Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager under erhvervelsesloven

1. Justitsministeren træffer efter erhvervelseslovens §§ 1, 4, 8 og § 10, stk. 3, afgørelse i en række konkrete sager om erhvervelse af fast ejendom i Danmark.

Justitsministeren kan således tillade, at personer, der ikke har, og som heller ikke tidligere i sammenlagt fem år har haft bopæl i Danmark, kan erhverve fast ejendom her i landet, jf. erhvervelseslovens § 1, stk. 1. Det samme gælder selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, offentlige eller private institutioner, stiftelser og legater, der ikke har hjemsted i Danmark, samt udenlandske offentlige myndigheder, jf. erhvervelseslovens § 1, stk. 2.

Justitsministeren kan endvidere tillade, at ovennævnte personkreds kan overtage en fast ejendom til brugeligt pant i længere tid end seks måneder, jf. erhvervelseslovens § 4.

Herudover meddeler justitsministeren efter erhvervelseslovens § 8 ejeren af en fast ejendom pålæg om afhændelse inden for en bestemt frist, hvis tilladelse til erhvervelsen nægtes eller bortfalder, eller hvis ansøgning om tilladelse ikke indgives.

Undladelse af at indgive ansøgning om tilladelse og overtrædelse af et pålæg kan straffes med bøde, jf. erhvervelseslovens § 10, stk. 1 og 2. Justitsministeren meddeler i de tilfælde efter erhvervelseslovens § 10, stk. 3, påbud om påtale.

2. De under pkt. 1 nævnte konkrete sager på erhvervelsesområdet har indtil nu været behandlet i Justitsministeriets departement.

Justitsministeriet har besluttet at overføre behandlingen af disse sager til Civilstyrelsen, således at Civilstyrelsen fra den 9. juli 2018 varetager følgende opgaver på erhvervelsesområdet:

a) Afgørelse af sager om erhvervelse af fast ejendom i Danmark for fysiske personer, der ikke har, og som heller ikke tidligere i sammenlagt fem år har haft bopæl i Danmark, jf. erhvervelseslovens § 1, stk. 1.

b) Afgørelse af sager om erhvervelse af fast ejendom i Danmark for selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, offentlige eller private institutioner, stiftelser og legater, der ikke har hjemsted i Danmark, samt udenlandske offentlige myndigheder, jf. erhvervelseslovens § 1, stk. 2.

c) Afgørelse af sager om overtagelse af fast ejendom til brugeligt pant i Danmark for personkredsen nævnt i pkt. a og b, jf. erhvervelseslovens § 4.

d) Sager om pålæg om afhændelse af fast ejendom, jf. erhvervelseslovens § 8.

e) Sager om påbud om påtale for overtrædelse af erhvervelseslovens §§ 1, 4 og 8, jf. § 10, stk. 3.

Ved afgørelsen af disse sager står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Justitsministeriet, den 13. juni 2018

Søren Pape Poulsen

/ Mette Kjølby Miller-Harris