Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1308
 
32015R1368
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Myndigheder og kontrol
Kapitel 11 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter1)

I medfør af § 1, stk. 1-5, § 1 a, stk. 1-4, § 4, stk. 1, § 5 a, og § 22, stk. 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan i medfør af sit nationale biavlsprogram, som har til formål at forbedre de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter, give tilsagn om tilskud til projekter, der falder inden for foranstaltninger efter stk. 2. Projekterne skal medvirke til at understøtte gennemførelsen af den til enhver tid gældende Danske Biavlsstrategi.

Stk. 2. Medlemsstaterne kan udarbejde nationale programmer for biavlssektoren for en periode på tre år. Følgende foranstaltninger kan indgå i biavlsprogrammerne, jf. artikel 55, stk. 4 i forordning 1308/2013 af 17. december 2013:

1) Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer.

2) Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasyge.

3) Rationalisering af flytninger af bistader.

4) Foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer bialvsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter.

5) Foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestandene i EU.

6) Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter.

7) Markedsovervågning.

8) Forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes potentiale på markedet.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Biavlsprodukter: Produkter, som er defineret i bilag II, del IX, stk. 2 i forordning 1308/2013 af 17. december 2013.

2) Biavlsår: For gennemførelsen af biavlsprogrammerne forstås ved »biavlsåret« perioden på tolv på hinanden følgende måneder fra 1. august til 31. juli, jf. artikel 2 i forordning 2015/1368 af 6. august 2015.

3) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster/elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

4) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 3. Al skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 4. Ansøgningen skal indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn kan indgives fra torsdag den 1. november 2018 og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest mandag den 7. januar 2019.

Stk. 3. Der skal indgives én ansøgning for hver foranstaltning, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 4. Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende:

1) Et korrekt udfyldt ansøgningsskema.

2) En projektbeskrivelse, der er opdelt i aktiviteter for de enkelte biavlsår, og som indeholder en beskrivelse af materiale, metode og udstyr og en redegørelse for projektets forventede effekter.

3) CV på projektleder og relevante nøglepersoner for projektet.

4) En kommunikationsplan, der redegør for, hvordan projektet udbredes.

5) Et budget, der er opdelt i aktiviteter for de enkelte biavlsår.

6) Erklæring om, at projektet ikke modtager anden EU-støtte.

7) Samarbejdsaftaler, såfremt projektet laves i samarbejde med andre.

8) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr.

Stk. 5. Landbrugsstyrelsen kan på baggrund af en konkret vurdering se bort fra stk. 4, nr. 8, hvis der alene findes én leverandør. Ansøgers begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 6. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko tidligst den 1. august i biavlsåret.

Afgørelse og prioritering

§ 5. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om helt eller delvist afslag på ansøgninger ud fra følgende betingelser:

1) De påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 4, stk. 4, ikke er afgivet.

2) Projektet ikke har relevans i forhold til Landbrugsstyrelsens nationale biavlsprogram, jf. § 1, stk. 1.

3) Projektet ikke falder inden for en foranstaltning omfattet af § 1, stk. 2.

4) Ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

5) De anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 2, nr. 4.

6) Udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 11.

7) Den bevillingsmæssige ramme er opbrugt.

8) Projektets kvalitet ikke er tilstrækkelig, herunder at

a) projektets aktiviteter ikke er beskrevet klart og præcist,

b) der ikke er sammenhæng mellem projektaktiviteterne,

c) projektet ikke indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, eller

d) de nødvendige aktører og kompetencer ikke er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter.

§ 6. Landbrugsstyrelsen nedsætter et internt rådgivende udvalg, der bidrager med vurdering af de indkomne ansøgninger til brug for validering af ansøgningerne.

Stk. 2. Valideringen af de indkomne ansøgninger skal ske med afsæt i, om ansøgningen falder inden for en foranstaltning omfattet af § 1, stk. 2, om den forventede effekt anført i projektbeskrivelsen, jf. § 4, stk. 4, nr. 2, er realistisk, og om projektets kvalitet er tilstrækkelig, jf. § 5, stk. 1, nr. 8.

Stk. 3. Det interne rådgivende udvalg træffer afgørelse om afslag på ansøgningen, hvis ansøgningen ikke kan valideres i henhold til stk. 2.

§ 7. Hvis den bevillingsmæssige afsatte ramme ikke giver mulighed for at imødekomme alle tilskudsberettigede ansøgninger, foretager Landbrugsstyrelsen en prioritering af ansøgningerne. Ved prioritering af ansøgningerne lægger Landbrugsstyrelsen vægt på følgende kriterier, der vægtes lige højt:

1) Reduktion af honningbiernes dødelighed, herunder bekæmpelse af bisygdomme.

2) Forøgelse af produktionsværdi af biavlsprodukter.

Stk. 2. Hvis der efter foretaget prioritering er en ansøgning, hvor det ikke er muligt at give fuld tilsagn inden for den bevillingsmæssige ramme, tilbyder Landbrugsstyrelsen et reduceret tilsagn, hvis ansøger selv kan tilvejebringe de nødvendige midler til gennemførelse af projektet.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag til en ansøgning efter stk. 2, hvis ansøger ikke selv kan tilvejebringe de nødvendige midler, og hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at projektet som følge heraf ikke vil kunne gennemføres i henhold til ansøgningen, eller hvis ansøger afslår det reducerede tilsagn.

Stk. 4. Hvis der gives afslag til en ansøgning i medfør af stk. 3, kan Landbrugsstyrelsen tilbyde tilsagn til den eller de næste ansøgninger, hvor det er muligt at give fuld tilsagn inden for den bevillingsmæssige ramme, i henhold til prioriteringen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis der ved tildeling i henhold til stk. 4 er en ansøgning, hvor det ikke er muligt at give fuld tilsagn inden for den bevillingsmæssige ramme, finder stk. 2-5 anvendelse.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 8. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

1) At projektet falder inden for en foranstaltning, jf. § 1, stk. 2.

2) At projektet udføres i henhold til biavlsåret, jf. § 2, nr. 2.

3) At ansøger i ansøgningen om tilsagn om tilskud oplyser, om projektet eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Forpligtelser

§ 9. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet.

2) At alle dokumenter vedrørende projektet med tilhørende regnskabsbilag holdes tilgængelige for Landbrugsstyrelsen i mindst fem år og seks måneder fra tidspunktet for den afsluttende udbetaling.

3) At kontrolmyndigheden sikres adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.

4) At have et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til projektet.

5) At ansøger oplyser om denne modtager tilskud til projektet fra andre myndigheder, institutioner, fonde eller private.

6) At projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 15.

7) At tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, faglige statusrapporter og slutrapport rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 17, stk. 4.

8) At informere om den offentlige medfinansiering af projektet og sikre offentlig formidling af projektet i henhold til tilsagnet.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan offentliggøre resultaterne af de projekter, som modtager tilskud.

Underretningspligt

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til uden ugrundet ophold at give Landbrugsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, eller som medfører, at allerede udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Det gælder også, hvis tilsagnet ikke anvendes.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 11. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte

1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 3,

2) konsulentbistand,

3) udgifter til rejser for tilsagnshavers personale i henhold til statens takster,

4) køb af analyser,

5) køb af nye materialer,

6) køb af nyt udstyr, og

7) lokaleleje.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, og udgifterne kan dokumenteres.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at Landbrugsstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Stk. 5. Indtægter, der er genereret under gennemførelsen af projektet, fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 6. Landbrugsstyrelsen yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte sammenlignelige tilbud, dog ikke for udgifter til løn til personale, jf. stk. 1, nr. 1.

