Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser m.v. 2018

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2018, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Satstabeller
         
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 826 af 23. juni 2017)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge 1)
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. uge
4.300
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. time
116,22
Ukendt arbejdstid, mand2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
202,71
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
183,06
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)
 
§ 45, stk. 2
Kr. pr. uge
2.867
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.858
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.787
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.870
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
4.305
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
 
§ 55, stk. 5
Kr. pr. år
7.525.000
Lønsum, udelukkelse
 
§ 55, stk. 5
Kr. pr. år
9.288.000
Præmiesats
 
§ 55, stk. 5
Pct. pr. år
71
1) Træder i kraft mandag den 1. januar 2018.
2) Jf. § 11 i BEK nr. 623 af 2. juni 2017 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
3) Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.
4) Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1414 af 5. december 2017 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2018 til udgangen af marts 2019.
 
       
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 827 af 23. juni 2017)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn
       
Dagpenge efter barselsloven5)
 
§ 35
Kr. pr. uge
4.300
5) Træder i kraft mandag den 1. januar 2018.
       
 
       
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
 
§ 4, stk. 1
Kr. pr. år
183.352
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
 
§ 4, stk. 2
Kr. pr. år
4.955,46
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
19.824
Lønmodtager, delpension, maksimum 30/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
123.888
Selvstændige, delpension6)
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
91.680
Mindsteudbetaling af delpension
 
§ 4 c, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt6)
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
61.117
Ukendt arbejdstid, mand7)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
202,71
Ukendt arbejdstid, kvinde7)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
183,06
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 5
Pct.
60
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 8
Pct.
45
Fradrag, pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 5
Kr. pr. år
15.700
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten8)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen8)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
6) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
7) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
8) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
 
       
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Fleksydelse
       
Fleksydelse
 
§ 17, stk. 2 og 3
Kr. pr. år
203.472
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
§ 25, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
 
§ 18, stk. 11
Kr. pr. år
15.700
Lempeligt fradrag
 
§ 20, stk. 3
Kr. pr. år
38.329
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed9)
 
§ 21
Kr. pr. år
79.048
Fleksydelsesbidrag10)
 
§ 8
Kr. pr. kvartal
1.505
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren11)
 
§ 12
Kr. pr. time
1,78
9) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse.
10) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse.
11) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.
       
         
Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontanthjælp
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 25, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.993
Fyldt 30 år, andre
§ 25, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
11.282
Enlige forsørgere under 30 år
§ 25, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
14.331
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 25, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
10.026
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 25, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
11.282
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 25, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.993
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
11.282
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
7.272
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 7
Kr. pr. måned
3.509
Under 25 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 8
Kr. pr. måned
7.272
Under 25 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 9
Kr. pr. måned
3.509
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 25, stk. 4
Kr. pr. måned
14.993
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp
Enlige forsørgere under 30 år,
§ 25, stk. 9, nr. 1
Kr. pr. måned
662
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 25, stk. 9, nr. 2
Kr. pr. måned
4.967
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 9, nr. 3
Kr. pr. måned
4.011
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 9, nr. 4
Kr. pr. måned
7.774
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 12)
 
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Fyldt 30 år, andre
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
521
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
661
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
463
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
521
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
521
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
336
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
162
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
336
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
162
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
31
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
229
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
185
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
359
Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 12)
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.076
Fyldt 30 år, andre
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.563
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.983
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.389
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.563
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.076
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.563
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.008
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
486
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.008
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
486
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.076
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
93
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
687
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
555
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.077
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet
     
Minimum ydelse
§ 42, stk. 1
Kr. pr. måned
11.446
Uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 23, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.364
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 23, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
8.653
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 23, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
11.282
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 23, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.993
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
11.282
25-29 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
6.182
25-29 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
2.664
Under 25 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
6.182
Under 25 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 9
Kr. pr. måned
2.664
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 23, stk. 3
Kr. pr. måned
14.993
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 24, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
2.629
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 24, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
6.341
25-29 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
5.100
25-29 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
8.618
Under 25 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
1.089
Under 25 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
844
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
571
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
399
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
521
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
521
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
285
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
123
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
285
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
123
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
121
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
293
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
235
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
398
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
50
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
39
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.713
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.197
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.563
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.076
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.563
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
855
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
369
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
855
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
369
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.076
Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
363
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
879
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
705
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.194
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
150
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
117
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet
     
Minimum ydelse
§ 42, stk. 1
Kr. pr. måned
11.446
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2
     
Gifte/samlevende, forsørgere
§ 25 b, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
14.993
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
11.282
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
15.632
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
16.001
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
13.645
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25 b, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.801
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
12.674
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
9.723
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
15.323
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
15.692
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.445
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk.1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25 b, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
12.208
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
12.043
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
9.317
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.579
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
14.947
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
10.034
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)*
     
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 5, nr. 1
Kr. pr. måned
9.088
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 5, nr. 2
Kr. pr. måned
9.157
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 5, nr. 3
Kr. pr. måned
6.108
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 5, nr. 4
Kr. pr. måned
7.322
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 5, nr. 5
Kr. pr. måned
7.391
Nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 5, nr. 6
Kr. pr. måned
5.408
Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder
     
Hjælp beregnet på baggrund af 14.993 kr./11.282 kr. pr. måned
§ 13 g, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
1.029
Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 14.993 kr./11.282 kr. pr. måned
§ 13 g, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
514
Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel
     
Omregningssats
§ 13 f, stk. 15
Kr. pr. time
122,50
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel
     
Forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
14.993
Ikke-forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
11.282
Engangshjælp
     
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 2
Kr. pr. måned
6.030
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 3
Kr. pr. måned
2.998
Hjælp til visse persongrupper
     
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 1
Kr. pr. måned
9.570
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 2
Kr. pr. måned
3.032
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)
§ 12, stk. 3
Kr. pr. måned
12.364
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
     
Formue, enlige
§ 14, stk. 1
Kr. pr. måned
10.000
Formue, ægtefæller
§ 14, stk. 1
Kr. pr. måned
20.000
Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom
§ 14, stk. 8
Kr. pr. forsikringsbegivenhed
150.000
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
14.993
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
11.282
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
§ 31, stk. 1
Kr. pr. time
26,78
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)
§ 31, stk. 2
Kr. pr. år
25.319
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats
§ 31, stk. 3
Kr. pr. time
235,60
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 13)
     
Ikke-forsørgere
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
3.000
Forsørgere med et hjemmeboende barn
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.300
Forsørgere med et udeboende barn
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.400
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
800
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
650
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
18.633
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
13.233
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag
     
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)
§ 96 a, stk. 1
Kr. pr. måned
14.993
12) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
13) Jf. BEK nr. 894 af 29. juni 2017 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
*Satserne træder i kraft den 1. juli 2018.
 
 
Tabel 6. Kontantydelse, jf. lov om kontantydelse (lov nr. 174 af 24. februar 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontantydelse
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 4, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
14.993
Fyldt 30 år, andre
§ 4, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
11.282
Kontantydelse for personer med erhvervskompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 5, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
14.331
Forsørgere under 30 år
§ 5, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
10.026
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 5, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
11.282
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 5, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
14.993
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
11.282
25-29 år, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 6
Kr. pr. måned
7.272
25-29 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 1, nr. 7
Kr. pr. måned
3.509
Under 25 år, udeboende
§ 5, stk. 1, nr. 8
Kr. pr. måned
7.272
Under 25 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 1, nr. 9
Kr. pr. måned
3.509
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 5, stk. 2
Kr. pr. måned
14.993
Barselstillæg til kontantydelse
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 5, stk. 6, nr. 1
Kr. pr. måned
662
Forsørgere under 30 år
§ 5, stk. 6, nr. 2
Kr. pr. måned
4.967
Fyldt 25 år, udeboende
§ 5, stk. 6, nr. 3
Kr. pr. måned
4.011
Fyldt 25 år, hjemmeboende
§ 5, stk. 6, nr. 4
Kr. pr. måned
7.774
Kontantydelse for personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 6, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
12.364
Forsørgere under 30 år
§ 6, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
8.653
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 6, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
11.282
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 6, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
14.993
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
11.282
25-29 år, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 6
Kr. pr. måned
6.182
25-29 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 1, nr. 7
Kr. pr. måned
2.664
Under 25 år, udeboende
§ 6, stk. 1, nr. 8
Kr. pr. måned
6.182
Under 25 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 1, nr. 9
Kr. pr. måned
2.664
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 6, stk. 2
Kr. pr. måned
14.993
Barselstillæg til kontantydelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 6, stk. 6, nr. 1
Kr. pr. måned
2.629
Forsørger under 30 år
§ 6, stk. 6, nr. 2
Kr. pr. måned
6.341
25-29 år, udeboende
§ 6, stk. 6, nr. 3
Kr. pr. måned
5.100
25-29 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 6, nr. 4
Kr. pr. måned
8.618
Under 25 år, udeboende
§ 6, stk. 6, nr. 5
Kr. pr. måned
1.089
Under 25 år, hjemmeboende
§ 6, stk. 6, nr. 6
Kr. pr. måned
844
Periodesanktioner – fradrag i kontantydelsen
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Fyldt 30 år, andre
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
521
Periodesanktioner for personer med kompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
661
Forsørger under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
463
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
521
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
521
25-29 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
336
25-29 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
162
Under 25 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
336
Under 25 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
162
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Periodesanktioner for personer uden kompetencegivende uddannelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
571
Forsørger under 30 år
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
399
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
521
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
521
25-29 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
285
25-29 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
123
Under 25 år, udeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
285
Under 25 år, hjemmeboende
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
123
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 17, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Punktsanktioner – fradrag i kontantydelsen
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.076
Fyldt 30 år, andre
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.563
Punktsanktioner for personer med kompetencegivende uddannelse
   
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.983
Forsørger under 30 år
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.389
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.563
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.076
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.563
25-29 år, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.008
25-29 år, hjemmeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
486
Under 25 år, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.008
Under 25 år, hjemmeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
486
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.076
Punktsanktioner for personer uden kompetencegivende uddannelse
     
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.713
Forsørger under 30 år
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.197
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.563
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.076
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.563
25-29 år, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
855
25-29 år, hjemmeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
369
Under 25 år, udeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
855
Under 25 år, hjemmeboende
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
369
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
2.076
       
 
Tabel 7. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Ressourceforløbsydelse
Forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.993
Ikke-forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
11.282
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt
 
§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
3.509
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.993
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)
 
§ 68, stk. 4
Kr. pr. uge
4.300
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.827
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
14.993
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
11.282
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
 
§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9
Kr. pr. måned
14.398
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud
 
§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10
Kr. pr. time
16,35
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
3.000
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.300
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.400
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
800
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
650
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
18.633
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Ikke-forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
521
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
162
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
692
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.735
Ikke-forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.735
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.735
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
269
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
11.245
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
8.462
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
2.632
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
14.116
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
7.497
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
5.641
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
1.755
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
13.239
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct.uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
519
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
391
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
122
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
519
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.301
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.301
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
202
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
202
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
346
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
261
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
81
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
346
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
868
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
868
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
135
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
135
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet
     
Minimum ydelse
§ 42, stk. 1
Kr. pr. måned
11.446
       
Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
       
Fyldt 30 år
 
§ 52, stk. 1
Kr. pr. måned
18.645
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet
 
§ 52, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
18.645
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn
 
§ 52, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
14.993
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
 
§ 52, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
11.282
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
7.272
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
3.509
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
 
§ 52, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
11.282
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
14.993
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
 
§ 52, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
11.282
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
 
§ 52, stk. 3
Kr. pr. måned
14.993
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig
overstiger højeste revalidering
§ 52, stk. 4
Kr. pr. måned
18.645
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt
overstiger følgende beløb
§ 58, stk. 1
Kr. pr. år
12.000
Ledighedsydelse
       
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 74 a, stk. 2
Kr. pr. uge
3.827
Ledighedsydelse (89 pct.)
   
Kr. pr. måned
16.583
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
§ 74 a, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. uge
3.460
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
   
Kr. pr. måned
14.993
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
§ 74 a, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. uge
2.604
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
   
Kr. pr. måned
11.282
Lønindtægtsgrænse
 
§ 74 d, stk. 3
Kr. pr. måned
14.398
Omregningssats
 
§ 74 d, stk. 5
Kr. pr. time
235,60
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen
       
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
765
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
692
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
521
         
         
Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
14.993
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
11.282
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag14)
 
§ 80
Kr. pr. måned
95
Kommunens 2/3 bidrag
 
§ 80
Kr. pr. måned
189
14) Jf. BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
         
         
Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Løntilskud
       
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob
 
§ 63, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. time
28,00
Løntilskud, pensionister
 
§ 63, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. time
49,03
Løntilskud, privat arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. time
78,12
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. time
113,46
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. time
151,00
Timeløn15)
 
§ 55, stk. 2
Kr. pr. time
126,32
         
Løntilskud ved fleksjob
       
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
516.756
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
268,56
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
258.378
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
134,28
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
344.504
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
179,04
Fleksløntilskud
 
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. uge
4.214
Fleksløntilskud
 
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. måned
18.260
Lønindtægtsgrænse
 
§ 70 f, stk. 2
Kr. pr. måned
14.398
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende
 
§ 70 g, stk. 5
Kr. pr. år
138.437
Højeste fleksbidrag16)
 
§ 7, stk. 2
Kr. pr. måned
4.382
Jobrotationsydelse
       
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
188,73
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver17)
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
212,61
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
       
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 
§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 3
Kr. pr. uge
3.988,68
Rådighedsbeløb
       
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere18)
 
Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118
Kr. pr. helårsperson
11.414
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse18)
 
Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118 a
Kr. pr. helårsperson
10.139
15) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats.
16) Bestemmelsen findes i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 1086 af 19. september 2017).
17) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.
18) Driftslofterne er foreløbige og fastsættes endeligt på finansloven for 2018.
 
         
         
Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Seniorjob
       
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling
 
§ 15, stk. 1
Kr. pr. år
143.908
         
         
Tabel 12. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Befordringsgodtgørelse mv.
       
Befordringsgodtgørelse, kilometersats19)
§ 82, stk. 1, og stk. 2
Kr. pr. km.
0,97
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)
§ 83, stk. 1
Kr. pr. måned
1.000
19) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk
       

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. juni 2018

Jens Erik Zebis

/ Kasper Håkansson