Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og videngrundlag
Kapitel 2 Adgang
Kapitel 3 Indhold m.v.
Kapitel 4 Prøver og bedømmelse
Kapitel 5 Studieordning
Kapitel 6 Andre regler
Kapitel 7 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

I medfør af § 11, stk. 2, § 14, stk. 4, § 15, stk. 5 og 6, § 19, nr. 1, litra a, § 22 og § 30, stk. 2, i lov om videregående uddannelser (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af 30. august 2017, § 10, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 26. januar 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, og § 2, stk. 9, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1575 af 15. december 2017 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Kapitel 1

Formål og videngrundlag

§ 1. En masteruddannelse er en kunstnerisk og/eller forskningsbaseret uddannelse, der har til formål at udvikle og forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence. Uddannelsen skal på kunstnerisk og/eller forskningsbaseret grundlag gennem udvikling af faglige og personlige kompetencer kvalificere de studerende til at kunne varetage højt kvalificerede arbejdsfunktioner indenfor uddannelsens fagområde. I studieordningen for den enkelte masteruddannelse fastsættes nærmere om uddannelsens formål, jf. § 8.

Stk. 2. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til en kandidatuddannelse.

Stk. 3. Uddannelsen udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

§ 2. En masteruddannelse er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse, jf. lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer 60 points i European Credit Tranfer System (ECTS-point).

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger masteruddannelsen som deltidsundervisning indenfor en tidsramme på indtil 3 år. Uddannelsen kan tillige tilrettelægges som heltidsundervisning.

Stk. 4. Uddannelsen tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler. I studieordningen fastsættes rækkefølgen af modulerne.

Stk. 5. Uddannelsen tilrettelægges således, at der tages hensyn til de studerendes mulighed for at kombinere uddannelse med tilknytning til arbejdsmarkedet. Undervisningen skal være praksisrelateret, og de studerendes erfaringer skal inddrages i undervisningen.

Stk. 6. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra.

Stk. 7. Indholdet af og tilrettelæggelsen af den enkelte masteruddannelse er fastlagt i en studieordning, jf. § 8.

§ 3. Den enkelte masteruddannelse godkendes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden den udbydes.

Stk. 2. Ministeriet fastsætter det samlede antal studiepladser på institutionens masteruddannelser.

Stk. 3. Udbud af uddannelsen skal annonceres offentligt.

§ 4. I forbindelse med godkendelsen, jf. § 3, fastsættes uddannelsens titel og den betegnelse, som uddannelsen giver ret til at anvende samt en eventuel forkortelse heraf. Disse samt den engelske oversættelse af uddannelsens danske titel optages desuden i studieordningen, jf. § 8.

Kapitel 2

Adgang

§ 5. Adgang til masteruddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant uddannelse mindst på niveau med en bacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse. Institutionen fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens relevante uddannelsesmæssige faglige forudsætninger.

Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen fastsætter i studieordningen regler om krav til ansøgerens erhvervserfaring.

Stk. 3. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, jf. § 15, stk. 4, i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 4. Institutionen kan fastsætte særlige adgangskrav, f.eks. en adgangsprøve.

Kapitel 3

Indhold m.v.

§ 6. Den enkelte uddannelsesinstitution fastsætter indenfor bekendtgørelsens rammer nærmere regler om masteruddannelsens indhold i en studieordning. I studieordningen opdeles masteruddannelsen i op til 6 moduler med angivelse af ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsen kan indeholde valgfrie moduler eller egentlige specialiseringer, dog således at obligatoriske moduler skal svare til mindst 30 ECTS-point inden for uddannelsens faglige område.

Stk. 3. Masteruddannelsen skal afsluttes af et afgangsprojekt svarende til mindst 12 og højest 30 ECTS-point. Hvis uddannelsen tilrettelægges med specialiseringer, skal afgangsprojektet udarbejdes indenfor specialiseringen.

Kapitel 4

Prøver og bedømmelse

§ 7. For prøver og eksamen gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Hvert modul afsluttes med en bedømmelse. Regler herom fastsættes i studieordningen.

Stk. 3. Mindst 1/3 af masteruddannelsens samlede ECTS-point skal dokumenteres ved bedømmelser med ekstern censur, dvs. med censorer, som er beskikket af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Disse bedømmelser skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder afgangsprojektet.

Kapitel 5

Studieordning

§ 8. Studieordningen indeholder de regler, som institutionen i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om:

1) Masteruddannelsen, herunder:

a) Formål, jf. § 1.

b) Den enkelte masteruddannelses titel samt den betegnelse, som uddannelsen giver ret til at anvende, herunder eventuel forkortelse og den engelske oversættelse, jf. § 4

2) Adgangsgivende uddannelser, jf. § 5, stk. 1 og eventuelle særlige adgangskrav, jf. § 5, stk. 4.

3) Erhvervserfaring, herunder dennes omfang, jf. § 5, stk. 2.

4) De enkelte moduler, herunder:

a) Læringsmål, angivet i kvalifikationsrammetermer.

b) Indhold.

c) Omfang, angivet i ECTS-point.

d) Undervisnings- og arbejdsformer.

e) Tidsmæssig placering.

f) Forudsætninger for deltagelse.

g) Udarbejdelse af afgangsprojekt, jf. § 6, stk. 3.

h) Regler om bedømmelse.

Stk. 2. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv.

Stk. 3. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf indhenter institutionen udtalelse fra aftagerrepræsentanter og andre institutioner, der udbyder uddannelsen.

Stk. 4. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved studieårets begyndelse.

Stk. 6. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 6

Andre regler

§ 9. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk masteruddannelse eller tilsvarende kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat i institutionernes studieordninger træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 10. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsætter styrelsen forsøgets varighed og rapporteringsform.

§ 11. Styrelsen for Forskning og Uddannelse træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 2, stk. 4 og § 5, stk. 2 og 3.

§ 12. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere indenfor en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1, er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. november 2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område ophæves.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 2. juli 2018

Hans Müller Pedersen

/ Rikke Lise Simested