Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri

 

Hermed bekendtgøres lov nr. 1090 af 17. december 2002 om fremme af privat udlejningsbyggeri, med de ændringer, der følger af § 376 i lov nr. 453 af 10. juni 2003, § 1 i lov nr. 903 af 17. november 2003 og § 1 i lov nr. 490 af 9. juni 2004.

Lovens formål

§  1. For at fremme byggeriet af private udlejningslejligheder i områder med et særligt behov herfor, meddeler Erhvervs- og Boligstyrelsen én gang om året i årene 2004-2007 efter ansøgning tilsagn om andel i en årlig bevillingsramme som tilskud til opførelse af privat udlejningsbyggeri i særligt udpegede geografiske områder, jf. stk. 2. Bevillingsrammen udgør 380 mio. kr. i 2004, 190 mio. kr. i 2005 og 95 mio. kr. pr. år i 2006 og 2007. Af bevillingsrammen forbeholdes hvert år i årene 2004-2007 indtil 45 mio. kr. til strategiske samarbejder.

Stk. 2. På baggrund af en analyse af, hvor i landet der er et særligt behov for opførelse af nyt udlejningsbyggeri, udpeger økonomi- og erhvervsministeren forud for hver ansøgningsrunde geografiske områder med et særligt behov for opførelse af nyt udlejningsbyggeri. Kommunalbestyrelserne i de udpegede områder høres, forinden ministeren træffer endelig beslutning om, hvilke områder der skal udpeges. Ministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelsen af 1. og 2. pkt., herunder fastlæggelse af den indbyrdes prioritering af de udpegede geografiske områder.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan forud for den årlige ansøgningsrunde beslutte at forbeholde en andel af den årlige bevillingsramme til et eller flere områder udpeget i henhold til stk. 2, hvis der i nævnte områder er et større behov for udlejningslejligheder end i de øvrige udpegede områder.

Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler for fordelingen af den del af bevillingsrammen, der er forbeholdt strategiske samarbejder, jf. stk. 1, 3. pkt., herunder betingelser vedrørende ansøgning om og bortfald og tilbagebetaling af tilskud.

Stk. 5. Bevillingsrammen fordeles efter reglerne i § 1 c, jf. dog stk. 4.

Betingelser for meddelelse af tilsagn

§ 1 a. Virksomheder, der beskattes efter selskabsskatteloven eller lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., kan søge om andel i bevillingsrammen. Endvidere kan selskaber, der er omfattet af reglerne i selskabsskattelovens § 3 A, søge om andel i bevillingsrammen.

Stk. 2. Andel i bevillingsrammen kan opnås til byggerier,

1) der opføres på en eller flere grunde i de geografiske områder, der er udpeget forud for den pågældende ansøgningsrunde, efter § 1, stk. 2, idet det dog er en betingelse for at komme i betragtning til den andel af bevillingsrammen, som ministeren måtte have forbeholdt til særlige områder, jf. § 1, stk. 3, at det samlede byggeri, hvortil der søges tilskud, skal opføres i det pågældende område,

2) der udelukkende omfatter lejligheder, der er bestemt til udlejning til helårsbeboelse, jf. dog stk. 5 og 6,

3) der mindst indeholder 15 lejligheder og maksimalt 200 lejligheder til helårsbeboelse, jf. dog stk. 7,

4) der alene omfatter opførelse af lejligheder på mindst 85 m² bruttoetageareal, dog således at lejligheder med et bruttoetageareal mellem 65 og 85 m² kan udgøre indtil 5 pct. af det bruttoetageareal, der er omfattet af nr. 2,

5) der opfylder de normkrav til byggeriets kvalitet, der er fastsat efter stk. 8, og

6) hvortil der ikke er meddelt byggetilladelse, når ansøgningen om andel i bevillingsrammen er kommet frem til Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Stk. 3. Betingelserne i stk. 2, nr. 2-6, skal være opfyldt for byggeriet på hver enkelt grund, jf. dog stk. 7.

Stk. 4. Ansøgning om andel i bevillingsrammen må ikke overstige 20 pct. af de maksimale anskaffelsessummer for den del af byggeriet, der omfatter lejligheder bestemt til udlejning til helårsbeboelse, jf. stk. 2, nr. 2, og § 1 f.

Stk. 5. Der kan i byggerier, hvortil der ansøges om tilskud, i indtil 20 pct. af det samlede bruttoetageareal af hvert byggeri på hver enkelt grund indrettes lokaler til andet end beboelse. Der kan ikke opnås tilskud til opførelse af de nævnte lokaler.

Stk. 6. For byggeri, der er omfattet af § 29, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed eller § 6, stk. 2, i lov om tilsyn med firmapensionskasser, kan der kun opnås andel i bevillingsrammen for den del af byggeriet, der er bestemt til udlejning til beboelse. Denne del skal indeholde mindst 15 lejligheder, og det samlede byggeri kan maksimalt indeholde 200 lejligheder, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Erhvervs- og Boligstyrelsen fastsætter nærmere regler for dispensation fra bestemmelserne i stk. 2, nr. 3, og stk. 6, 2. pkt.

Stk. 8. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler for, hvilke mindstekrav byggeriet skal opfylde med hensyn til indretning og kvalitet, jf. stk. 2, nr. 5, herunder regler om tilbagebetaling af tilskud, hvis kravene ikke opfyldes.

§ 1 b. Ansøgninger om andel i bevillingsrammen skal fremsendes til Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal

1) angive den eller de grunde, hvor det byggeri, hvortil der søges tilsagn om andel i bevillingsrammen, vil blive opført,

2) indeholde en erklæring fra ansøgeren om at være finansielt og økonomisk i stand til at gennemføre det byggeri, hvortil der søges tilsagn om andel i bevillingsrammen,

3) vedlægges en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor om, at der er en moderat grad af sikkerhed for, at ansøgeren finansielt og økonomisk vil være i stand til at gennemføre det byggeri, hvortil der søges tilsagn om andel i bevillingsrammen, og

4) vedlægges en finansieringsplan for det byggeri, hvortil der søges tilsagn om andel i bevillingsrammen.

Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af ordningen, herunder fastsættelse af ansøgningsfrister.

§ 1 c. Erhvervs- og Boligstyrelsen meddeler betinget tilsagn til den ansøger, der opfylder betingelserne i §§ 1 a og 1 b, og som søger om det laveste tilskud pr. m² bruttoetageareal, jf. stk. 5, når tilsagnet kan rummes inden for den bevillingsramme, der er til rådighed til fordeling, jf. stk. 2-4 og § 1. Såfremt økonomi- og erhvervsministeren efter § 1, stk. 3, har besluttet at forbeholde en andel af bevillingsrammen til ét eller flere udpegede områder, finder 1. pkt. tilsvarende anvendelse inden for hvert af disse områder. Er der herefter uudnyttet bevillingsramme til rådighed, sker fordelingen efter 1. pkt. og stk. 2-7.

Stk. 2. Hvis bevillingsrammen ikke opbruges ved fordeling efter stk. 1, meddeles betinget tilsagn til den ansøger, der søger om det næstlaveste tilskud pr. m² bruttoetageareal, og hvor tilsagnet kan rummes inden for den resterende del af bevillingsrammen, og så fremdeles, indtil rammen er opbrugt, jf. stk. 5.

Stk. 3. Hvis flere ansøgere ved fordeling efter stk. 1 og 2 søger om det samme tilskud pr. m² bruttoetageareal, meddeles der tilsagn til den ansøger, hvis byggeri skal opføres i det område, hvor der er størst behov for udlejningsbyggeri. Hvis ansøgninger efter 1. pkt. omfatter byggeri i mere end ét udpeget område, jf. § 1, stk. 2, meddeles tilsagn til den ansøger, der opfører flest m² bruttoetageareal efter § 1 a, stk. 2, nr. 2, i det område, jf. § 1, stk. 2, hvor der er det største behov for udlejningsbyggeri.

Stk. 4. Hvis flere ansøgere ved fordeling efter stk. 3 er ligestillede, meddeles tilsagn efter lodtrækning.

Stk. 5. Ved afgørelsen af, hvilken ansøger der søger om det laveste tilskud pr. m² bruttoetageareal, skal de ansøgte tilskudsbeløb pr. m² bruttoetageareal vægtes i forhold til de maksimale anskaffelsessummer pr. m² bruttoetageareal i region 4, jf. § 1 f. Erhvervs- og Boligstyrelsen fastsætter nærmere regler om beregningen af vægtningen og andre forhold i relation hertil.

Stk. 6. Ansøgere, der er berettiget til tilsagn efter stk. 1, jf. stk. 2-5, meddeles betinget tilsagn svarende til det ansøgte tilskud.

Stk. 7. Erhvervs- og Boligstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, i hvilke tilfælde styrelsen kan undlade at meddele betinget tilsagn til en ansøger, som opfylder betingelserne i stk. 1-5, jf. §§ 1 a og 1 b, fordi det vil være i åbenbar strid med lovens formål om at fremme opførelsen af udlejningslejligheder i områder med et særligt behov herfor at give tilsagn om tilskud til byggeriet.

Stk. 8. Tilsagnet bliver endeligt på betingelse af,

1) at ansøgeren dokumenterer at eje den eller de grunde, hvor byggeriet skal opføres, jf. § 1 b, stk. 2, nr. 1, eller

2) at ansøgeren, som ikke ejer den eller de grunde, hvor byggeriet skal opføres, jf. § 1 b, stk. 2, nr. 1, dokumenterer at have indgået en aftale om køb af den eller de grunde, hvor byggeriet skal opføres.

Stk. 9. Aftalen om køb af den eller de i stk. 8, nr. 2, nævnte grunde må kun være betinget af, at ansøgeren opnår tilsagn om andel i bevillingsrammen og af betaling af købesummen. Ansøgeren skal til sikkerhed for købsaftalens opfyldelse dokumentere at have deponeret et beløb i et pengeinstitut, der sammen med en eventuelt allerede erlagt del af købesummen svarer til den aftalte købesum for den eller de grunde, hvor byggeriet skal opføres, eller dokumentere at have stillet en bankgaranti af samme størrelse over for sælgeren af grunden eller grundene. Depositum eller bankgaranti skal ikke kunne frigøres til fordel for sælgeren af grunden eller grundene, før der foreligger et anmærkningsfrit skøde på den eller de byggegrunde.

Stk. 10. Dokumentation for ejerskab til den eller de grunde, hvor byggeriet skal opføres, eller aftale om køb af grunden eller grundene samt sikkerhedsstillelse i form af deponering eller garanti skal være kommet frem til Erhvervs- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter datoen for det betingede tilsagn.

Stk. 11. Et betinget tilsagn bortfalder, hvis tilsagnsmodtageren ikke opfylder betingelserne i stk. 8-10.

§ 1 d. En ansøger, der har modtaget endeligt tilsagn, skal frafalde allerede opnået støtte efter anden lovgivning til byggeriet og trække ansøgninger om sådan støtte tilbage.

Stk. 2. Tilsagnsmodtageren skal lade tinglyse deklaration på de ejendomme, der skal udlejes, om, at lejlighederne skal udlejes til helårsbeboelse fra første ibrugtagning efter, at der er opnået enten en betinget eller en endelig ibrugtagningstilladelse efter byggelovgivningen til den udlejede del af byggeriet. Deklarationen skal endvidere angive, at der i 10 år fra samme tidspunkt ikke må opkræves lejeforhøjelse for forbedringer af de enkelte lejligheder eller af den samlede ejendom, medmindre lejen kræves forhøjet som følge af forbedringer, der er påbudt efter anden lov, der er trådt i kraft efter ibrugtagningen. Deklarationen skal være tinglyst senest ved første ibrugtagning af de ejendomme, der skal udlejes. Deklarationen skal tinglyses med prioritet forud for al pantegæld i ejendommen. Påtaleberettiget efter deklarationen er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Stk. 3. Betinget eller endeligt tilsagn om andel i bevillingsrammen kan ikke overdrages.

§ 1 e. (Ophævet)

Maksimale anskaffelsessummer for byggeri omfattet af loven

§ 1 f. Anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal for den enkelte beboelseslejlighed opdeles i en grundpris pr. m² bruttoetageareal og i en resterende del af anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal. Grundprisen omfatter grundens købesum omregnet til kontantpris ved, at den kontante del af købesummen lægges sammen med kursværdien af grundens gældsposter på anskaffelsestidspunktet samt udgifter til byggemodning, jordbundsundersøgelser, ekstrafundering, pilotering, fjernelse af forurenet jord, stikledninger til vand, el og kloak, anlæg af interne veje og andre interne arealer, renter af grundkøbesummen og skatter for grunden eller grundene frem til byggeriets påbegyndelse. Grundprisen pr. m² bruttoetageareal, den resterende del af anskaffelsessummen pr. m² bruttoetageareal og den samlede anskaffelsessum for den enkelte lejlighed må ikke overstige følgende beløbsgrænser, jf. dog stk. 2:

1) I Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, kommunerne i Københavns Amt samt Allerød, Birkerød, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Greve, Køge, Roskilde og Solrød Kommuner 3.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 13.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.800.000 kr. pr. lejlighed.

