Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 38-18 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - fradrag for indtægter - fælles husførelse - logerende - fiktive indtægter

Principafgørelsen fastslår

Der kan kun foretages fradrag i kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse for faktiske indtægter.

Kommunen har ikke hjemmel til at foretage fradrag for fiktive lejeindtægter, uanset om det vurderes, at den person, som ydelsesmodtageren bor sammen med, er i stand til at betale husleje.

En ydelsesmodtager kan nedsætte sine leveomkostninger ved at indrette sig med fælles husførelse med en eller flere andre personer. To eller flere personer har fælles husførelse, når de efter en samlet vurdering opnår ikke uvæsentlige økonomiske og/eller ikke-økonomiske fordele ved at bo sammen.

Der er en formodning for fælles husførelse mellem voksne børn og deres forældre eller andre nært beslægtede, der bor sammen i en bolig, der er indrettet til én familie, og når der ikke er oprettet en lejekontrakt.

Overførsler af penge til borgeren til betaling af en andel af de fælles udgifter betragtes som bidrag til den fælles husførelse, såfremt det er ydelsesmodtageren, der rent praktisk afholder de fælles udgifter. Der vil i disse tilfælde ikke være tale om en indtægt, hvorfor der ikke kan ske fradrag i hjælpen efter aktivloven.

I sag nr. 1 havde borgeren en hjemmeboende datter over 18 år, som ikke betalte for at bo hjemme. Kommunen foretog et løbende fradrag i borgerens hjælp på 3.750 kr., fordi kommunen vurderede, at datteren var i stand til at betale husleje.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede afgørelsen, fordi kommunen ikke havde hjemmel til at foretage fradrag for fiktive indtægter. Kommunen havde heller ikke hjemmel til at pålægge datteren at begynde at betale husleje for at bo hjemme.

I sag nr. 2 havde borgeren en hjemmeboende datter over 18 år, som betalte 3.500 kr. i husleje. Kommunen foretog et løbende fradrag i borgerens hjælp, fordi de vurderede, at datteren var en del af den fælles husstand.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede afgørelsen, fordi der forelå en huslejekontrakt mellem parterne, og udlejningen skete i overensstemmelse med lejelovens regler. Indtægten var derfor omfattet af undtagelsesbestemmelsen om fradrag for indtægter i aktivloven.

I sag nr. 3 havde borger to hjemmeboende børn over 18 år, som hver betalte 2.161,50 kr. til den fælles husførelse. Kommunen foretog fradrag i borgerens hjælp, fordi de vurderede, at der var tale om en indtægt, som ikke var omfattet af undtagelsesbestemmelserne.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede afgørelsen, da der var tale om fælles husførelse mellem borgeren og hendes to børn. Børnenes overførsler af penge til moderen er derfor ikke en indtægt, men alene en betaling af deres andel af de fælles udgifter.

Baggrund for at behandle sagerne principielt

Ankestyrelsen har behandlet 3 antal sager principielt. Det har vi gjort for at afklare, om en ydelsesmodtager kan modtage økonomisk bidrag til husførelsen, uden at der er tale om en indtægt, som skal fradrages i hjælpen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

§ 30, stk. 1 om fradrag for indtægter.

§ 33, stk. 1, nr. 10 om undtagelse for fradrag for højst én logerende.

Praksis

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Principafgørelse 8-13, der fastslår, hvornår to personer har fælles husførelse.

Principafgørelse 82-13, der fastslår, at der kun kan ske fradrag i hjælpen for faktiske indtægter.

Følgende principafgørelse ophæves, da der er kommet nye regler:

Principafgørelse A-20-06, der fastslår, at en huslejeindtægt fra en hjemmeboende søn og dennes familie skal betragtes som en indtægt og indgå i beregningen af hjælp. Begrundelsen i principafgørelsen er, at indtægt ved udlejning af værelser ikke er undtaget i reglerne.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Sag nr. 1, j.nr. 17-28665

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag af indtægter. Kommunen afgjorde sagen den 28. november 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Der skal ikke ske løbende fradrag i din hjælp for fiktive lejeindtægter.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du ikke har lejeindtægter.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 27. november 2017 har oplyst, at din datter ikke betaler noget for at bo hjemme.

