Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love

(Bemyndigelse til socialministeren til at fastsætte regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 6. februar 2004, som ændret ved § 3 i lov nr. 191 af 24. marts 2004, foretages følgende ændring:

1 . §§ 85 og 86 affattes således:

»§ 85. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse efter forhandling med beskæftigelsesministeren og ministeren for familie- og forbrugeranliggender regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Socialministeren, beskæftigelsesministeren og ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan efter forhandling med de kommunale organisationer fastsætte regler om fordeling mellem kommune og amtskommune af udgifter i forbindelse med ydelser til personer under 67 år og personer, der er fyldt 67 år.

§ 86. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse efter forhandling med beskæftigelsesministeren og ministeren for familie- og forbrugeranliggender regler om, hvem der skal betale udgifter til lægeerklæringer og transport m.v., som en myndighed pålægger en ansøger, når disse udgifter ikke kan betales efter anden lovgivning. «

§ 2

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. november 2003, som ændret ved § 4 i lov nr. 1165 af 19. december 2003, lov nr. 1206 af 27. december 2003, § 3 i lov nr. 423 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 427 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 45, stk. 21 , affattes således:

»Stk. 21. Socialministeren kan efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætte nærmere regler om udbetaling af de i stk. 4-19 fastsatte tilskud og om vilkårene herfor.«

2. § 47 affattes således:

»§ 47. Socialministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration nærmere regler om anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration regler om forældelse af kommuners og amtskommuners krav om refusion og tilskud efter denne lov.«

§ 3

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration nærmere regler om anvisning af refusion, regnskabsaflæggelse og revision og om forældelse af kommuners krav om refusion.«

§ 4

I lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler om opgørelse af antallet af skemalagte undervisningslektioner. Socialministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration nærmere regler om udbetaling og opgørelse af tilskud, anvisning af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision.«

§ 5

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 626 af 30. juni 2003, som ændret ved lov nr. 1233 af 27. december 2003, § 1 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, § 2 i lov nr. 488 af 9. juni 2004 og lov nr. 489 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 62, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

2. I § 64, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

» Socialministeren kan tillige fastsætte regler om anvisning af statsrefusion, regnskabsaflæggelse og revision vedrørende statsrefusion efter § 62

3. I § 75 indsættes som 2. pkt.:

» Socialministeren kan herunder fastsætte regler om anvisning af statsrefusion, regnskabsaflæggelse og revision vedrørende de beløb, der er nævnt i § 74.«

§ 6

I lov om børnepasningsorlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Socialministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender regler om beregning, udbetaling, administration, refusion, tilsyn, regnskab og revision i forbindelse med kommunernes udbetaling af orlovsydelse.«

2. Overalt i loven ændres »beskæftigelsesministeren« til: »ministeren for familie- og forbrugeranliggender«.

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen