Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 39-18 om personlig assistance til handicappede i erhverv - erhvervets forenelighed - selvstændigt indhold - landmand - lam efter ulykke - betydelig funktionsnedsættelse

Principafgørelsen fastslår

Når kommunen skal vurdere, om en borger kan få personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv, skal kommunen tage stilling til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen.

Kommunen skal her vurdere, i hvor høj grad borgeren kan deltage i udførelsen af det, der er arbejdets egentlige indhold.

Det afgørende er, om der fortsat er et betydeligt selvstændigt indhold i arbejdet, når der ses bort fra den personlige assistents arbejde.

I den konkrete sag havde en selvstændig landmand ret til personlig assistance.

Borgeren var lam i begge arme og ben efter en ulykke og sad i kørestol. Borger fik førtidspension, men havde stadig bibeskæftigelse som selvstændig landmand med planteproduktion på den gård, han boede på. Han havde ingen ansatte i sin virksomhed og havde aldrig haft det.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at borgerens erhverv var foreneligt med funktionsnedsættelsen. Det indgik i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs vurdering, at borgeren var selvstændig uden ansatte, og at der i hans konkrete arbejdsindhold var mange administrative opgaver, som han selv kunne udføre. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde også vægt på, at borger havde en meget betydelig funktionsnedsættelse.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt. Det har vi gjort som supplement til principafgørelse 5-17 i forhold til at fastlægge praksis for, hvornår erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af den 7. juli 2009:

§ 4, om retten til personlig assistance

§ 6, om den personlige assistents opgaver

§ 7, om timetallet

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 817 af 26. juni 2013 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

§ 14, om erhvervets uforenelighed med funktionsnedsættelsen

§ 15, om timetallet

Praksis

Gældende:

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Principafgørelse 121-11

Principafgørelsen fastslår, at døve ikke har en meget betydelig funktionsnedsættelse. Det betyder, at der kun er ret til tilskud til personlig assistance i gennemsnitligt 20 timer om ugen. Det bemærkes i afgørelsen, at et eventuelt behov for yderligere tilskud til personlig assistance ville indebære, at arbejdet som pædagog i en SFO for hørende børn ikke var foreneligt med mandens funktionsnedsættelse som døv.

Principafgørelse 50-16

Principafgørelsen fastslår, at der kan gives personlig assistance til opgaver, der indholdsmæssigt følger stillingsindholdet, når en borger modtager støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på grund af nedsat arbejdsevne.

Der kan ikke gives personlig assistance, hvis den overvejende del af stillingsindholdet ikke kan udføres af borger selv. Der kan derimod godt bevilges personlig assistance, hvis borger blot skal have hjælp til at udføre en eller flere delopgaver i forbindelse med stillingsindholdet.

Er det i den selvstændige virksomhed konkret muligt at tage de fornødne skånehensyn, f.eks. ved fordeling af arbejdet til andre ansatte, kan der dog ikke gives personlig assistance til konkrete funktioner, som den pågældende ikke kan bestride.

Hensynet til den nedsatte arbejdsevne må afvejes overfor stillingsindholdet. Der kan ikke kræves fordeling af opgaver i en sådan grad, at stillingsindholdet udhules.

Principafgørelse 5-17

Principafgørelsen fastlår, at personer med en psykisk funktionsnedsættelse, der er ansat i en stilling som vidensarbejder, kan få hjælp til problemer med f.eks. at overskue arbejdsprocesserne, strukturere arbejdet og problemer med hukommelse, opmærksomhed og koncentration. Det afgørende ved vurderingen af foreneligheden af vidensarbejderes erhverv i forhold til funktionsnedsættelsen er, om vidensarbejderen kan foretage de faglige vurderinger, der udgør indholdet i hans eller hendes arbejdsfunktion. Det var således ikke uforeneligt med en selvstændig registreret revisor erhverv, at han havde en hjerneskade. Revisoren led af udtrætning og deraf følgende svigt af opmærksomhed, koncentrationsevne og overblik, men han kunne selv læse en skattesag igennem og påpege relevante problemstillinger. Han havde derfor ret til personlig assistance.

Principafgørelsen 77-12

Principafgørelsen fastslår, at en borger kan få bevilliget personlig assistance til de arbejdsopgaver, som borgeren på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kunne varetage, men at borgeren derimod ikke kan få personlig assistance til opgaver, som han selv kan udføre. Det fremgår af afgørelsen, at det forhold at borgeren og den personlige assistent ikke var i butikken få samme tid, ikke havde betydning i det konkrete tilfælde, da der var tale om udførelse af arbejdsfunktioner, som borgeren ikke selv kunne deltage i.

Principafgørelsen N-9-08

Principafgørelsen fastslår, at der ikke kan ydes personlig assistance til arbejdsopgaver, som ikke følger af borgers erhverv, da den personlige assistance herved får karakter af arbejde som almindelig medhjælper. I den konkret sag blev det vurderet, at borgers primære arbejde var at være handelsrejsende med svinetransport, hvorfor arbejdsopgaverne i stalden samt klipning af hæk og vedligehold af de udendørsarealer ikke fulgte af borgerens erhverv.

Principafgørelsen 141-12

Principafgørelsen fastslår, at folkepensionister kan være omfattet af personkredsen i kompensationsloven.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om afslag på personlig assistance. X Kommune afgjorde sagen den 1. juni 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ret til personlig assistance på op til 576 timer årligt.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen kontakter dig.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du har en varig og meget betydelig funktionsnedsættelse.

Vi vurderer altså, at du efter behov kan få personlig assistance op til din fulde arbejdstid, dog max 37 timer om ugen.

Vi vurderer også, at dit erhverv er foreneligt med din funktionsnedsættelse.

Vi vurderer altså, at du trods din funktionsnedsættelse fortsat kan deltage i udførelsen af en stor del af det, der er indholdet i dit erhverv som selvstændig landmand.

Vi vurderer her, at din indsats er nødvendigt for, at den personlige assistent kan udføre den del af opgaven, du ikke selv kan varetage.

Vi vurderer også, at der ikke er grund til at tilsidesætte din opgørelse af, at behovet for personlig assistance er på op til 576 timer om året.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at du efter en ulykke i 2013 er blevet lam i begge arme og begge ben. Du sidder i kørestol og har brug for respirator til at trække vejret. Du er afhængig af hjælp til alle praktiske gøremål.

Vi lægger til grund, at du er tilkendt førtidspension, og at du sideløbende har en bibeskæftigelse som selvstændig landmand med planteproduktion på den gård, som du bor på.

Vi lægger vægt på, at du selv planlægger markdrift, fører tilsyn med marker og bedrift, indkøber såsæd og sprøjtemidler, sælger afgrøder, taler med konsulenter, udformer EU-ansøgninger, mødes med revisor og foretager andre administrative opgaver. Ved udførelsen af de opgaver har du kun behov for kørsel af handicaphjælper og hjælp til tasteopgaver ved telefonopkald og skrivearbejde.

Vi er opmærksomme på, at du ikke selv fysisk kan deltage i markarbejde/traktorkørsel, vedligeholdelse af driftsbygninger og andre praktiske opgaver ved driften.

Vi lægger dog vægt på, at du som landmand har den faglige viden og kompetence i forhold til disse opgaver. Det er således dig, der planlægger, udpeger og instruerer i forhold til opgaverne. Fx hvornår det er mest gunstigt, at der høstes, og hvad der skal vedligeholdes, hvornår og hvordan.

Vi lægger her vægt på, at den personlige assistent alene udfører den fysiske del af arbejdet, som du grundet dine funktionsnedsættelser ikke selv kan udføre.

Vi lægger også vægt på din oplysning om, at du tager del i alle opgaver på gården, og at din deltagelse fylder 56,5 % af driften, mens du har brug for hjælp til 43,5 %. Du har oplyst, at du arbejder 4 timer dagligt, på nær i vinterperioden hvor du arbejder 1 time dagligt. Du udfører således arbejde ca. 760 timer årligt og har behov for assistance 576 timer årligt.

Vi lægger også vægt på, at du har opgjort dit årlige behov for personlig assistance således:

224 timer om foråret til pløjning, harvning, såning og sprøjtning

112 timer om efteråret til høstarbejde og jordbehandling

240 timer til vedligeholdelsesopgaver så som at kalke, male, reparere maskiner og andre småreparationer, lidt drænarbejde og vedligeholdelse i skel.

Vi lægger endelig vægt på, at du forud for din ulykke selv drev dit landbrug, og at du ikke har ansatte, som de fysiske arbejdsopgaver kan uddelegeres til.

Oplysningerne fremgår særligt af det udfyldte dialogskema, din lægeattest og af din klage af den 6. juni 2017.

Om reglerne

Efter reglerne kan der ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Den personlige assistent skal bistå personen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til.

Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Efter reglerne kan der bevilges tilskud til personlig assistance i op til 20 timer pr. uge, når personen med funktionsnedsættelsen er ansat 37 timer om ugen. Hvis person arbejder færre arbejdstimer om ugen beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. En person, der har mere end én funktionsnedsættelse eller har en meget betydelig funktionsnedsættelse, kan dog efter en konkret vurdering få tilskud op til fuld tid.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.