2) I de øvrige kommuner i Frederiksborg og Roskilde Amter og Århus Kommune 3.000 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 12.000 kr. pr. m² bruttoetageareal for den restende del af anskaffelsessummen og 1.590.000 kr. pr. lejlighed.

3) I Odense og Aalborg Kommuner 3.000 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 10.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.430.000 kr. pr. lejlighed.

4) I de kommuner, der ikke er omfattet af nr. 1-3, 2.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for grundprisen, 10.500 kr. pr. m² bruttoetageareal for den resterende del af anskaffelsessummen og 1.380.000 kr. pr. lejlighed.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte beløb er opgjort i 2003-niveau og reguleres hvert af årene 2004-2007 den 1. januar efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Indeksreguleringen vedrører alene nye tilsagn meddelt på baggrund af ansøgninger modtaget i det pågældende kalenderår. Beløbene vedrørende grundpriser og resterende dele af anskaffelsessummer pr. m² bruttoetageareal afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Anskaffelsessummer pr. lejlighed afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1.000.

Bortfald af tilsagn og virkningen af bortfald

§ 1 g. Hvis et betinget tilsagn er bortfaldet, jf. § 1 c, stk. 11, fordeles andelen af bevillingsrammen blandt de øvrige ansøgere i ansøgningsrunden efter bestemmelserne i § 1 c.

Stk. 2. Hvis modtageren af et endeligt tilsagn inden 3 måneder fra tilsagnets meddelelse oplyser Erhvervs- og Boligstyrelsen om, at tilsagnet frafaldes, fordeles andelen af bevillingsrammen blandt de øvrige ansøgere i ansøgningsrunden efter bestemmelserne i § 1 c.

§ 1 h. Et endeligt tilsagn til byggeri på én grund bortfalder,

1) hvis der ikke senest 9 måneder efter meddelelsen af det endelige tilsagn foreligger byggetilladelse til det byggeri, der er omfattet af tilsagnet,

2) hvis der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse for det byggeri, der er omfattet af tilsagnet, senest 4 år efter, at der er givet byggetilladelse, eller

3) hvis ansøgning om udbetaling af tilskud ikke er modtaget rettidigt, jf. § 1 i, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2. Et endeligt tilsagn til byggeri på flere grunde bortfalder i sin helhed,

1) hvis der ikke senest 9 måneder efter meddelelsen af det endelige tilsagn foreligger byggetilladelse til byggeri på mindst én af de i tilsagnet angivne grunde,

2) hvis der ikke foreligger byggetilladelse til det samlede byggeri senest 18 måneder efter meddelelsen af det endelige tilsagn,

3) hvis der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse til det byggeri, der er omfattet af tilsagnet, senest 4 år efter, at der er givet byggetilladelse til den første del af det samlede byggeri, eller

4) hvis ansøgning om udbetaling af tilskud ikke er modtaget rettidigt, jf. § 1 i, stk. 1, nr. 5.

Stk. 3. Endelige tilsagn, der er bortfaldet efter stk. 1, og uudnyttede dele af bevillingsrammen overføres til fordeling ved den følgende tildeling af rammeandele. Uudnyttet bevillingsramme ved udgangen af et finansår videreføres til følgende finansår inden for perioden 2004-2007.

Udbetaling af tilskud og reduktion af støtteprocent

§ 1 i. Tilskuddet ydes som et engangsbeløb og udbetales, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Ansøger skal have opnået andel i bevillingsrammen, jf. § 1 c.

2) Byggeriet skal være opført i overensstemmelse med tilsagnet.

3) Der skal være opnået ibrugtagningstilladelse senest 4 år efter, at der er givet byggetilladelse. Ved byggeri på flere grunde skal der være opnået ibrugtagningstilladelse til det samlede byggeri senest 4 år efter, at der er givet byggetilladelse til den første del af byggeriet.

