Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 33-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - 225-timersreglen - beregning af forlængelse - udskydelse af bortfaldsdato, sygdom

Principafgørelsen fastslår

Det er en betingelse for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ud over sammenlagt 1 år inden for 3 år, at man udnytter sine arbejdsmuligheder.

En modtager af hjælp anses for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, når han eller hun ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Kommunen skal løbende vurdere, om arbejdskravet i henhold til 225-timersreglen er overholdt. I den forbindelse skal kommunen vurdere, hvilken periode, der tæller med ved vurderingen af, om borgeren har arbejdet 225 timer.

Udgangspunktet er, at kommunen ser 12 kalendermåneder tilbage.

Har der i løbet af de 12 måneder været en eller flere forlængelsesgrunde, skal perioden forlænges med de dage, forlængelsesgrundene har varet.

Første gang der er en forlængelsesgrund, vil det medføre, at bortfaldsdatoen udskydes, da nedsættelse eller borfald altid sker til den 1. i en måned. En kortere sygeperiode vil derfor medføre en hel måned ekstra med fuld hjælp.

Kommer der flere perioder med forlængelsesgrunde, skal perioderne lægges sammen, og de 12 måneder forlænges med det samlede antal dage. Flere forlængelser vil derfor kun medføre en yderligere udskydelse af bortfaldsdatoen, hvis perioderne sammenlagt overstiger 1 måned.

Det er kun de timer, der er arbejdet i de dage, perioden forlænges med, der vil tælle med i de 225 timer. Er perioden således forlænget med eksempelvis 2 dage, vil det kun være arbejdstimer i de 2 dage, der tælles med, uanset at bortfaldsdatoen udskydes i en hel måned.

I den konkrete sag skulle borgerens hjælp bortfalde, selv om han havde haft en yderligere sygeperiode siden sidste udskydelse.

Borgerens oprindelige bortfaldsdato var 1. november 2017. Perioden, hvor han skulle arbejde 225 timer var derfor 1. november 2016 til 31. oktober 2017.

Kommunen udskød den 10. august 2017 hans bortfaldsdato. Udskydelsen skete på baggrund af 14 sygedage. Perioden, hvor han skulle arbejde 225 timer blev dermed udvidet til perioden 1. november 2016 til 14. november 2017.

Efter denne udskydelse havde borgeren yderligere én sygedag den 11. september 2017.

Én yderligere sygedag medførte dog alene, at perioden på 12 måneder skulle forlænges med yderligere én dag. Perioden, hvor han skulle arbejde 225 timer blev dermed udvidet til perioden 1. november 2016 til 15. november 2017.

Den 1. i måneden efter den 15. november 2017 var således fortsat den 1. december 2017 og bortfald den 1. december 2017 var derfor fortsat korrekt.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort for at belyse, hvordan den periode, hvor borgeren skal have arbejdet 225 timer, skal beregnes, når der er flere forlængelsesperioder.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

§ 13 f, stk. 1 om ægtefæller udnyttelse af arbejdsmuligheder, stk. 2 om beregning af hjælp til ægtefæller og stk. 12 om forlængelsesgrunde

§ 26, stk. 1 og stk. 5 om beregning af hjælp til et ægtepar og stk. 10 om tidspunktet for beregningen.

Bekendtgørelse om kommunernes pligt til varsling, vejledning mv. af modtagere af integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller blive nedsat som følge af 225-timersreglen

§ 6 om meddelelse af udskydelse af bortfaldsdatoen

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om bortfald af din kontanthjælp. Kommunen afgjorde sagen den 15. november 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Din hjælp skal bortfalde fra den 1. december 2017

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet til samme resultat.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at den periode, hvor du skal have arbejdet 225 timer, skal forlænges yderligere på grund af sygdom.

Vi vurderer dog, at forlængelsen ikke medfører en ændret bortfaldsdato.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at din oprindelige bortfaldsdato er den 1. november 2017. Perioden, hvor du skal arbejde 225 timer var derfor oprindeligt 1. november 2016 til 31. oktober 2017.

Vi lægger dog også vægt på, at du den 10. august 2017 modtager et brev om, at din bortfaldsdato er udskudt fra den 1. november 2017 til den 1. december 2017.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du ifølge kommunens fraværsoversigt har haft følgende sygeperioder:

2. januar 2017 til 8. januar 2017 – 7 dage

2. februar 2017 til 7. februar 2017 – 6 dage

14. juni 2017 – 1 dag

11. september 2017 – 1 dag

Vi lægger til grund, at udskydelsen er sket på baggrund af dine sygedage i perioden 2. januar 2017 til 14. juni 2017 i alt 14 dage. Perioden, hvor du skal arbejde 225 timer er dermed ændret til perioden 1. november 2016 til 14. november 2017.

Vi er opmærksomme på, at du efter denne udskydelse har haft yderligere én sygedag den 11. september 2017.

Vi lægger dog vægt på, at én yderligere sygedag alene medfører, at perioden på 12 måneder forlænges med yderligere én dag. Perioden, hvor du skal arbejde 225 timer er dermed udvidet til perioden 1. november 2016 til 15. november 2017.

Vi lægger altså vægt på, at den 1. i måneden efter den 15. november 2017 fortsat er den 1. december 2017

Vi lægger ved afgørelsen til grund, at du og din ægtefælle har modtaget hjælp i sammenlagt 1 år inden for 3 år, og at I modtager hjælp beregnet ud fra en sats på 14.808 (2017-niveau).

Om reglerne

Efter reglerne er det en betingelse for at modtage fuld hjælp ud over sammenlagt 1 år inden for 3 år, at man udnytter sine arbejdsmuligheder.

En modtager af hjælp anses for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, når han eller hun ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Opgørelsen sker for hver ægtefælle for sig.

Der beregnes ikke hjælp til en gift person, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder.

Perioden på 12 kalendermåneder forlænges med perioder, hvor den pågældende ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom og perioder, hvor den pågældendes arbejdsevne har været vurderet så begrænset, at vedkommende ikke har kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.