Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Det Særlige Bygningssyn

I medfør af § 22, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018, fastsættes:

§ 1. Det Særlige Bygningssyn består af indtil 13 medlemmer.

Stk. 2. Kulturministeren udpeger medlemmerne. 12 medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis:

1) Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i fællesskab.

2) Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, Akademiraadet.

3) Akademisk Arkitektforening.

4) Museumsudvalget for Kulturhistorie under Slots- og Kulturstyrelsen.

5) Nationalmuseet.

6) Dansk Byplanlaboratorium.

7) Erhvervsministeriet.

8) Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

9) Bygnings Frednings Foreningen, BYFO.

10) Danske Landskabsarkitekter.

11) KL.

12) Organisationen Danske Museer.

Stk. 3. Kulturministeren udpeger selv det 13. medlem.

Stk. 4. Blandt medlemmerne, som udpeges efter stk. 2 og 3, skal der være repræsenteret faglige kompetencer inden for arkitektur og kulturhistorie. Herudover kan der blandt medlemmerne være andre faglige kompetencer repræsenteret.

Stk. 5. Formanden for Det Særlige Bygningssyn udpeges af ministeren blandt medlemmerne.

Stk. 6. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, jf. dog § 6, stk. 3.

§ 2. Det Særlige Bygningssyn er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer, herunder formanden, deltager i beslutningen.

Stk. 2. I tilfælde af formandens midlertidige forfald skal Det Særlige Bygningssyn med almindeligt stemmeflertal udpege et medlem til at fungere som formand.

Stk. 3. I tilfælde af et medlems længerevarende forfald kan en suppleant udpeges af kulturministeren.

§ 3. Det Særlige Bygningssyns beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 4. Sager, der forelægges for Det Særlige Bygningssyn, behandles i almindelighed på møder i Det Særlige Bygningssyn.

Stk. 2. Formanden kan beslutte, at skriftlig behandling kan finde sted i sager, som ikke kan afvente behandling på et møde i Det Særlige Bygningssyn.

Stk. 3. Det Særlige Bygningssyn kan beslutte, at en bestemt sag eller bestemte typer af sager kan behandles af formanden eller Slots- og Kulturstyrelsen, uden Det Særlige Bygningssyn indkaldes eller skal tage stilling til sagen eller sagerne.

§ 5. Slots- og Kulturstyrelsen varetager Det Særlige Bygningssyns sekretariatsfunktioner.

Stk. 2. Formanden tilrettelægger sammen med sekretariatet Det Særlige Bygningssyns arbejde.

Stk. 3. Sekretariatet udarbejder et referat af Det Særlige Bygningssyns møder, som sendes til medlemmerne med henblik på godkendelse. Medlemmer af Det Særlige Bygningssyn, som er til stede ved mødet, kan kræve at afvigende meninger gengives i referatet.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 826 af 1. juli 2011 om Det Særlige Bygningssyn med senere ændringer ophæves.

Stk. 3. Første udpegningsperiode efter § 1, stk. 2, nr. 12, ophører den 31. juli 2019.

Kulturministeriet, den 24. juni 2018

Mette Bock

/ Katrine Tarp