4) Byggeriet skal indeholde mindst det antal beboelseslejligheder og det antal m², der fremgår af tilsagnet. Såfremt der i forbindelse med byggeriet er indrettet lokaler til andet end beboelse, må disse lokaler ikke udgøre mere end 20 pct. af byggeriets samlede bruttoetageareal.

5) Anmodning om udbetaling af tilskud skal være modtaget i Erhvervs- og Boligstyrelsen senest 1 år efter meddelelse af ibrugtagningstilladelse.

6) De faktiske anskaffelsessummer for den del af byggeriet, hvortil der ydes tilskud, må ikke overstige de i § 1 f fastsatte anskaffelsessummer.

Stk. 2. Tilskuddet udgør det i tilsagnet meddelte støttebeløb, dog højst 20 pct. af byggeriets faktiske anskaffelsesomkostninger for udlejningslejlighederne.

Stk. 3. Byggeriets faktiske anskaffelsesomkostninger dokumenteres ved fremsendelse af byggeregnskab revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Såfremt der i byggeriet indrettes lokaler til andet end beboelse, jf. § 1 a, stk. 5, skal regnskabet indeholde oplysning om, hvor stor en andel af de faktiske anskaffelsesomkostninger, der vedrører nævnte lejligheder eller rum.

§ 1 j. Økonomi- og erhvervsministeren kan forud for den årlige ansøgningsrunde med virkning for tilsagn, der meddeles for fremtiden, nedsætte den i § 1 a, stk. 4, fastsatte procent af de maksimale anskaffelsessummer og nedsætte den i § 1 i, stk. 2, fastsatte procent af byggeriets faktiske anskaffelsessummer tilsvarende.

Klageadgang

§ 1 k. Erhvervs- og Boligstyrelsens afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelser efter §§ 1 c, 1 h og 1 i og afgørelser truffet efter regler udstedt i medfør af § 1, stk. 4, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Klager over afgørelser efter de nævnte bestemmelser har ikke opsættende virkning.

Forholdet til anden lovgivning

§  2. Kommunalbestyrelsen kan frafalde krav på betaling af frikøb af en ejendom, hvorpå der er tinglyst en tilbagekøbsklausul for kommunen, og på betaling af tillægskøbesum, der er tinglyst som servitut på en ejendom, i forbindelse med ejerens beslutning om indretning af tagboliger.

§ 3. Reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje gælder ikke for ejendomme, der har opnået tilsagn om andel i bevillingsrammen efter § 1, i de første 20 år fra første ibrugtagning efter, at bygherren har opnået ibrugtagningstilladelse efter byggelovgivningen til byggeriet.

Straffebestemmelser

§ 4. Med bøde straffes den ejer, som i strid med reglerne i § 1 d, stk. 2, undlader at udleje lejlighederne i overensstemmelse med den tinglyste deklaration eller i strid med deklarationen opkræver lejeforhøjelse for forbedringer. Undtaget er dog boliger, der bebos af andelshavere, hvis ejendommen mindst 20 år efter ibrugtagning efter udstedelse af ibrugtagningstilladelse i henhold til byggelovgivningen er erhvervet af en af lejerne dannet andelsboligforening efter reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. Der kan ikke opnås tilsagn om andel i bevillingsramme til byggeri, hvortil der er givet byggetilladelse før den 1. januar 2003.

Stk. 3. Nyindretning af boliger i uudnyttede tagetager, jf. § 9, i ejendomme, som fortsat er omfattet af overgangsordningen i henhold til § 4, stk. 6, i lov nr. 419 af 1. juni 1994, påvirker ikke udgangspunktet for overgangsforløbet for den enkelte ejendom efter ovennævnte overgangsordning.

§ 6. (Ophævet)

§ 7. I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 659 af 7. august 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes som stk. 2 og 3 :

»Stk. 2. Firmapensionskasser kan opføre boligbyggeri med videresalg for øje, når der til byggeriet er opnået tilsagn om andel i bevillingsrammen efter § 1 i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri og mindst halvdelen af beboelseslejlighederne udlejes til helårsbeboelse.

Stk. 3. Ved investeringer efter stk. 2 må den andel af beboelseslejligheder, der opføres med henblik på videresalg, ikke have en værdi, der overstiger 1 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser.«

§ 8. I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 447 af 7. juni 2001 og § 2 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-5«.