Vi lægger også vægt på, at kommunen ikke har dokumenteret, at du har nogle faktiske indtægter fra din datter. Kommunen har fastsat en fiktiv lejeindtægt.

Vi lægger videre vægt på, at der ikke er hjemmel i reglerne om fradrag for indtægter til at foretage fradrag for fiktive indtægter, da reglerne forudsætter en faktisk indtægt.

Om reglerne

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter.

Efter Ankestyrelsens praksis kan der kun foretages fradrag for faktiske indtægter.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 2, j.nr. 17-29086

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag for indtægter. Kommunen afgjorde sagen den 8. november 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Din indtægt i form af lejeindtægt fra din datter skal ikke trækkes fra i din kontanthjælp for november måned 2017 og frem.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at din datter skal betragtes som logerende

Vi vurderer, at du ikke har mere end én logerende i den bolig, du selv bebor.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 7. november 2017 har oplyst til kommunen at din datter betaler 3.500 kr. for at bo hjemme.

Vi lægger vægt på, at du og din datter har underskrevet en lejekontrakt den 30. oktober 2017, som er i overensstemmelse med lejelovens regler.

Vi lægger også vægt på, at du ikke har andre logerende end din datter.

Der skal derfor ikke ske fradrag for lejeindtægterne fra din datter.

Om reglerne

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter.

Der foretages dog ikke fradrag i hjælpen for lejeindtægter fra højst én logerende i ejer-, andels- eller lejebolig i overensstemmelse med lejelovens regler, som modtageren af hjælp samtidig selv er bosiddende i.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Sag nr. 3, j.nr. 18-29179

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag for indtægter. Kommunen afgjorde sagen den 14. juli 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

De beløb, dine børn betaler til den fælles husførelse, skal ikke trækkes fra i din hjælp.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har fælles husførelse med dine børn.

Vi vurderer, at overførslerne fra dine børn til dig er deres betaling af de fælles udgifter. Vi vurderer, at det er uden betydning, hvordan I rent praktisk fordeler udgifterne mellem jer.

Vi vurderer derfor, at betalingerne til dig fra dine børn ikke er indtægter.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du den 5. juli 2017 har oplyst, at du har to børn, som hver betaler 661,50 kr. for udgifter til el, gas, bredbånd og tv, samt 1.500 kr. i kostpenge.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at du afholder de fælles udgifter til jeres husførelse.

Vi er opmærksomme på, at begge dine børn er fyldt 18 år.

Vi lægger dog vægt på, at I er nært beslægtede og at I efter det oplyste bor i en bolig, der er indrettet til én familie. Vi lægger også vægt på, at der ikke er oprettet lejekontrakt, eller at der i øvrigt er oplysninger om, at I har separat husførelse.

Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at du den 20. juli 2017 oplyser, at du ikke længere opkræver kostpenge, og at dine børn fremadrettet alene betaler 661,50 kr. hver til dækning af de fælles udgifter og selv må klare deres kost.

Vi lægger dog vægt på, at denne ændring i jeres forhold er foranlediget af kommunens afgørelse om fradrag for dine børns bidrag til den fælles husførelse i din hjælp. Vi tillægger derfor ikke denne oplysning betydning ved vores vurdering af sagen.

Om reglerne

Efter reglerne skal indtægter som hovedregel fradrages i hjælpen. Dette gælder også ægtefællens indtægter.

Efter Ankestyrelsens praksis har personer fælles husførelse, når de efter en samlet vurdering opnår ikke uvæsentlige økonomiske og/eller ikke-økonomiske fordele ved at bo sammen.

Efter Ankestyrelsens praksis er der en formodning for, at nært beslægtede har fælles husførelse, når personerne er fyldt 18 år.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 20-19.