Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om digital registrering af tatoveringssteder, tatovører og gebyrer for registrering og opfølgende tilsynsbesøg

I medfør af § 5, § 6, stk. 1 og 2, og § 16, stk. 2, i tatoveringsloven, lov nr. 695 af 8. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter registrering af tatoveringssteder, ansatte og tilknyttede tatovører og betaling af gebyrer til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter til varetagelse af vejlednings-, registrerings- og tilsynsopgaver, herunder betaling af et vejledningsbesøg, årligt registreringsgebyr og gebyr for opfølgende tilsynsbesøg.

Registrering i tatoveringsstedsregistret

§ 2. Ejeren af et tatoveringssted skal registrere tatoveringsstedet, ansatte og tilknyttede tatovører i Sikkerhedsstyrelsens tatoveringsstedsregister, jf. lovens § 4, stk. 1. Registreringen skal ske digitalt på erhvervsportalen Virk.dk eller Kvikskranken.

Stk. 2. Ejeren af et tatoveringssted skal registrere ændringer i registret, herunder afmelding, senest 14 dage efter, at ændringen er sket.

§ 3. Følgende tatoveringssteder skal lade sig registrere i tatoveringsstedsregistret:

1) Tatoveringssted med en fast lokalitet.

2) Tatoveringssted med en ikke-fast lokalitet, som ikke er en del af et tatoveringssted med en fast lokalitet.

Gebyrer

§ 4. Ejeren af et tatoveringssted skal samtidig med registreringen betale et registreringsgebyr. Gebyret dækker 12 måneder.

Stk. 2. Betaling for det årlige gebyr for registreringen af et tatoveringssted skal ske senest på årsdagen for første registrering.

Stk. 3. Gebyr efter stk. 1 og 2 skal betales elektronisk og refunderes ikke, hvis ejeren af et tatoveringssted afmelder tatoveringsstedet inden udløbet af det år, der er betalt for.

Stk. 4. Hvis tatoveringsstedet på årsdagen er registreret, er ejeren forpligtet til at betale gebyret for det kommende år.

§ 5. Gebyr for et opfølgende tilsynsbesøg efter forudgående udstedelse af påbud, jf. lovens 14, stk. 1, betales til Sikkerhedsstyrelsen på baggrund af fakturering.

§ 6. Sikkerhedsstyrelsen sender et påkrav til ejerens e-boks, hvis

1) gebyr efter § 4, stk. 1, ikke betales ved registreringen,

2) gebyr efter § 4, stk. 2, ikke betales senest på årsdagen, eller

3) gebyret efter § 5 ikke betales inden betalingsfristen.

Stk. 2. Bliver gebyr efter stk. 1 ikke betalt, sendes gebyrkravet til restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 7. Gebyr efter § 4, stk. 1 og 2, udgør 5.776 kr. pr. tatoveringssted, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Gebyr efter § 5 udgør 5.175 kr.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde fritage for betaling af det i stk. 1 nævnte gebyr, herunder hvis et tatoveringssted flyttes til en anden adresse umiddelbart efter, at der er betalt registreringsgebyr, eller hvis der er tale om udenlandske tatovører, der har et midlertidigt tatoveringssted i Danmark.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. De, der udøver erhvervsmæssig tatovering på et tatoveringssted på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, skal registrere tatoveringsstedet senest den 1. januar 2019, jf. lovens § 19.

Stk. 3. Registrering efter stk. 2 skal ske på virk.dk. Ved registrering skal ejeren meddele, om tatoveringsstedet lever op til kravene i lovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9.

Stk. 4. Gebyr for registrering, jf. lovens § 19, stk. 5, udgør 1.200 kr. pr. tatoveringssted. Gebyret skal betales elektronisk samtidig med registreringen og refunderes ikke, hvis ejeren af et tatoveringssted afmelder tatoveringsstedet inden Sikkerhedsstyrelsen har aflagt et vejledningsbesøg i henhold til lovens § 19, stk. 4.

Sikkerhedsstyrelsen, den 25. juni 2018

Lone Saaby

/ Helle Liemann