Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1108 af 29. september 2017 om recepter og dosisdispensering af lægemidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 234 af 20. marts 2018, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 38, stk. 1, § 42, § 43, 1. pkt. og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, og § 61, stk. 2 og 3, § 62, stk. 1, og § 104, stk. 3, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018, fastsættes:«

2. § 6, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Lægemidler i udleveringsgruppe »A § 4-NB-S« må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må anvise lægemidlet. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A § 4«.«

3. I § 124, stk. 2, ændres »1. juli 2018« til: »1. januar 2019«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Lægemiddelstyrelsen, den 22. juni 2018

Thomas Senderovitz

/ Kim Helleberg Madsen