§ 12. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter til køb af brugt udstyr og materiel,

3) udgifter til leje og leasing af udstyr,

4) moms, medmindre den ikke kan blive tilbagebetalt i henhold til national momslovgivning, jf. artikel 69, stk. 3, litra c, i forordning 1303/2013 af 17. december 2013,

5) renter af gæld med undtagelse af tilskud, der gives i form af rentegodtgørelse eller tilskud til garantigebyrer, jf. artikel 69, stk. 3, litra a, i forordning 1303/2013 af 17. december 2013,

6) revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger,

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning 1303/2013 af 17. december 2013,

8) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet,

9) udgifter, der er afholdt før det enkelte biavlsårs start og efter det enkelte biavlsårs afslutning, jf. § 2, nr. 2,

10) udgifter til simple genanskaffelser,

11) almindelige driftsomkostninger,

12) gaver,

13) udgifter til oplæring af personale,

14) udgifter, der ikke er specificerede i budgettet,

15) udgifter til opførelse og ombygning af bygninger,

16) udgifter til investeringer vedrørende detailhandel,

17) udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed,

18) udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine,

19) udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport,

20) udgifter til honorarer til arkitekter og ingeniører, eller

21) udgifter til gennemførlighedsundersøgelser og licenser mv.

§ 13. Ydes der tilskud til et projekt fra andre myndigheder, institutioner, fonde eller private, nedsætter Landbrugsstyrelsen tilskuddet efter denne bekendtgørelse således, at det samlede tilskud ikke overstiger 100 pct. af projektets samlede udgifter.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 14. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud på op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Tilskud til de tilskudsberettigede udgifter består af 50 pct. EU-tilskud og 50 pct. nationalt tilskud.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 15. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med ordningens formål, jf. § 1. Ansøgning om ændring af projektet skal indsendes på et særligt skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 1. maj i det biavlsår, som ændringen vedrører.

Stk. 3. Der kan maksimalt indgives to ansøgninger om ændring af et projekt pr. biavlsår, jf. § 2, nr. 2.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 5. Ansøgning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet valideret og prioriteret, jf. §§ 6-7.

§ 16. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på det skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 17. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på det ansøgningsskema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) Et ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter og indtægter, der er generet under gennemførsel af projektet i det pågældende biavlsår.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) De eventuelle nødvendige tilladelser til projektet fra offentlige myndigheder.

Stk. 2. De støtteberettigede aktiviteter, der er fastsat for hvert år i projektperioden i henhold til det godkendte projekt, skal gennemføres i det pågældende biavlsår tidligst fra den 1. august og være fuldt ud gennemført inden den 31. juli det efterfølgende år.

Stk. 3. Tilskud udbetales en gang årligt, idet hver udbetalingsanmodning skal være, ud over de i stk. 1 nævnte bilag, ledsaget af en faglig statusrapport med undtagelse af den afsluttende udbetalingsanmodning, som skal vedlægges en slutrapport, der skal udfærdiges på et skema, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Ansøgning om udbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 15. august efter det pågældende biavlsårs afslutning.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. Udgifterne skal være betalt senest på det tidspunkt, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

§ 18. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 19. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

3) tilsagnshaver ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet,

4) underretningsforpligtelsen ikke er opfyldt, jf. § 10, eller

5) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 8 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Landbrugsstyrelsen opretholde tilsagnet og foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis udbudsloven eller betingelserne i § 8, stk. 1, nr. 3 og underretningsforpligtelsen i § 10 ikke er overholdt.

Stk. 3. I de stk. 1 nævnte tilfælde træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter lovens § 20.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 20. Landbrugsstyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 9, jf. dog § 21.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugsstyrelsens vurdering forsat lever op til ordningens formål, da tilsagnet ellers bortfalder.

Stk. 3. I de stk. 1 nævnte tilfælde træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter lovens § 20.

§ 21. Landbrugsstyrelsen nedsætter udbetalingen med 1 pct. pr. kalenderdag ved for sent modtaget anmodning om udbetaling, jf. § 17, stk. 4, til og med den 10. kalenderdag.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 10 kalenderdage medfører 100 pct. nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn.

Kapitel 10

Myndigheder og kontrol

§ 22. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol, samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 484 af 25. maj 2016 om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 484 af 25. maj 2016 om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf.

Landbrugsstyrelsen, den 25. juni 2018

Jette Petersen

/ Mie Skovgaard

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1308/EU af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 671, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 2013/1303/ EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/1368/EU af 6. august 2015 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår støtte til biavlssektoren, EU-Tidende 2015, nr. L 211, side 9. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.