Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, som ændret ved lov nr. 142 af 28. februar 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Audiologiske patientundersøgelser og rehabilitering eller neurofysiologiske patientundersøgelser.

2) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af varierede arbejdsfunktioner inden for specialet.

3) Anvendelse af apparatur, som er tilknyttet forskellige audiologiske eller neurofysiologiske undersøgelser.

4) Vurdering og forberedende arbejde til diagnosticering inden for specialet.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Audiologiassistent.

2) Neurofysiologiassistent.

Stk. 4. Begge uddannelsens specialer kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter det enkelte speciales kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år til 3 år og 9 måneder, inklusiv grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 25 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer 1 år og 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 22 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst tre skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 2 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 55,6 uger fordelt på mindst tre skoleperioder for hvert af specialerne. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri.

2) Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet.

3) Rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold.

4) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor, herunder principper for kvalitetssikring og akkreditering.

5) Patientrettigheder og tavshedspligt.

6) Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen.

7) Fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder fysiske lovmæssigheder og ergonomiske principper ved jobudøvelsen.

8) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen, herunder temperatur og eksponentiel vækst.

9) Kroppens opbygning, organsystemer og basale funktioner.

10) De sygdomsgrupper, der rammer bredt i befolkningen, herunder diabetes, hjerte-karsygdomme, kræft og overfølsomhedssygdomme.

11) De mest almindelige former for hørenedsættelse.

12) De mest almindelige former for neurologiske lidelser.

13) Uddannelsesrelevant teknik, undersøgelsesudstyr og hjælpemidler såsom lyd og strøm.

14) Sikkerhedsforanstaltninger ved det mest almindelige medicoteknisk udstyr på jobområdet.

15) De almindeligst forekommende fagudtryk indenfor uddannelsens område.

16) Kommunikationsteori med fokus på forskellige målgrupper.

17) Konflikthåndtering.

18) Pædagogik og vejledningsteori.

19) Psykologiske og sociale processer, der omhandler individets samspil med andre.

20) Selvevalueringsværktøjer, herunder evaluering af egen læring.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Forklaring af betydningen af egen rolle i sundhedsvæsenet.

2) Forklaring af det faglige og personlige ansvar ved arbejde i sundhedsvæsenet.

3) Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere.

4) Anvendelse af relevant it til kommunikation i det tværfaglige samarbejde.

5) Medvirken til systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder korrekt indretning af arbejdspladsen og anvendelse af sin krop under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper.

6) Udførelse af lettere praktiske audiologiske og neurofysiologiske undersøgelser samt bearbejde og vurdere data og forsøgsopstillinger med relevans for jobområdet.

7) Metoder til at sikre sikkerhedsforanstaltninger i den tekniske udøvelse af faget.

8) Professionel kommunikation med samarbejdspartnere, patienter og pårørende med forståelse for patientens sygdomsforløb.

9) Metoder til konfliktforebyggelse.

10) Etisk, empatisk og respektfuldt møde klienter, patienter, pårørende og kollegaer, herunder medvirken til at forbedre mødet.

11) Metoder til at vejlede patienter til undersøgelse.

12) Metoder til at tage medansvar for egen læring.

13) Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og forklare funktioner og grafer om sammenhænge mellem dem.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare patientens forløb i sundhedssystemet og faggruppens rolle heri,

2) medvirke ved grundlæggende undersøgelsesmetode,

3) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed, hygiejne og kvalitet,

4) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

5) samarbejde med andre om løsning af undersøgelsesopgaver,

6) vejlede patienter i forbindelse med enkle neurologiske og audiologiske undersøgelser,

7) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, herunder følge en henvisning, anvende statistik og følge en vejledning,

8) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i journaler og elektroniske dokumentationssystemer,

9) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

10) forklare og anvende audiologiske og neurofysiologiske udtryk og begreber,

11) anvende faglig kommunikation i skrift og tale med patienter og samarbejdspartnere, herunder medvirke til forebyggelse af simple konflikter,

12) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og

13) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset forskellige klienter og patienter.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

3) Engelsk på F-niveau, bestået.

4) Informationsteknologi på F-niveau, bestået.

5) Fysik på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Informationsteknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 9. De i stk. 5 fastsatte bestå- og karakterkrav for et eller flere fag, gælder tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan selvstændigt foretage patientundersøgelser.

2) Eleven kan planlægge, tilrettelægge og udføre varierende arbejdsfunktioner inden for jobområderne.

3) Eleven kan anvende medicinske, anatomiske og tekniske gloser samt andre fagudtryk på engelsk i arbejdssituationen.

4) Eleven kan planlægge og fortolke undersøgelses- og behandlingsforløb samt vurdere kvaliteten af eget arbejde.

