Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om puljen til sporskifte

I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 17.51.04 til § 17 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde, formål og målgruppe

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings administration af ansøgningspuljen til Sporskifte.

Stk. 2. Administrationen af ansøgningspuljen følger de generelle retningslinjer for administration af puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder bekendtgørelse nr. 1276 af 31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 3. Målgruppen for puljen er offentlige og private virksomheder i nedslidningstruede brancher, hvor ordinært ansatte enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse den ansatte har, eller til den ansattes alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte ansatte.

Stk. 4. Formålet med puljen til sporskifte er at give ansatte der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke, dvs. et forløb, der kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og evt. praktik i en anden virksomhed. Forslag til sammensætning og gennemførelse af en sporskiftepakke uddybes yderligere i en vejledning for virksomheder og ansatte i målgruppen. Vejledningen vil blive offentliggjort på www.star.dk.

Tildeling af tilsagn om tilskud

§ 2. Der er i årene 2018-2021 afsat bevillinger til puljen til sporskifte.

Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afgiver tilsagn om tilskud til virksomhederne løbende på baggrund af indkomne ansøgninger, som behandles i den rækkefølge, de kommer ind, dvs. efter først-til-mølle princippet.

Stk. 3. Såfremt bevillingen udløber i løbet af et af finansårene, vil der ikke blive afgivet yderligere tilsagn om tilskud til ansøgere det pågældende år. Dog kan evt. mindreforbrug fra tilsagn afgivet tidligere år genudmeldes.

Kriterier for tildeling af tilskud

§ 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan efter ansøgning yde tilskud til sporskifte til de udgifter, som ikke kan dækkes fra anden side, f.eks. via VEU-godtgørelse.

Stk. 2. Virksomheden kan med midler fra puljen til sporskifte få dækket udgifter til deltagerbetaling til beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring og til efteruddannelse.

Stk. 3. Virksomhederne kan med midler fra puljen til sporskifte få dækket den reelle lønudgift, dog maksimalt 260 kr. pr. time, til den ansatte, som deltager i beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, i efteruddannelse og evt. i virksomhedspraktik. Virksomhederne kan endvidere få godtgjort op til fem timer á 260 kr. til administration pr. sporskiftepakke. Der kan maksimalt ydes støtte på 120.000 kr. pr. sporskiftepakke. Der kan desuden maksimalt ydes støtte til 30 sporskiftepakker pr. virksomhed afhængigt af virksomhedens størrelse.

Stk. 4. Hele sporskiftepakken skal kunne gennemføres på 40 arbejdsdage, som efter behov kan spredes ud over et halvt år. Vejledning og afklaring må højst udgøre fem dage af sporskifteforløbet, og praktik i en anden virksomhed må højst udgøre fire uger eller halvdelen af hele sporskiftepakken.

Stk. 5. Kriterierne for tildeling af tilskud konkretiseres yderligere i en vejledning, jf. § 1, stk. 4.

Udpegning af brancher

§ 4. Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for udpegning af brancher inden for hvilke, virksomheder kan søge om støtte til sporskifte efter § 1. De udpegede brancher skal forelægges Arbejdsmiljørådet. Efter udpegning offentliggør Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering listen med brancher på www.star.dk.

Godkendelse af slutregnskab og revision af tilskud

§ 5. Efter projektperiodens udløb skal tilskudsmodtagere indsende et ledelsespåtegnet regnskab for tilskuddet.

Stk. 2. Der vil blive foretaget tilsyn i form af stikprøvekontrol af slutregnskaberne. Ved tilsagn om tilskud for samlet over 500.000 kr. stilles krav om indsendelse af en kort afsluttende statusrapport om forløbenes gennemførelse samt ekstern revision af slutregnskabet ifølge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Udgifter til eventuel revision kan dækkes af bevillingen, når det fremgår af det indsendte budget.

Stk. 3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udtager slutregnskaber til tilsyn. Der kan i den forbindelse blive stillet krav om indsendelse af samlet dokumentation for bl.a. afholdte udgifter. Al dokumentation skal af den grund opbevares i op til 5 år efter projektets afslutning.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. juni 2018

Jens Erik Zebis

/ Christian Solgaard