Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om tilføjelse til skrivelse af 1. januar 2016 om akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp

Ved skrivelse af 1. januar 2016 blev Danish International Adoption efter adoptionslovens § 30 meddelt tilladelse til at yde adoptionshjælp vedrørende børn, som ikke har bopæl i Danmark.

Tilladelsen, der også omfatter adoptanter, der har bopæl på Færøerne, gælder til og med den 31. december 2020.

Den 29. juli 2018 træder lagtingslov om adoption i kraft for Færøerne. I overensstemmelse med aftale af 6. juni 2018 mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption har dette ikke betydning for Danish International Adoptions virksomhed i relation til adoptionsansøgere, der har bopæl på Færøerne.

Der henvises til tillæg af 25. juni 2018 til de akkrediteringsvilkår, som er aftalt mellem Ankestyrelsen og Danish International Adoption den 18. december 2015.

Børne- og Socialministeriet, den 25. juni 2018

Mai Mercado