5) Eleven kan anvende specialerelevante it-systemer og værktøjer til løsning af specialerelevante arbejdsopgaver.

6) Eleven kan anvende relevant apparatur knyttet til de forskellige audiologiske eller neurofysiologiske undersøgelser samt vurdere og give en foreløbig tolkning af undersøgelsesresultatet.

7) Eleven kan anvende fysiske teorier, principper og metoder, der danner grundlag for specialets teknik.

8) Eleven kan selvstændigt varetage administrative funktioner, herunder dokumentation i relevante journalsystemer.

9) Eleven kan udføre arbejdsfunktionerne under hensyntagen til de inden for området gældende etiske aspekter.

10) Eleven kan inddrage den relevante lovgivning i arbejdet.

11) Eleven kan udføre de særlige funktioner, som karakteriserer specialet med effektivitet, fleksibilitet og kvalitet.

12) Eleven kan omstille sig i takt med udviklingen på et fleksibelt og foranderligt arbejdsmarked.

13) Eleven kan udføre arbejdsfunktionerne under hensyn til patienter/klienter, hygiejne og sikkerhed.

14) Eleven kan i praksis anvende teoretisk viden om elementære psykologiske problemstillinger med direkte relevans for specialet og reflektere over anvendt praksis.

15) Eleven kan formidle et budskab om helbredsproblemer til patient eller pårørende.

16) Eleven kan selvstændigt udføre høreprøver.

17) Eleven kan anvende viden om ørets anatomi, fysiologi og patologi ved undersøgelser.

18) Eleven kan foretage tone- og taleaudiometriske undersøgelser og vurdere behovet for ekstra undersøgelser i samarbejde med fagrelevante medarbejdere.

19) Eleven kan foretage tympanometriske undersøgelser.

20) Eleven kan foretage specialaudiologiske undersøgelser, herunder elektrofysiologiske målinger, børneaudiometri og vestibulære undersøgelser ved praktik i det offentlige.

21) Eleven kan selvstændigt foretage høreapparattilpasning og verificere resultater samt efterjustering af høreapparater.

22) Eleven kan anvende viden om nervesystemets anatomi, neurofysiologi og patologi ved undersøgelser.

23) Eleven kan udføre og vurdere elektroencefalografi (EEG) undersøgelser.

24) Eleven kan udføre og vurdere evoked potentials (EP) undersøgelser.

25) Eleven kan udføre og vurdere udvalgte elektroneurografi (ENG) undersøgelser.

26) Eleven kan assistere ved elektromyografi (EMG) og elektroneurografi (ENG) undersøgelser.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1–21, jf. stk. 1, gælder for specialet audiologi. Kompetencemålene nr. 1-15 og 22–26, jf. stk. 1, gælder for specialet neurofysiologi.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til teknisk studentereksamen, med undervisningstiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til teknisk studentereksamen, med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til teknisk studentereksamen, med undervisningstiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Informatik på B-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til teknisk studentereksamen, med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 10 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 1,6 uger. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, undervisningstid 100 timer svarende til 4 uger.

Stk. 4. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 5. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 6. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve af 30 minutters varighed incl. votering. Prøven tager udgangspunkt i en patientcase, der omfatter alle uddannelsesspecifikke fag i elevens speciale. Eleven har 60 min. forberedelse.

Stk. 3. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Censorerne er ud over ved voteringen til stede under hele prøven.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle fag.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 347 af 26. april 2018 om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1635 af 15. december 2015 om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 4. Følgende elever, som nævnt i stk. 3, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 20. juni 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Marianne H. Christensen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring på minimum 2 års fuldtidsarbejde inden for et af følgende arbejdsområder:
- arbejde på en audiologisk klinik eller afdeling med varetagelse af høreprøver, tone- og taleaudiometriske undersøgelser samt udlevering og tilpasning af høreapparater, eller
- arbejde på en neurofysiologisk klinik eller afdeling med varetagelse af neurofysiologiske undersøgelser, herunder EEG, EP og ENG-undersøgelser.
 
Erhvervserfaring medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.
 
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for euv
(skoleuger)
Afkortning for euv
(praktik måneder)
Fuldtidsarbejde arbejde i en audiologisk klinik eller afdeling med varetagelse af høreprøver, tone- og taleaudiometriske undersøgelser samt udlevering og tilpasning af høreapparater.
1 år
-
9
Fuldtidsarbejde på en neurofysiologisk klinik eller afdeling med varetagelse af neurofysiologiske undersøgelser, herunder EEG, EP og ENG-undersøgelser.
1 år
-
9

Erhvervserfaring medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.