Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 22. juni 2018 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for lov om indretning m.v. af visse produkter, jf. lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser, dog bortset fra markedsovervågning af maskiner, som er fremstillet til eget brug, markedsovervågning af sammenbygning af maskiner til eget brug og markedsovervågning af import fra tredjelande af ikke-CE-mærkede maskiner til eget brug, jf. lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013, samt bortset fra markedsovervågning af produkter, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018, overføres fra beskæftigelsesministeren til erhvervsministeren pr. 1. december 2018.

§ 2. Kompetencen til i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF at foretage markedsovervågning af tovbaneanlæg, dog bortset fra markedsovervågning af produkter, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018, overføres fra beskæftigelsesministeren til erhvervsministeren pr. 1. december 2018.

§ 3. Kompetencen til i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af direktiv 89/686/EØF at foretage markedsovervågning af personlige værnemidler, dog bortset fra markedsovervågning af produkter, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. omfattet af offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 6. februar 2018, overføres fra beskæftigelsesministeren til erhvervsministeren pr. 1. december 2018.

Statsministeriet, den 24. juni 2018

Lars Løkke Rasmussen

/ Carsten Madsen