Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0028
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser
Kapitel 2 Omkostningsfordeling ved nettilslutning m.v.
Kapitel 3 Oplysningspligt
Kapitel 4 Afgørelser
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller1)

I medfør af § 3, stk. 2, § 30, § 57, stk. 1, § 61, § 65, stk. 3, § 68, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for elproducerende vindmøller på land og på havet, som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet, og hvor aftale om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed er indgået før den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf. § 22, stk. 3, nr. 1 og 2, i lov om fremme af vedvarende energi, uanset om aftale om nettilslutning med net- og transmissionsvirksomhed er indgået før eller efter den 1. juli 2018.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afregningsmåler: Måler, som anvendes til registrering af vindmøllens elproduktion eller elforbrug.

2) Havvindmølle: En vindmølle, der er opstillet på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, og hvor vindmøllens fundament ikke er synligt ved normal vandstand.

3) Installeret effekt: Den opstillede vindmølles nominelle effekt, der er angivet i vindmøllens certifikat, jf. bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller, eller i vindmøllens tekniske specifikation.

4) Internt opsamlingsnet: Det interne forbindelsesnet mellem vindmøllerne i en havvindmøllepark eller vindmøller, der er opstillet enkeltvis, i gruppe eller parker på land, frem til tilslutningspunktet, som ikke etableres, vedligeholdes og ejes af net- eller transmissionsvirksomheden.

5) Kollektivt opsamlingsnet: Det kollektive elforsyningsnet fra tilslutningspunktet til leveringspunktet som etableres, vedligeholdes og ejes af net- eller transmissionsvirksomheden.

6) Leveringspunkt: Det punkt i det kollektive elforsyningsnet, hvor opsamlingsnettet ophører, og hvor elforbrugere kan tilsluttes.

7) Nettilslutningsaftale: Aftale om nettilslutning indgået mellem net- eller transmissionsvirksomhed og ejeren af vindmøller eller solcelleanlægget.

8) Tilslutningspunktet: Det punkt, hvor en eller flere vindmøller tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.

9) Udpeget vindmølleområde: Et område, der er udpeget af staten eller af kommunen i en kommuneplan specifikt, til opstilling af en eller flere vindmøller, jf. bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

§ 2. En vindmølle kan kun tilsluttes det kollektive elforsyningsnet, såfremt den er opstillet i overensstemmelse med gældende bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om planlægning og byggeloven samt regler udstedt med hjemmel i de nævnte love.

Stk. 2. Såfremt betingelserne for nettilslutning er opfyldt, har net- og transmissionsvirksomheden pligt til at tilslutte vindmøllen til det kollektive elforsyningsnet.

Kapitel 2

Omkostningsfordeling ved nettilslutning m.v.

§ 3. Ved anmodning om nettilslutning af en vindmølle på land anviser netvirksomheden et tilslutningspunkt på det nærmeste sted på det kollektive elforsyningsnet, hvor elektriciteten fra den nye vindmølle kan aftages, jf. dog § 4. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet.

Stk. 2. Omkostninger til udbygning og forstærkning af det kollektive elforsyningsnet ved nettilslutning af en vindmølle på land påhviler netvirksomheden.

Stk. 3. Ved tilslutning af en vindmølle i egen forbrugsinstallation påhviler eventuel udbygning og forstærkning af stikledningen vindmølleejeren.

Stk. 4. Tilsluttes vindmøllen på transmissionsniveau, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

§ 4. Ved opstilling af en eller flere vindmøller på land i et udpeget vindmølleområde er netvirksomheden forpligtet til at føre det kollektive elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt i vindmølleområdet, når der er tilstrækkelig sikkerhed for, at der opføres vindmøller med en samlet installeret effekt på mindst 1,5 MW. Tilstrækkelig sikkerhed kan være bankgaranti eller tilsvarende sikkerhedsstillelse. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøllen på transmissionsniveau, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden.

Stk. 3. Vindmølleejeren er forpligtet til at dimensionere det interne forbindelsesnet mellem tilslutningspunktet og afregningspunktet (måleren) efter Energinets retningslinjer. Retningslinjerne er offentliggjort på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.

§ 5. Ved nettilslutning af havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi (store havvindmølleparker), er den transmissionsvirksomhed, som ejer det elforsyningsnet, hvortil havvindmøllerne tilsluttes, forpligtet til at afholde omkostninger til etablering af ledningsnet frem til et opsamlingspunkt ved havvindmøllernes interne forbindelsesnet.

Stk. 2. Den pågældende transmissionsvirksomhed fastsætter spændingsniveauet.

