Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 544 af 24. maj 2017 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 21. juni 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Jens K. A. Dinesen


Bilag 1

»Bilag 1

Liste over uddannelser, der er godkendt til afkortning for grupper, jf. bekendtgørelsens § 17 stk. 8 (kollektiv afkortning)

Undervisning, der er afkortet for grupper, skal gennemføres i perioden 1/7 2017 til 31/12 2018.

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

– 46974 Kloakering – Afløbsplan for enfamiliehus

– 46975 Kloakering – CAD i.f.m. afløbsplaner

– 46976 Kloakering – Udførelse af afløbsinstallationer

Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi

– 40151 PLC Grundlæggende

– 40747 Brand, tætning af installationsgennemføringer

– 42034 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg

– 42037 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg

– 44051 Brand, installation af ABA og rumslukning

– 46988 TV overvågning, grundlæggende

– 47545 Varmepumpeinstallation

Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

– 40987 Alverdens vine og gæstebetjening

– 42442 Baren

– 42450 Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener

– 42454 Kostplanlægning i forhold til småbørn

– 48490 Introduktion til industrislagtning og forædling

– 44605 Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine

– 45491 Grundtilberedning i restaurant og kantine

– 47489 Konceptudvikling for bager og konditor

– 48131 Konceptudvikling for detailslagtere

Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser

– 40023 Betjening af sprøjtestøbemaskiner

– 40730 Montage og indstilling af sprøjtestøbeforme

– 43153 Kemiske reaktioner i procesindustri

– 43931 Anhugning af byrder

– 44217 Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien

– 44873 Metallisering af stålkonstruktioner

– 44876 Airless og pneumatisk malingspåføring

– 48277 Optimering af drift parametre ved sprøjtestøbning

– 48279 Systematisk indkøring af nye sprøjtestøbeforme IF & MI - Svejsning og fyringsteknik

– 45117 Materialelære, rustfri stål

– 45118 Materialelære, stål

– 46483 Materialeforståelse, aluminium

Metalindustriens Uddannelsesudvalg

– 40664 Fejlfinding på køleanlæg

– 40665 Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer

– 40671 Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer

– 40682 Måleteknik ved simpel fejlfinding

– 42871 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service

– 44647 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik

– 44650 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding

– 44652 Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer

– 48110 Hydraulik og diagramlæsning på offroad materiel

– 48114 Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1

– 48379 Traktor: Justering, klargøring og fejlfinding

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

– 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

– 40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen

– 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

– 40008 Årsafslutning af bogholderiet

– 40343 Projektstyring med IT-værktøj

– 40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

– 40653 Lederens rekrutteringsværktøjer

– 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark

– 40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver

– 41387 Lederens værktøjer til at forebygge stress

– 43345 Konceptstyring i detailhandlen

– 43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper

– 44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter

– 44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion

– 44373 Anvendelses af præsentationsprogrammer

– 44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

– 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner

– 44633 Coaching som ledelsesværktøj

– 45350 Kundeservice i detailhandelen

– 45368 Værdibaserede arbejdspladser

– 45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside

– 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen

– 45565 Brug af pc på arbejdspladsen

– 45961 Kreditorstyring

– 45965 Placering af resultat- og balancekonti

– 45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram

– 45983 Samarbejde i grupper i virksomheden

– 45988 Projektorienteret arbejde

– 45989 Udarbejdelse af projektrapporter

– 46128 Mersalg i butikken

– 46473 Styring af butikkens nøgletal

– 47215 Opstillinger og layout i tekst

– 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 16

– 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

– 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse

– 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

– 47754 Mødeledelse

– 47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Transporterhvervets Uddannelser

– 40444 Kran B – ajourføring

– 40457 Kørsel med Modulvogntog

– 40550 Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen

– 40920 Transport af fødevarer med kølevogn

– 40967 Lagerøkonomi

– 43959 International godstransport

– 43960 Transport af temperaturfølsomt gods

– 44436 Rutebuskørsel

– 44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner

– 45074 Lagerindretning og lagerarbejde

– 45077 Enhedslaster

– 45080 Energirigtig kørsel

– 45082 Manøvrering, forsikringer og færdselsregler

– 45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald

– 45111 Blokvognskørsel

– 45266 Befordring af bevægelseshæmmede

– 45288 Billettering og kundeservice

– 45310 Lastsikring og stuvning gods

– 45778 Søsikkerhed for bådførere ved lodsvæsenet

– 46494 Rutebilkørsel udbud

– 46665 Gældende lovgivning inden for fiskeriområdet

– 46894 Manuel lagerstyring

– 46903 Tank - forebyggelse af uheld og uheldsbekæmpelse 17

– 46939 Lagerstyring med it

– 46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods

– 47195 Frigørelsesteknik - personbil

– 47282 Flykendskab for transportarbejdere i lufthavne

– 47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner

– 47967 Ren- og vedligehold af busser

– 48198 Introduktion til transportarbejde i lufthavne

– 48362 Bagagehåndtering og kvalitet

Træets efteruddannelser

– 40306 Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk

– 48411 Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 1

– 48558 Parametrisk CNC programmering, træ

– 48559 Fremstilling af CNC-programmer i ISO-koder træ«.