Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse

I medfør af § 3, stk. 3, § 4, stk. 2, og § 9, stk. 2, i lov nr. 311 af 25. april 2018 om Studievalg Danmark fastsættes:

Kapitel 1

Studievalg Danmark

§ 1. Vejledning efter denne bekendtgørelse varetages af Studievalg Danmark, som er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Studievalg Danmark yder vejledning om valg af videregående uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, samt om forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Målgruppe

§ 2. Studievalg Danmark skal give vejledning til elever i ungdomsuddannelserne og andre, som har eller er ved at opnå det nødvendige adgangsgrundlag for optagelse på en videregående uddannelse.

Kapitel 2

Formålet med vejledningsindsatsen

§ 3. Studievalg Danmarks vejledning skal bidrage til, at valg af videregående uddannelse og efter- og videreuddannelse bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet.

Stk. 2. Vejledningen skal gøre det muligt for den enkelte at håndtere valg af videregående uddannelse og karriere i et livslangt perspektiv og skal bidrage til, at den enkelte kan træffe oplyste, reflekterede og realistiske valg af videregående uddannelse og karriere i sammenhæng med den uddannelses- og beskæftigelsesmæssige udvikling.

Vejledningens indhold

§ 4. Studievalg Danmarks vejledning er landsdækkende og uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejledningen ydes på højt fagligt niveau med ensartet kvalitet i hele landet under hensyntagen til demografiske, geografiske og andre særlige forhold.

§ 5. Studievalg Danmarks vejledning omfatter det samlede udbud af videregående uddannelser i hele landet, herunder efter- og videreuddannelse for voksne, samt de erhvervs- og karrieremuligheder, som uddannelserne sigter mod og forventede beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Vejledningen skal efter den enkeltes behov give et overblik over mulighederne for at tage en uddannelse i udlandet, herunder udlandsstipendieordninger.

§ 6. Studievalg Danmarks vejledning gives på baggrund af aktuel og generel information om uddannelsernes indhold og opbygning samt de muligheder for beskæftigelse og selvstændig erhvervsudøvelse, den enkelte uddannelse fører frem til i Danmark.

Stk. 2. Vejledningen omfatter regler om adgang til og optagelse på ordinære videregående uddannelser efter afsluttet ungdomsuddannelse, herunder overgangene mellem videregående uddannelser, deltidsuddannelser, akademi-, diplom- og master-uddannelser, generelle studiemæssige forudsætninger, Statens Uddannelsesstøtte (SU), Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og specialpædagogisk støtte (SPS).

§ 7. Studievalg Danmarks vejledning skal basere sig på nyeste viden og forskning på vejledningsområdet samt inddrage uvildige it-baserede vejledningsværktøjer og sætte den enkelte i stand til selv at søge relevante informationer om uddannelse og karriere.

Stk. 2. Vejledningen skal inddrage den enkeltes faglige interesser og personlige forudsætninger, herunder både formelle og uformelle kompetencer.

Kapitel 3

Tilrettelæggelse af og samarbejde omkring vejledningsindsatsen

§ 8. Studievalg Danmarks vejledning ydes individuelt, gruppevis og kollektivt samt både ved personligt fremmøde og digitalt.

§ 9. Vejledningen gives på elevens uddannelsesinstitution på et tidspunkt, der er relevant i forhold til valg af fag i ungdomsuddannelsen, ansøgning til videregående uddannelser m.v. Vejledningen skal så vidt muligt foregå i skoletiden. Når det er hensigtsmæssigt, kan vejledningen gives uden for uddannelsesinstitutionen med henblik på at nå ud til målgruppen for vejledningen, herunder personer som ikke er tilknyttet en uddannelsesinstitution.

§ 10. Studievalg Danmarks vejledning tilrettelægges i samarbejde med ledelsen på den enkelte ungdomsuddannelsesinstitution, således at institutionens og Studievalg Danmarks vejledning for den enkelte elev udgør en sammenhængende indsats med progression. Samarbejdet skal desuden understøtte, at såvel uddannelsesinstitutionen som Studievalg Danmark tilskynder eleverne til at modtage den tilbudte vejledning og får hensigtsmæssige tilbud om vejledning.

Stk. 2. Studievalg Danmark samarbejder med og henviser til UddannelsesGuiden, eVejledning, den relevante kommunale vejledningsinstans, kommunernes jobcentre og andre relevante institutioner med henblik på at gøre vejledningen sammenhængende, relevant og let tilgængelig.

Stk. 3. Studievalg Danmark samarbejder med uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelser, herunder om viden om uddannelsesmuligheder og vejledning i forbindelse med studieskift m.v. Samarbejdet skal sikre sammenhæng mellem uddannelses- og karrierevejledning og valgmuligheder i en igangværende uddannelse.

Stk. 4. Studievalg Danmark samarbejder med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter med henblik på at tilvejebringe vejledning, der fokuserer på sammenhænge mellem uddannelse og arbejdsmarked.

Kapitel 4

Uddannelseskrav til Studievalg Danmarks vejledere

§ 11. Studievalg Danmarks vejledning skal varetages af personer, der har en vejlederuddannelse eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Stk. 2. Vejledningen kan varetages af personer, der har enten en diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, en masteruddannelse i vejledning eller en videregående uddannelse med mindst 30 ECTS inden for vejledningsteori- og metode samt af personer, som af Studievalg Danmark vurderes at have et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Stk. 3. Er det ikke muligt at ansætte en ansøger, der opfylder kravene i stk. 1 og 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i Studievalg Danmarks efteruddannelsesplaner, jf. stk. 4.

Stk. 4. Studievalg Danmark skal have en plan for, hvornår alle Studievalg Danmarks vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 1 og 2.

Kapitel 5

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen

§ 12. Studievalg Danmark skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningen. Kvalitetssikringssystemet skal som minimum omfatte:

1) Opgørelser af omfanget, resultater og effekter af vejledningen.

2) Videreudvikling af kvaliteten i vejledningen på baggrund af de indhøstede erfaringer.

3) Inddragelse af brugerne, således at der skabes grundlag for en brugerorienteret videreudvikling.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 876 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse ophæves.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 22. juni 2018

Tommy Ahlers

/ Kirstine Thomsen