2. I § 53 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Endvidere kan §§ 47-52 fraviges ved udlejning til helårsbeboelse, når lejeforholdet angår en nyindrettet beboelseslejlighed eller et nyindrettet enkeltværelse i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse. Det skal af lejeaftalen fremgå, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse. I forbindelse med indretning af boliger i tagetagen kan udlejeren med 6 ugers varsel råde over loftsrum, hvis der anvises lejeren andre rum, der er anvendelige til det aftalte formål.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. I § 53, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-5«.

4. I § 106, nr. 6, ændres to steder »stk. 3 og 4« til: »stk. 3-5«.

5. I § 106 indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) Tvister om udlejerens ret til at råde over arealer i tagetager efter § 53, stk. 5, og § 15 a, stk. 3, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.«

§ 9. I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. maj 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 402 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Endvidere kan §§ 5-14 fraviges ved udlejning til helårsbeboelse, når lejeforholdet angår en nyindrettet beboelseslejlighed eller et nyindrettet enkeltværelse i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse. Bestemmelsen i § 11, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på sådanne lejemål. Det skal af lejeaftalen fremgå, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse. I forbindelse med indretning af boliger i tagetagen kan udlejeren med 6 ugers varsel råde over loftsrum, hvis der anvises lejeren andre rum, der er anvendelige til det aftalte formål.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

2. I § 15 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

3. I § 15 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 eller 2« til: »stk. 1, 2 eller 3«.

4. I § 29 c indsættes efter 4. pkt.:

»2.-4. pkt. gælder dog ikke for lejeforhold omfattet af § 53, stk. 3-5, i lov om leje.«

§ 10. I lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som ændret ved § 5 i lov nr. 1048 af 11. december 1996, § 6 i lov nr. 382 af 10. juni 1997 og § 8 i lov nr. 970 af 17. december 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Beslutninger om indretning af tagboliger på fællesejendom træffes på generalforsamlingen ved, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal stemmer herfor.

Stk. 2. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter bestemmelsen i stk. 1 har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter antal lejligheder som efter fordelingstal.«

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

——————

Lov nr. 453 af 10. juni 2003 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 6. Lovændringen angår lov om finansiel virksomhed.)

§ 375

Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-5.

§ 376

Følgende love og bestemmelser ophæves:

1-7)

8) § 6 i lov nr. 1090 af 17. december 2002 om fremme af privat udlejningsbyggeri.

Stk. 2.

——————

Lov nr. 903 af 17. november 2003 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 1-1 i og 4. Lovændringen angår forenkling og stramning af tildelingskriterier m.v.)

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Ved beregning af fristen i § 1 c, stk. 4, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, ses der ved fordeling af anden pulje af bevillingsrammen i 2003, jf. § 1 e, stk. 1, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, bort fra perioden 20. december 2003 til 1. januar 2004, begge dage inklusive.

Stk. 3. Uanset § 1 e, stk. 1, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, kan økonomi- og erhvervsministeren gennemføre fordelingen af anden pulje af bevillingsrammen for 2003 inden udgangen af marts 2004. De maksimale anskaffelsessummer for byggeriet i § 1 f, stk. 2, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, reguleres ikke ved denne fordeling efter § 1 f, stk. 3, i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3.

——————

Lov nr. 490 af 9. juni 2004 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører §§ 1-1 a, 1 c og 1 e-k. Lovændringen angår indførelse af tilskudsordning, opgørelse af boligbehov og ændring af tildelingskriterier m.v.)

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For så vidt angår opgørelse af gevinst og tab på fast ejendom, hvortil der er ydet tilskud efter lov om støttede private ungdomsboliger, har § 3, nr. 3 og 4, virkning fra og med tilskud, der ydes inden for bevillingsrammen for 2004 og fremefter.

§ 7

Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, som ændret ved § 1 i lov nr. 903 af 17. november 2003, finder fortsat anvendelse på tilsagn meddelt før den 1. april 2004. Hvis et endeligt tilsagn bortfalder, overføres den herved frigivne investeringsramme til bevillingsrammen for det finansår, hvor bortfaldet sker. Forhøjelsen af bevillingsrammen beregnes som 19 pct. af den frigivne investeringsramme.

Socialministeriet, den 7. december 2004

P.M.V.
Thomas Børner

/Aksel Meyer