Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold

J.nr. 18-3349

En mand klagede over, at en natklub søgte ”garderobepiger” i et opslag på Facebook. Natklubben søgte desuden værtinder. Manden havde henvendt sig til natklubben for at høre, om de også kunne bruge ”drenge”, hvortil natklubben havde svaret, at de umiddelbart kun havde ”piger” i garderoben. Natklubben havde ikke besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser under sagens forberedelse. Nævnet vurderede, at natklubben havde handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn både ved annonceringen efter garderobepiger og værtinder. Nævnet vurderede desuden, at natklubben ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Manden fik derfor medhold i klagen, og blev tilkendt en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter bl.a. garderobe-piger og værtinder, og at klager ikke kom i betragtning til stillingen som garderobepige.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at indklagede i et stillingsopslag søgte efter garderobepiger og værtinder.

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager ikke kom i betragtning til stillingen som garderobepige.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klageren på 5.000 kr. med procesrente fra den 3. januar 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Ved et udateret opslag på Facebook søgte indehaveren af den indklagede natklub medarbejdere til virksomheden. Af opslaget fremgår blandt andet:

”Vi søger:

Bartendere

Runnere/Afryddere

Garderobe piger

Værtinder”

Klager skrev til indehaveren den 22. december 2017 og spurgte ind til stillingsannoncen. Af klagers besked fremgår blandt andet:

”Jeg så jeres stillingsopslag til [indklagedes natklub] omkring manglende personale.

I skriver i søger garderobepiger, men hvad med drenge? Er det muligt at stå i garderoben som dreng? ”

Hertil svarede indehaveren samme dag:

”Hej [klagers navn], umiddelbart har vi kun piger i garderoben og kun drenge i baren og på gulvet [smiley]”

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 3. januar 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsloven, da indklagede i stillingsopslaget søgte efter garderobepiger.

Klager ønsker på baggrund heraf en godtgørelse.

Indklagede søgte nye medarbejdere i et stillingsopslag på Facebook. Det fremgik af stillingsopslaget, at indklagede søgte garderobepiger.

Klager valgte derfor at kontakte indklagede, da det fremgik af stillingsopslaget, at indklagede kunne kontaktes i forbindelse med spørgsmål vedrørende jobbet.

Indklagede svarede klager, at de kun søgte piger i garderoben og ikke drenge.

Indklagede har trods flere opfordringer ikke afgivet bemærkninger til sagen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Indklagede har ved stillingsopslaget angivet, at de søgte garderobepiger og værtinder.

Nævnet vurderer, at betegnelserne værtinde og garderobepige er kønsbestemt, og at der ved indklagedes annoncering efter ”værtinder” lå en tilkendegivelse om, at der blev foretrukket kvindelige ansøgere. Nævnet har herved særligt lagt vægt på, at betegnelsen værtinde ikke henviser til en specifik jobfunktion, men har en bredere betydning, og sigter til opgaver udført af det kvindelige køn.

Indklagede har derved handlet i strid med forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn både ved annonceringen efter garderobepiger og værtinder.

Klager får derfor medhold i denne del af klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at udstede bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Klager kontaktede indklagede og fik oplyst, at indklagede umiddelbart kun havde ansat piger i garderoben og kun drenge i stillingerne bartendere og afryddere.

Klager har derved påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han som mulig ansøger til en stilling som garderobepige har været udsat for forskelsbehandling på grund af sit køn.

Det påhviler herefter indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Indklagede, der ikke har besvaret Ligebehandlingsnævnets henvendelser, har ikke løftet denne bevisbyrde.

Klager får herefter medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren af den pågældende stilling som beskrevet i annoncen.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 3. januar 2018, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, om nævnets kompetence

§ 5, stk. 3, om behandling på det foreliggende grundlag

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 6, om annoncering

§ 14, om godtgørelse

§ 16 a, om delt bevisbyrde

<18-3349>