Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1627 af 19. december 2017 om taxikørsel foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 10 og 11, § 5, stk. 8, § 6, stk. 4, § 7, stk. 6, § 9, stk. 3, § 20, stk. 10 og 11, § 21, stk. 5, § 30, stk. 2, § 34, stk. 2, og § 35, stk. 3, i taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 3, nr. 1, ændres »underskrevet« til: »revideret«.

3. I § 27, stk. 2, ændres »170« til: »107«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 25. juni 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted