Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

§ 1

I bekendtgørelse nr. 700 af 8. juni 2016 om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 22, stk. 1, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, og § 15 og § 60, stk. 3, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1575 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:«

2. § 9 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 24. juni 2018

Hans Müller Pedersen

/ Rikke Lise Simested