§ 6. Ved nettilslutning af havvindmøller, som ikke er omfattet af § 5, påhviler omkostninger til etablering af havvindmølleparkens interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt på land vindmølleejeren. Fra dette tilslutningspunkt påhviler omkostningerne til udbygning og forstærkning af det kollektive elforsyningsnet, herunder transformering, den net- eller transmissionsvirksomhed, som ejer det kollektive elforsyningsnet.

Stk. 2. Net- eller transmissionsvirksomheden fastsætter spændingen i tilslutningspunktet på et af følgende spændingsniveauer:

1) 10-20 kV.

2) 33 kV.

3) 50-60 kV.

4) 132-150 kV.

Stk. 3. Vindmølleejeren er ansvarlig for at finde den geografiske placering af tilslutningspunktet. Vindmølleejeren skal i forbindelse med etablering af et anlæg, som skal indeholde det nævnte tilslutningspunkt, afholde omkostningerne i forbindelse med byggemodningen af anlægsprojektet, samt dække net- eller transmissionsselskabets omkostninger til areal til nettilslutning, herunder byggemodning.

Stk. 4. Ved land forstås den ø eller det fastland, hvor net- eller transmissionsvirksomheden kan fastsætte et leveringspunkt, som ikke nødvendiggør etablering af elforsyningsnet på søterritoriet.

§ 7. Hvis nettilslutning af vindmøller efter §§ 3-6 tillige nødvendiggør omkostninger til forstærkning af det kollektive elforsyningsnet med spændinger indtil 100 kV ejet af andre net- og transmissionsvirksomheder, afholdes omkostningerne hertil som en del af disse virksomheders omkostninger ved nettilslutningen.

Stk. 2. Hvis elektricitet fra vindmøller omfattet af §§ 3-5 leveres til en net- eller transmissionsvirksomhed gennem en ledningsforbindelse, hvortil der ikke er tilsluttet forbrugere eller andre elproducenter end vindmøller, afholdes omkostningerne til nettab i denne ledningsforbindelse fra afregningsmåleren som en del af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved, at vindmøllerne er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

Stk. 3. Hvis elektricitet fra vindmøller efter § 6 leveres til en net- eller transmissionsvirksomhed gennem en ledningsforbindelse, hvortil der ikke er tilsluttet forbrugere eller andre elproducenter end vindmøller, afholdes omkostningerne til nettab i denne ledningsforbindelse fra tilslutningspunktet som en del af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved, at vindmøllerne er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

§ 8. Omkostninger til en vindmølles nettilslutning frem til det i §§ 3-6 nævnte tilslutningspunkt afholdes af vindmølleejeren, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Nettilslutningsomkostninger ved opstilling af en vindmølle omfatter omkostninger til vindmøllens installation, lavspændingstilslutning og lavspændingsstik, køb og etablering af afregningsmålere, målertransformere og lokal transformer, stikledning til det kollektive elforsyningsnet og tilslutning til det kollektive elforsyningsnet, herunder fasekompensering. Omkostninger til fasekompensering for ikke medleveret reaktiv effekt påhviler net- eller transmissionsvirksomheden. Omkostninger til den kollektive elforsyningsvirksomheds behandling af anmodning om nettilslutning påhviler vindmølleejeren.

Stk. 3. Afregningsmålere og målertransformere ejes af net- eller transmissionsvirksomheden.

Stk. 4. Alle vindmølleejeres nettilslutningsomkostninger skal dække dokumenterede udgifter og foreligge ved faktura, som skal være fremkommet til vindmølleejeren senest 3 måneder efter vindmøllens nettilslutning.

Stk. 5. Omkostninger til vedligeholdelse af eller udskiftning af afregningsmålere og målertransformere, kalibrering og aflæsning af målere samt til afregning af elektricitet påhviler vindmølleejeren. Omkostningerne skal dække reelle dokumenterede udgifter vedrørende den enkelte vindmølle. Net- eller transmissionsvirksomheden skal over for ejeren af vindmøllen specificere omkostningernes sammensætning, jf. 1. pkt., ved fremsendelse af faktura. Net- eller transmissionsvirksomheden skal på vindmølleejerens anmodning dokumentere disse omkostninger.

Stk. 6. Såfremt net- eller transmissionsvirksomheden ikke har fremsendt faktura, jf. stk. 4, eller kan dokumentere omkostningerne ved faktura, jf. stk. 5, kan vindmølleejeren indbringe sagen for Energitilsynet, som kan pålægge net- eller transmissionsvirksomheden at fremkomme med faktura eller dokumentation for udgifterne.

Stk. 7. Omkostninger ved etablering af ledningsnet, som påhviler transmissionsvirksomheden efter §§ 5-6, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer.

Stk. 8. Omkostninger til administration ved nettilslutning og ved, at en vindmølle er nettilsluttet, som net- eller transmissionsvirksomheden afholder vedrørende vindmøllen, og som ikke er nævnt i stk. 2, 3 og 5, opkræves som omkostninger gennem den enkelte virksomheds tariffer, jf. elforsyningslovens § 8, stk. 3. Dette gælder dog ikke driftsomkostninger til ledningsforbindelser, som er nævnt i § 7, stk. 2 og 3, og som er en del af det kollektive opsamlingsnet.

§ 9. Vindmøller, som efter den 20. maj 2003 tilsluttes til det kollektive elforsyningsnet eller til en forbrugsinstallation, hvorfra elektriciteten kan leveres til det kollektive elforsyningsnet, skal have egen afregningsmåler, som overholder Energinets forskrifter for elmåling. Forskrifterne er offentliggjort på Energinets hjemmeside www.energinet.dk.

Stk. 2. Vindmøller, som er nettilsluttet senest den 20. maj 2003 og er opstillet i grupper eller parker, skal have egen afregningsmåler, som nævnt i stk. 1, såfremt der til elektricitet fra de enkelte vindmøller ydes forskelligt pristillæg.

Stk. 3. Er vindmøllers produktion ikke målt på timebasis, fordeles produktionen på timebasis af Energinet i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte forskrifter.

Stk. 4. Vindmøller på 25 kW eller derunder tilsluttet en forbrugsinstallation er undtaget fra kravet om egen afregningsmåler efter stk. 1.

Stk. 5. Havvindmøller er undtaget fra kravet om egen afregningsmåler efter stk. 1. Dette gælder ikke forsøgsmøller.

§ 10. Net- og transmissionsvirksomheden har pligt til at give en vindmølleejer, som anmoder om nettilslutning, alle nødvendige oplysninger, herunder

1) et detaljeret skøn, som omfatter alle udgifter, over hvad tilslutningen vil koste,

2) en rimelig og nøjagtig tidsplan for modtagelse og behandling af ansøgningen om nettilslutning, og

3) en rimelig vejledende tidsplan for nettilslutningen.

Kapitel 3

Oplysningspligt

§ 11. Den til enhver tid værende ejer af en vindmølle er forpligtet til over for transmissions- og netvirksomheden eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendige til gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser om nettilslutning.

Stk. 2. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en vindmølle at underrette netvirksomheden, transmissionsvirksomheden og Energistyrelsen om ejerskifte, tidligere nettilslutninger og om ændrede forhold i øvrigt af betydning for overholdelse af betingelserne for nettilslutning.

Stk. 3. Underretning skal ske straks fra det tidspunkt, hvor den til enhver tid værende ejer af en vindmølle er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe.

Kapitel 4

Afgørelser

§ 12. Den netvirksomhed, som har eller har ansøgt om bevilling til det pågældende forsyningsområde, træffer afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer netvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger, som nævnt i § 8.

Stk. 2. Tilsluttes vindmøller direkte til et transmissionsnet, træffer transmissionsvirksomheden afgørelse om nettilslutning, herunder om hvorvidt betingelserne for tilslutning er opfyldt. Endvidere træffer transmissionsvirksomheden afgørelse om fordelingen af omkostninger, som nævnt i § 8.

§ 13. Uanset bestemmelserne i § 12, kan en net- eller transmissionsvirksomhed anmode Energistyrelsen om at træffe afgørelse efter de nævnte bestemmelser på net- eller transmissionsvirksomhedens vegne. Energistyrelsen kan i så fald forlange, at net- eller transmissionsvirksomheden refunderer de udgifter, som en sådan anmodning påfører Energistyrelsen.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 14. Afgørelser efter § 12 kan påklages til Energitilsynet.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte afgørelser er meddelt. Klage indgives til netvirksomheden, transmissionsvirksomheden eller Energistyrelsen, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender klagen til Energitilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med anmodning om nettilslutning, eller

2) undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger af betydning for nettilslutning og pristillæg og andre ydelser for elektricitet, eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v. ophæves.

Energistyrelsen, den 25. juni 2018

Janni Torp Kjærgaard
Vicedirektør

/ Jakob Henrik Juul

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, som ændret ved Rådets direktiv 2013/18/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 230.