Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 536 af 11. juni 2012, bekendtgørelse nr. 1665 af 27. december 2013, bekendtgørelse nr. 340 af 7. april 2016, bekendtgørelse nr. 589 af 1. juni 2016, bekendtgørelse nr. 1453 af 30. november 2016, bekendtgørelse nr. 489 af 16. maj 2017, bekendtgørelse nr. 1093 af 22. september 2017 og bekendtgørelse nr. 1508 af 14. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 2, §§ 4, 5 og 7, § 10, stk. 3, § 10 a, stk. 3, § 11 a, stk. 3, § 14, stk. 1, § 16, stk. 6, § 17, stk. 2, 5 og 6, § 18, stk. 3, § 19, stk. 1, §§ 21, 22 og 26, § 30, stk. 4 og 5, §§ 47 og 57-59, § 61, stk. 2, §§ 63 og 65, § 68, stk. 1 og § 79 a i toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. januar 2018, § 35, stk. 1 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, og § 1, stk. 7, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og efter forhandling med justitsministeren og forsvarsministeren, fastsættes:«

2. § 85 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Luftfartsselskaberne kan til og med den 31. december 2018 vælge at levere oplysningerne omfattet af § 85 a på anden vis end til Skatteforvaltningens elektroniske løsning.«

3. § 122 a ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Skatteministeriet, den 27. juni 2018

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen