36.11.01. Politivæsenet og anklagemyndigheden
 
36.11.01.20. Tjenestemænd*
003
36.11.01.30. Polititjenestemænd, ansat før 1.1.2019*
001
   
36.11.02. Kriminalforsorgen
 
36.11.02.20. Tjenestemænd*
006
36.11.02.20. Uniformerede betjente ansat før 1.1.2019*
005
   
36.11.03. Forsvaret
 
36.11.03.20. Tjenestemænd
009
36.11.03.30. Militære tjenestemænd*
008
   
36.11.04. Folkekirkens præster og provster
 
36.11.04.20. Folkekirkens præster og provster
011
   
36.11.08. Tjenestemænd i andre ministerier og styrelser*
 
36.11.08.05. Statsministeriet
014
36.11.08.06. Udenrigsministeriet
017
36.11.08.07. Finansministeriet
020
36.11.08.08. Erhvervsministeriet
023
36.11.08.09. Skatteministeriet
026
36.11.08.09. Overførte tjenestemænd til Skattemin. 1.11.2005
027
36.11.08.10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
030
36.11.08.11. Justitsministeriet
033
36.11.08.11. Dommere og retsassesorer
036
36.11.08.14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
038
36.11.08.15. Børne- og Socialministeriet
041
36.11.08.16. Sundheds- og Ældreministeriet
045
36.11.08.17. Beskæftigelsesministeriet
048
36.11.08.19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
051
36.11.08.20. Undervisningsministeriet
054
36.11.08.21. Kulturministeriet
055
36.11.08.22. Kirkeministeriet, herunder Folkekirkens biskopper
012
36.11.08.24. Miljø- og Fødevareministeriet
064
36.11.08.28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
065
36.11.08.29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
066
   
36.21.02. DSB
 
36.21.02.20. DSB, selvstændig offentlig virksomhed
068
   
36.21.03. Scandlines A/S
 
36.21.03.10. DSB-tjenestemænd udlånt til Scandlines
069
   
36.21.06. Naviair, selv. off. virksomhed
 
36.21.06.20. Flyveledere*
073
36.21.06.30. Øvrige ansatte med tjenestemandspensionsret*
074
   
36.21.10. Øvrige udlånte statstjenestemænd
 
36.21.10.12. W. S. Atkins Int. Ltd. (Udlånte)
075
36.21.10.13. Overdragne statshavne, Kystdirektoratet
076
36.21.10.18. Udlånte tjenestemænd til Udbetaling Danmark
044
   
36.31.03. Overtagne pensionsforpligtelser ved visse selvejende institutioner
 
36.31.03.20. Opretholdte tjenestemænd ved universiteter
080
36.31.03.30. Reformoverførte institutionstjenestemænd
081
36.31.03.40. VUC-tjenestemænd med status som tjenestemænd i den lukkede gruppe
078
   
36.32.01. Civilarbejderloven
 
36.32.01.10. Pensionsret efter civilarbejderloven
010
   
36.32.30. Øvrige statslige pensionsordninger
 
36.32.30.14. Statsansatte under Apotekervæsenets Pensionsordning
092
36.32.30.21. Øvrige ansatte ved Det kgl. Teater*
097
36.32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler
098
36.32.30.23. Pensionsordningen for Erhvervsskoler
198
36.32.30.24. Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen
099
36.32.30.25. Pensionsordningen af 1925
083
   
Pensionsberegnings- og anvisningsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet
 
36.41.01.30. Folkekirkens funkt., gravere og kirkesangere
013
   
Anm. : * Optjening af engangsbeløb forudsætter, at 37 års pensionsalder er optjent ved 37 års tjeneste, herunder pensionsalderforhøjelser efter tjenestemandspensionslovens § 4, 4 a og 4 b. Tillæg af pensionsalder efter tjenestemandspensionslovens § 17 eller lignende bestemmelser medregnes ikke ved opgørelsen af de 37 års pensionsalder.
Kilde: Moderniseringsstyrelsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 008-18